Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 JOHANNES – REEKS NO 14
Skriflesing: 1 Johannes 5: 1-12
Tema: Geloof in die Seun van God

Rooikappie is ‘n toegewyde lid van ‘n groeigroep in ‘n sekere gemeente. Maar sy sukkel met geloofsekerheid – die sekerheid dat sy werklik ‘n verloste kind van God is. Hoe sy ookal daaroor bid en met ander daaroor praat, sy kan maar net nie glo dat sy werklik ‘n geredde mens is nie. Sy sien hoedat ander sekerheid het, en raak nog meer desperaat om dit ook te kan hê.

Watter Bybelse raad sou ‘n mens aan iemand soos Rooikappie gee? Want daar is talle Rooikappies in alle gemeentes.

Laat ons weer die beeld van die verkyker gebruik.

Jy kyk met ‘n verkyker na Tafelberg en op die voorgrond is daar ‘n boom of ‘n hoë gebou. Beide is in jou visier. Stel jy die verkyker se fokus om die berg in fokus te hê, is die boom uit fokus. Stel jy die verkyker om die boom in fokus te hê, is die berg uit fokus.

Wanneer dit gaan oor sekerheid van saligheid, is daar altyd twee sake in jou sig:

Sig No 1 > Dit wat Christus in jou plek op die kruis gedoen het. Met Sy dood het Hy jou sondeskuld voor God totaal vernietig. Sy kruisdood is jou redding en verlossing. Dit slaag 100%.

Sig No 2 > Dit wat jy in jou eie doen en late waarneem. Dit skiet altyd tekort. Hoe ernstiger jy is, hoe meer skiet dit te kort.

Fokus jy met jou geloofsverkyker op Sig No 1, en dan is Sig No 2 uit fokus – dan stroom sekerheid in jou hart in, want Jesus se verdienste in jou plek is 100% perfek.

Fokus jy op Sig No 2, en dan is Sig No 1 uit fokus – dan twyfel jy weer van voor af, want kyk net hoe onvolmaak is jou lewe nog.

Die Rooikappies van alle gemeentes, twyfel omdat hulle lens verkeerd gestel is. Dit fokus nie op Jesus se kruisdood nie, maar op hulle eie hart, hulle eie doen en late. Terwyl die doen en late eintlik veronderstel is om die VRUG te wees wat uit die sekerheid voortvloei en nie die BASIS van die sekerheid is nie.

Fokus ons op die VRUG, sal ons twyfel. Fokus ons op die BASIS, sal ons sekerheid besit.

Maar is die VRUG dan nie belangrik nie? Ja dit is, die apostel wys dit duidelik hier in verse 1-12. En Jakobus 2 sê daar SAL lewensvrug wees wanneer ‘n persoon werklik op Jesus begin bou het. MAAR: ‘n Mens bou nie jou sekerheid op die vrug nie.

Dus, WAAROP bou jy dan?

Antwoord: Jy sit jou hartsvertroue neer op God se beloftewoord in die Skrif. Die beloftewoord waar Hy beloof het dat dit wat die Here Jesus Christus is en wat Hy gedoen het, 100% genoegsaam is vir jou verlossing.

Mense vir wie God kom lewendmaak het, ontvang sulke hartsvertroue wat op God se beloftewoord aangaande Jesus se verlossingwerk bou. Die hartsvertroue (geloof) is die uitloper van die lewendmaking/weergeboorte. En die uitloper van die hartsvertroue is liefde vir ander mense wat dieselfde hartsvertroue het. En nog ‘n uitloper is die begeerte om God in alles te wil gehoorsaam. Dis nie meer ‘n las nie, dis nou ‘n begeerte.

En natuurlik – mense vir wie God nie lewendmaak nie – by hulle ontstaan geeneen van hierdie kwaliteite nie. Hulle bly dood in sonde.

Die volgorde is dus: 1 > God maak jou lewend 2 > Jy bou jou hartsvertroue op Jesus Christus alleen vir saligheid 3 > Jou hart raak lief vir ander mense met wie dieselfde gebeur het 4 > Jy begeer om die Here te gehoorsaam.

In ‘n neutedop, is dit DIT wat die apostel Johannes in hierdie samevattende paragraaf 5: 1-12 uitspel. Hy vat alles wat hy tot hiertoe reeds gesê saam. Die res van hoofstuk 5 (13-21) is ‘n klompie belangrike slotopmerkings.

Kom ons loop nou vers vir vers deur die paragraaf en ontgin al die wonderlike lewegewende waarhede – en in ons agterkop hou ons die samevatting wat hierbo gegee is, in gedagte….

LEES WEER VERSE 1-2

Kyk hoe fantasties kom daardie drie resultate van weergeboorte hier na vore: geloof/hartsvertroue, liefde & gehoorsaamheid.

In die Grieks staan daar nie “is ‘n kind van God” nie, maar “is uit God gebore”. Weergebore. En die werkwoordtydsvorm sê dat die geboorte eerste was. Dis nie: Ek glo en daarom is ek nou weergebore, nie. Dit is: Ek is weergebore en daarom glo ek.

Dink nou weer aan Rooikappie wat so sukkel met sekerheid van haar redding:

“Rooikappie, kyk wat staan hier in vers 1: ELKEEN wat glo dat Jesus die Christus is, is ‘n kind van God (uit God gebore). GLO beteken nie net verstandskennis soos om te sê: “Ek glo Jan van Riebeeck het op 6 April 1652 in die Kaap aangekom” nie. Jy kan dit met jou verstand glo sonder dat dit enige impak op jou lewe maak. Nee, GLO beteken hartsvertroue. Hartsvertroue neersit op God se beloftewoord. En dit impakteer jou hele lewe – elke fragment daarvan!

Elkeen wat hartsvertroue het in die feit dat die Here Jesus die Christus, die gestuurde Verlosser is – die Een wat deur God gestuur is om my van sonde en skuld te red – ELKEEN wat hartsvertroue in hierdie Christus het, is deur God lewendgemaak.

Rooikappie, GLO hierdie woord in vers 1… en jy sal wat hê? Sekerheid! En jy sal die Vader liefhê en jy sal ander mense wat dieselfde hartsvertroue het as wat jy het, ook liefhê. En jy sal ondervind dat jou liefde vir God nie een of ander emosie/gevoel is nie, maar dat dit ‘n begeerte is om Hom te gehoorsaam/volg. En daardie begeerte om Hom te gehoorsaam is die bewys dat jou liefde vir ander Christene eg is.

Sien u hoe vervleg is hierdie drie sake? Die een bevestig die ander. Hulle kan nie van mekaar losgemaak word nie.

Maak God nie vrymagtiglik ‘n verlore sondaar lewend nie, gebeur daar niks en bly die persoon dood in sonde vir ewig.

Maak God egter ‘n spesifieke persoon lewend, dan begin die poppe dans – dinge begin roer – en vier dinge vat pos en begin ontwikkel:

1 Hartsvertroue wat op die ware, Bybelse Jesus Christus begin hoop
2 Sekerheid van saligheid
3 Liefde vir God wat sigbaar is in gehoorsaamheid aan Hom
4 Liefde vir alle ander mense wat dieselfde hartsvertroue/sekerheid/
liefde/gehoorsaamheid beleef.

Kyk net hoe perfek stel verse 3-5 dit.

LEES WEER VERSE 3-5

‘n Mens wat nog nie lewendgemaak is nie, kan ook probeer om gehoorsaam te wees. Maar dit is swaar en moeilik en niks lekker nie. Dis eintlik maar ‘n las. Jy kry dit ook nie reg nie – om doodeerlik te wees.

Maar waar lewendmaking plaasgevind het en hartsvertroue en liefde ingeskop het, kom daar ‘n innerlike begeerte om te gehoorsaam. Skielik is dit nie meer ‘n moeisame las nie. Jy stel jouself met opset bloot aan God se Woord om te sien hoe jy meer Christusgelykvormig kan wees, want die innerlike dors en dryfkrag is daar. Iets wat die onweergebore mens glad nie ken en ervaar nie.

En dan kom die resultaat > oorwinning oor die anti-christelike wêreldsisteem wat die Here Jesus Christus teenstaan. Onweergebore mense vind in die wêreldsisteem plesier, vermaak en vriendskap, maar vir die lewendgemaakte mens is die wêreldsisteem ‘n pyn en ‘n gruwel. Verreweg die meeste van die probleme wat lewendgemaakte mense ervaar, hou direk verband met die invloed van die wêreldsisteem.

En nou maak die apostel hierdie verrassende stelling dat die lewendgemaakte mens wat hartsvertroue op Christus het en sekerheid en liefde en gehoorsaamheid en liefde vir ander lewendgemaaktes – daardie mens – lewe in beginsel alreeds in oorwinning oor die wêreldsisteem! ELKEEN wat lewendgemaak is, leef in hierdie oorwinning. Wie glo dat Jesus die Seun van God is, oorwin die wêreldsisteem (vers 5).

Is dit nie ‘n ontsaglike uitspraak nie? Want lewendgemaaktes ervaar juis dan in praktyk soveel neerlae en bloedneuse en stryd en trane – juis as gevolg van die wêreldsisteem! Hulle beleef dat die wêreldsisteem juis die oorwinning oor HULLE het – en nie andersom nie!

Wel, beslis sê Johannes NIE dat lewendgemaaktes dit MAKLIK sal hê in die wêreldsisteem nie. Stryd sal daar wees. En tog – oorwinning! Wat bedoel hy daarmee?

Eintlik het hy in hoofstuk 2:15-17 dit reeds gesê. Die wêreldsisteem met sy gesteldheid op besit en die trots van die lewe en vleeslike begeertes en alles wat die oë sien en begeer – kom nie uit die Vader nie en gaan verby. Dit sal vergaan. Maar, wie die wil van God doen, bly vir ewig lewe. Wie die wil van God doen, triomfeer oor die wêreldsisteem en skud die liefde vir die wêreldsisteem af.

Die lewendgemaakte mens – wat hartsvertroue op Christus het en wie se liefde op Christus se kerk vasgenael is en wat begerig is om God te gehoorsaam – só ‘n mens gaan nie net vir ewig bly nie, maar staan ook sterker as wat die wêreldsisteem se invloed is. In 4:4 het Johannes mos reeds gesê: “HY WAT IN JULLE IS is groter as hy wat in die wêreldsisteem is.”

Die lewendgemaakte mens besit dus die inherente vermoë om die wêreldsisteem se verderflike invloed te oorkom. Oorwin/oorkom. En die sleutel vir die sukses is die hartsvertroue wat aan Jesus Christus – die Een wat groter is – gekoppel is. Daar staan dit in soveel woorde in vers 5. Gekoppel deur hartsvertroue op die bonatuurlike ewige heerlike majestieuse Persoon van die opgestane Here Jesus Christus, oorkom die Christen-gelowige die suigkrag van die wêreldsisteem. Dit is JESUS wat van A-Z die verskil maak. Dis JESUS wat die krag besit. Dis JESUS wat die wêreldsisteem klaar reeds oorwin het (Lees asb Joh 16:33)

En nou, in die tweede helfte van die paragraaf – verse 6-12 – kom gee die apostel die antwoord op die vraag: HOE GEBEUR DIT DAN DAT IEMAND TOT SO ‘N HARTSVERTROUE OP JESUS CHRISTUS KOM? WAT IS DIE VASTE BASIS WAAROP DAARDIE HARTSVERTROUE BOU?

En die antwoord wat verse 6-12 gee is: Die vaste basis is die woord van getuienis wat God afgelê het oor die ware identiteit van die Here Jesus. God het gepraat. God het beloof. God het gespreek. God het gesê. En die bonatuurlik-lewendgemaakte mens sit sy/haar hartsvertroue DAAROP neer! Waarop? Op die getuienis wat God oor Jesus gegee het. Want Sy getuienis is absoluut 100% betroubaar en waar. Dis regtig iets waarop ‘n mens jou hartsvertroue KAN neersit!

Die vals leraars het ‘n valse identiteit aan Jesus toegedig. Hulle het gesê Hy is net ‘n mens en by Sy doop het die Christus-gees in Hom ingekom en net voor Sy dood het dit hom weer verlaat. Dus is Hy nie waarlik God en mens in Een Persoon van ewigheid af nie.

Maar nee, die Heilige Gees het juis by Jesus se waterdoop bevestig dat Hy die Christus is en dat Hy die Seun van God is. En by Sy kruisiging was Hy dit steeds. Hy het as sodanig gesterf. Daarom het God IN HIERDIE WARE CHRISTUS EN NIEMAND ANDERS NIE die ewige lewe aan sondaars kom skenk!

Kom ons kyk ‘n bietjie hoe het God hierdie magtige getuienis aangaande Jesus – waarop die Christen se hartsvertroue bou – gegee.

LEES WEER VERSE 6-8

Die Heilige Gees praat die waarheid. Hy IS die waarheid. En Sy taak is om oor Christus te getuig (Joh 15:26). En HY het by/deur Jesus se doop en by/deur Jesus se bloedstorting op die kruis bevestig dat die ewige lewe slegs in/deur Jesus die verlore mens se deel word. Hy het by Jesus se doop en kruisdood getuig dat Jesus regtig die Christus is en dat Hy die Seun van God is.

In die Grieks staan net “water en bloed”. Die woord “doop” is in sommige vertalings bygevoeg om duidelikheid te gee.

God se getuienis – wat die kern van die hele Bybel is – is dat Hy aan mense die ewige lewe slegs in/deur die gedoopte, gekruisigde JESUS – die Messias en Seun van God – skenk – as ‘n gawe/geskenk – nie iets wat verdien kan word nie. Dit kan slegs geglo/vertrou/aangeneem word.

Dit is die belofte van die Evangelieboodskap. Oral waar die Evangelieboodskap verkondig word, moet hierdie belofte die kern wees wat aan mense toegesê word sodat hulle hulle hartsvertroue daarop kan begin neersit. Jy kan dit geheel en al glo!

Die Heilige Gees sê: God het deur Jesus die ewige lewe geskenk
Jesus se doop sê: God het deur Jesus die ewige lewe geskenk.
Jesus se kruisbloed sê: God het deur Jesus die ewige lewe geskenk.

Hierdie drie stem 1000% ooreen. Dis EEN getuienis. Dis histories bevestig. Dis vas en waar. Dis solied. Dit kom van God en nie ‘n mens nie. Dit is wie Jesus regtig is.

Ons sit ons hartvertroue so maklik op die getuienisse/woorde/beloftes wat MENSE gee. Ons glo hulle so maklik. Ons elkedagse lewe sal onmoontlik wees indien ons nie ander mense se getuienisse/woorde/beloftes vertrou nie. Ons glo mekaar. En ons doen dit maklik.

Indien ons MENSE (wat feilbaar is) so maklik vertrou, hoeveel te meer moet ons dan nie GOD (wat onfeilbaar is) se getuienis vertrou nie! Daardie soliede getuienis wat Hy oor Jesus Christus getuig nie.

LEES WEER VERS 9

Duideliker kan dit nie gesê word nie.

Hartsvertroue beteken om God se getuienis te omhels. Begin om dit heelhartig te vertrou.

En Sy getuienis handel 100% oor Jesus Christus. Wie Hy waarlik is en dat die ewige lewe in/deur HOM geskenk word.

Wat kan ‘n mens anders doen as om dit net te aanvaar vir jou eie saligheid? Ja, natuurlik kan jy dit afwys of besluiteloos bly (wat ook afwys is). Doen jy dit, maak jy God effektief tot ‘n leuenaar, want dan sê jy per implikasie dat God lieg en bedrieg. Dit is die sonde waaroor mense vir ewig verlore gaan. Ongeloof maak God tot leuenaar en gooi Sy geskenk in Sy gesig terug. Dit is die sonde teen die Heilige Gees.

Maar wie God se getuienis begin vertrou, so ‘n persoon besit dan die getuienis in sy/haar eie hart. In jou binneste weet jy met sekerheid dat jy ‘n kind van God geword het. Romeine 8:16 > Die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is! Galas 4:6 > God stuur die Gees in die hart van Sy kind en Hy roep ABBA VADER!

LEES WEER VERS 10

Daar is op aarde slegs hierdie twee groepe mense. Diegene wat God se getuienis ken en omhels en diegene wat Sy getuienis nie glo nie. Daar is nie ‘n derde groep nie. Dit is twee groepe en twee eindbestemmings: hemel en hel.

Dit is so bitter eenvoudig: Wie die Seun het, het die ewige lewe en wie die Seun van God nie het nie, het ook nie die ewige lewe nie!

Dis die een of die ander.

Om die Seun te HÊ, beteken om God se getuienis te vertrou

LEES WEER VERSE 11-12

Daar is dit nou in soveel woorde: Die getuienis van God (deur Gees / doop/ bloed) is dat Hy die ewige lewe as geskenk kant en klaar gegee het en daardie lewe is in/deur Jesus Christus.

PLAAS JOU HARTSVERTROUE DAAROP en jy HET die Here Jesus. PLAAS NIE JOU HARTSVERTROUE DAAROP NIE en jy HET NIE die Here Jesus nie.

Category 1 Johannes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)