Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 JOHANNES – REEKS NO 13
Skriflesing: 1 Johannes 4: 7-21
Tema: Redes vir ons liefde

Ons ken nou al so ‘n ietsie van die apostel Johannes se manier van skryf. Hy kom telkens terug na temas wat hy vroeër genoem het en brei bietjie daarop uit. Sy denke volg ‘n soort sirkelgang.

Hy het nou reeds gepraat oor die feit dat Christus-gelowiges mense is wat liefhet. En spesifiek mede-christene liefhet. Die Christus-gelowige ondervind ‘n spesiale kohesie met ander volgelinge van Jesus. En dit borrel oor in die daaglikse praktyk. Jou keuses en prioriteite word daardeur beïnvloed. En dit word sigbaar in dinge soos byvoorbeeld jou aanlyngewoontes. Veral waar niemand jou sien en kontroleer nie. Jy is lief vir mense wat voluit vir die Here leef. Jy wil graag aan hulle verbind wees en van hulle leer en saam met hulle kuier en saam praat oor die geestelike dinge en saam bid ensovoorts. Dit is in die wesensaard van alle mense in wie die Heilige Gees woon. En daaruit – wanneer jy dit by jouself opmerk – versterk dit jou sekerheid dat jy regtig ‘n kind van die Here is.

Dit is min of meer ‘n opsomming van wat die apostel tot dusver oor die liefde gesê het.

Nou wonder ‘n mens: Wat presies wil hy in verse 7-21 doen? Dit klink byna asof hy net weer alles herhaal. Maar kyk ons fyn, sien ons hy gee ‘n motivering vir wat hy reeds gesê het oor Christene se liefde vir mekaar. Hy gee naamlik VYF REDES waarom Christene liefhet.

Ons gaan nou net rustig vers-vir-vers deur die paragraaf stap en hierdie vyf redes ontgin. Gaan jou oë daarvoor oop, dan sien jy dit duidelik raak. VYF GROOT GODDELIKE REDES waarom ‘n ware volgeling van Christus Jesus, ander liefhet wat ook volgelinge van Christus is. Dit is vyf redes wat kom sê: Dit MOET net eenvoudig so wees. Dissipel van die Here, jy MOET en SAL aangetrokke voel tot ander wat dieselfde hartklop as jy het.

LEES WEER VERS 7

Hier is die eerste rede waarom Christene liefhet duidelik uitgespel. Dis omdat liefde van God kom! En wanneer die liefde deurspoel na ander Christus-gelowiges en hulle die mense is by wie jy wil wees, weet jy daaruit dat jy God se kind geword het – dat jy uit Hom gebore is. Want waar anders sal daardie aangetrokkenheid vandaankom? Natuurlik: Dit kom van die Heilige Gees wat in my kom woon het. Vroeër was ek maar bra allergies vir Christene wat so oorloop van die Here, maar nou het alles verander. En die rede? Die liefde kom van God.

LEES WEER VERS 8

Hier is steeds die eerste rede – net meer uitgebreid: God IS liefde. Sy wese is dit. Nie net kom dit van Hom af nie, maar Hy is dit!

Die ware God is die essensie van wat liefde is. Die agape-liefde is inherent in alles wat Hy is en doen. Selfs Sy toorn en oordeel en heiligheid is perfek in harmonie met Sy liefde. Liefde is nie ‘n sentimentele, soetsappige en selfgerigte emosie nie. Dit is die doelgerigte onselfsugtige uitgaan na ‘n ander, wat op die ander persoon se heil gefokus is. En Hy plant dit oor op die mens wat weergebore is.

Die apostel is dus korrek wanneer hy sê dat iemand wat bely dat hy/sy ‘n Christen-gelowige is, maar die persoon openbaar nie hierdie agape-liefde (veral) teenoor ander Christene nie, nie werklik die Here ken nie. Want God IS liefde en dit sal oorspoel in die hart en lewe van die mens wat uit God gebore is (soos vers 7 in die Grieks sê).

Daar is REDE NO 1 waarom Christene liefhet. Want God self is die essensie van daardie liefde.

En hier is nou die tweede rede: LEES WEER VERS 9

Die feit dat God self die essensie van die liefde is, is nie net ‘n stuk teorie nie. Dis nie net woorde/lippetaal nie. God het dit regtig met die daad bewys deurdat Hy aktief en doelgerig Sy enigste (eniggebore) Seun – Jesus Christus – na die wêreld gestuur het – met die uitsluitlike doel dat ons deur Hom die (ewige) lewe kan hê. DIT is die suiwerste openbaring van God se liefde. Want hou in gedagte dat God dit gedoen het ten behoewe van Sy VYANDE – mense wat ten diepste ewige straf en oordeel verdien.

God se liefde het dus werklik geMANIFESTEER. Dit het na vore gekom in woord en daad. ‘n Daad van totale opoffering. Die oordeel en toorn van God wat op sondaars moes val, val op Sy geliefde Seun wat die grudood van die kruis PLAASVERVANGEND ondergaan het. Dit beteken: In die plek van almal wat ooit sou glo.

God het nie ‘n engel gestuur nie. Hy het DIE een gestuur wat van alle ewigheid af in ‘n absoluut unieke verhouding tot Hom staan. Die Seun bestaan van alle ewigheid af. Dit is wat met die woord ENIGGEBORE bedoel word. Dit beteken Hy is totaal uniek. Die enigste in sy soort. Dit was presies HY wie die Vader na die wêreld gestuur het as die grootste gawe ooit. En – vanselfsprekend – is daar dus geen ander manier waarop enige mens die ewige lewe deelagtig kan word, as net deur hierdie gestuurde Eniggeborene nie.

Vers 10 gee nog nie die derde rede waarom Christene liefhet nie, maar brei ‘n bietjie uit op vers 9.

LEES WEER VERS 10

Die werklike, ware liefde is op geen manier DIT wat die Christus-gelowige besit nie, maar die ware liefde is die liefde wat GOD daadwerklik BEWYS het deur die stuur van Sy Seun.

Die liefde wat die Christen het, is niks meer as net ‘n refleksie/weerkaatsing van God se liefde nie. Want, Romeine 5:5 leer dat die liefde van God deur die Heilige Gees in die harte en lewens van alle ware Christene uitgestort is. Dit is binne in jou. En jy weerkaats dit net.

Maar eintlik gaan dit nie oor wat ons reflekteer nie. Dit gaan oor SY liefde wat tot aksie oorgegaan het – vir die voordeel van mense wat die helse straf verdien. Want miljoene oortredings van die heilige God se wet en wil noodsaak ewige strawwe.

Maar Christus se dood kom STIL God se toorn en wraak. Christus kom bewerk VERSOENING. Die Griekse woord beteken BEVREDIG/ VREDE MAAK.

God red die gelowige van Sy eie straf en toorn deur middel van die offer van Sy Seun wat Hyself beplan en bedink en uitgevoer het!

Christus se onskuldige dood, Sy dood as die ewige Seun van God, vind plaas in die plek van die persoon wat tot geloof in Christus kom. Christus kom neem jou plek voor God se wraak. Hy stil God se wraak namens jou. En wanneer jy op daardie offerdood begin vertrou, bestaan daar geen meer toorn oor jou en jou sonde nie. Jy bevind jouself in die omhelsing van ewige liefde.

DIT is WERKLIKE liefde, sê die apostel. En dit spoel oor in die mens wat op Christus Jesus begin hoop het. Jy besef net: Hy het my – die een wat nie liefhêbaar is nie – lief met ‘n ewige liefde – IN Sy Seun Jesus van Nasaret. Hy het nie gewag totdat ek nou eers ‘n plan maak met my duisende sondes nie, nee Hy het hierdie offer gebring TERWYL ek op my heel slegste was.

Wat vloei nou logies en spontaan hieruit voort?

LEES WEER VERS 11

Wat voortvloei uit God se daad van liefde, is presies die TWEEDE REDE waarom Christene liefhet. Die feit dat God so wonderlik Sy liefde kom bewys het – dis die tweede rede. So eenvoudig soos dit.

God wat Sy Seun gestuur het, is nie net die gelowige se redding en saligheid nie, maar dit gee ook die patroon waarvolgens die gelowige selfopofferende onbaatsugtige liefde moet gaan uitleef. Iets wat die wêreld so bitter nodig het om te ontvang. God se liefde wat deur gelowiges oorspoel na ander.

Vers 12 leer ons die DERDE rede waarom Christene liefhet.

LEES WEER VERS 12

Wat is die derde rede waarom Christene liefhet?
Liefde is die hartklop van die Christen se getuienis na buite. IS jy ‘n Christen, dan HET jy outomaties ‘n getuienis na buite. En die hart daarvan is die liefde.

Niemand kan tog vir God sien en voel hoe Hy liefhet nie. Die ENIGSTE demonstrasie daarvan is hoe die kerk dit uitleef.

Die agape-liefde het by God BEGIN. Dit het GEMANIFESTEER in Sy Seun Jesus Christus. Dit word GEDEMONSTREER deur Sy verloste mense.

Die hartklop van Christene (die kerk) se getuienis na buite – na ‘n verlore wêreld toe – is hoe hulle die liefde van God demonstreer. “As julle mekaar liefhet, sal die mense weet dat julle my dissipels is” het Jesus self gesê.

Toe die Here Jesus op aarde was, was Hy die sigbare, tasbare manifestasie van die Godheid. Hy was ook die manifestasie van God se heiligheid, maar ook Sy liefde.

Maar sederdien is alle Christus-gelowiges by Hom ingesluit en vervul met Sy Gees en liefde (Rom 5:5). Dit is op hierdie manier hoe God nou Homself sigbaar en tasbaar maak – deur Sy liefde wat deur die Christene vloei. Daarom kon Paulus vir die Christene in Korinthe sê dat hulle sigbare briewe is wat ander mense lees – geskryf nie met die ink nie, maar met die Heilige Gees (2 Kor 3:3).

Christen-gelowiges dra dus ‘n geweldige verantwoordelikheid in en teenoor die wêreld.

Opsommend die eerste drie redes waarom Christus-gelowiges ander Christus-gelowiges liefhet:
1 > God is self die essensie van die liefde
2 > God het die liefde met die daad bewys
3 > Liefde is die hartklop van hulle getuienis na buite

Die 4de rede word in verse 13-16 uitgespel. En dit is die volgende: Daardie liefde vir ander Christene is die Christen se versekering.

LEES WEER VERS 13

Let op die woord WEET. Dit gaan oor sekerheid. Versekering.

Lees ‘n mens die eerste keer deur verse 13-16 kan jy nie so maklik die kolletjies verbind kry nie. Jy sien nie onmiddelik die 4de rede waarom Christene liefhet nie. Jy sien nie dadelik hoedat die liefde-vir-ander-Christene die Christen se versekering is nie.

Maar wag, kom ons lees net weer ‘n keer verse 13-16 as ‘n eenheid!

LEES WEER VERSE 13-16

Kyk nou mooi hoe die Apostel hier redeneer.

WAARAAN weet (sekerheid) ek dat ek Sy kind is? Anders gesê dat ek in Hom bly en dat Hy in my bly? Dat die skeiding wat sonde gebring het, vir ewig weg is?

Ek weet dit uit drie dinge:

1 > Die Heilige Gees is aan my gegee (LEES WEER VERS 13).

2 > Ek glo die apostels se getuienis dat God die Vader die Seun as Redder van die wêreld gestuur het en dus ook vir my! LEES WEER VERS 14. “Wêreld” in die sin van “nie meer net die Jode soos in die OT nie, maar alle nasies” en wel God se uitverkorenes wat oor alle nasies en hele wêreld verspreid is.

3 > Ek bely my vertroue dat Jesus inderdaad die Seun van God is. En daarom bly God in my en ek in Hom. LEES WEER VERS 15. Daardie vertroue was nie altyd daar nie. God het die weergeboorte met my laat gebeur en daarom vertrou ek nou Jesus as Seun van God.

Daar is die drie dinge waaruit ek WEET.

Maar kyk nou die verrassing in vers 16. LEES WEER VERS 16

Al drie daardie genoemde dinge, word onder een noemer gebring: Die liefde wat God vir Christus-gelowiges het. Daardie liefde vat die ander drie saam. Dit knoop die sakkie toe.

Of ek nou sê: Die Heilige Gees is in my lewe woonagtig. En of ek sê: God het Sy Seun as Redder gestuur na die wêreld en ek is daarby ingesluit. En of ek sê: Ek bely my vertroue dat Jesus die Seun van God is en dat ek in Hom is en Hy in my. WAT EK EINTLIK SÊ is: God het my lief en ek ken dit en ek glo daarin en ek bly daarin en daarom bly ek in Hom en Hy in my. Want Sy wese is liefde.

God se liefde is die samebindende begrip vir al die ander. Daarom kan ek sê: die Here se liefde is my versekering. En my motivering waarom ek liefhet. Die rede waarom ek liefhet.

Die 5de en laaste rede waarom Christene ander Christene liefhet, vind ons in verse 17-20. En dit is: Liefde is die Christen se vrymoedigheid op die dag van Oordeel.

LEES WEER VERS 17

Waarom is liefde die Christen se vrymoedigheid op die oordeelsdag? Dis omdat liefde geen vrees ken nie. Indien jy iemand liefhet, is jy bang vir hom/haar? Indien jy die Here Jesus Christus liefhet, vrees jy dan Sy wederkoms of die laaste oordeel? Ondenkbaar. Die twee sake sluit mekaar uit.

Die hele einddoel van God se liefde vir Sy kind is mos juis dat daardie persoon vir ewig in gemeenskap met Hom mag leef. Daardie liefde oorwin die oordeel. Anders het die liefde misluk! Nee, dit kan nie misluk nie. Dit bied EWIGE oorwinning!

LEES WEER VERS 17

Met DIE LIEFDE word bedoel GOD se liefde wat in/deur die kind van die Here manifesteer.

En die kosbaarste woorde ooit: ONS (bedoelende die kind van die Here by wie die lewensfunksies positief registreer) HET NIKS TE VREES VIR DIE OORDEELSDAG NIE. Dink daaraan: NIKS TE VREES vir die oordeelsdag nie.

Hoe kan dit enigsins wees? Want liefde verdryf alle vrees. En dit is NOU REEDS die geval met alle Christene. SOOS HY (CHRISTUS) IS, IS ONS OOK IN HIERDIE WÊRELD, sê die Grieks. Die NAV lees: “In hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus”.

Die NAV probeer ‘n omskrywing gee van die Grieks. Dit is dus nie regtig ‘n VERTALING nie, maar meer ‘n verduideliking van wat die Grieks beteken. ‘n Mens sou dit eerder in ‘n voetnota verwag het.

Maar, die verduideliking is korrek, want wat word bedoel met SOOS HY (CHRISTUS) IS, IS ONS (CHRISTUS-GELOWIGE) OOK IN HIERDIE WÊRELD?

Dit beteken: Die Here Jesus lewe self deur die liefde vir Sy Vader en vir Sy kinders en presies so doen die Christus-gelowige dit ook nou reeds.

En indien dit die geval is, en jy sterf en gaan staan voor hierdie Here in die oordeel, watter vrees is daar dan, want jy het dan deur dieselfde liefde geleef as waardeur Hy leef!

Van vrees is daar dus nie sprake nie.

LEES WEER VERS 18 ….

Geweldig belangrike vers en waarheid, nie waar nie?

Liefde verwag nie straf nie. Maar vrees verwag straf. Liefde verdryf vrees. Vrees en liefde kan nie te same in een hart bestaan nie. En soos liefde vrees verdryf, is die straf ook verdryf. Liefde gee dus vrymoedigheid in die oordeelsdag. Geen vrees meer nie. Want die liefde het vasgehou aan Jesus Christus se kruisdood en opstanding en Sy liefde is deur die Heilige Gees uitgestort in die lewe van die mens wat aan Sy kruisdood vasklou. Oorweldig deur God se liefde vir my en myne vir Hom, is daar nie meer plek vir vrees nie. Indien Hy my liefhet, sal Hy na my omsien. Ook ná die dood. Ook by die oordeelsdag. Die liefde produseer ‘n vrede wat die verstand te bowe gaan. En dit verdryf vrees.

DIT is die 5de rede waarom die Christenmens ander Christene liefhet. Wie dieselfde liefde deel en wie dieselfde vrymoedigheid op die oordeelsdag sal hê, is aan mekaar verbonde. Dit kan nie anders nie. Waar dieselfde hartklop is, daar is sulke mense aan mekaar verbonde.

Dit is eenvoudig net nie moontlik om God lief te hê, maar nie ander Christene (broers) lief te hê nie. Só ‘n persoon is ‘n leuenaar! Kyk daar staan dit ….

LEES WEER VERSE 19-20

Dit is tog totaal onmoontlik om allergies te wees vir ‘n toegewyde Christus-gelowige vir wie ek kan sien en aan wie ek kan vat, maar dan vir die lewende God lief te wees, vir wie ek nie kan sien en tas nie.

Ons kan nie liefde vir God direk en tasbaar bewys nie. Ons kan nie vir die Here ‘n maaltyd koop of voorsit nie. Ons kan egter tasbare liefde aan ‘n medegelowige betoon.

En om te dink dat die Here se liefde EERSTE was. Ons liefde vir Hom is maar net ‘n floue reaksie. Maar alles, alles kom eerstens van Hom af. Sy inisiatief van vrye genade.

Daarom spreek dit mos net vanself: Wie vir God liefhet MOET die medegelowige liefhê. Dis kom as ‘n opdrag.

LEES WEER VERS 21

Daar is met ander woorde 5 redes waarom ‘n Christen liefhet.

1 > God is self die essensie van die liefde
2 > God het die liefde met die daad bewys
3 > Liefde is die hartklop van hulle getuienis na buite
4 > Daardie liefde vir ander Christene is die Christen se versekering
5 > Die liefde is my vrymoedigheid voor God op die oordeelsdag

Konklusie: Dit is onmoontlik vir ‘n Christen om nie lief te hê nie!

Category 1 Johannes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)