Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 14

Die maagdelike geboorte van die Here Jesus bly altyd ‘n taai toffie vir die tipe teoloë wat nie kan (of wil) glo aan Godswonders wat Koning Mens se logika en verstand troef nie! Vir hulle is die Bybel immers nie God se onfeilbare openbaring aan die mens nie. Dis eerder net ‘n nuttige geloofsdokument – die feilbare produk van mense se vroom nadenke oor God – wat nie onfeilbaar absolute wáárheid openbaar nie, maar eerder net gesprek in die kerk wil stimuleer. En deur die gesprek kom die “waarheid” sogenaamd na vore. Die “waarheid” wat op só ‘n manier na vore kom, moet natuurlik egter klop met wat hierdie tipe teoloog wil hoor. Die waarheid kan (byvoorbeeld) nooit wees dát Jesus inderdaad uit ‘n maagd gebore is nie! Dit bots immers met die wetenskap en die mens se rasionele bevatlikheid! Tussen hakies: Hierdie selfde beginsels geld ook vir die huidige debat oor homoseksualiteit en wys vir ons wat die werklike magte is wat in die NG kerk aan’t werk is. Dit gaan nie oor verskillende maniere van die Bybel lees nie. Dit gaan oor twee teenoorstaande sienings van wát die Skrif in essensie is! Dit gaan oor die vraag óf die Skrif God se onfeilbare openbaring aan die mens is en óf dit die feilbare vrug van menslike nadenke oor God is. Dis ten diepste geloof teenoor ongeloof – want volgens die Skrif se eie selfgetuienis (wat die Skrif oor homself te sê het), is dit inderdaad God se onfeilbare openbaring aan die mens. ‘n Sekere groep teoloë verwerp dit egter. Sondag 14 HK is geskryf vanuit ‘n geloofstandpunt gegrond op die Skrif as Godsopenbaring. Hiervolgens was Jesus van ewigheid af die ewige Seun van God – ware en ewige God – maar Hy het 2000jr gelede in Betlehem die ware menswees aangeneem uit Maria se skoot en deur die werk van die Gees. Omdat Josef geen rol gespeel het nie, was Maria slegs die “koevert” en die Gees het die bevrugting laat gebeur. Daarom is Jesus ware mens, maar het Hy geen deel aan Adam en dus aan die Sondeval nie. Indien Maria nie ‘n maagd was nie, sou Jesus deel hê aan die erfsonde en sou Hy nie Middelaar en verlosser kon wees nie. Dit was belangrik was Maria slegs die instrument moes wees deur wie Christus ware mens sou word. Maar dis ook belangrik dat Hy juis uit ‘n ware méns (soos Maria) gebore moes word, want as Middelaar was dit noodsaaklik dat Hy WARE mens net soos ons is. Anders kon die perfekte verlossing nie bewerk word nie. Die maagdelike geboorte van Christus is voluit déél van die verlossing/redding/versoening van die kind van God en nie net Sy sterwe en opstanding nie! Waarom? Want álles wat Jesus is, tel vir die gelowige (sien 1 Kor 1:30). As gevolg van Sy maagdelike geboorte het Hy nooit enige skuld of onheiligheid of aandeel aan die Sondeval gehad nie. En dáárdie geregtigheid tel nou vir die gelówige se geregtigheid! Christus se onskuld vervang die gelowige se skuld. Christus se volkome geregtigheid bedek die gelowige se erfsmet, sonde en skuld voor God se aangesig. Die beste nuus ooit!

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 14

35 Vraag: Wat beteken: dat Jesus ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria?

Antwoord: Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is (a) en bly (b), die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria (c) deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het (d). So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid (e), in alles aan sy broers gelyk (f), behalwe die sonde (g) >>> (a) 1 Joh 5:20; Joh l:l; 17:3; Rom 1:3, Kol 1:15. (b) Rom 9:5. (c) Gal 4:4; Luk 1:31, 42, 43. (d) Matt 1:20; Luk 1:35. (e) Rom 1:3; Ps 132:11; 2 Sam 7:12; Luk 1:32; Hand 2:30. (f) Fil 2:7; Heb 2:14, 17. (g) Heb 4:15.

36 Vraag: Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus?

Antwoord: Dat Hy ons Middelaar is (a), en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek (b) >>> (a) Heb 7:26, 27. (b) 1 Pet 1:18, 19; 3:18; 1 Kor 1:30, 31; Rom 8:3, 4; Jes 53:11; Ps 32:1.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)