Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 KORINTIERS – REEKS NO 6
Tema: Wysheid versus wysheid
Skrif: 1 Korintiërs 2: 6-16

LEES WEER VERS 6

Tot op hierdie punt van sy argument, hier in die eerste deel van die brief, het Paulus die Apostel baie helder en duidelik aangetoon hoedat die Evangelieboodskap op absoluut geen manier afhanklik is van menslike/wêreldse wysheid/kennis/insig nie. Beide die boodskap vd Evangelie sowel die boodskapdraers van die Evangelie word verag en geminag deur die verloregaande wêreld en sy sogenaamde wysheid.

Maar dit beteken NIE dat die Christelike Geloof as sulks nou minderwaardig is nie. Nooit nie. Die Christelike Geloof is eenvoudig onpeilbaar diep, want dit beliggaam GOD se wysheid. In die magtige lig wat van die Evangelieboodskap uitstraal, verdwyn die mens se sogenaamde insigte in die niet. Maar nie almal sien en herken hierdie lig nie.

O ja, die Evangelieboodskap is nie NIE wysheid nie. Dit IS wysheid. Dit is net nie geknip op die patroon van MENSLIKE wysheid nie. Bedoelende die mens in sy gevalle staat, kragtens die sondeval en die erfsmet.

Dis waarom die Apostel in vers 6 sê: TOG spreek ONS inderdaad wysheid. Maar dit kom uit ‘n totaal ander bron. Dit is ongeskonde, onaangeraak deur die sonde en die gevalle menslike natuur. Dit is radikaal andersoortig as DIE van die wêreld en die verdorwe hart van die mens.

MAAR: Slegs sommige sien dit raak. Die MENS as sulks, sien dit nie. Net sommige mense sien dit. Nie eens alle Christene (belydende Christene) sien dit nie. Eintlik wel alle ware Christene, alhoewel sommige, veral beginners, nog nie die kapasiteit besit om die diepte van die Evangeliewoord te verstaan nie. Dis juis waarom die heiligmaking, die smeltkroes, die geestelike groei, so fundamenteel is.

Almal wat waarlik weergebore is, is dus ingesluit by God se wysheid, maar deur die lewenslange proses van heiligmaking en geestelike groei, word God se wysheid beter en beter verstaan.

Die Apostel leer dus NIE dat daar klasse en grade van Christene is OF dat die waarheid van die Evangelie net vir sekere elite Christene bedoel is nie, nooit – niks in die Woord is bedek en geheim vir sommige wat in Christus is nie. Dit is vir ALLE ware verloste mense – hoewel almal in ‘n groeiproses is – net soos babas nie kos eet wat volwassenes eet nie. Maar elke baba KOM beslis daar! Dit neem net tyd. Geen baba bly jaar in en jaar uit ‘n baba nie. ‘n Baba wat ná 15 jaar nog steeds bottel drink en nog nie skool toe is nie, sal enige mens laat gril en ril. En tog, wanneer ons geestelik so lyk, dan is dit heeltemal in orde. So dink ons – volgens menslike wysheid.

Hoe meer ‘n Christen egter groei, hoe meer weet en besef hy dat die Woord van God nie raakpunte het met wêreldse menslike wysheid nie. Tewens, menslike wysheid is verbygaande. Dit is tydelik. Dink sommer net aan die wêreld se leiers as voorbeeld. Hulle en hulle insigte is tydelik en gaan verby. Dis totaal dom om jou sekerheid en hoop DAAROP te gaan bou. Verganklik en feilbaar is hulle. En hulle wysheid ook.

Wel, so is dit met die hele mensdom die geval. Soos ‘n veldblom verdwyn dit.

Maar NIE so met die Here se Woord nie. God se wysheid is ewig en blywend. En die mens wat daarby ingesluit is, is ook ewig en blywend.

LEES WEER VERSE 7-9

God se wysheid bly volkome onkenbaar TENSY Hy dit self bekendmaak. Hierdie wysheid is natuurlik die boodskap van die kruis – eintlik die hele Godsopenbaring – die Woord. Hierdie feit – dat God dit moet bekendmaak, anders bly God se wysheid onkenbaar – KNAK die mens se hoogmoed en eie waan en roem. WAT?! EK kan dit nie ken tensy HY besluit om dit aan my te openbaar nie, vra die verlore mens in sy ingebore opstand teen God.

Ja, presies net so! God se wysheid – die heerlike boodskap van die Goeie Nuus van die kruis – bestaan in verborgenheid – SO was dit in die tyd voordat die Here Jesus gekom het. In Christus HET dit egter bekendgeword soos wat God dit voor die skepping reeds bepaal en bestem het.

MAAR LET NOU FYN OP: Hy het die bekendmaking slegs vir die uitverkorenes bestem. Met ander woorde almal, van alle tye, wat tot geloof in Christus sou kom en nie alle mense nie. Soos die Korintiers byvoorbeeld. En Paulus self. Let op die woordjie ONS. Die bekendmaking is NIE bestem vir alle mense nie. Duidelik en helder stel die Apostel dit. God het dit voor alle tye vir ONS heerlikheid bestem.

Nou kyk, DIT knak die trotse mens se hoogmoed finaal. En maak die mens warm onder die kraag. Om te dink die bal is ten volle – 100% UIT die hande van Koning Mens! Koning Mens besit GEEN sê en kontrole oor wat en hoe God besluit het om die misterie van Sy reddende wysheid te openbaar nie!

Byvoorbeeld: Vir die invloedryke, belangrike wêreldheersers, bly dit verborge. Hulle het dit net nooit ontvang nie. Andersins sou hulle nooit die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Verwysende natuurlik na die Romeinse owerheid van daardie tyd.

Ja, Jesus is self ook ware God. Die term “Here van die heerlikheid” was in die OT ‘n benaming van God – wat nou hier op Christus Jesus oorgedra word.

Hy was alreeds die Here van die heerlikheid toe Hy gekruisig is en nie eers byvoorbeeld ná Sy opstanding nie.

Die rede waarom alle mense nie die ware wysheid sommer net kan bekom of besit nie, is omdat dit buite sintuiglike waarneming lê. Die oog, oor, hart – kan dit nie bevat nie. Die OT Skrif bevestig dit in ‘n samevoeging van Jes 52:15 en 64:4 en Jer 3:16.

Om die Evangeliewoord te kan snap, is die gevolg van God se werksverrigting in die lewens van diegene op wie HY besluit. Dit stel die mens totaal skaakmat en God ontvang al die lof en eer. Juis só werk Sy wysheid!

LEES WEER VERSE 10-11

Nee, die wysheid van God in die Evangelieboodskap kan NIE deur menslike kenmiddele geken word nie. SLEGS wanneer God besluit om dit aan iemand te openbaar, kan dit geken word. Alles, alles gaan van A-Z oor Hom en SY inisiatief en werksverrigting.

Nou is die vraag wat die spyker moet inslaan DIT:

HOE het dit gebeur dat die egte Christus-gelowiges – die ONS – dan wel tot die kennis van die wysheid van God gekom het?

Antwoord: God het dit aan hulle deur Sy Gees bekendgemaak. Dit wat geen mens sintuiglik kan ken deur oog/oor/hart nie, dit het God deur die kragtige werk van die Heilige Gees bekendgemaak. Dis ‘n absolute genadegeskenk, want sou Hy dit NIE aan jou bekendgemaak het nie, sou jy in duisternis en onkunde en mistasting vasgebind deur menslike wêreldse wysheid leef en sterf en verlore gaan. Dit is presies wat alle mense as gevolg van die sonde verdien, maar gelowiges is mense wat besonderlik begenadig is – slegs op grond van God se eie vrye keuse en welbehae.

In Johannes 16:13 het Jesus reeds beloof dat die Heilige Gees God se mense in alle waarheid sal lei.

Eintlik is daar DRIE geeste, waarvan die onwedergebore mens slegs die derde besit.
1 > Die Heilige Gees – die derde persoon van die Drie-eenheid
2 > Die menslike gees van die mens wat geheilig is – in die geval van wie Christus-gelowiges is
3 > Die menslike gees wat nie in Christus is nie.

Die menslike gees is die hoogste geestelike orgaan wat die mens – dit is alle mense – besit. Maar van nature is alle mense verlore in sonde en is hulle gees uitgesluit van Christus en uitgesluit van die inwoning van die Heilige Gees.

Dit is die Heilige Gees wat in die menslike gees kom woning maak het, wat daardie persoon tot kennis van die wysheid van God bring.

Nooit rus die Heilige Gees nie, maar is voortdurend werksaam met die deursoeking van alle dinge. Hy bring die gelowige gaandeweg tot beter en beter insig in die onuitputlike volheid van God. Dit is wat ons noem geestelike groei. Niks is buite die kennis en insig van die Heilige Gees nie.

En om net te dink: HY – hierdie wonderbaarlike Persoon – woon regtig binne in die menslike gees van die geredde mens. Dink net WIE in jou leef. En wat ‘n rykdom jy in Hom besit. Onuitspreeklik. Onbeskryflike rykdom!!

Net soos wat enige mens in sy/haar innerlike mens weet wat regtig daar aangaan – wat die alledaagse betref – en niemand buite jou dit kan weet nie, net so weet die Heilige Gees wat in die Vaderhart aangaan. En Hy openbaar iets daarvan aan Sy kind.

BEDINK net vir ‘n oomblik van watter tipe rykdom hier sprake is. Eenvoudig onpeilbaar!

LEES WEER VERSE 12-13

Die apostel redeneer streng logies: Slegs diegene in wie die Heilige Gees kom woon het, kan die bedoelinge van God, die wysheid van God in die kruisevangelie verstaan. Die Christus-gelowige HET die Heilige Gees ontvang en KEN dus God se wysheid ten opsigte van die saligheid in Christus.

Nou – in hierdie verse – kom stel Paulus die gees van die wêreld teenoor die Heilige Gees.

Die Christusverloste mens besit in beginsel nie meer die gees van die wêreld nie.

Die onverloste mens besit slegs die gees van die wêreld en besit dus slegs menslike, wêreldse wysheid. Onvermydelik. Die onverloste mens is wêreldwys. Die gees van die wêreld lei die mens WEG van Christus en die Waarheid en sus die mens aan die slaap. Vrede, vrede – terwyl daar geen vrede is nie – soos die profeet gesê het.

Totaal hierteenoor staan die Heilige Gees. Die derde Persoon van die Drie-eenheid wat IN die menslike gees van die weergebore mens woon. Hy is die Gees van Waarheid en Hy gee innerlike versekering. Romeine 8:16 is baie duidelik dat dit juis die Heilige Gees se bediening is om aan die gelowige in sy/haar menslike gees die versekering van kindskap van God te gee.

Die mens se gees moenie verwar word met die gees van die wêreld nie. Die gees van die wêreld is nie sinoniem met die mens se gees nie. Die gees van die wêreld is die atmosfeer en invloed wat oral heers waar onverloste mense se menslike gees aan die werk is. En dit is oral. Die gees van die wêreld is die teenwoordigheid en werksverrigting van die wysheid van die gevalle verlore mens. En dit is juis dit wat TEENOOR die getuienis van die Heilige Gees staan.

Maar die verloste in Christus is in beginsel van die gees van die wêreld bevry en praat/redeneer/doen daarom met/deur die wysheid van God.

Die verloste – in wie se menslike gees die Heilige Gees woon – kan nie stilbly nie en kan nie die wysheid van God (evangelie) vir homself hou nie. Die normale lewensuiting van die mens in wie die HG woon, is om die Evangelie met ander te deel – tydig en ontydig. Om te verkondig. Vir die Christus-gelowige is dit die nuwe normaal. Slegs deur die HG se bekragtiging en wysheid.

Dis die Gees van Christus wat die Christenmens voortstu om te PRAAT en die Evangelie te kommunikeer en te huil oor verloregaande siele – geklee in die wysheid van die Skrif. Die waarheid kan nie gekommunikeer word deur menslike wêreldse wysheid nie. Dit word met God se wysheid bedien – die Skrif. Die Skrif is die swaard van die Heilige Gees (Efes 6:17).

LEES WEER VERSE 14-16

Teenoor die geestelike mens (dit is die weergebore mens in Christus in wie die Heilige Gees woon) staan die natuurlike (of nie-geestelike) mens (die mens soos alle mense gebore word kragtens die van in Adam). Op die hele aarde, is daar slegs hierdie twee soorte mense.

Die natuurlike (nie-geestelike) mens kan baie bedrewe wees in die beoefening van die wysheid van die wêreld en groot hoogtes bereik en selfs ook baie godsdienstig wees – maar steeds totaal verlore buite Christus. En omdat die Heilige Gees nie inwoon nie, het so ‘n mens nie regtig ‘n aptyt (eetlus/honger) vir God se wysheid – die Evangelieboodskap (die Woord) nie. So was/is alle mense van nature.

Die natuurlike mens is onwillig om die dinge van die Heilige Gees te aanvaar, want dit is vir hom ‘n stuk domheid en hy sukkel om dit werklik te verstaan. Hy het nie ‘n oog en oor en hart vir wat van die Heilige Gees kom nie. Op psigiese vlak kan hy nie God se wysheid kleinkry nie en vind dit nie aantreklik nie. Dit pas nie in sy denkskema nie. Want dit moet GEESTELIK beoordeel word. Met ander woorde: Deur die Heilige Gees wat deur die Woord werk.

Dit is dus baie duidelik dat ‘n Godswonder van lewendmaking EERS moet plaasvind alvorens enige mens se oë kan oopgaan vir God se wysheid. Weergeboorte moet as ‘n soewereine daad van God aan die natuurlike mens bedien word alvorens so ‘n mens ‘n geestelike mens kan word.

In Efesiers 2:1-3 beskryf dieselfde Apostel Paulus die natuurlike mens as DOOD. Dood in sonde. ‘n Geestelike lyk.

Lewendmaking is dus onontbeerlik om die lig van God se waarheid te kan onderskei.

En wie lewendgemaak IS – deur ‘n soewereine almagsdaad van God – SO IEMAND besit nou die Here Jesus se eie denkwyse. En dit is God’s wysheid – die waarheid – wat die verlore mens (natuurlike/nie-geestelike) mens net eenvoudig nie regtig verstaan nie.

Maar, die mens in wie die Heilige Gees kom woon het, kan dinge reg beoordeel en korrekte oordele fel – deur Gees en Woord natuurlik. Wie in God se Waarheid leef, kan dinge in die lewe reg begin onderskei. Terwyl die natuurlike mens nie ‘n geestelike mens kan beoordeel nie, want die een het menslike/wêreldse wysheid as vertrekpunt en die ander het God se wysheid en Sy Woord as vertrekpunt. Dit is die rede waarom verloste en nie-verloste mense mekaar ten diepste nie kan verstaan nie. Daar is net min raakpunte. Dis soos olie en water wat probeer meng. Die een leef binne hierdie koninkryk en die ander binne daardie koninkryk – onder die sê van twee totaal verskillende konings.

Die Heilige Gees wat in die verloste mens woon, openbaar Christus self aan so ‘n mens sodat die wêreld se manier van dink vervaag.

Maar die onverloste mens neem juis die wêreld se manier van dink as vertrekpunt in alles.

Daarom leef die verloste en onverloste in totaal verskillende koninkryke.

Dit is, ten slotte, weer eens opvallend hoe die Apostel Paulus die Here Jesus Christus se absolute Godheid handhaaf deur die aanhaling uit Jesaja 40:12 – waar van God gepraat word – met Christus gelyk te stel. Ja, Jesus is waarlik God en waarlik mens – verenig in een Persoon – die persoon van Christus.

Wil jy oorgee aan die volledige sê van Christus oor jou lewe?

Indien jy werklik aan Hom behoort, dan sal jy wil.

Waarom dan nie sommer nou dadelik nie? Dit is God se wil vir jou.

‘n Verdeelde lewe, verdeelde hart, is ‘n misrabele lewe. Moenie so wil leef nie.

Category 1 Korintiers

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)