Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 JOHANNES – REEKS NO 8
Skriflesing: 1 Johannes 2: 28 – 3:3
Tema: God se kinders!

Is dit so dat alle mense God se kinders is?

Dit is nogal ‘n gewilde sienswyse onder gewone sekulêre mense. Selfs uit sommige kerklike kringe hoor ‘n mens dit.

Dit word byvoorbeeld gesê dat God almal se skepper is en dat almal dus op ‘n manier Sy kinders is. ‘n Baie algemene idee is dat feitlik alle mense wat sterf “in vrede rus” – RIP > Rest in peace. Almal is – ná die dood – op ‘n manier in die een of ander hemelse toestand. Want God is mos liefde en Hy is mos nie ‘n boef nie. Natuurlik is almal op een of ander manier Sy kinders. Alle mense is op ‘n manier deel van een groot broederskap. Die mensdom is een groot goddelike familie. So word gesê.

Daarom is niemand eintlik baie verontrus oor wat met hom/haar ná die dood sal gebeur nie. Daar sal mos wel die een of ander soort hemelse geluk wees. Dis net mense wat dalk soos ‘n tipe Adolf Hitler is, wat dit moontlik nie sal maak nie, maar ag, 95% sal wel.

So redeneer en dink die verlore wêreld.

U sal onmiddelik hoor dat die Skrif op geen manier hierdie soort taal praat nie. Die kinders van God is diegene wie IN CHRISTUS is. Vers 28 stel dit baie duidelik (LEES DIT WEER).

God se Vaderskap het slegs betrekking op diegene wat deur Sy genade wedergebore is in God se familie en tot bekering en geloof in Jesus Christus gekom het.

Terwyl die vals leraars – onder leiding van Cerinthius – die Gnostici – die gemeentes so deurmekaarkrap – wil die apostel Johannes net een ding by hulle tuisbring. Hulle moet BLY in die ware leer wat hulle by die apostels geleer het en sodoende BLY in Christus by wie hulle ingesluit is deur ‘n Godswonder en SO moet hulle aanhou en volhard en uitsien na die wederkoms van die Here. MOENIE LINKS OF REGS KYK NIE, sê die apostel. KYK NET REGUIT VORENTOE. En julle sal nie van die spoor wegdwaal nie.

Hierdie paragraaf LYK dus of dit uit die lug val en nie inskakel by die res nie, maar dit is nie so nie. Vers 28 haak pragtig aan die voorafgaande waar Johannes gepraat het oor die kwessie van BLY IN HOM (verlede Sondag bestudeer). BLY IN DIE WAARHEID en BLY IN HOM…

Maar hy neem dit ‘n trappie verder. Hy kyk vorentoe. Daar is ‘n wederkoms wat wag. Die terugkeer van die Here Jesus in heerlikheid. Die groot gebeure wat niemand, niemand kan ontvlug of ontsnap nie. Letterlik ELKE mens sal daar wees – ook die ongeredes en ook diegene wat reeds tevore gesterf het.

Die apostel sê dus vir die gemeentes: “Moenie so ontmoedig wees en moenie dat julle vertroue in die Here Jesus Christus in die wiele gery word deur die verleidende geeste van die dwaalleraars wat julle harte en koppe kom deurmekaarkrap het nie – moenie dit toelaat nie – maar kyk vorentoe en sien uit na die Here se koms en volhard (hou aan) met die Godvrugtige pad.

Kyk na vers 28 en jy sal dit duidelik sien. “VOLHARD in geloofsvertroue op die lewende Here. Want wanneer die Here kom, sal julle openlik en sonder vrees en met moed en oortuiging voor Hom staan. Fantasties man! Dit maak alles die moeite werd”.

Is die Evangelieboodskap nie die wonderlikste iets nie? Dat ‘n sondaar wat eintlik net die dood verdien, voor die lewende God mag staan sonder enige angs en verskrikking.

Is dit nie die wonderlikste iets, dat ek IN CHRISTUS JESUS bevry mag wees van my angs oor die toekoms nie! Want ek weet presies wat die toekoms behels, omdat God se Woord dit vir my vooruit sê. En indien ek volhardend die Here navolg en op Sy kruisoorwinning my hoop stel, SAL ek NIE beskaamd van Hom weggestuur word wanneer Hy verskyn nie. Nooit sal ek my gesig in skaamte en skande voor Hom bedek nie, want ek verskyn nie voor Hom geklee in my eie voortreflikheid nie, maar in verbondenheid met die Here Jesus wat klaar die weg gebaan het. EK hoef nie die pad te maak nie. HY het dit klaar gemaak. Ek loop net daarop.

Lees weer vers 28 en hoor of dit die waarheid is wat ek vir u sê..

En natuurlik is dit mos so, dat die feit dat die mens wat uit God gebore is en wat onbeskaamd voor die Here sal wees by Sy wederkoms, se lewe dit NOU REEDS prakties wys. Hoe kan dit anders wees?

Die Here Jesus is self die groot REGVERDIGE, want Hy is (NO 1) sonder enige sonde en (NO 2) Hy plaas sondaars in die regte verhouding met God. Hy is met ander woorde 100% REG (regverdige).

En wanneer die mens met Hom, die Regverdige gekonnekteer is, sal dit na vore kom in jou lewe van elke dag. Jy begin ook regverdig (dit is: REG) lewe. En gebeur dit, weet ons dat so iemand weergebore is, uit God gebore is. Daardie bonatuurlike weergeboorte bring VRUG voort. Jy begin regverdig (reg) leef.

Dit beteken nie dat die kind vd Here sondeloos perfek en volmaak begin leef nie. Maar dit beteken dat daar ‘n besliste ongetwyfelde koersverandering in jou lewe plaasgevind het. En ander mense merk dit op. Daaruit weet jy dat jyself die geboorte uit God ondergaan het.

Dit is trouens die VYFDE lewensfunksie hierdie. U onthou dat Johannes reeds in die vorige paragrawe VIER sulke lewensfunksies genoem het, waaruit ‘n mens aan jouself kan waarneem dat jy werklik ‘n kind van God geword het.

Ons noem net weer die vier:
1 > Lewenstyl van gehoorsaamheid
2 > God se liefde wat begin manifesteer
3 > Christus se lewe wat in jou deurbreek
4 > Jou liefde vir ander Christene

En hier is nou die vyfde: Jou lewe het ‘n lewe van reg-wees begin word. Geregtigheid. Regverdig wees. En jy kan hierdie nuwe honger en dors en gerigtheid by jouself raaksien. Dit wys jou dat daar Goddelike lewe in jou gekom het. Dit kom voort uit die geboorte wat uit Hom voortkom. Want jy is ingesluit by die Regverdige = Jesus self. En dit impakteer jou lewe. Jy is aangeraak.

‘n Klein mensie wat uit sy/haar moeder gebore is, se lewe SAL dit begin manifesteer. Dis sigbaar vir almal dat die kleintjie regtig gebore is.

Lees vers 29 en sien of hierdie dinge só is…

Wanneer ‘n mens hierdie dinge hoor, kom daar in jou binneste ‘n groot stuk verwondering, nie waar nie. Want jy besef net eenvoudig: Dit wat in jou lewe gebeur het en dit wat in die toekoms op jou wag by die wederkoms en voleinding, kom op geen manier uit jouself nie. Jy is nie SELF die oorsaak daarvan nie. Dit vloei alles voort vanuit die groot liefde van God die Vader! Daar is geen ander verklaring daarvoor nie.

Geen mens het dit inherent in homself nie.

Wat ons wél inherent in onsself het, is ‘n gebroke verhouding met God en wesenlike verdorwenheid, soveel so dat ons nie eens vir 5 minute kan gaan sonder op een of ander manier die Heilige God se gebooie te breek en die Heilige Gees seer te maak nie.

Dis net die ondeurgrondelike liefde van die Vader wat my NIE gee wat ek verdien om te ontvang nie – naamlik straf en hel en verskrikking by Jesus se wederkoms.

Nou ontvang ek net presies die teenoorgestelde – soos verse 28-29 van hoofstuk 2 gesê het.

Hoe op aarde is so iets moontlik?

Die apostel sê: Dis alles te danke aan die verregaande, onverstaanbare en onverklaarbare en duiselingwekkende liefde van God die Vader. Hy het die nuwe geboorte met my laat gebeur deur die wonderbaarlike verlossingswerk wat die Here Jesus verrig het op die kruis. En wanneer so ‘n nuwe geboorte oor jou gekom het, sal wêreldse mense, wat dit NIE ondervind het nie, jou nie wil ken nie. Hulle ken HOM nie, dus waarom sal hulle jou wil ken?

Lees 3:1 en sien dit vir uself….

Die feit dat die Christus-gelowige mens ‘n KIND VAN GOD is, is nie wensdenkery om jou te laat beter voel nie. Dis ‘n werklikheid. Die Christus-gelowige is REGTIG ‘n kind van God. En hy/sy mag homself dit so noem, omdat GOD hom/haar so noem! (Sien Joh 1:12).

Die Gnostici wat die gemeentes so lastiggeval het, het gesê die mens moet ‘n mistieke eenwording met God hê. Jy moet as’t ware losgemaak voel van hierdie aardse, liggaamlike lewe en eenwording met God beleef deur middel allerlei voorskrifte. Vandag nog hoor ons hierdie tipe nonsens uit die monde van 21ste eeuse Gnostici wat soms selfs klas gee by teologiese fakulteite. Jy hoor dit ook van Westerse Hindoeïsme en oosterse godsdienste.

Maar dis nie wat die Bybel leer nie. Geen mens kan opklim na God toe, deur dit te doen en dat te doen nie. Nee, Hy het neergedaal na die mense en uit liefde skenk Hy hierdie groot lewensverandering deur jou in te sluit by Christus Jesus se groot verlossingsdade.

Ek vra u vanoggend: Indien GOD my ‘n kind van God noem, is ek dit dan of is ek dit nog nie? Indien HY my ‘n kind van God noem, waarom mag ek nie myself so noem nie? Waarom moet ek altyd twyfel en onseker bly? Vir geen rede nie. Net onkunde is daarvoor te blameer. Maar Johannes se brief neem juis die onkunde weg en stort die heerlike sekerheid in.

Die Gnostici het hierdie evangelie so bekyk, maar wou niks van die Christene weet nie. Eintlik is hulle van die wêreld, sê die apostel. Dis waarom hulle julle nie ken nie, gemeente. Want hulle ken nie vir God nie. Hulle is ongered en verlore, al is hulle so erg godsdienstig.

WÊRELD beteken in hierdie teks die terrein wat vyandig staan teenoor die ware God en Sy Waarheid en Sy kinders. Dis vandag nog presies net so. Wie aan die Here behoort, sal dit uitleef en in onguns by die wêreld wees. Dis gewoon onmoontlik om ‘n volgeling van Christus te wees en vriende met die wêreld te wees. Die twee berippe sluit mekaar uit. Kindskap van God is nie toekomsmusiek vir eendag in die hemel nie. Dit is hier en nou en die spanning met die wêreld wys dit.

Mens hoor soms mense sê iets soos: “Of ek nou reeds werklik ‘n kind van God (weergebore) is, weet ek nie met 100% sekerheid nie. Ek sal moet wag tot eendag en sien hoe die Here oor my oordeel.”

So ‘n siening is beslis verkeerd. Christus-gelowiges is NOU REEDS kinders van God, sê vers 2.

Lees vers 2….

Wat ‘n wonderlike, verkwiklike vers.

In stede van te sê: “Ek weet nie heeltemal of ek nou reeds ‘n kind van God is nie, ek sal dus maar moet wag tot die Here kom en sien…” sê vers 2 iets baie, baie groter…

Die Christus-gelowige is NOU REEDS regtig ‘n ware kind van God en by die koms van Jesus, sal hy/sy nie net nog steeds kind van God wees nie, maar SOOS CHRISTUS WEES en HOM SIEN SOOS HY WERKLIK IS!

Met ander woorde daar is progressie van wonderlik na heerlik. Soveel heerlik, dat ons tans nog glad nie ‘n idee kan vorm van wat ons regtig sal wees wanneer die Here kom nie! “Dit is nog nie bekendgemaak wat ons sal wees nie”, verklaar die apostel Johannes. Daardie word alles as ‘n verrassing gehou.

Daar is dus iets wat nou waar is en iets wat nog nie waar is nie. Die heerlikheid wat by Jesus se wederkoms aan die lig sal kom, is vir ons verborge. Ja, die Christus-gelowige sal SOOS HY wees, dis seker, maar dit is nie seker wat presies daarmee bedoel word nie. Die Christus-gelowige sal Hom sien soos wat Hy werklik is, maar dit is nie seker wat presies daarmee bedoel word nie.

SOOS JESUS WEES > kan nie beteken dat die verloste mens vergoddelik sal word nie. Die Christus-gelowige sal nie soos Jesus wees in die sin van ‘n god wees nie. Dit was juis wat die Gnostisisme geleer het. Die sien-van-Jesus maak van jou ‘n god, sê hulle. Maar, dit is ‘n totaal onbybelse lering.

SOOS JESUS WEES beteken dat die Christus-gelowige ‘n verandering sal ondergaan alhoewel hy/sy MENS bly, maar tog aan die heerlikheid van Christus gelyk word. Wat dit impliseer, weet die apostel self nie, want dit is nie deur God bekendgemaak nie, sê hy. En wat God nie bekendgemaak het nie, weet ons nie (Deut 29:29).

SAL JESUS IN SY VOLLE HEERLIKHEID SIEN en nie sterf nie.
Dit moet die wonderlikste aspek van die hemel wees. En om te dink: Dit sal nooit ophou nie. Om die heerlikheid van Christus te mag sien en aan te hou sien en sien!

Weer eens: WAT dit presies impliseer, is nie aan ons bekendgemaak nie. Geen prentjie van Sy heerlikheid soos wat Hy werklik is, word vir ons gegee nie. Maar dit is beslis iets om na uit te sien.

Daar is ‘n verskil om die Here Jesus Christus te sien deur die lens van die Skrif – alhoewel dit 100% betroubaar en waar is – en om Hom van aangesig tot aangesig te sien soos wat Hy in realiteit fisies is. Altyd nog het jy Hom deur geloofsvertroue geken, maar dan skielik: van aangesig tot aangesig.

Wat ‘n asemrowende verwagting skep dit nie by die Christus-gelowige mens nie. ‘n Toekomsverwagting. In oortreffende trap.

En so ‘n toekomsverwagting moet tog vandag reeds ‘n uitwerking op die Christus-gelowige hê.

Indien jy uitsien na iets wat maande in die toekoms jou wag – byvoorbeeld jou troudag – het dit nou reeds ‘n uitwerking op jou.

Kyk wat sê vers 3 (LEES DIT)….

Die toekomsverwagting van vers 2 het ‘n heiligende uitwerking op die Christus-gelowige – vers 3. Byna iets soos: “Ek gaan die Here Jesus van aangesig tot aangesig sien en ek gaan as mens aan Sy heerlikheid gelyk word – ek verstaan nie mooi wat dit beteken nie – maar sjoe, ek wil so graag vandag reeds iets daarvan begin weerkaats”.

Die Here Jesus is rein, sê die apostel. In 3:5 stel hy dit gelyk aan Jesus se sondelose volmaaktheid.

Die Christus-gelowige hou homself rein soos Jesus rein is, verklaar die apostel.

Dit beteken nie dat die gelowige ook sondeloos-volmaak probeer wees nie. Dit gaan ook nie daaroor om in eie krag te stry nie.

Dit is ‘n reiniging wat plaasvind volgens die weg van voortgaande bekering – toekeer tot Christus – wegdraai van die sonde – vergifnis deur Christus se bloed. Presies dit wat hy in hoofstuk 1 reeds uitgespel het. Dit is die Godgegewe manier waarop die Heilige Gees die kind van God dag vir dag meevoer in heiligmaking. ‘n Tipiese kenmerk van iemand wat werklik die Here leer ken het.

Kyk net wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God!

Category 1 Johannes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)