Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS – SONDAG 7

Vir die mens se logika maak dit net sin dat, soos alle mense in Adam verlore gegaan het, alle mense weer in Christus gered sal word. Deur die eeue was daar altyd enkele voorstaanders van die sogenaamde “universalisme” wat beteken dat alle mense uiteindelik salig sal wees. Dis ‘n kettery wat deesdae weer baie kop-uitsteek, ook in NG kringe. Nee, nie almal wat sterf is salig nie, maar ná die dood sal die mens weer geleenthede kry om op Christus te hoop. Die hel is dus net ‘n tydelike plek, want diegene wat dáár tot bekering kom, kan oorstap na God toe. Byna soos die Roomse idee van ‘n “vagevuur”. Die Skrif is egter onteenseglik duidelik: Wie in die verderf is, kan nooit bekeer en oorstap na “die boesem van Abraham” nie (Vgl Lukas 16:19-31). Die Skrif (OT ingesluit) is eenvoudig só duidelik daaroor dat daar ‘n ewige verdoemenis is, dat dit ‘n onbegonne taak is om elke gedeelte te herinterpreteer om by die universalisme in te pas. Wie salig word, is slegs diegene wat tydens hulle aardse lewe by Christus ingelyf is deur die Heilige Gees-gawe van geloofsvertroue en dus al Christus se verdienstes aanneem. Indien dit so is dat slegs diegene wat deur geloof op Christus se kruisverdienste begin hoop, gered is van God se toorn en dus salig is, is dit vanselfsprekend dat ons baie duidelik moet verstaan wat geloof presies is. Ons mag nie dit hieroor verkeerdom hê nie! Geloof bestaan uit twee elemente, net soos wat dit in die gewone lewe werk waar ons inligting van iemand betroubaar ontvang en dan ons vertroue daarop neersit. Geloof is dus kennis PLUS vertroue wat op die kennis rus. Sonder verstaanbare kennis, het vertroue niks om te vertrou nie! Wat presies is die Godgegewe kennis waarop ek my vertroue moet neersit? Dit is God se belofte – soos uitgespel in Sy Woord – dat Hy ook aan mý die vergifnis van alle sonde en ewige lewe en saligheid as ‘n vrye (gratis) geskenk gee SLEGS op grond van wat Christus so perfek in my plek (as my plaasvervanger) verdien het. Alles wat van Hom waar was toe Hy op aarde was, was IN MY PLEK (plaasvervangend) gedoen. God beloof aan my Sy Vaderskap. Sy almag. Christus se maagdelike geboorte wat my sondes bedek. Christus se volmaakte gehoorsaamheid. Christus se lyding. Sy veroordeling deur Pilatus wat my vryspraak waarborg. Sy kruisdood wat die vloek van my sonde vernietig het. Sy begrafnis wat met my dood gehandel het. Sy deurgaan van die helse oordeel sodat ek vir ewig nie hel toe sal gaan nie. Christus se opstanding wat vir my die nuwe lewe waarborg. Sy hemelvaart wat my posisie en plek by God waarborg. Sy wederkoms wat my onskuld voor die hele wêreld sal aantoon. Sy Heilige Gees gegee om in my te woon en te werk. Die vergifnis van sonde deur Jesus. My plek in Sy kerk gewaarborg. Die ewige lewe deur Christus verwerf en verkry. DIT is God se vaste belofte/toesegging aan my en die waterdoop wat ek ontvang het, het dit van die begin af aan my verseël/gewaarborg. Ek mag dus onmiddelik omdraai na God toe en my vertroue op Sy gewaarborgde belofte neersit.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS – SONDAG 7

20 Vraag: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Antwoord: Nee; (a); maar slegs die wat deur ‘n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy weldade aanneem (b) >>> (a) Matt 7:14; 22:14. (b) Mark 16:16; Joh 1:12; 3:16, 18, 36; Jes 53:11; Ps 2:12; Rom 11:20; 3:22; Heb 4:3; 5:9; 10:39; 11:6.

21 Vraag: Wat is ‘n ware geloof? Antwoord: ‘n Ware geloof is nie alleen ‘n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het (a) vir waar aanvaar nie, maar ook ‘n vaste vertroue (b) wat die Heilige Gees (c) deur die evangelie in my hart werk (d), naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus (e), vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid (f) geskenk het >> (a) Jak 2:19. (b) Heb 11:1, 7; Rom 4:18-21; 10:10; Ef 3:12; Heb 4:16; Jak 1:6. (c) Gal 5:22; Matt 16:17; 2 Kor 4:13; Joh 6:29; Ef 2:8; Fil 1:19; Hand 16:14. (d) Rom 1:16; 10:17; 1 Kor 1:21; Hand 10:44; 16:14. (e) Ef 2:8; Rom 3:24; 5:19; Luk 1:77, 78. (f) Rom 1:17; Gal 3:11; Heb 10:10, 38; Gal 2:16.

22 Vraag: Wat moet ‘n Christen glo? Antwoord: Alles wat in die evangelie aan ons beloof word (a) en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer >> (a) Joh 20:31; Matt 28:19; Mark 1:15.

23 Vraag: Hoe lui die artikels? Antwoord: (1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. (2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; (3) wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; (4) wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. (5) Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood; (6) opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, (7) waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. (8) Ek glo in die Heilige Gees. (9) Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; (10) die vergewing van sondes; (I1) die opstanding van die liggaam (12) en ‘n ewige lewe.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)