Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG BYBELSKOOL 2010
Godsdienste & Kultusse No 4: Islam

Lees: Romeine 3: 20-24

1. Die Islam (beteken: onderworpe) is ’n ná-christelike godsdiens. Dit het in die 7e eeu n.C. ontstaan tydens die lewe van Mohammed. Deur die eeue het die kerk relatief min sending-aandag aan die Islam gegee. Intussen het die Islam só gegroei dat elke 7de mens op aarde ’n Moslem is. Veral die gebeure in New York op “11 September” het die wêreld se aandag op die Islam gefokus en veral op die element van aggressie in hierdie godsdiens. Dit het by baie mense vrees jeens Moslems ontketen. Dit kan sendingwerk nog meer knielhalter.

2. Islam is ’n monoteïstiese godsdiens: Daar is slegs een God. Sy naam is ALLAH – die Arabiese woord wat “god” beteken. Dit is dieselfde woord as die Hebreeuse woord wat in die OT gebruik word. Dit laat by baie mense die vraag: Aanbid die Moslems en Christene dan dieselfde God? Is dit nie maar net twee verskillende maniere/weë om dieselfde God te dien nie? Die antwoord is ondubbelsinnig: Nee! Die God van die Bybel het die gelowige lief en die gelowige ken Hom persoonlik. Allah is ’n koue, veraf god wat gehoorsame onderworpenheid eis of anders ..

3. ’n Mens verstaan dit beter deur te kyk na die ontstaan van die Islam. Ná die uitstorting van die Heilige Gees is die Evangelie in verskillende wêrelddele verkondig, maar die Arabiese skiereiland het onaangeraak gebly. Hier het die afgodery geseëvier en mense het talle gode aanbid. Die stad Mekka was die sentrum van die heidendom en ’n reuse meteoriet – genaamd die Ka’aba – was ’n godsdienstige heiligdom. Mohammed is in ongeveer 570n.C. gebore. Hy het met ’n ryk vrou getrou en het aansien geniet en baie gereis. Hy was lief vir mediteer. Dit was gedurende só ’n meditasie-sessie wat – so het hy beweer – die engel Gabriël aan hom verskyn het en hom geroep het om ’n profeet vir “God” te wees. Hy was nou oortuig dat daar slegs één God kan wees en dat die veelgodery in Arabië verkeerd was. Met Gabriël se hulp het hy die Koran (resiteer) geskryf. Met die skryf hiervan het hy gedeeltes van die Bybel gebruik asook allerlei buite-bybelse geskrifte. Hy was oortuig dat die Koran die NT vervul het en dat hý die laaste profeet was ná Jesus. Jesus was slegs ’n profeet, maar Mohammed is die finale profeet. Mohammed het gesê die Christene het hulle eie Bybel verdraai, daarom weerspreek die Koran die Bybel op talle punte. Dit is baie duidelik dat Mohammed nooit met wáre Christene kontak gehad het nie. Hy het nooit begryp wat die Bybel se eintlike boodskap is nie. Geen wonder dat die Koran in geen wesenlike opsig enigsins by die Bybel se boodskap aansluit nie, maar dit juis totaal weerspreek.

4. Die hartklop van Islam is nie om God te ken nie, maar om aan Hom onderworpe te wees as slaaf. Dit is wat ISLAM beteken: Onderworpenheid. MOSLEM is die méns wat onderworpe is. Allah wil net erken word – dis al. Allah is ’n koue, kliniese god wat op ’n afstand bly en erkenning en onderworpenheid eis. Dit is Islam se passie: om te sorg dat álle mense aan Allah onderworpe word. Hierdie passie is die essensie van die JIHAD (heilige oorlog). Sommige Moslemfaksies sal die swaard gebruik om mense hiertoe te dwing terwyl ander faksies sagter metodes verkies. Ten diepste ken die Moslem nie so iets soos “godsdiensvryheid” nie.

5. Vir sommige mag hierdie passie baie “Bybels” klink. Ons glo immers ook dat die ware God werd is om deur álmal geken te word. Tóg is daar ’n enorme verskil: Allah is hoog verhewe en eis onderworpenheid: Meester-slaaf. Op geen manier het hy ’n warm hart vir ménse nie. Daarteenoor is die ware God se binneste in Hom omgekeer oor Sý mense wat in sonde verlore is (Hos 11). Hy het Homself leeggemaak om sondaars te red. En op grond van hierdie barmhartigheid, roep Hy die mense om Hom te ken en te dien. Hy het Homself digby mense gebring en hulle digby Hom gebring. Hy is die God van verhoudings – die verbondsgod. Hy het Sy Seun van Sy bors afgeskeur en Hóm hel toe laat gaan eerder as die mense. En Hy gee Sy Gees om in hierdie mense se lewens te woon en te werk. Daarom kan Hy VADER genoem word – iets wat ’n Moslem nie ken nie. Hierdie God is aksie-deur-liefde-gedrewe. Hy vra wederliefde. Allah eis kille onderworpenheid. Daarom is die Islam ten diepste gevul met aggressie en vrees.

6. Hierdie verwronge godsbeeld kom voort uit Mohammed se onkunde. Mohammed het ontken dat die mens ’n totaal verdorwe sondaar is wat radikale verlossing nodig het. Volgens hom het die mens wel foute en swakhede, maar dit kan reggestel word deur goeie dade en inspanning. Daarom is ’n Verlosser glad nie nodig nie. Daarom verwerp die Islam Jesus as Verlosser én as Seun van God. Want Mohammed het gedink dit impliseer dat daar meer as één God is. Mohammed het die Christene verdink van veelgodedom en hulle daarom verfoei. Tot vandag is dit die rede waarom Moslems nie ooghare het vir Christene nie. Hulle dink ons aanbid drie gode. Die Moslem verwerp dus die Verlosser en dink hy kan homself red met goeie werke.

7. Wat is die goeie werke waardeur die Moslem homself moet red? Daar is TWEE dinge: A. Jy moet die SHAHADA opsê en dit bedoel. Die Shahada is die Moslembelydenis en dit lui só: “Daar is geen god behalwe Allah en Mohammed is sy profeet.” Indien ’n mens dít bedoel en resiteer, is jy onmiddelik ’n Moslem. Hierdie Shahada word in pasgebore kinders én sterwende mense se ore gefluister deur die Imam. Deur hierdie belydenis bevredig jy Allah se begeerte om erken te word en wen jy guns in sy oë.

8. Maar dan moet jy as Moslem ook nog die opregtheid van jou onderworpenheid aan Allah bewys deur die VYF PILARE VAN ISLAM te onderhou. Jy moet dit so goed moontlik doen. Die vyf pilare is: 1. Elke dag die Shahada resiteer. 2. Gebed op voorgeskrewe manier. 3. Aalmoese vir die armes gee. 4. Vas gedurende Ramadan. 5. Minstens een maal in jou lewe ’n pelgrimsreis na Mekka onderneem. Hierdie pelgrimsreis het sóveel krag dat dit alle sondes met een slag uitwis.

9. Die Moslem het nooit SEKERHEID dat sy sondes vergewe is en dat hy die ewige lewe het nie, want hy weet nooit of hy die 5 pilare goed genoeg onderhou en of hy goed genoeg aan Allah onderworpe is nie. Sy saligheid lê in sy eie hande. Mohammed self het geen sekerheid gehad nie. Hy sê: “Though I am the apostle of Allah, yet I do not know what Allah will do to me” (Hadith Vol 5: 266).

10. Die daaglikse gebed moet 5 maal plaasvind op sekere vasgestelde tye. Dan bid alle Moslems wêreldwyd in hul kenmerkende geboë gebedshouding met die gesig in die rigting van Mekka. Die gebed bestaan uit ’n resitering van die Al-Fatitah – die eerste woorde van die Koran. Ander gedeeltes uit die Koran mag ook geresiteer word. Gebed is geen práát met ’n Vader nie. Die bidder bespreek nie sy gewone daaglikse lewe met God nie. Want onthou, Allah is ver en kil – hoog verhewe.

11. ’n Werklike toegewyde Moslem sal ook poog om vir Mohammed in alles na te boots. Sodoende reguleer en reël die Koran letterlik die Moslem se hele lewe – soos ’n robot. Byvoorbeeld: Sittende broek aantrek en regtervoet eerste wanneer skoene aangetrek word. Die Moslem probeer Mohammed naboots in sy gewoontes, houding, manier van praat, eet, beweeg ens. Al-Ghazzali het gesê: “the key to happiness is to imitate the Messenger of God.”

12. Streng gesproke is daar nog ’n ding wat die Moslem moet doen om die saligheid te verkry. Eintlik is dit die enigste ding wat aan hom werklik “saligheid” gee. Hy moet deel neem aan die JIHAD – die heilige oorlog. Die Koran is daaroor duidelik: Nie-Moslems (veral Jode en Christene) moet met geweld gedwing word om Moslem te word (Koran: Suras 2:191, 2: 193, 9:29, 8:60, 9:14, 9: 123). Mohammed het self gesê: “The best deed for a Muslim, next to believing in Allah, is to participate in Jihad in Allah’s cause.” (Al-Bukhari Vol 1:25). Die woorde “veg” en “doodmaak” kom meer kere in die Koran voor as “gebed.” Die enigste werklike “versekering” wat die Moslem het dat hy hemel toe sal gaan is deur te veg en te sterf vir die verspreiding van Islam (Koran Sura 3:157). Nou verstaan ’n mens waarom die selfmoord-bomaanvallers dit met soveel vreugde doen.

13. Dit is dus duidelik dat die Islam ’n godsdiens van “werke” is waardeur die mens homself moet probeer red. ’n Verlosser is oorbodig. Die mens is nie só verlore nie. Allah is ’n totaal ander god as die God van die Bybel.

14. Vraag: Hoekom wen die Islam dan so vinnig veld? Wat maak dit so aantreklik? Antwoord: Dit is ’n godsdiens wat uit die méns gebore is en daarom die méns se gevalle sondige natuur bevredig. In die Islam is die mens nie hulpeloos afhanklik van God se reddende genade nie. Die mens is nie verdorwe nie. Die mens word op die skouer geklop en dit lei tot geestelike hoogmoed en eiegeregtigheid. Die Bybel leer dat God – gedrewe deur Sy liefde – uitgereik het na die totaal verdorwe mens. Die Koran leer dat die mens oor al die potensiaal beskik om Allah te dien. Watter een sal die mens se natuur verkies? Laasgenoemde natuurlik!

15. Ons groot krisis: Groot dele van die Christendom/kerk verstaan self nie die boodskap van die Bybel as boodskap van VRYE GENADE nie, maar interpreteer die Evangelie só dat dit in beginsel nie verskil van die Islam nie! Só word die Evangelie ’n stuk makgemaakte heidendom. Geen wonder dat vele “christene” nie die verskil tussen die Bybel en die Islam kan sien nie. Hoeveel Christene verstaan die Evangelie só dat die mens homself gered moet kry deur toewyding aan God. Hoeveel prediking plaas die klem op die mens se potensiaal om self te kies. Hy moet net genoeg aangemoedig word. Eintlik is die mens selfgenoegsaam. Hy moet net vir Jesus by kry. En die 10 gebooie hou om te wys hy het ernstig gekies! Maar dit is juis waarom die Islam so aantreklik is vir die mens se natuur. Die mens se natuur hou van ’n godsdiens waar die MENS geëer word en waar die mens instaat is om aan die god se eise te voldoen en ’n medalje te kry. Met ’n “evangelie” wat in beginsel met die heidendom ooreenstem, sal sendingwerk onder Moslems nooit slaag nie.

16. Hoe moet ons ’n Moslem benader? Antwoord: Soos ons enige ander sondaar benader. Want die Moslem het ’n desperate nood om díé boodskap te hoor wat hy nog nooit gehoor het nie: Die evangelie van God se vrye genade. Ons moenie met hom argumenteer oor die verskille tussen Islam en Christelike Geloof nie. Ons moet slégs aan hom verkondig dat God hom voor die skepping reeds raakgesien het en liefgehad het en hom met Jesus se dood en opstanding verlos het. Nog meer belangrik: Ons moet seker maak dat ons self uit hierdie genade leef. Onthou: ’n Moslem kyk deur ’n mens wat van genade praat, maar dit nie werklik KEN nie. Die Moslem is sensitief vir die geringste klankie van: “Ek het God se guns bekom deurdat ek…..” Hy ken dit, want hy doen dit elke dag. Hy moet die GOEIE NUUS hoor van Wie/hoe die ware God werklik is.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)