Skip to main content
BybelskoolGodsdienste en kultusse

Godsdienste en kultusse No 1

TAFELBERG BYBELSKOOL 2015

GODSDIENSTE EN KULTUSSE NO 1

Rooms-Katolieke Kerk

1. In 313 is die Edik van Milaan deur Keiser Constantyn uitgevaardig. Dit het godsdiensvryheid gewaarborg, maar die kerk het aan die staat onderhorig geword en Christus se koningskap in Sy kerk is ondermyn. Die Keiser was die “baas” van die kerk. Gaandeweg is die direkte koningskap van Christus in Sy gemeente aangetas en ondermyn deurdat daar al hoe meer ‘n hiërargie in die kerk ontwikkel het. Wat word daarmee bedoel? Ampsdraers het oor mekaar begin heers. Kerkvergaderings het oor gemeentes gesag gekry. Die staat het gesag oor die kerk gekry. Die biskoppe het gehoorsaamheid aan hulle amptelike gesag begin eis omdat hulle opvolgers van die apostels sou wees! Ampte het ontwikkel wat bó ander aangestel was. Sodoende is Christus se heerskappy in die kerk ondermyn.

Vanaf 590nC het die groot verval in die kerk gekom. Die predikant (bedienaar van die Woord) het al hoe meer ‘n priester (besitter en uitdeler van die genade) geword en die priester het al meer mag gekry. Veral die biskop (opsiener/ouderling) van Rome het prominensie verkry. Dit was veral na afloop van die val van die Romeinse Ryk en die Romeinse Keiser mag verloor het, wat die biskop van Rome feitlik die plek van die Keiser oorgeneem het. Rome was eeue lank die hoofstad van die wêreld en dit het daartoe meegewerk dat die biskop van Rome prominensie gekry het. ‘n Sekere dwaalleer het gaandeweg na vore gekom naamlik dat Petrus die eerste biskop van Rome was en dat Petrus ‘n posisie bó die ander Apostels gehad het. Die biskoppe van Rome sou dus Petrus se opvolgers wees en hulle sou mag hê oor die kerk. Op hierdie manier het die posisie van “pouslike” regering gestalte gekry. Dit was nie lank nie, of die Pous was gesien as Christus se verteenwoordiger op aarde. Sodoende is God se Woord verruil vir ‘n menslike woord. Die gronddwaling is dus dat Christus as alleen-Hoof oor die kerk misken is. Die Pous het as “koning” regeer en die ampsdraers het oor die lidmate regeer.

Dit was veral Gregorius die Grote I (590-604) wat die kerk van Gods Woord af weggevoer het na “Roomse” dwaalleer. Allerlei gangbare menslike menings het die leer van die kerk geword. Sodoende het engele en “heiliges” middelaars geword tussen God en mens, beeldediens is ingevoer, die nagmaal is misvorm tot die misoffer, die evangelie van genade is misvorm tot ‘n godsdiens van eie verdienste, die kloosterlewe is uit die Oosterse heidendom ingevoer ensovoorts.

2. Huidiglik het die RKK 1000 000 000 lidmate. Dit sluit almal in wat RKK gedoop is. Miljoene is egter nie praktiserende RKK nie. Dát baie RKK-lidmate ware Christene is, mag nie ontken word nie, maar in sy offisiële leer is die RKK nie ’n ware kerk van Christus nie. Hierdie leer maak dit vir lidmate byna onmoontlik om op slégs die verdienste van Christus te vertrou. Ons let vervolgens op die amptelike RKK leerstellings.

3. WIE IS JESUS CHRISTUS?

RKK handhaaf die leer van die Drie-eenheid volgens die Skrif. Alhoewel hulle Jesus as die Seun van God bely, het hulle egter velerlei ánder “Jesusse” ontwerp wat ’n skadu werp op wie Jesus werklik volgens die Bybel is (2 Kor 11:4).

EERSTE valse Jesus: Die Jesus van die hostie – die ronde broodjie wat tydens die Mis in die mond geplaas word. RKK glo dat die hostie fisies in Jesus se liggaam verander word en dat Hy tydens die Mis weer geoffer word. Hulle aanbid ook vir “Jesus” IN die hostie. Hy word ook fisies geëet.

TWEEDE valse Jesus: Die “Jesus” wat ontoeganklik is. Iemand anders is nodig om eers Sy hart sag te maak voordat die mens Sy guns kan kry. Daarom moet daar ’n middelaar tussen die mens en Jesus wees om by Hom te pleit: Sy eie moeder – Maria. ( 1 Tim 2:5). Op ‘n sekere skildery, uit die tyd van die Middeleeue, word Christus en Maria afgebeeld waar hulle in die hemel sit met ‘n leer wat van elk na die aarde gaan. Vanaf die aarde klim hordes mense langs beide lere op na die hemel. Diegene wat naby Christus kom deins terug van vrees terwyl diegene wat by Maria kom vriendelik ontvang word en na Christus gelei word. ‘n Ander skilder, Rubens, beeld vir Christus uit met vlammende weerligstrale in Sy hand, gereed om die aarde te verdelg, maar Maria en Franciscus hou Hom teë. Dít is wat die RKK van ons barmhartige Hoëpriester gemaak het. Wat van Hebr 2:17, 4:16?

DERDE valse Jesus: Die priester wórd Christus tydens die Misoffer wanneer hy verklaar dat die brood verander in Christus se liggaam. “Sacerdotus alter Christus est.” (The priest is another Christ). Die priester het ook die mag om sondes te vergewe (Sakerdotalisme). Hebr 7:25 – Christus se priesterskap gaan nie op ’n ander oor nie.

VIERDE valse Jesus: Die dooie “Jesus” op die crucifix. Dit is die ikoon wat sentraal is in die RKK: Die beeldjie van die kruis met Jesus steeds daaraan. Sodoende hóú die RKK Hom op die kruis en ontkragtig Sy opstanding. Die kruis self is nie iets om te verheerlik nie. Dit is ’n vloek. Gal 3:13.

VYFDE valse Jesus: Die Pous is Vicarius Christos: Christus se plaasvervanger. Die Pous sit ás Christus in die Vatikaan. Daarom word hy “Holy Father” genoem – ’n titel wat slegs aan God toekom (Joh 17:11, Mat 23:9).

4. HOE WORD ’N MENS GERED?

RKK verwerp die Bybel se leer dat die mens algeheel verdorwe (Ef 2:1) is deur die sondeval. RKK leer dat die sondeval slegs die mens beroof het van sekere geestelike gawes, maar dat daar nog veel “goed” oor is wat net weer “opgebou” moet word. Die radikaliteit van die sondeval, wat ’n totale herskepping vereis, word dus ontken. Redding/verlossing beteken vir RKK: die terugplaas van dít wat verloor is deur sondeval. En wie doen die “terugplasing”? Die RKK self. Die RKK priesters en sakramente. God se “genade” “help” net in die proses. Die genade word deur RKK as iets substansieël verstaan. Dit word letterlik in ’n mens ingestort wanneer jy gedoop word en wanneer jy die hostie insluk. ’n RKK lidmaat het dus nooit sekerheid of hy gered is nie, want die redding is ’n lewenslange ingewikkelde proses en niemand kan ooit weet wanneer dit voltooi is nie.
Gedurende hierdie proses begelei die kerk jou d.m.v sy ampte. Die amp deel letterlik die heil fisies uit. Waaruit bestaan hierdie proses? ’n Aantal skakels wat nie buite die RKK beskikbaar is nie – iemand buite die RKK kan dus nie volkome gered word nie (Trente art 15). Die skakels is:

Een: Doop. Die doop (deur RKK priester bedien) is absoluut noodsaaklik om gered te word, want daardeur stort God Sy aanvanklike genade in jou in. Vroedvroue mag ook doop bedien.

Twee: Eucharistie/Mis. Tydens elke Mis word Christus se fisiese liggaam (hostie) geëet. Dit is noodsaaklik vir redding. Die eucharistie is die kern van RKK geloof en liturgie. Let op: Dit is NIE dieselfde as die Nagmaal nie. Dit is ’n OFFER. Christus word opnuut geoffer. Sy opstanding word kragteloos gemaak. Die EENMALIGE offer (Hebr 10:12) op Golgota word verloën. Die RKK vervloek elke mens wat die Misoffer ontken of bevraagteken. Die vervloeking wat die RKK Konsilie (sinode) van Trente (1545-1563) uitgespreek het, word steeds gehandhaaf. Die vervloeking lui: “Vervloek is elkeen wat ontken dat die liggaam en bloed, te same met die siel en godheid van Christus – dus die héle Christus – waarlik en reeël substansieël in die mees heilige Eucharistie bevat is – deur te sê dat Hy slegs deur Sy Gees teenwoordig is. Vervloek is elkeen wat ontken dat die brood substansieël verander in Christus se liggaam.” Alle gereformeerdes is dus vervloek. In die Heidelbergse Kategismus Sondag 30 bely óns dat die RKK Misoffer “vervloekte afgodery” is. In Sondag 29 bely ons met name dat die brood en wyn NIE verander word in Christus se liggaam en bloed nie. Dit is die kernrede vir al die vervolging en martelaardode deur die geskiedenis (vgl die Hugenote). Protestante en gereformeerdes met name, is voor die ultimatum gestel: Aanvaar die RKK se inhoud van die eucharistie óf sterf! Trente se vervloekinge word baie letterlik en ernstig geneem. Tot vandag! Rome het níks daaraan verander nie.

Drie: Vagevuur. Rome handhaaf die onbybelse leer van die Vagevuur as ’n plek waarheen byna alle gelowiges ná die dood gaan om eers “gereinig” te word voordat daar toegang tot die hemel is. Almal wat sterf en nog die hemel “onwaardig” is, word in die Vagevuur “waardig gemaak”. Christus se offer is dus nie genoegsaam nie. Die Vagevuur is presies net soos die hel, maar wel tydelik. A.g.v. hierdie leer, weet geen Katoliek met sekerheid óf en wánneer hy hemel toe sal gaan nie. Vergl egter 2 Kor 5:8!! Niemand weet óf hy Vagevuur toe sal gaan en hoe lank hy daar gepynig sal word nie. Agtergeblewe familielede moet egter goeie werke doen om die gestorwenes se verblyf in die Vagevuur korter te maak. Die kans dat byna álle gestorwenes daar is, is goed. Niemand weet nie. Daarom moet die agtergeblewenes gebede doen, “Hail Mary’s” opsê ens. In een geval het ’n familie 30 jaar ná ’n geliefde se dood nog goeie werke gedoen om die persoon uit die Vagevuur te verlos. Die belangrikste is om: a) Tot Maria te bid en b) afgestorwe heiliges te vra vir hulp. Beide Maria en die heiliges word gevra om in te tree by God soos ons iemand sal vra vir voorbidding. Die “heiliges” is sekere afgestorwenes wat baie goeie lewens gehad het en wat amptelik deur die RKK tot “heilige” verklaar is. Maria-verering (Maria-kultus) is prominent by RKK. Vgl die boekie: “O Lady of perpetual help” waarin talle gebede is waar tot Maria sélf gebid word om redding. Pous Benedictus XV (1922) het verklaar dat Maria saam met Christus gely het vir die sonde en Pous Pius IX (1854) dat sy sondeloos was. Dit alles in stryd met die Skrif se duidelike leer (bv Hand 4:12).

Die RKK verwerp die Bybelse leer van verlossing uit genade alleen, om Christus ontwil alleen (Trente art 12). Die Konsilie van Trente was juis gehou om die Reformasie teë te staan en die gereformeerde leer te verwerp. Die reformatoriese leer van “verlossing uit genade deur geloof alleen” (Efes 2:8-9) is eksplisiet deur Trente verwerp. Die RKK staan vandag nog daarby. Hoe duidelik en bevrydend is die Bybel wat die gelowige verseker: Joh 5:24

5. WIE DRA DIE OPPERGESAG?

RKK leer dat die kerk se tradisie/leerstellings dieselfde gesag dra as die Bybel. Volgens die RKK het die RKK die Bybel geskep en kan dit daarom met gesag verklaar. Die gesag van die Bybel verdwyn letterlik agter die gesag van die tradisie, konsillies se uitsprake en die Pous se gesag. RKK glo dat Petrus biskop van Rome was en dat die RKK se Pous, Petrus se direkte opvolger is. Die Pous verteenwoordig Christus op aarde en sy (ex cathedra) uitsprake is onfeilbaar (Sedert 1870 Eerste Vatikaanse Konsillie). Ook wanneer hy nie ex cathedra praat nie, moet alle Katolieke sy woorde eerbiedig (1965 Tweede Vatikaanse Konsillie). Dit is egter opvallend dat Petrus self nie hierdie soort gesag gehad het nie en homself nie “heilige vader” genoem het nie. Tewens, hy verwys na Christus as die hoeksteen (1 Pet 2: 6-18). Van homself praat hy net as ouderling (1 Pet 5:1), aanvaar geen aanbidding nie (Hand 10: 25-26) en ontvang selfs bestraffing (Gal 2: 11-14).