Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 TIMOTEUS-REEKS NO 6
1 Timoteus 3:14 – 4:5
Tema: Draers van die Waarheid

Die apostel Paulus koester nog steeds die sterke hoop om na die kerk in Efese terug te gaan en persoonlik vir Timoteus praktiese raad te gee, maar hy hou rekening met die feit dat sy reis heel waarskynlik verhinder sal word. Timoteus was die leraar in Efese. Maar die apostel is glad nie seker of hy persoonlik daar sou uitkom nie.

Hierdie onsekerheid was – agter die skerms – ‘n stuk voorsienigheid van die Here, want dit het die apostel forseer/gedwing om vir Timoteus eerder ‘n brief te skryf en sodoende bly die inhoud behoue vir die kerk van alle eeue. Nou besit ons in die 21ste eeu hierdie broodnodige apostoliese onderrig – direk van God af.

Hoe wonderlik is die weë van die Here nie! En laat dit ons sien hoe Hy deur Sy voorsienigheid sake bestier. Dis nie toeval nie. Dis voorsienigheid!

Vir ons – soos ook vir Timoteus – is/was dit kardinaal belangrik om te weet hoe sake binne die huisgesin van God (dit is die gemeente van die lewende God) gereël moet word. Gemeentes van Christus kan nie op grond van menslike wysheid bedryf word nie. Want die kerk behoort glad nie aan mense nie, maar is deur Christus se bloed verkry (Hand 20:28) en daarby is God ‘n God van orde (1 Kor 14:33).

Die kerk is dus nie gelykstaande aan ‘n gebou nie, maar die kerk is ‘n geestelike vergadering van uitgeroepenes. Die Griekse woord ekklesia beteken letterlik “diegene wat uitgeroep is”.

En die enigste plek waar die kerk sigbaar vergader is – te same met die ampte van ouderling en diaken wat Paulus vroeër bespreek het – is in die plaaslike gemeente en in die erediens. DIT is waar alle ware gelowiges hulleself moet voeg en nie in allerlei privaat groepies nie. ‘n Groepie wat nie aan die vereistes van die apostoliese voorskrifte in 1 Timoteus voldoen nie, kan nie KERK wees volgens NT-standaard nie. Dit is so eenvoudig soos dit.

Twee belangrike dinge word van hierdie bloedgekoopte huisgesin gesê:

1 – Dis die gemeente van die lewende God. En nie die lewende gemeente van God nie! Waar ONS van “lewende gemeente” praat, praat die Heilige Gees van die lewende Gód! Dis omdat HY lewe, wat daar lewe in die gemeente is en nie andersom nie. SY lewe is die gemeente se waarborg van lewe!

2 – Die plaaslike GEMEENTE (nie sinodes of denominasies nie) is die draer en beskermer van die Waarheid van die Woord. ‘n Pilaar en grondslag. Die gemeente het ‘n geweldige roeping en verantwoordelikheid om die waarheid te ken en uit te dra en veral te verdedig en te beskerm teen dwaalleer. Die gemeente is die Heilige Gees se bolwerk teen dwaalleer en afvalligheid. Onverskrokke met GEEN vrees vir vervolging en teenstand nie.

Veral in ons dag van soveel afgryslike dwaalleer en afvalligheid moet hierdie twee kenmerke van die gemeente van Christus helder en duidelik geHOOR word en gehoorsaam word.

Daar word vandag gesê dat daar nie iets soos DIE Waarheid (absolute waarheid) bestaan nie. Alles maar net relatief. Niemand kan regtig uit die Bybel sê dat DIT en DIT is absolute waarheid is nie. Niemand weet eintlik nie, almal is maar soekers, almal is maar nog op weg…. jy leer “waarheid” deur na ander se lewensverhale te luister…

Maar die Apostel Paulus sê presies die teenoorgestelde. Het u die bepaalde lidwoord in vers 15 gesien? “Die gemeente is die draer en beskermer van DIE waarheid..” Die Skrif maak aanspraak op absolute waarheid. Waarom so? Omdat dit GOD se Woord is.

Oor dan na vers 16 ….

Dis so briljant wonderlik dat die weergebore mens met sekerheid kan weet dat die Evangelieboodskap en die hele Bybel BO alle teenspraak staan. Die Waarheid is GEOPENBAAR – dit beteken dit is bonatuurlik bekendgemaak – 100% van God se kant af – uit suiwere genade, want Hy was dit aan niemand verskuldig nie.

Maar nou, omdat die waarheid geopenbaar is, hoef niemand meer in die duister rond te tas of te vertrou op MENSLIKE opinie nie. Is dit nie absoluut bevrydend nie! Elke, elke Christus-gelowige kan WEET wat die waarheid is, want dit is bekendgemaak! Niemand hoef te twyfel nie. Niemand hoef staat te maak op menslike opinies en menslike wysheid nie.

Wat die Apostel in vers 16 doen, is om die Waarheid – waarvan die gemeente die draer en beskermer is – in ‘n neutedop saam te vat in die vorm van ‘n kerngeloofsbelydenis en lofprysing. Ten volle, sal ons dit nooit kan deurgrond of verstaan nie. Maar die Apostel is baie duidelik dat die hele inhoud van die Waarheid saamgevat word met net een woord: Christus. Dit gaan oor ‘n baie spesifieke Persoon wat die gelowiges se redding en saligheid is. Wat hy hier sê, IS die volle verlossing en dit is daarom die hoogtepunt van die 1 Timoteus brief.

Om dit op te som, klink dit so (vers 16):

Jesus het vanuit die ewigheid die geskiedenis van die mensheid binnegekom as ware, egte MENS. Hier het Hy teenstand ontmoet en is verwerp en gekruisig, maar deur die krag van die Heilige Gees is Hy opgewek uit die graf. Daardeur het die Gees bewys gelewer dat Christus Jesus werklik die enigste eksklusiewe Saligmaker is – met ander woorde die Gees het hom as REG bewys. By sy verhoging in die hemele het Hy aan engele verskyn en die hemelse leërskares was getuies van sy oorwinning. En op aarde het die oorwinningstog net voortgegaan en voortgegaan van krag tot krag. Die Goeie Nuus aangaande Christus is aan alle volke verkondig. Ook hier is daar teenstand, ja dit is altyd daar, maar miljoene kom steeds tot geloofsvertroue. Maar BO alles: Hy IS in heerlikheid opgeneem en het teruggekeer na die heerlikheid wat Hy voorheen gehad het en het sy plek geneem aan die regterhand van God.

Dit alles is ‘n kragtige manier van uitspel HOE groot die triomf van die lewende Here is en hoe die gemeente van die Here in die waarheid moet staan en daarin moet leef.

Maar nou kan ons mos sommer by voorbaat weet wat sal gebeur. Ja, die duisternis sal terugslaan. Satan is nooit tevrede met ‘n gemeente wat aan die Here getrou probeer wees nie. Die duiwel HAAT die apostoliese leer soos wat dit in die eerste 3 hoofstukke uiteengesit is en hy het net EEN missie – om afvalligheid te bewerkstellig. En daarom: waar die waarheid floreer, sal dwaling inkom. En dit is die noot waarop hoofstuk 4 inval: met ‘n vyand wat ontevrede is.

Die Heilige Gees sê uitdruklik dat die eindtyd gepaard sal gaan met afvalligheid. WAAR sê die Heilige Gees dit? In die OT en in Jesus se aardse woorde soos bv in Markus 13:22. Mens dink ook aan gedeeltes soos 2 Thes 2 en Hand 20:29.

Die eindtyd het reeds aangebreek met die opstanding van Jesus en Paulus en Timoteus was dus reeds in die eindtyd. Die eindtyd is die hele periode tussen Jesus se eerste koms en Sy tweede koms (Hand 2:17). Dis nie net die tydjie voor die wederkoms nie! Net soos wat ons vandag moet ag slaan op afvalligheid, net so moes Timoteus dit doen.

Wat die apostel Paulus vas geglo het, is DAT daar werklik bose geeste bestaan – demoniese magte – wat hulle daarop toespits om vals leraars blind en doof te hou en mense afvallig te maak van die Waarheid. Kyk maar ook wat dieselfde apostel in Efes 6:11e.v skryf.

Omdat Paulus aan die realiteit van hierdie magte geglo het, glo ONS dit ook omdat ons nie beter weet as die apostels nie. Die apostoliese leer tel vir ons ‘n miljoen keer meer as wat moderne progressiewe teoloë dink en sê.

Die Heilige Gees sê – deur Paulus se pen – dat verleidende geeste aktief is om gelowiges op ‘n dwaalspoor te probeer lei. Ja, daar bestaan regtig iets soos “leerstellings van bose geeste”. En mense wat enigiets glo, aanhang, predik of skryf in stryd met die apostoliese leer, glo en preek die leringe van demone – terwyl hulle dalk vas oortuig is dat hulle die waarheid beet het. Dis ‘n geestelike verblinding wat geen mens kan verbreek nie – net God alleen.

Die wêreld hou natuurlik van vals leraars en demoniese leringe en afvallige Christene en daarom sal die wêreld altyd aan hulle publieke platvorms gee om dwaalleer te bevorder en die massas se denke te beïnvloed.

Dis geweldig om te dink dat niksvermoedende mense in kerke kan sit of na sekere aanlynpredikers kyk en eintlik hulleself aan demoniese magte blootstel wat die waarheid draai en buig. Voorwaar, daar IS ‘n geestelike oorlog aan die gang, maar ons is nou ingelig en daarom meer waaksaam.

Verse 2-3 vervolgens ..

Die probleem met vals leraars in die kerk is dat die Waarheid van die Woord hulle nie beïndruk nie, want die waarheid is – soos reeds gesê – vir hulle iets relatief en hoe meer ónseker hulle oor die waarheid is, hoe nader voel hulle aan die waarheid. Hulle het met die klassieke verstaan van die Skrif afgereken – hulle is klaar daarmee – hulle het daarmee gebreek. Hulle gewete is toegeskroei, sê die Apostel. Hoewel hulle deur baie as “goeie leraars” geëer word, is hulle in werklikheid leuenaars wat hulle voordoen as dienaars van Christus – wat hulle in werklikheid NIE is nie.

Twee kenmerke van hierdie vals leraars is:

eerstens: dat hulle hulle ‘n vals leer oor die huwelik daarop náhou. Hulle is gekant teen die huwelik/geslagtelikheid soos God dit ingestel het.

Mens sien dit duidelik in die Rooms Katolieke kerk wat sy priesters verbied om te mag trou – met al die rampspoedige gevolge wat dit het.

Die verbod op die huwelik kan egter op meer as een manier uitspeel.

Om ongetroude saamwonery op enige manier te kondoneer, is ook ‘n vorm van verbod op die huwelik en ‘n stuk opstand teen die Waarheid. Waar vals leraars in kerke werksaam is, sal ongehude saamwonery goedgepraat word.

Om ENIGE vorm van saamwonery/huwelik te kondoneer waar dit nie een man en een vrou betrek nie, is ook ‘n verbod (minagting) van die Bybelse huwelik en ook dit floreer waar vals leraars se invloed geld.

Die apostel is dus daaroor baie duidelik: Vals leraars torring met die huwelik as Goddelike instelling.

Tweedens is vals leraars wetties rondom sekere voorskrifte van wat geëet en wat nie geëet mag word nie – wat eintlik ‘n aanslag is op die hartklop van die Evangelieboodskap, naamlik verlossing uit genade alleen SONDER die nakom van allerlei voorskrifte.

Enige tipe voorskriftelikheid van wat NOG gedoen moet word as ‘n PLUS by Christus se verlossingswerk om die gelowige in nog ‘n beter posisie voor God te plaas, is sonder meer vals.

Wat voedselvoorskrifte betref, is die apostel daaroor duidelik: Kos is ‘n geskenk van Bo en mense wat tot redding in Christus gekom het, gebruik dit met dankbaarheid teenoor Hom. Die Christusgelowige is dus vry om alles te eet. Wat saakmaak is nie of die kos rein of onrein is nie, maar of die HERE as Skepper en Gewer in alles gedank en geprys kan word. Dit is hoe dit is met mense wat tot kennis van die Waarheid gekom het!

Ten slotte dan verse 4-5

In Genesis 1: 10,12 lees ons dat – by die skepping – God gesien het dat alles goed was.

Die apostel spring dus in sy denke terug na Genesis 1 wanneer hy verwys na hoe vals leraars en vals godsdienste met voorskrifte kom oor rein en onrein kossoorte. Die vals leer wil altyd PLUSSE by Christus se verlossingswerk voeg wat die mens alles moet doen om MEER in God se guns te kom. Christus se bloed is dus nie genoeg nie, nee, jy moet ook oppas om nie onrein kos te eet nie. En dit terwyl God by die skepping gesê het: alles is goed.

In Markus 7:19 (“Hy het alle kossoorte rein verklaar”) stel die Here Jesus die voedselvoorskrifte van die Ou Verbond ter syde – want dit is alles in Hom vervul. As jy IN CHRISTUS is, is jy rein.

Die apostel Petrus hoor dit ook in Handelinge 10:15 – daar waar hy die hemelse gesig gesien het van die onrein diere wat hy moes slag en eet – en God vir hom sê: “Wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie.”

Daarom – vir iemand wat in die waarheid wandel – is alle voedselsoorte eetbaar en die gelowige gebruik dit met danksegging – soos die Here Jesus self die voorbeeld gestel het in Markus 6:41; 8:6; 14:22-23. Voedsel word deur die Woord van God en gebed “geheilig” sê die Apostel. “Geheilig” beteken apart gesit vir ‘n bepaalde doel.

Paulus bedoel NIE dat die Woord en gebed die onrein kos op ‘n soort magiese manier rein MAAK nie. In vers 4 sê hy mos dat alles alreeds goed is. Daar is geen kos wat rein GEMAAK moet word nie.

Wat hy egter sê, is iets wonderlik: Hy sê die Woord en gebed maak dat voedsel aangewend word vir die doel om God te verheerlik. Met ander woorde: HOM sentraal stel. Woord en gebed veroorsaak dat ons ons eet anders benader. Die Here kom meteens in die prentjie.

Die Jode het die gebruik gehad om – voor etes – Skrifwoorde te lees In ons taal: Om voor of ná ete uit die Skrif te lees en te bid.

Daar is ‘n heiligmakende krag in Woord en gebed. ‘n Krag wat ons nooit mag geringskat nie. Dit geld nie net vir kos nie, maar oral waar die Woord en gebed aan die orde gestel word – of dit persoonlik is en of dit in die openbare erediens is. Wat anders is dit wat dieselfde mense week na week, jaar in en jaar uit, laat terugkom na die erediens toe – waar presies dieselfde prediker praat? Niks uit die mens nie, maar die Gees se werking deur Woord en gebed!

Wat ‘n wonderlike plek is hierdie HUISGESIN van die lewende God nie? Dit is die gemeente van Christus. Dis oënskynlik maar net gewone mense wat saam is. En dit IS gewone mense. Maar, kyk net watter dinge skryf die Apostel alles aan hierdie huisgesin toe!

Dis ‘n huisgesin waar die lewende God self teenwoordig is. Dis ‘n huisgesin waar Sy krag aan die werk is. Dis ‘n huisgesin wat met die geopenbaarde waarheid in hulle skoot sit. Terwyl die res van die wêreld net met menslike kennis bespiegel oor wat die waarheid is. Dis ‘n huisgesin wat die waarheid beskerm EN dra!

Category 1 Timoteus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)