Ons Geskiedenis

Dit is alles aan ‘n edele dame by name Mej Hertzog te danke.

Dr JD (Koot) Vorster, ‘n voormalige leraar van Tafelberg-gemeente, het by geleentheid tereg opgemerk dat Mej Hertzog die “moeder” van ons gemeente is.

Hierdie dame het, na die afsterwe van haar ouers, besluit om hul nagedagtenis op ‘n buitengewone wyse te eer deur die kerkgebou op te rig op die perseel waar haar ouerhuis gestaan het.

Die laaste bepaling van die bemakingsakte lees “The donor desires to have it recorded that the whole subject of the donations has been erected and set apart in loving memory of her late Father and Mother, William Frederik Hertzog and Susanna Cornelia Hertzog (born Hiddingh).”

Mej Hertzog is op die ouderdom van 59 oorlede. Met haar afsterwe het ‘n plaaslike koerant, die Cape Times, haar as een van die “aristocratic Dutch” genoem en berig op 9 Januarie 1897 dat “She was very gentle in her habits and manners, courting privacy and avoiding publicity and was a marvelous good business woman.”

Sy het geen koste ontsien met die oprigting en inrigting van die kerkgebou nie.

1892 – 1944

Uit geskrifte blyk dit dat Mej Hertzog se wens was dat die gebou – ‘n pragtige voorbeeld van die laat 19de-eeuse Victoriaanse argitektuur met sy komplekse fasades en detailwerk – bekend sou staan as die “Mission Hall” (ZendingGebouwen in de Buitenkantstraat).

Die gemeente het vanaf die oprigting van die kerkgebou in 1892 as die Buitenkantstraat-wyk van De Nieuwe Kerk (die moedergemeente van Tafelbergkerk) bekend gestaan. Een-en-vyftig jaar later op 25 Oktober 1944 het Tafelberg as selfstandige gemeente tot stand gekom en die eiendomme ontvang.

Besondere Teëlwerk

Die teëlwerk op die voorstoep en in die twee voorportale van die kerkgebou is uniek in dié sin dat dit gedeeltes van die Bybel uitbeeld: op die voorstoep word ‘n outydse weegskaal en die kraai wat vir Elia kos gebring het uitgebeeld. Die teëls in die voorportale versinnebeeld die kruisiging – die doringkroon, geselswepe, Judas met ‘n tou om sy nek en die haan wat kraai.

Só het Mej Hertzog die evangelie vir toekomstige kerkgangers in klip laat uitbeeld!

Skool en tehuis vir behoeftige dames

Mej Hertzog se innige begeerte was om haar medemens te kan dien. Aan die een vleuel van die kerkgebou, in Cornelialaan, het sy agt kamers wat na haar moeder, Cornelia, vernoem is, vir behoeftige dames ingeruim. Die Cornelia Rooms het in 1933 in onbruik geraak.

Aan die ander vleuel van die kerkgebou het sy drie skoolkamers ingerig, die William Frederik Schools – vernoem na haar vader. Dié skool het vir 14 jaar sy opvoedingstaak verrig en is in 1907 gesluit.

Die Cornelia-kamers word vandag onderskeidelik as ‘n kerkkantoor en stoorkamers gebruik terwyl die skoolkamers as ‘n moederskamer, konsistorie en meerdoelige kombuis gebruik word.

Op die tweede verdieping van die voorkant van die kerkgebou is twee gerieflike woonstelle gebou – een vir die destydse opsigter en een vir die onderwyser van bogenoemde skool. Hierdie woonstelle word tans deur ons koster bewoon.

Meublement

Die meubels vir bogenoemde skool is uit Skotland bestel terwyl die stoele vir die kerk uit Boston, VSA ingevoer is. Van die oorspronklike stoele word nog op die kerkgalery gebruik.

Daarby het Mej Hertzog ook twee traporrels, ‘n klavier, verskillende horlosies, pragtige klein tafeltjies en breekgoed (600 van elk) met die stempel van die Mission Hall daarop, aangekoop.

Heelwat van bogenoemde items is vandag nog in die gemeente se besit alhoewel na ‘n honderd jaar min van die breekware behoue gebly het!

Die Orrel

Die pyporrel met sy pragtige okkerneuthoutkas en sy 1,164 pype verdien spesiale vermelding.

Op 11 April 1892 het ene mnr WJ Hadfield die kontrak vir die installeringvan die orrel onderteken. Na voltooiing het hy trots verklaar “I know there is not another organ here with a 16ft. speaking front.” Hy het sorg gedra dat die klankmeganisme vir die strawwe Kaapse klimaat aangepas word.

Die orrel, wat gedurende 1892 gebou is, is reeds twee keer herbou – die eerste keer in 1965 en dan weer vroeg in 2000.

‘n Besondere kenmerk van die orrel is die oorsponklik handgeskilderde frontpype asook die 54 horisontale trompetpype wat oor die kerkruim soos kopervleuels uitstrek.

TAFELBERG GEMEENTE 2000

Restourasie van die kerkgebou

Omvattende restourasie van die buitekant van die kerkgebou is ‘n paar jaar gelede voltooi.

Herstelwerk aan die binnekant het reeds begin – die twee deftige voorkamers is herstel, ‘n meerdoelige kombuis is ingerig, die kerk se vensters is met gekleurde glas vervang en twee kroonkandelare (gebaseer op die oorspronklikes wat jare gelede verwyder is) is geïnstalleer.

Kerkmusiek en Kamermusiekaande

Musiek speel ‘n sleutel rol in Tafelberg-gemeente – veral tydens eredienste. Ons gemeente is op ons gemeentesang tereg trots, asook op die omvangryke repertoire Psalms, Gesange en Liedere wat in eredienste gebruik word.

Ons bied gereeld kamermusiekaande in ons musiekkamer (die Hertzog-kamer) aan wat, met sy uitstekende klavier, uiters geskik is hiervoor.

Die akoestiek in die kerkruim is vir beide instrumentale en vokale musiek ideaal. Gaskunstenaars tree gereeld tydens ons eredienste op.

Ter afsluiting…

Ons is op ons kerkgebou sowel as op ons geskiedenis trots. Deur dit alles kan ons egter nie anders nie as om God te loof en prys vir Sý groot liefde en voorsienigheid teenoor ons. Ons vertrou dat Hy ons steeds in staat sal stel om die evangelie hier te Kaapstad, asook deur middel van ons webblad, vir nog baie jare te kan uitdra.