Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 JOHANNES – REEKS NO 5
Skriflesing: 1 Johannes 2: 7-11
Tema: Die nuwe gebod

Asemhaling/polsslag/temperatuur/oogreflekse/bloeddruk. Aan hierdie vyf lewensfunksies weet jy met sekerheid dat iemand liggaamlik lewe.

Net so kan jy ook met sekerheid weet of jy geestelik lewe en of die Heilige Gees ‘n ware werk in jou lewe gedoen het.

Die Apostel Johannes gee naamlik in sy 1ste brief ‘n hele aantal sulke lewensfunksies om sy lesers te herverseker dat hulle werklik verloste kinders van God is – veral omdat die Gnostici – die antichriste – hulle koppe deurmekaargekrap het en hulle in twyfel oor hulle eie saligheid gedompel het.

Die woordjie “weet” kom meer as 20 keer in 1 Johannes voor. ‘n Groot blydskap kom in ‘n mens se hart wanneer jy ontdek dat die Here ‘n egte werk in jou lewe gedoen het, nie waar nie?

In die Dordtse Leerreels hfst 1, paragraaf 12 lees ons: “Die uitverkorenes ontvang die sekerheid van saligheid namate hulle in hulleself die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing, soos in die Woord van God aangewys, met geestelike blydskap en heilige vreugde waarneem. Hierdie onfeilbare vrugte is die ware geloof in Christus, die kinderlike vrees van God, die droefheid oor die sonde en honger en dors na geregtigheid ens”

Kyk wat staan in 1 Joh 5:10: Wie in die Seun glo, besit die getuienis in sy/haar hart. Wanneer ‘n mens se vertroue op Christus se kruisredding & God se belofte rus, produseer dit outomaties sekere lewensfunksies in jou hart & lewe en wanneer jy dít eien/raaksien, versterk/onderstreep dit jou sekerheid.

En natuurlik ook andersom: wanneer die lewensfunksies afwesig is, behoort jy te besef dat die Here waarskynlik nog nie ‘n werk in jou hart gedoen het nie (selfs al is jy dalk ‘n godsdienstige mens) en behoort dit daartoe te lei dat jy baie onrustig raak en tot die ware bekering kom.

Johannes se brief is deurspek met sulke lewensfunksies: “metertjies” met wysertjies wat beweeg indien die Gees werklik in jou woon. Die getuienis wat in die hart van die gelowige opgemerk kan word.

Waaruit kan jy weet dat ‘n ware werk van die Here in jou hart plaasgevind het? Om dit só op te som: jy is net mooi die teenoorgestelde van wat jy van nature (as sondaarmens) is. Sonder dat jy probeer om só te wees. Dit kom outomaties omdat die HGees inwoon. Jy is die teenoorgestelde van wat die mens van nature is. Veral ook dáár waar jy alleen is/ in die geheim, daar blyk jou ware innerlike/natuur/aard die heel beste. Die mens wat werklik wedergebore is, is in beginsel ‘n “geestelike” mens. Dit beteken: Jou eerste instink is altyd, altyd, altyd: Christus .. en Sy saak. Die onwedergeborene KAN eenvoudig dit nie wees nie, al probeer hy hoe hard! Onmoontlik!

In die vorige paragraaf van hoofstuk 2 het Johannes reeds DRIE sulke lewensfunksies genoem. En in die onderhawige paragraaf noem hy nog een. En in die res van die brief sal daar nog wees.

Die drie reeds genoem is: 1 > ‘n Lewenstyl van gehoorsaamheid aan God 2 > die teenwoordigheid van God se liefde in jou lewe 3 > Christus se lewe wat al hoe meer deur jou na vore kom.

Verse 7-11 = Die 4de lewensfunksie is: Die liefde en aangetrokkenheid wat jy by jouself agterkom vir ander ware volgelinge van Jesus Christus. Hoewel die liefde nie in verse 7-9 by name genoem word nie. Eers in vers 10. Maar dit is presies waaroor die nuwe gebod vanaf vers 7 gaan!

Liefde is ‘n spontane vrug van die wedergeboorte. Dit is immers die Heilige Gees wat God se liefde in jou instort wanneer Hy jou tot lewe bring in Christus (Rom 5:5). DAT iemand wat die Here ken, liefhet, is ‘n waarheid wat regdeur die hele Bybel geleer word. Vanaf die begin van die OT. Dit is immers die vervulling van die Wet.

Nêrens staan daar dat jy die Here en jou naaste moet liefhê om sodoende in God se guns te kom en te probeer om gered te word nie. Nooit! Die liefde is altyd die VRUG van iemand wat reeds uit genade alleen gered is. Dis ‘n vrug wat die Gees produseer. Dit is nie moontlik om dit na te boots nie. En daardie vrug van die Gees IS die vervulling van wat die Wet (die totale wil van God) eis, want liefde is die vervulling van die Wet (Rom 13: 8-10). Maar, dit is nie ‘n kwessie van PROBEER om lief te hê nie. Ja, dit is inderdaad ‘n gebod. Maar dit is die vrug van die Gees se inwoning en die lewensvernuwing wat Hy bewerk. Hy vervul as’t ware self in die gelowige DIT wat die wet eis! Hy gee wat Hy vra!

Vir niemand wat hierdie dinge hoor, behoort dit iets nuuts te wees nie, want dit staan die hele OT vol. In die OT is liefde vir God baie sentraal.

Maar hoor nou wat kom sê Jesus in Johannes 13: 34-35 > “’n NUWE gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet liefhê. Net soos ek julle liefgehad het. Hieraan sal almal weet dat julle my volgelinge is: as julle mekaar liefhet.”

Dit stem volkome ooreen met verse 7-8 (lees dit weer).

Hou in gedagte dat die Gnostici (antichriste) juis getuig het dat hulle ‘n NUWE uitgawe van die Christelike Geloof het. Hulle sê hulle predik wonderlike nuwe waarhede. En dit terwyl enige nuwe lering altyd by voorbaat ketters is. Indien enigiemand kom met nuwe lering, is dit onmiddelik ‘n wegbeweeg van die Christelike Geloof. Enigiemand wat iets wil kom byvoeg by die leer van die Skrif of wat met ‘n wonderlike nuwe interpretasie kom, is ‘n dwaalgees. Vlug weg van so iemand af.

Die OT se leer oor liefde is ook die NT se leer oor liefde – as opdrag, maar vervul deur die Gees se vrug in die lewe van die mens wat op Christus hoop. Daar is niks wat bygevoeg kan word nie.

En tog kom beide Jesus en Johannes met die woord NUUT. ‘n NUWE gebod gee ek julle. En hoor vir Johannes: “Dis nie ‘n nuwe gebod nie. Dis ‘n ou gebod (bedoelende dit staan die hele OT vol). TOG is dit ook ‘n nuwe gebod wat ek voorskrywe. En dit is regtig so. ‘n Mens sien dit – dat dit nuut is – in Jesus en ook in julle as Sy volgelinge.

Wat op aarde word hiermee bedoel? Dit klink so ontsettend verwarrend. Hoe kan dit oud wees (bekend) sowel as nuut?

Al wat dit beteken is dat die liefdesgebod uit die OT ‘n totaal nuwe stukrag kry deur Jesus en Sy verloste mense. Ons sien nou hoe Hy dit vervolmaak het in Sy eie lewe op aarde en hoe die almagtige krag van die Gees dit uitwerk in Christus-gelowiges se lewens! ‘n Nuwe vars, kragtige manier. Kyk byvoorbeeld na die kruis en jy sien hoe Jesus die liefde verintensifiseer het en tot watter uiterstes Sy liefde bereid was om te gaan. En kyk na Sy verloste mense in wie Sy liefde kom woon het. Kyk tot watter uiterstes hulle bereid is om te gaan. Dit is wat dit NUUT maak. ‘n Nuwe stukrag aan en nuwe manifestasie van ‘n ou gebod.

Dus, die NUWE leer wat die Gnostici verkondig het, is vals. Nuwe waarhede is altyd vals. Dit is die OU WAARHEID wat bekragtig is in Christus self en in almal wat Sy volgelinge is – DIT is al wat saakmaak.

Maar die Gnostici het presies juis NIE hierdie liefde gehad nie, omdat hulle nie die ware kinders van die Here (die ware kerk van Christus) liefgehad het nie. Hulle het wonderlike nuwe waarhede verkondig – soveel so dat jou mond oophang wanneer jy daardie predikers hoor – maar die NUWE kragtige uitlewing van die liefde in en deur Jesus in die krag van die Gees – het hulle nie geopenbaar nie.

Johannes se oordeel oor hulle is dus dat hulle vals is. Vals leraars, vals leer, al preek hulle hoe wonderlik en al sê hulle dinge wat jou verbyster. Hulle leef in die duisternis, terwyl die duisternis juis oorwin is en sal verbygaan. Dis die ware lig wat reeds in Christus skyn en wat vir ewig en ewig en ewig gaan bly. Wie die nuwe gebod (liefde) ontdek het en in die krag daarvan leef, is in die ware lig. Daardie liefde is die merkteken van ‘n Christen.

Die Gnostici sê die merkteken is die nuwe leringe wat hulle ontdek het en wat hulle verkondig. Maar Johannes sê nee, die merkteken is die stukrag van die liefde wat uit Christus deur jou vloei. En juis dit het die Gnostici nie gehad nie, want kyk: hulle het hulle rug op die apostels en die ware kerk (die ware Christene) gedraai.

Sien u wat is die 4de lewensfunksie wat Johannes wys? Dit is die 4de ding waaruit ‘n mens van jouself kan sien dat jy waarlik geestelik lewe, dat die Here waarlik iets vir jou kom doen het, dat jy lewendgemaak is. Dit is die liefde – veral die liefde vir die apostels se leer en vir die ware kerk van Christus, alle ware Christene. Jou verknogtheid daaraan, wys dat jy lewe.

Hierdie 4de lewensfunksie moet in samehang gesien word met die ander 3 wat hy in verse 3-6 genoem het (wat ons verlede week bestudeer het).

Kom ons noem dit net weer: 1 > Lewenstyl van gehoorsaamheid 2 > Teenwoordigheid van God se liefde 3 > Christus Jesus se eie lewe wat in my handel en wandel begin deurbreek.

En voeg dan daarby die 4de > Die praktiese liefde – veral die liefde vir die apostels se leer en vir die ware kerk van Christus. Jou verknogtheid daaraan.

Wanneer 1 van die 4 teenwoordig is, sal al 4 teenwoordig wees.

Dink weer aan die ongelukstoneel waar iemand op die grond lê en dit lyk of die persoon dood is. Dan kom die paramedikus en soek vir lewensfunksies. Wanneer EEN lewensfunksie teenwoordig is, byvoorbeeld polsslag, dan sal die ander ook outomaties daar wees – asemhaling, hartklop, bloeddruk ens. Daar kan nie ‘n polsslag wees, maar geen hartklop nie.

Dieselfde geld vir die lewensfunksies wat die apostel hier aandui.

Sien ‘n mens hierdie lewensfunksies in jou lewe, weet jy dat die duisternis aan die verbygaan is en dat die lig begin skyn het. Met die koms van Christus is die lig aangeskakel. Die lig skyn oral waar diegene wat eerstehandse ooggetuies van Jesus-op-aarde was (die apostels) se leer verkondig en omhels word. Die lig skyn oral waar Christus se liefde in mense deurbreek. Op hierdie manier word die duisternis van onverlostheid, onheiligheid, sondeverslawing, haat en misleiding (noem maar op) uitgedryf. Ja, die ware lig skyn alreeds. Sonder twyfel.

Maar baie mense beweer dat hulle hierdie lig ken en dat hierdie lig in hulle lewens skyn, maar hulle is nie prakties lief vir en verknog aan ander Christene wat aan Christus deel het en wat in die lig lewe nie.

Dit is verse 9-11.

Hier verwys die apostel na die Gnostici – die antichriste – wat beweer dat hulle verlig geword het, maar eintlik is hulle steeds in die duister omdat hulle hulle afgeskei het van die apostels en van die ware kerk van Christus. Hulle skei hulle af (verpes) die ware Christene. Dus lewe hulle eintlik steeds in die duisternis en is verblind deur die duisternis. Iemand wat blind is, is koersloos. Hy/sy weet nie waar hy gaan nie. So ‘n mens struikel maklik.

Dis darem erg om te dink dat ‘n mens van EEN DING van jouself oortuig kan wees, maar dat ‘n ANDER DING in werklikheid van jou waar is. Wat sal dan jou uiteinde wees? Dit is ‘n verskriklike gevaarlike posisie. En ‘n blinde kan nie homself siende maak nie. God alleen kan dit doen.

Aan die ander kant vers 10. Die persoon wat werklik lief is vir ander dissipels van die Here. Aangetrokke voel tot hulle. Op sosiale media en oral. Jou kontak is eenvoudig met mense wat in die lig is. En jy SOEK doelbewus sulke kontak! Jy WIL met hulle kontak hê. Dis ‘n klinkklare bewys: Jou hart het anders geword. Jy is nie meer net algemeen wêrelds ingestel soos wat jy voorheen was en soos wat almal van nature is nie. Iets het radikaal begin verander. Jou liefde het verander. Jy het nou mense lief van wie jy weet dat hulle in die lig wandel en jy wil met hulle praat, by hulle leer ensovoorts. Die Here se ware kerk is jou vreugde. Dis jou plek! (LEES WEER VERS 10).

Opvallend hier, is twee dinge:

1 > Wie in die lig lewe en ander dissipels van Christus liefhet, bly self ook in die lig. Daardie “fellowship” help jou om self in die lig te leef. Dit is ‘n geweldige ondersteuningstelsel. Onderskraging.

2 > Die liefde vir ander Christene dra meer by tot die lig! Dit vermeerder die lig. Dieselfde geld ook vir diegene wat allergies is vir ander Christene. Dit dra daartoe by dat die duisternis meer word en die blindheid net vererger. Terwyl diegene wat aan ander Christene verbonde is, net al hoe meer en meer siende word! Jy kan byna nie glo dat jy voorheen NIE kon sien nie! Jy het nie voorheen met sekerheid geweet waarheen jy op pad is nie. Nou is daar ‘n stuk vastigheid, stewigheid, versekering in jou hart. En dit kan vir niks verruil word nie.

Laat ons ons mateloos verwonder oor watter groot dinge die Here in ‘n mens se lewe vermag. Dit is niks minder as wonderwerke nie. Dink u dit was ‘n wonderwerk toe God aan die begin alles uit niks geskep het? Deur net ‘n woord te spreek? Ja, dit was inderdaad ‘n wonderwerk. Maar kyk na wat die Here in mense se lewens vermag en jy sien ‘n groter wonderwerk.

Sommige se oë sal – volgens die Skrif – nooit oopgaan nie. Maar diegene wie van blindheid bevry is, kan nie daaróór kom nie, kan nie ophou daaroor dink en praat nie, kan nie ophou daaroor verwonderd wees nie … en die “fellowship” met enersdenkendes is sielsverrykend en dit voel fantasties om diensbaar te mag wees in ánder se belang.

WIE kan so iets in ‘n sondige mens se binneste skep?
Antwoord: God alleen, want Hy IS lig!

Category 1 Johannes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)