Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 KORINTIERS – REEKS NO 7
Tema: Dit is God wat laat groei
Skrif: 1 Korintiërs 3: 1-9

LEES WEER VERSE 1-3

Nadat die Apostel Paulus nou ‘n uiteensetting gegee het van:
A Die skerp teenstelling tussen God se wysheid en die wysheid van die mens/wereld en
B die teenstelling tussen die geestelike mens (weergebore) en vleeslike/natuurlike (onverloste),
keer hy nou terug na sy vroeëre bespreking van die partyskappe/verdeeldheid in die gemeente Korinthe.

Ja, hy korrigeer hulle en wys hulle skerp tereg, maar hy doen so in liefde, want die Korintiers is – ondanks al hulle tekortkominge – steeds ware gelowiges in Christus en is saam met Paulus ingesluit in Christus. Daarom spreek hy hulle aan as BROERS – dus medegelowiges, lede van die huisgesin van God. Hulle is dus geestelike mense. Die Heilige Gees het in hulle woning gaan maak. Hulle is daarom tempel van God. En daarom besit hulle die wysheid van God – hulle verstaan die kruisboodskap en omhels dit van harte.

Maar, dit is asof hulle nog nie in die geestelike dinge, die wysheid van God, tot volle wasdom, tot volwassenheid gekom het nie – dit is asof hulle soos klein babatjies in Christus is. Dit is geoordeel na hulle uiterlike gedrag.

Geoordeel aan hulle uiterlike optrede, het hulle veel meer met vleeslike mense (onverlostes in wie die Heilige Gees nie woon nie) ooreengekom as met geestelike mense.

Eintlik praat die Apostel hier in die verlede tyd. Hy verwys terug na die tyd toe hy vir die eerste keer by hulle die Woord van God bedien het. TOE was dit tog vanselfsprekend dat hulle nog geestelike babas moes wees. Dit was net logies dat hy hulle DAARDIE TYD nog met melk moes voed. En nie vaste kos nie. Dis normaal vir pasgeborenes om babas te wees – wat van melk leef.

Maar wat NIE normaal is nie, is dat babas soos babas BLY! Na 15 jaar, hier drink die outjie nog steeds bottel en sny melktandjies!

Dit is wat in Korinthe met sommige gebeur het.

Let mooi op die einde van vers 2. Selfs NOU is julle nog nie in staat om vaste kos te verteer nie.

En dit kon in hulle praktiese gedrag gesien word soos byvoorbeeld die partyskappe in die gemeente en die jaloesie en onenigheid. Mense wat NIE die Heilige Gees inwonend ken nie, tree so op!

Wel, hulle HET die Heilige Gees inwonend ontvang en TOG tree hulle wêrelds/menslik op. Skokkend!

Paulus sê dus NIE dat daar twee soorte Christene is nie: Geestelik en vleeslik. Nee, alle ware Christene IS geestelik. In beginsel.

Maar, terwyl hulle al moes gegroei het in die wysheid van God en volwasse geword het, was hulle steeds soos babas. En dit is onverskoonbaar.

Dink hoe grillerig sal dit wees indien jy iemand teëkom wat 15 jaar oud is, maar nog steeds aan sy/haar ma drink.

Dit is die motivering wat agter die Apostel se vermaning skuil. En dit is nog net so aktueel in 2022. Geestelike mense moet tog aan die vrug van die Heilige Gees gekenmerk word!

LEES WEER VERS 4

Het Paulus enige goeie rede om te sê wat hy so pas gesê het? Dat die Korintiers soos geestelike babas optree?

Ja, hy het rede, want hulle doen en late bevestig dit. Oor en oor het die gelowiges partyskappe en verdeeldheid binne die gemeente gestimuleer en verdra. En hulle ore uitgeleen aan vals geestelike leiers wat die apostel in diskrediet wou bring. En dit is presies hoe wereldse/menslike wysheid doen en nie God se wysheid nie.

Dus: Hier is mense wat ingesluit is by God se wysheid, maar hulle werke/ doen-en-late / optrede reflekteer wêreldse wysheid. Hulle tree op KONTRA hulle nuwe identiteit in Christus Jesus.

Dis byna soos iemand wie se identiteit dié van ‘n burgemeester is, maar die persoon tree op soos ‘n straatbedelaar. Heeltemal in stryd met wie/wat hy/sy regtig is. Kyk iemand van buite na so ‘n burgemeester se optrede, sal daar sekerlik vrae gevra word en vraagtekens geplaas word. Dis presies wat Paulus vir die Korintiers sê.

Klink die beeld van die straatbedelaarburgemeester verregaande?

Wel, dit is net so verregaande om ingesluit te wees by God se wysheid (ware identiteit) en dan te gaan optree volgens wêreldse/menslike wysheid (vals identiteit).

Die gemeente in Korinte het hulle onderlinge verdeeldheid verdedig en geregverdig op grond van redenasies volgens menslike wysheid. Hou in gedagte wat die Apostel vantevore verduidelik het van hoe wêreldse wysheid op Christus-gelowiges neersien en God se wysheid as domheid ag.

Maar die metodes volgens wereldse/menslike wysheid produseer NIE die vrug wat God se wysheid voortbring nie, naamlik die vrug van God se krag en die inwoning van die Heilige Gees en die lieflike eenheid wat die Gees tussen gelowiges – wat met mekaar verbonde is in die onfeilbare Waarheid van die Godsopenbaring van die Woord – vestig.

Wêreldse wysheid fokus op Koning Mens en die MENS se grille en idees. Menslike wysheid plaas altyd DIE MENS voorop. En fokus op die mens, sal altyd verdeeldheid meebring. Onvermydelik. Dit is die vrug van die vlees – die vrug van die mens se gevalle natuur. Om volgens die vlees te lewe is om soos ‘n mens te maak/doen/dink.

Met ander woorde: Ja, al KON die Korintiers hulle optrede regverdig deur die argumente van die wêreld te gebruik, was dit volkome vreemd aan die gees van die Evangelieboodskap.

Hulle partyskappe van ONS is Paulus se mense en ONS is Apollos se mense, het getuig van hulle wêreldse mentaliteit. Tragies, maar waar.

Menslike motiewe en redenasies voel/klink soms so korrek en reg – maar alles moet altyd aan die beginsels van die Skrif getoets word, want DAAR ALLEEN sien en weet ons wat van die Heilige Gees kom en wat nie. Wat van God se wysheid kom en wat nie.

GEESvervuld is SKRIFvervuld. Dit is ‘n ononderhandelbare beginsel.

LEES WEER VERS 5

Dit is volkome waar dat Paulus en Apollos ‘n groot aandeel gehad het in die stigting en aanvanklike opbou van die gemeente in Korinthe – wat letterlik vanuit die barre heidendom verrys het. Maar, vanuit hemelse perspektief gesien, was hulle slegs DIENAARS deur wie God Sy Woord laat bedien het. Die handelende Persoon was eintlik die Drie-enige God en nie die menslike dienaars nie.

En dit terwyl die Korintiers die funksie van die Woordbedienaars totaal oorskat het. Presies net soos wat die menslike hart sal redeneer en doen volgens menslike wysheid, was verskillende dele van die gemeente aanhangers van verskillende Woordbedienaars. Paulus en Apollos is selfs verhef tot leiers van partye/faksies binne die kerk.

Alles gaan met ander woorde oor die vraag deur watter bril gekyk word. Hetsy die bril van menslike insig en wysheid of die bril van God se wysheid.

Die bedoeling was dat die gemeente moes leer om op Christus Jesus te moes fokus en Evangelievervuld en Woordbeheersd moes wees, maar omdat hulle deur die verkeerde bril gekyk het, het hulle gaan vaskleef aan God se dienaars wat die Woord kom bedien het.

Alle eer kom God toe en NIE die dienaars wat maar net Christus se opdrag uitvoer nie.

Die Here het aan Paulus en Apollos (en ander) sekere gawes gegee waarmee hulle moes bedien. Maar die bedoeling was om die gemeente in eenheid op Christus en die onfeilbare Waarheid te fokus. Want dit is presies wat God se wysheid doen.

Die Griekse woord DIAKONAI wat hier met DIENAARS vertaal word, het oorspronklik na die diens van ‘n tafelbediende verwys. Dis dieselfde Griekse woord wat met DIAKEN vertaal word. Dis iemand met ‘n voorskoot wat gaste bedien.

Die woord benadruk die geringheid van hierdie diens en dit wys hoe verkeerd dit is om van die Woordbedienaars iets besonders te wil gaan maak. WIE sal tog ooit ‘n tafelbediende op ‘n voetstuk wil plaas?

Die werklike Persoon op die voetstuk is die lewende God, want Hy gee aan elkeen wat tot geloofsbekering kom, deur die dienaars se arbeid, die saligheid. HY gee ook die dienaars. HY gee aan hulle gawes. HY stuur hulle. HY gee dat sommige tot saligheid kom deur middel van hulle arbeid. Slegs aan HOM kom toe die eer en lof.

LEES WEER VERSE 6-9

Wat ‘n briljante paar verse is dit nie! En fantastiese waarheid! ‘n Mens HOOR sommer die Heilige Gees hier praat, nie waar nie?

SLEGS God wat laat groei, is iets. En die planters, is niks! Dis ‘n kwessie van IETS teenoor NIKS!

Die Korintiers, met hulle menslike wysheid, het van die planters ook IETS gaan maak.

‘n Fatale flater, sê die Apostel.

Nee man, kyk dit werk soos landbou! Iemand plant en iemand maak nat. En iemand laat groei. Geen boer sal ooit wil beweer dat HY die koring laat groei het nie! Nooit nie! Hy bewerk die grond en saai en bemes en spuit gif… maar aan die einde van die dag gaan dit soos Markus 4:29 dit stel: die boer weet self nie hoe die saad ontkiem en groei en ‘n oes lewer nie. VANSELF bring die aarde dit voort, staan daar.

Dit is presies ook die manier waarop God se koninkryk voortstu in hierdie donker wêreld. Niemand weet hoe dit werk nie. God alleen weet en God alleen doen. Diegene wat plant en natgooi het beslis niks daarmee te doen nie. Watter boer sal in eie roem homself op die skouer klop vir ‘n mooi oes? Dit is gewoon absurd.

HOE kon die Korintiers dan maak asof Paulus en Apollos IETS is en die gemeente in partyskappe gaan verdeel rondom die Woordbedienaars? Nee, hulle is maar almal net medewerkers. Die gemeente is die saailand. Die gemeente is God se bouwerk. So eenvoudig soos dit.

Natuurlik het Christus-gelowiges en arbeiders verskillende take en opdragte. Sommige plant en ander maak nat terwyl ALMAL geroep is om altyddeur te evangeliseer. Meer as dit, kan niemand doen nie. Die wonder van groei, kom van Bo. En Sy werk gaan voort en voort. Dis net nooit klaar en afgehandel nie. Die arbeiders sal wel hulle loon ontvang soos God dit bepaal. Nie BEloning nie, maar LOON. Die Here is mos regverdig.

Maar, dit is ‘n saak tussen die Here en Sy arbeiders. Dis nie vir die GEMEENTE om sommige Woordbedienaars BO ander te gaan stel nie. ‘n Gemeente wat regtig die Here in fokus het, sal en kan nie MENSE vereer nie. Die Here besit almal. Dis Sy arbeiders, dis Sy saailand, dis Sy bouwerk. Alles is van HOM en alles is Syne.

Maar dink net hoe verruklik is dit om te mag weet EK is deur Hom opgeneem in SY proses waardeur Hy Sy koninkryk laat kom. Dit triomfeer uit bo die alledaagse wêreldse uitdagings!

Dit gee SIN en betekenis aan die lewe! Die diepste siel van die mens kan nie sin en betekenis vind buiten dinge wat oor die EWIGHEID gaan nie. Tydelike en aardse dinge bevredig nie regtig die mens se siel nie. Dit is waarom jy iets vreeslik baie kan geniet en wanneer dit verby is, dan is jou binneste weer onvervuld en dryf dit jou uit om weer en weer iewers ‘n bietjie skop te gaan soek. Die verlore mens is ‘n soeker wat net nooit vind nie – al is sy bravade hoe groot!

Die mens se siel is deur God geskape om alleen in EWIGE DINGE sin en betekenis en vervulling en volheid te vind.

En wanneer jy deur Hom opgeneem is in SY proses waardeur Hy Sy koninkryk laat kom, ontdek jy ‘n volheid en vervulling wat deur niks in die wêreld geëwenaar kan word nie.

Dit is ‘n uiters salige mens wat dit ontdek.

Category 1 Korintiers

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)