Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 JOHANNES – REEKS NO 7
Skriflesing: 1 Johannes 2: 18-27
Tema: Die blywende salwing

Die Heilige Gees kom in hierdie paragraaf en teken – deur middel van die apostoliese pen – vir ons ‘n prentjie van die konfliksone waarbinne die ware kerk van Christus deur alle eeue in die wêreld funksioneer. Daar is ‘n blywende aanslag op die kerk en daar is ‘n altyddurende beveiliging & oorwinning. Dit was in Johannes (die Apostel) se tyd so en dit is vandag steeds net so.

Daar gaan ‘n dag kom – in die laaste uur voor Christus se wederkoms – wanneer daar ‘n antichris op die wêreldtoneel sal verskyn (sien 2 Thes 2).

Maar daardie laaste uur se antichris word voorafgegaan deur ‘n baie lang tyd (nou reeds 2000jr) van vele antichriste – voorlopers van die finale antichris. Die laaste uur word voorafgegaan deur ‘n lang uitgerekte laaste uur wat al in Johannes se tyd bestaan het. Met Jesus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees, het die “laaste uur” (eindtyd) begin en was die antichriste daar – en so hou dit aan totdat die finale laaste uur aanbreek en die finale antichris sy verskyning maak.

Die Gnostisisme – onder leiding van Cerinthius – was in Johannes se tyd die antichriste/vals leraars wat die gemeentes verpes het. In hierdie hele brief mik hy die heeltyd op hulle.

Hulle was aanvanklik deel van die gemeentes en het oënskynlik die apostels se leer omhels. Maar in werklikheid het hulle nie. Hulle was in hulle harte nooit regtig deel van die ware leer en ware kerk nie. Uiterlik ja, maar innerlik nie. Daarom het hulle later afgeskei van die kerk.

Hulle het nie afgeskei omdat die kerk begin dwaal het en húlle die ware leer wou handhaaf nie. Dit sou ‘n Bybels-geldige rede vir afskeiding wees – sien Romeine 16:17.

Maar nee, hulle het afgeskei oor die verkeerde rede. Hulle het juis NIE die waarheid (leer van die apostels) liefgehad nie. En daarom was hulle anti-christus (TEEN Christus). Dit is wat “antichris” beteken. Dis die rede waarom Johannes die Apostel hulle antichriste noem. Hulle het hulle losgemaak van die leer van die Apostels en daarom losgemaak van die ware kerk en daarom losgemaak van ‘n verhouding met die Drie-enige God en daarom TEEN Christus en daarom afgodsdienaars.

In kort is dit wat in verse 18-19 staan.

1 Johannes-brief wys vir ons die DRIE merktekens van die antichriste: 1 > Hulle het nie ware Christene lief nie en wil nie deel van hulle wees nie 2 > Hulle wou nie onder die volle gesag van God se Woord (Apostoliese leer) staan nie (wetteloos) 3 > Hulle het gedwaal wat betref JESUS se identiteit en werk. Hulle het verkeerd oor JESUS gepraat. Daarom anti-christus = antichris.

Verse 22-23 praat duidelik oor hierdie 3de punt: Die dwaling oor wie/wat Christus is. Dit is baie ernstig – tot in ons dag. Daar is baie min dwaalgeeste wat nie op een of ander manier vir Jesus verloën nie. Dikwels ook baie subtiel. ‘n Mens sien dit altyd wanneer jy geluide hoor van A > ‘n afwatering van die gesag van die Skrif B > vraagtekens oor die volle Godheid van Christus C > vraagtekens oor die maagdelike geboorte en fisiese opstanding en persoonlike wederkoms van Christus D > Jesus is net ‘n goeie leermeester, ‘n mooi voorbeeld om na te volg.

By ‘n sekere teologiese opleidingsentrum is daar ‘n dosent wat presies glo wat die gnostici in die eerste eeu geleer het. Een van sy studente getuig op skrif dat hy die volgende by hierdie dosent gehoor het:

Hy glo nie dat Jesus die ewige Christus is nie. Hy sê dat Jesus die Messias geword het by sy doop en dit weer afgelê het voor sy kruisiging. Jesus was net ‘n gewone mens tot by sy doop en toe beklee die goddelike Christus hom en by die kruisiging verlaat die goddelike Christus hom weer. Hy sê dat Jesus deur die Vader geskape was. En dat dit afgodery is om Jesus as God te aanbid. Christus is maar net ‘n goddelike vonk wat eintlik in alle mense is.

Hierdie dinge is kettery. Kettery beteken dit is dwaalleer wat só ernstig is, dat deur dit aan iemand voor te hou, dit daardie persoon sal verhoed om gered te word. Kettery sluit die koninkryk vir mense toe.

Die gnostisisme is dus nog heeltemal springlewendig in 2021.

Kyk wat staan in verse 22-23 > LEES DIT WEER

WIE is die leuenaar? WIE is die antichris? HULLE wat oor die Here Jesus Christus verkeerd praat. Wat Hom verkeerd bely. Wat Hom nie korrek erken nie. Hy moet bely word soos wat die apostels Hom geleer het. Anders is dit vals. En wie die waarheid oor Christus verwerp, verwerp ook die Vader. Wie die waarheid oor Christus omhels, aanvaar ook die Vader. Dit sny beide kante toe.

Dit is, met ander woorde, totaal onmoontlik om aan God die Vader te behoort buite-om Christus Jesus. Niemand, niemand, niemand wat oor Christus dwaal, is dus kind van God/salig/gered nie. Dit is net eenvoudig nie moontlik nie.

Ons moet baie mooi na hierdie verse 22-23 kyk. Dit is van die belangrikste lering in die NT.

Nie net wat betref die Gnostisisme nie, maar ENIGIEMAND is ‘n leuenaar wat die feit verloën dat Jesus werklik die Christus is. Wat nie die Seun erken vir wie/wat Hy werklik is nie. Dis die grootste flater wat enigiemand kan begaan EN dit kos so ‘n persoon die ewige lewe. Die gevolge van hierdie flater is onuitspreeklik fataal. So ‘n persoon is DIE leuenaar.

Wat presies is dit dan wat ontken/verloën word?

Antwoord: Dat Jesus die Christus is. Wat veel meer behels as dat Jesus die langverwagte Messias is. Dit gaan ook oor Sy volstrekte Godheid. Ons sien dit in die onmiddelike konteks, waar die apostel verwys na die eenheid Vader/Seun en dat die verwerping van die een, die verwerping van die ander impliseer en dat die Vader slegs in/deur die Seun geken kan word. Hy noem Jesus boonop ook SEUN VAN GOD! God het vlees/mens geword in Jesus as die Christus/Messias.

DAT JESUS DIE CHRISTUS IS impliseer letterlik alles wat die NT oor Christus Jesus sê. Indien jy afwyk van enigiets, maak jy ‘n afgod van Hom. Hy word die Christus van menslike fantasie. Terwyl die volle waarheid in Hom beliggaam is. Geen wonder dat vals leraars altyd hulle pyle op HOM afskiet nie. En altyd gee hulle voor dat hulle vas in die waarheid staan. Hulle het maar net hier en daar verskilletjies oor Jesus – so sê hulle.

In die eerste eeue was daar byvoorbeeld Marcion wat gesê het dat Jesus net ‘n goddelike gees is wat in menslike vorm aan mense verskyn, maar Hy het nooit regtig mens geword nie.

Arius het gesê dat Jesus nie waarlik God is nie, hy is net ‘n god. Presies soos hedendaagse Jehowa Getuies doen.

Sabellius het gesê daar is nie ‘n Drie-eenheid nie. Die EEN God manifesteer maar net NOU as Vader, DAN weer as Seun, DAN weer as Heilige Gees. Soos drie maskers wat Hy opsit wanneer en waar Hy wil.

Die vroeë kerk het hierdie persone almal as ketters veroordeel.

Johannes ontmasker hulle en stel die waarheid duidelik. Wie nie Jesus as die Christus bely nie, is nie weergebore nie en is steeds onder God se toorn.

Vervolgens draai die apostel dan sy fokus weg van die antichriste af en kom hy na die Christus-gelowiges in die gemeentes aan wie hy skryf. In kontras met wat hy nou alles oor die antichriste gesê het, watter beskerming en troos geniet die ware gelowiges dan?

Dit is verse 20-21 en ook verse 24-27. Kyk hoe begin hy vers 20: JULLE IS EGTER….. En vers 24: WAT JULLE BETREF……..

En dan sê hy in soveel woorde vir hulle net hierdie een ding: JULLE BESIT ‘N SALWING WAT JULLE BESKERM EN WAT JULLE ONDERRIG EN WAT JULLE NOOIT KAN VERLOOR NIE! Met ander woorde: KEN dit wat die Gnostisisme leer, maar omhels die waarheid wat julle van ons apostels geleer het en vestig julle siele daarin, eet dit, drink dit, bedink dit!

Nou wat is hierdie salwing wat alle ware Christene besit en altyd sal besit?

In ons dae hoor ons so baie oor die SALWING! Veral in charismatiese kringe. Iemand soos Benny Hinn beweer dat “die salwing” op hom neerdaal wanneer die musiek in sy dienste begin speel. Dán ontvang hy skielik die vermoë mense te laat neerslaan, hulle onderstebo te blaas, hulle met onsigbare elektriese golwe te tref, hulle te genees ensovoorts. Nadat die diens verby is, is die salwing weg en kan hy (byvoorbeeld) nie in ‘n hospitaal gaan en siekes gesondmaak nie.

U sal terloops agterkom dat nie een enkele een van hierdie hedendaagse vals genesers in hospitale gaan en mense wat sterwend is met Covid gaan genees nie…..

Dit is egter die algemene (verkeerde) idee dat die salwing van die HGees iets is wat sommige Christene besit en ander nie. Of wat jy in sekere grade kan besit. Indien jy byvoorbeeld vir ure bid, kan jy ‘n spesiale salwing ontvang om kragtig te getuig of te preek.

Opvallend egter dat hierdie idees nêrens in die NT voorkom nie. Dit is menslike en kerklike fantasie.

Die NT praat op slegs twee plekke van SALWING (Grieks: Grisma) en dit is hier in 1 Joh 2 asook in 2 Kor 1: 21-22 waar dit weer eens blyk dat die salwing die deel van alle Christene is.

Eintlik is dit ‘n begrip wat in die OT wortel, waar konings, profete en priesters tot die amp gesalf is met letterlike olie en met die simboliese betekenis van: “Die Here stel jou aan vir ‘n spesiale taak en opdrag”. Die veronderstelling is dan dat die Gees van God oor die persoon vaardig word en hom toerus.

Kyk nou weer na 1 Kor 1: 21-22: “Christus het julle (alle ware gelowiges) bevestig, gesalf en verseël …” Met ander woorde: Die salwing is die Heilige Gees wat in elke kind van God kom woon het en hom/haar beveilig en bewaar en toerus as Christen.

En hierdie verse van Johannes bevestig dit wat Paulus daar sê. Maar hy voeg iets by! Die salwing van die Heilige Gees loop hand aan hand met die WAARHEID (leer van die apostels) wat hulle reeds ken (vers 20b).

Johannes skryf nie die brief aan die gemeentes omdat hulle NIE die Waarheid ken nie. Nee, hy wil hulle herverseker van wat hulle reeds ken! Hy skryf vir hulle omdat daar mense is wat hulle wou mislei en weglei van die apostels se leer (vers 26) wat hulle van die begin af geken het (vers 24).

Elke ware Christus-gelowige besit dus ‘n stuk Goddelike toerusting (salwing) wat hom/haar daarvan weerhou om valse leer te volg en te glo. Die Heilige Gees woon in die Christus-gelowige en so-ook die waarheid van die apostels se leer, wat hulle van die begin af ken. Tewens, dit is deur daardie leer wat hulle Christene geword het.

Hulle het dus nie die Gnostici (of wie ookal) nodig om hulle nog iets te leer nie (vers 27). Wanneer hy in hierdie vers sê: “Julle het niemand anders nodig om julle te leer nie”, bedoel hy nie dat daar nie leraars in die kerk moet wees en eredienste waar die Woord verkondig word nie. So ‘n siening sou lynreg ingaan teen die res van die Skrif. Nee, hy bedoel dat daar vir hulle geen nodigheid is om hulle ore uit te leen aan wat die Gnostici predik nie, want die salwing self leer/onderrig hulle (vers 27).

Sommige vertalings sê in vers 27 dat die Heilige Gees hulle leer. In die Grieks staan daar letterlik “Sy salwing leer julle alles”. Die salwing self doen die onderrig. Natuurlik is dit die Heilige Gees wat deur die salwing werk, dus is vertalings wat dit só vertaal, nie verkeerd nie.

Hoe kan die salwing dan onderrig? Die salwing is mos nie IEMAND nie. Dit is IETS.

Ja, maar onthou die salwing sluit in die Apostoliese leer van die waarheid wat binne-in die gelowige is. Dit wat van die begin af geleer is! Die onophoudelike gemeenskap met die apostels, DIT leer en onderrig die gelowige. DIT is die salwing wat onderrig gee. Onophoudelik. Dit is die Godgegewe stuk toerusting wat die Christus-gelowige van dwaalleer weerhou en IN CHRISTUS hou. Want bly jy in die apostoliese leer, bly jy in Christus.

Kyk net mooi: Vers 24 > WAT JULLE VAN DIE BEGIN AF GEHOOR HET, MOET IN JULLE BLY. En AS wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly!

Daar is waarheid/leer wat moet inwoon in die Christen. En dit verseker dat die Christen ook in gemeenskap met God leef. BLY DAARIN, sê die Apostel. BLY IN die ware leer van die waarheid en BLY in die werk van Christus. Julle is alreeds daarin, BLY dus daar.

Dit is die eenvoudige, dog dringende opdrag wat die apostel die gemeentes gee. En ons weet dit is wat die Gees sê.

Wat dit impliseer vir ons konteks vir elke Christen is: A > Ingrawe in God se Woord. Vergeet stemme en drome en visioene en die ritteltit en lees die Skrif en glo die Skrif. B > Hê so min moontlik te doen met afwykende leer en leraars.

Uit dit alles sien ons hoe belangrik die denke/verstand/nadink in die wandel met God is. U sal agterkom by die lees van die NT, dat ervarings/emosies/belewenisse nie so ‘n groot rol speel soos waarheid/doktrine/lering/verstaan/vertrou nie. Ervarings/emosies/belewenisse speel trouens GEEN rol in die NT nie.

Dit is SO ernstig, dat die apostel so ver kan gaan as om te sê dat jy kan allerhande wonderlike ervarings hê, maar steeds ‘n antichris wees indien die waarheid/ware leer nie in jou woon nie.

Laastens: Al woon die salwing alreeds in elke ware Christen, plaas dit ‘n verantwoordelikheid op die Christen om met bewustelike inspanning te BLY in die waarheid/Christus. Nêrens in hierdie paragraaf kry ‘n mens die idee dat ‘n Christen passief kan wees nie. Nee, BEHAAL oorwinning oor wat verkeerd en vals is! Die Woord is daar en die Heilige Gees is daar. Meer as genoeg om te kan oorwin en triomfeer!

Category 1 Johannes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)