Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 KORINTIERS – REEKS NO 8
Tema: Deur vuur gelouter
Skrif: 1 Korintiërs 3: 10-15

LEES WEER VERS 10

Net in die vorige verse, wat ons verlede week bestudeer het, het die apostel Paulus die gemeente (Korinthe) vergelyk met ‘n saailand. En ‘n bouwerk. Waar God se eie werksverrigting ALLES is. En die boer se werksverrigting NIKS is nie. En die bouer se werksverrigting NIKS is nie.

Die beeld van saaiwerk wys op die relatiewe niks-wees van die diensknegte.

Die beeld van die gebou wys op die uitsonderlike alles-wees van die fondasie.

In die volgende klompie verse neem Paulus nou (onder leiding van die Heilige Gees) die beeld van die gemeente as spesifiek ‘n BOUWERK en trek dit bietjie verder deur.

Die bouwerk is voortdurend aan die rys – hoër en hoër. Daaraan arbei die medewerkers van God. Die leraars en alle ware Christene. Elkeen verrig die besondere taak aan hom/haar opgedra – volgens God se genadige guns.

Aan die apostel Paulus self – wat hier skryf – is dit opgedra om die fondament te lê. Soos ‘n bekwame boumeester doen hy dit met mening en oorgawe.

En hy roem nie in homself nie wanneer hy dit so stel nie. Hy konstateer doodgewoon net ‘n historiese feit. En volgens Efes 2:20 was dit inderdaad spesifiek die apostels se unieke en onherhaalbare roeping en taak om die fondasie van die ganse NT kerk van alle eeue te lê wat betref LEER/DOKTRINE (wat die ware kerk moet glo) en LEWE/ETIEK (hoe die ware kerk moet leef).

Die fondasie is nie net gelê deur wat hulle gepreek/geskryf het nie, maar ook hoe hulle daagliks GELEEF het (hulle optrede). Dikwels beveel Paulus byvoorbeeld gemeentes: Volg my na. Maak en doen soos ek. Dit klink bietjie arrogant, maar nee, hy beveel dit AS APOSTEL!

‘n Fondasie kan slegs EEN KEER gelê word. En dan moet daar voorts aanhoudend daarop gebou word.

In die geval van die Korintiers – waar ‘n gemeente van Jesus vanuit die barre heidendom ontstaan het – het die Apostel Paulus natuurlik OOK fondasie-lê-werk gedoen in die sin van dat hy vir die eerste keer ooit die Evangelieboodskap daar verkondig het. Punt is net: dit het plaasgevind vanuit GOD se WERKSVERRIGTING en dus verdien niemand DAT dit gebeur het nie. Dis ‘n hemelse geskenk.

En: ‘n ANDER moet op die fondasie verder kom bou. In DAARDIE konteks was dit natuurlik Apollos en ‘n paar ander.

Maar die Griekse woord HEKASTOS dui daarop dat hier sprake is van MEER as net die Woordbedienaars. ELKE WARE GELOWIGE doen bouwerk. OP die fondament van doktrine en etiek – wat ten diepste net CHRISTUS is – wat die apostels eenmalig gelê het en in ons NT vervat is – moet GEBOU word deur alle, alle Christene. Doen jy dit, is jy gehoorsaam. Doen jy dit nie, is jy ongehoorsaam. So eenvoudig soos dit.

En wat behels die bouwerk – onder andere? Dis die onophoudelike getuienis van die Waarheid – die geopenbaarde waarheid in Christus, in die Skrifte.

Maar, daar moet noukeurig gelet word op HOE gebou word. En dit is fundamenteel belangrik.

Aan twee streng voorskrifte is alle bouers gebonde:
1)Daar mag nie vir ‘n split-sekonde van die fondament afgewyk word nie
2)Daar moet toegesien word dat deugsame boumateriaal gebruik word.

Dit is op hierdie twee voorskrifte wat verse 11-17 fokus.

LEES WEER VERS 11

Dus: wat die fondament van die bouwerk aanbetref – wel – dit is deur die apostels gelê en niemand kan ‘n ander lê nie – EERSTENS omdat die werk van die apostels uniek, onherhaalbaar en enig van sy soort is en niemand kan dit verbeter nie EN TWEEDENS omdat Jesus Christus SELF die fondament is.

Paulus vertel nie in watter opsig die Here Jesus die fondament van die gemeente is nie, maar indien ons net die voorafgaande hoofstuk 1 as konteks neem, sien ons dat dit deur vertroue op die kruisevangelie is, wat Christus die basis van alles is. Die kruisevangelie konstateer die fondasie. Dit is die Here Jesus Christus = Sy lewe, woorde, onderrig, sterwe, opstanding, hemelvaart ens. Dis nie moontlik dat daar alternatiewe fondamente gelê kan word nie. Nee, slegs EEN. Ons Here Jesus en AL Sy kosbare kruisverdienste.

Juis daarom is die Christelike Geloof eksklusief en nie inklusief nie. Dit sluit alle ander opsies uit en stel dit onomwonde: Dit is SLEGS Christus. In Hom, IS jy op die fondasie. Buite Hom, is jy op geen fondasie nie. Zero. Jy hang in die lug rond en gaan jou te pletter val op die Laaste Dag.

Johannes 14:6 is eksplisiet duidelik: Jesus = EK IS DIE WEG, DIE WAARHEID, DIE LEWE EN NIEMAND KOM BY DIE VADER BEHALWE DEUR MY NIE. Let op die bepaalde lidwoord DIE. Dit beteken dit is absoluut en eksklusief – uitsluitend en nie insluitend nie.

Daar gaan vandag talle stemme op wat ANDERS praat. Maar daardie stemme is vals stemme. Merk hulle en vermy hulle soos die pes. Vermy alles en almal wat van die Christelike Geloof iets inklusief wil maak – volgens die wil van die huidige post-moderne tydsgees. Ons volg nie die tydsgees nie. Ons volg die onveranderlike Skrif.

Die Waarheid is altyd eksklusief, want daar kan – per definisie – geen alternatief tot die waarheid wees nie. Dit is absoluut en nooit relatief nie.

Deesdae wil baie hulle by die Christelike Geloof ag, maar hulle bou hulle eie smaak en weergawe van die Christelike Geloof op alles en almal behalwe die eksklusiewe Here Jesus Christus van die Skrif. Dikwels eerder op ‘n vals Christus wat afwyk van die Skrif – afwyk van die Christus wat deur die Apostels as fondament gelê is. Of hulle bou op goeie werke of religie of humanisme of die wetenskap. Dikwels in geraffineerde vorm. Dinge wat niks met die ware fondasie te doen het nie. Die kultuur, voorspoedsteologie, self-help, positiewe denke, nuwe openbaringe, motiveringspraatjies ens.

Vlug weg van al sulke vervalsings! En omhels vers 11 – NIEMAND kan (dis onmoontlik) ‘n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie – dit is Jesus Christus. Sy unieke Persoon-wees = ware God en ware mens in Een Persoon verenig. Sy unieke geboorte, Sy 100% gehoorsaamheid, Sy onskuldige lyding, Sy plaasvervangende kruisdood, Sy begrafnis, Sy opstanding, Sy troonsbestyging, die uitstorting van die Heilige Gees en Sy glorieryke wederkoms! Die ware Christus van die Skrif. Die een wat bevry van sondebande en duisternis. Wie Jesus bely, maar steeds in kettings van sonde voortleef, bely kennelik ‘n afgod en nie die Jesus van die Skrif nie. Want HY is die VERLOSSER/BEVRYDER.

Dis NET Christus. NET die kruis. NET genade. NET geloofsvertroue daarop, NET die Skrif.

LEES WEER VERSE 12-13

Kyk, dit is een ding om te weet dat die fondasie van die bouwerk goed gelê is en onveranderlik is – naamlik Jesus Christus – maar nou moet daar mos op die fondament gebou word en allerlei soorte boumateriaal kan moontlik gebruik word – goed en minder goed. En onthou weer: Nie net Woordbedienaars nie, maar alle Christus-gelowiges bou op die fondament. En inderdaad word minder goeie /vreemde boumateriaal dikwels gebruik, sê die Apostel.

Hy onderskei net twee tipes boumateriaal naamlik die waardevolle soos goud, silwer en kosbare stene EN die waardelose soos hout, hooi en stoppels.

Die bouer kan trag om ‘n bouwerk op te rig (gemeentebou) wat die fondasie waardig is OF sommer net ‘n slordige ding wat hom die minimum kos om te bou.

Die verskil in boumateriaal dui op die kwaliteit/gehalte van elke Woordbedienaar en elke Christengelowige se lewensbouwerk OP die fondament Jesus Christus. HOE GETROU IS JOU BOUWERK AAN DIE FONDASIE? Is jou bouwerk konsekwent wat die fondasie (Christus) betref? Of gekompromiteerd deur die wêreld of gekonformeer aan die wêreld? Soek ons die mens se goedkeuring of God s’n?

Dis totaal onmoontlik om op die fondasie gevestig te wees en NIE te bou nie. Alle ware Christene doen bouwerk. Kwantiteit is egter nie so belangrik soos kwaliteit nie.

Ons moet dus nie in die TIPES boumateriaal wat die Apostel noem, allerlei betekenisse probeer vind nie. Met goud, silwer en edelstene bedoel hy net goeie kwaliteit (getrou aan die fondasie) en met hout, hooi en stoppels bedoel hy laer kwaliteit (ontrou aan die fondasie).

En vers 13 bevestig dit. Want die bou-inspekteur sal kom om die bouwerk te ondersoek. En wat slegte kwaliteit is, sal nie staande bly nie.

Dit sal op die Groot Dag van Christus se koms gebeur – ‘n Dag wanneer nie slegs ongeredde mense veroordeel sal word nie, maar ook almal wat in Christus is – alle Christus-gelowiges – se werke getoets word.

Niemand van hulle (die Christus-gelowiges) sal verlore gaan nie (daar is geen veroordeling vir diegene wat in Christus is nie – Rom 8:1), maar sommige sal skade lei deurdat hulle boumateriaal (let op: nie hulleself nie!) toegang tot die hemel geweier word. Slegte kwaliteit bouwerk sal verteer word soos wat vuur edelmetale suiwer – die onsuiwerheid word verbrand en die suiwer metaalstof bly behoue.

Wat ‘n stuk goeie nuus! Gehalte bouwerk gaan ook saam met die kind van God die hemel in. Is dit nie goeie nuus nie?! En van slegte gehalte bouwerk sal die kind van God genadiglik bevry word. Is dit nie ook voorwaar iets om na uit te sien nie!

Die Groot Dag is self die vuur wat toets en die kind van God se werke aandui vir wat dit regtig is. Die DAG bring dit in die lig – hier word die werkwoord in die Grieks in die teenwoordige tydsvorm gebruik wat wys hoe SEKER dit is DAT dit sal plaasvind – soos wat Maleagi 4:1 reeds voorsê het.

In kort is dit (bostaande) waarna 2 Korintiers 5:10 verwys waar dieselfde Paulus sê dat alle Christus-gelowiges voor die Regterstoel van Christus sal verskyn om te ontvang vir wat hulle in die liggaam verrig het. Dis ‘n plek waar genadeloon ter sprake is.

Dit wys dus vir ons hoe belangrik ‘n Christen se praktiese daaglikse lewe voor/vir God is. Ons kan en mag nooit sê dit is maar niks omdat ons uit genade gered is en hemel toe gaan nie. Die genade maak nie ‘n Christen laks en lui nie, maar leer ons om heilig en toegewyd te leef soos Titus 2: 11-12 so duidelik sê.

LEES WEER VERSE 14-15

Werkers wat aan ‘n bouwerk werk, ontvang ‘n loon. Nie ‘n beloning nie, maar loon. Indien hulle brouwerk doen, mag hulle dalk loon verbeur. ‘n Bonus beslis verbeur!

Dit is die beeld wat die apostel hier inspan om te verduidelik hoedat die oordeel van God ware Christene se werke sal beproef. Dit gaan nie oor HULLE nie, maar oor hulle WERKE. Die GROOT DAG sal die Christene se kwaliteit bouwerk beproef.

Weer eens: Christus is die fondament (uitgespel in die doktrine en etiek wat die apostels geleer en geleef het) waarop ALLE weergebore kinders van die Here gevestig is en almal bou OP hierdie fondament.

Maar nie almal lewer kwaliteit bouwerk nie. Sommige is langtermyn lui en doen die fondasie oneer aan. Sommige is langtermyn ontrou en doen die fondasie oneer aan. Sommige is langtermyn ongehoorsaam en doen die fondasie oneer aan. En God is 100% suiwer regverdig.

Hoewel hierdie totaal niks te make het met oordeel en straf nie. Slegs verlorenes buite Christus sal veroordeel word en na die vuurpoel gaan, maar nie die verloste kinders van die Here nie. Romeine 8:1 is helder duidelik: Daar is GEEN veroordeling vir diegene wat in Christus is nie.

Die apostel praat hier in 1 Kor 3 spesifiek van die verlostes – hulle vir wie niemand uit die hand van die Vader kan ruk nie (Joh 10:28). Hulle vir wie daar absoluut GEEN veroordeling is nie. Want Christus het in hulle plek die veroordeling (wat hulle verdien) op Homself oorgeneem – plaasvervangend.

Diegene wie IN HOM is en op die fondament gevestig is en met die bouwerk besig is, is dus almal uit genade geredde mense. En Paulus bevestig dit in vers 15 dat ook diegene wat loon verbeur, gered is en hemel toe gaan, hoewel soos deur vuur heen – met ander woorde soos iemand wat koes-koes sy pad deur vlamme probeer vind. Bedoelende die vuur van suiwering – soos metale gesuiwer word. Wanneer die swak kwaliteit boumateriaal – wat nie die hemel kan ingaan nie – weggesmelt word, is dit maar ‘n seer saak. Dit skroei.

Want om ‘n vermaning of bestraffing uit die mond van die lewende God te moet ontvang – in plaas van lof – is ‘n moeilike aangeleentheid. En dit wag op baie Christene wat slegte kwaliteit bouwerk verrig het. Hel toe, gaan geen verloste Christus-gelowige nie, maar lof uit God se mond kan so iemand wel verbeur.

Die Here kom! En Hy het loon by Hom (Openb 22:12). Mooi so, goeie en getroue dienskneg, gaan in in die vreugde van jou Heer (Mat 25:23). En: Mooi so, omdat jy betroubaar was met iets wat gering is, ontvang jy nou gesag oor tien stede (Lukas 19:17). Dit is die tipe loon waarvan Paulus heel waarskynlik hier praat.

Ja, die Christen se aardse dag vir dag lewe, tel verseker baie punte. Daar is niks in die Bybel van: op Christus hoop en verder opmors nie.

Gelukkig is daar vandag nog geleentheid vir bekering en toekeer tot God en Geesvervulling. Die hele Christelike lewe is een stuk bekering van begin tot einde. So het Johannes Calvyn gesê.

Dit MAAK saak hoe toegewyd en gehoorsaam en nougeset ‘n Christen leef. Trou aan die waarheid maak saak! Nie om DAARDEUR hemel toe te gaan nie, maar uit liefde vir God en die heerlikheid van Sy loon en lof.

Category 1 Korintiers

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)