Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 6

Sondag 5 het met ‘n raaisel geëindig: WIE is die Plaasvervanger en Middelaar wat ware mens en ware God in EEN Persoon is en nie deel het aan die Sondeval nie? Dit is die Here Jesus Christus. Hoe weet ons dit? Slegs uit die Bybel. God het gekies om dit slegs in die geskrewe Woord aan ons bekend te maak. Om presies te wees, reeds in die Tuin van Eden onmiddelik ná die sondeval, het Hy dit bekendgemaak in die sogenaamde “Moederbelofte” in Genesis 3:15. Ja, die moederbelofte praat reeds van die beloofde Christus wat die slang se kop sou vermorsel. En vanuit hierdie oerbelofte, vloei daar strome beloftes dwarsdeur die eeue van Ou Testamentiese heilsgeskiedenis. En soos wat die tye aanstap, raak die belofte duideliker en duideliker. Christus is beloof, voorspel en uitgebeeld op verskillende maniere byvoorbeeld in historiese gebeure soos die bloed van die paaslammers wat die lewens van die eersgeborenenes red (Eks 12) en Abraham wat vir Isak offer (Gen 22). Maar ook in die talle seremonies en offers wat in die tempel uitgebeeld is. Voeg daarby die tallose beloftes van die profete. Dit alles vloei uiteindelik ineen in EEN Persoon in Betlehem gebore: Jesus die Christus. In Homself, vervul Hy alles wat die OT op verskillende maniere voorsê het. Hy is slegs een Persoon, maar besit twee nature: Ware God en ware mens. Hy is sondelose mens – sodat Hy as mens as ons wettige Plaasvervanger aan God se geregtigheid kon voldoen en vir ons sonde betaal. Hy is ook ware God – sodat Hy as ons wettige Plaasvervanger die vermoë kon besit om die Vader se toorn en wraak in Sy mensheid te kon dra. En op hierdie wonderbaarlike manier, het Hy ewige geregtigheid en ewige lewe vir die uitverkorenes verwerf en aan hulle teruggegee. Dis die groot rede waarom die Skrif so pertinent sê dat die Here Jesus VIR ONS (plaasvervangend) die 100% perfekte geregtigheid en heiligheid is wat God die Vader eis (1 Kor 1:30;
2 Kor 5:21). Dink net vir ‘n oomblik daaraan: Die enigste manier hoe ‘n sondaar deur God vrygespreek en aanvaar kan word, is indien die sondaar se sondeskuld ten volle betaal is deur die ewige dood en die sondaar geklee is met 100% volmaakte geregtigheid en heiligheid! Vir geen mens is dit moontlik nie. TENSY die sondaar deur God met CHRISTUS se a) wettige betaling van die sondeskuld en b) 100% perfekte geregtigheid BEKLEE is! Dis presies wat gebeur wanneer ‘n mens bekeer en geloofsvertroue op Christus oorplaas: God beklee jou met Christus. En in Christus is jy vir die heilige God algeheel aanvaarbaar!

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 6

16 Vraag: Waarom moet hy ‘n ware en regverdige mens wees? –> Antwoord: Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal (a). Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie (b) –> (a) Eseg 18:4, 20; Rom 5:18; 1 Kor 15:21; Heb 2:14-16. (b) Heb7:26, 27; Ps 49:8; 1 Pet 3:18:

17 Vraag: Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? –> Antwoord: Om deur die krag van sy Godheid (a) die las van die toorn van God (b) aan sy mensheid te kon dra (c) en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee (d) —> (a) Jes 9:5; 63:3; (b) Deut 4:24; Nah 1:6; Ps 130:3. (c) Jes 53:4, 11; (d) Jes 53:5, 11.

18 Vraag: Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God (a) en ware (b) regverdige mens is (c)?
–> Antwoord: Ons Here Jesus Christus (d), wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het (e). —-> (a) 1 Joh 5:20; Rom 9:5; 8:3; Gal 4:4; Jes 9:6; Jer 23:6; Mal 3:1: (b) Luk 1:42; 2:6, 7; Rom 1:3; 9:5; Fil 2:7; Heb 2:14, 16, 17; 4:15. (c) Jes 53:9, 11; Jer 23:5; Luk 1:35; Joh 8:46; Heb 4:15; 7:26; 1 Pet 1:19; 2:22, 3:18. (d) l Tim 2:5; Matt 1:23; 1 Tim 3:16; Luk 2:11; Heb 2:9..(e) 1 Kor 1:30.

19 Vraag: Waaruit weet jy dit? –> Antwoord: Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het (a). Daarna het Hy dit deur die heilige aartsvaders (b) en profete (c) laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld; (d). Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul (e). —-> (a) Gen 3:15: (b) Gen 22:18; 12:3; 49:10. (c) Jes 53; 42:1-4; 43:25; 49:5, 6, 22, 23; Jer 23:5, 6; 31:32, 33; 32:39-41, Miga 7:18-20; Hand 10:43; 3:22-24; Rom 1:2; Heb 1:1. (d) Heb 10:1, 7; Kol 2:7; Joh 5:46. (e) Rom 10:4; Gal 4:4; 3:24; Kol 2:17.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)