Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

2 TIMOTEUS – REEKS NO 3
Tema: Die goeie soldaat vir Christus!
Skriflesing: 2 Timoteus 2: 1-13

Timoteus was destyds die leraar van die gemeente in Efese en daar was ‘n sterk toegeneëntheid tussen die apostel Paulus en Timoteus. Paulus was immers Timoteus se geestelike vader. Hy noem hom daarom ook “my seun”.

Maar tog is die apostel ook baie ernstig daaroor dat Timoteus moet sterk staan – geestelik – maar veral ook in die bediening.

Hy KAN sterk staan, want hy is alreeds ingesluit by God se genade – God se onverdiende guns in Christus Jesus. Genade is God se guns oor mense wat verdien om verlore te gaan.

Maar genade is ook God se krag. Dit lees ons in 2 Kor 12:9: “My genade is vir jou genoeg, my krag in jou swakheid”.

God se genade oefen dus krag uit. Dit is vrye guns wat krag uitoefen. En dit is in hierdie einste krag wat Timoteus moes glo en vertrou en sodoende sterk wees in die bediening.

Ja, dit is God wat alles in ons bewerk – soos Filip 2:13 sê – maar dit onthef ons nie daarvan om ons verantwoordelikheid op te neem en self aktief te wees nie. Timoteus moes hom INSPAN om sterk te staan in die krag van God se genade wat in sy lewe aan die werk was. En nie verslap nie. En nie geestelik bloedarmoedig en ‘n bleeksiel te word nie.

Dit alles staan in verse 1-2. LEES WEER VERSE 1-2

Die kern van ware kerk-wees gaan oor onderrig in die apostels se leer (wat ook die OT insluit) wat letterlik oorgelewer moet word van gemeente tot gemeente, nasie tot nasie en geslag tot geslag. Dit werk soos volg:

Die Here Jesus het uit die dood opgestaan en na Sy Vader gegaan, maar Hy het ‘n klompie outentieke ooggetuies agtergelaat – apostels – wat die Evangelieboodskap direk van Hom ontvang het. Hulle het dit weer aan ouderlinge oorgelewer wat dit verder moes verkondig en weer aan ander ouderlinge oorlewer om te verkondig. Die kerk plant voort en groei deur middel van ‘n proses van suiwere oorlewering en bewaring van die oorspronklike boodskap wat van die Here kom.

Dit is presies wat Timoteus moes doen. Dit wat hy die apostel hoor preek het en hom sien leef het, moes hy aan ander betroubare manne toevertrou wat bekwaam is om weer aan ander te leer. Met die klem wat op suiwerheid en getrouheid lê.

Ons passie in 2022 moet wees om die suiwere leer van die apostels – soos neergeskryf in die Skrif – so suiwer moontlik te bewaar, te leer, te leef en oor te lewer aan ander.

LEES WEER VERSE 3-4

Geen Christen wat streef om getrou aan Christus en die Waarheid te wees (en te bly) ASOOK in sy diens te wees, kan ‘n pad van maanskyn en rosegeur verwag nie. Vir die passievolle en getroue Christus-getuie wag daar sonder enige twyfel teenstand. Die apostel Paulus het dit persoonlik ervaar. En Timoteus ook. Al kom die teenstand net van louwarm “Christene” vir wie die standaarde te hoog is en in plaas van te bekeer in diepe berou, dan eerder die kookwater dissipels diskrediteer. Daarvan het Paulus baie beleef.

Paulus vergelyk dit met soldaatwees. Vir Christus natuurlik! En almal weet dat ‘n soldaat, wat sy sout werd is, nie op ‘n blommebed rondgedra word nie.

Eie aan ‘n soldaat se ondervinding is, wat ons noem ONTBERINGS. Dis nie almal wat daarvoor kans sien nie. Die Christuslose wêreldsisteem waarbinne die Christus-gelowige funksioneer, is nie altyd vriendelik teenoor die Here en Sy volgelinge nie.

Timoteus wou ook soms moed opgee. Daarom moes sy geestelike vader hom kwaai aanspoor.

‘n Goeie soldaat moenie slegs vaardig wees met die hantering van wapens en ammunisie nie, maar ook bereid wees om lyding en dood tegemoet te gaan.

Timoteus moes homself dus voorberei op die ondervinding van teenstand en lyding ter wille van die Evangelieboodskap. En hy moes getrou bly. En nie ingestel wees op die dinge van daaglikse lewensonderhoud nie. ‘n Soldaat moet gefokus bly. Die sorge van die gewone lewe kan ‘n soldaat se aandag verdeel.

Hoe maklik kan dit gebeur dat ‘n Evangeliedienaar (Timoteus was een) se aandag en tyd in beslag geneem kan word deur stoflike dinge en sy roeping as soldaat vir Christus dan in die slag bly?

Dieselfde geld ook vir alle getroue Christene.

‘n Soldaat het ‘n bevelhebber wat tevrede gestel moet word. ‘n Christen se hoogste plig is om tot beskikking van Christus te wees. Want hy/sy geniet ‘n voorreg: Jy is tot Sy diens GEWERF – staan daar letterlik. Gekies, opgelei, gekeur dus. Wat jy is, is jy uit genade alleen (1 Kor 15:10)

LEES WEER VERS 5

Die vraag is of al hierdie beginsels wat Paulus uitspel, op ONS van toepassing is – veral op diegene wat nie in die amptelike bediening is, soos Timoteus was nie.

Die antwoord is: Ja, die beginsels is op alle Christene van toepassing, want alle ware Christene is ingestel op die uitdra van die Woord van God in die wêreld. ‘n Mens is OF ‘n sendeling OF ‘n sendingvoorwerp, het iemand eenmaal gesê. Alle Christene is dus op die een of ander wyse bedienaars van die versoening (2 Kor 5:20).

Die apostel vergelyk die verkondiging van die Evangelieboodskap met drie alledaagse beelde: Die van ‘n soldaat, ‘n atleet en ‘n boer.

‘n Atleet wat aan ‘n wedloop deelneem, moet ten alle koste volgens die reëls meeding. DAN kan hy/sy die oorwinnaarskroon behaal – die prys dus. Indien hy van die reëls sou afwyk of die gestelde eise ontduik, word hy gediskwalifiseer.

Paulus dink heel waarskynlik hier aan die Olimpiese Spele van sy tyd (wat sy oorsprong gehad het 7 eeue voor Christus) en dus aan professionele atlete.

Die Griekse woord is WETTIGLIK en nie “volgens die reëls” soos ons vertaling sê nie. “In die korrekte styl” vertaal iemand dit ook. Dit sluit nie net die wedloop self in nie, maar ook die afrigting en alles wat dit voorafgaan.

Destyds moes atlete ‘n eed aflê dat hulle 10 maande afrigting deurloop het alvorens hulle kon deelneem aan die Spele. Dit gaan dus oor dissipline. Andersins – wat is jou kans om die prys te behaal? En hoe sal die Olimpiese standaarde nie dan verlaag word nie? Daarom was atlete wat oortree, swaar gepenaliseer.

Selfdissipline was dus die wagwoord. Selfdissipline wat betref tydsbesteding, gebed, Woordstudie, tyd spandeer aan geestelike dienswerk, geestelike verryking ensovoorts. ‘n Christen mag nie slordig leef nie – net so min as wat ‘n professionele atleet dit kan bekostig.

LEES WEER VERSE 6-7

Hier is die derde beeld: ‘n Hardwerkende boer.

By die boer val die klem op harde arbeid. Natuurlik werk nie alle boere noodwendig hard nie, maar kenmerkend van ‘n suksesvolle boer is inderdaad harde arbeid en toegewyde arbeid. Die Griekse woord wat hier gebruik word, fokus juis op die aspek van toewyding. By die atleet = selfdissipline en by die boer = toewyding. By die soldaat = fokus en pligsgetrouheid.

Dit is tog net vanselfsprekend dat die boer wat hard gewerk het om uiteindelik – byvoorbeeld – waatlemoen te oes, SELF ook daarvan sal eet en uitdeel aan familie en vriende. Maar, die boer wat lyfwegsteek het op die ou end dalk niks.

Dit kon wees dat Timoteus dalk graag Paulus se voorbeeld wou navolg en dat hy materieële en geldelike hulp en bydraes van die hand gewys het en dikwels sonder broodnodige middele gesit het.

Dis verkeerd, sê die apostel. ‘n Harde werker is geregtig op sy loon. Soos ‘n boer. Indien ‘n mens graag ‘n volgeling van die Here Jesus Christus wil wees en graag met alle mag Sy Woord wil uitdra, moet jy bereid wees om jou kant te bring, want Woordverkondiging is ‘n veeleisende taak. Timoteus moes dit besef en so ook ons vandag. Inspanning en selfdissipline en selfverloëning is die wagwoorde.

Daar is die drie beelde nou: Soldaat (fokus en pligsgetrouheid), atleet (selfdissipline), boer (toewyding).

Paulus verduidelik nie in besonderhede wat hy met elk bedoel nie, maar weet die Here sal vir Timoteus (en ons) die begrip gee indien ons ‘n bietjie daaroor sou gaan nadink. Deur Sy Gees skenk God insigte aan Sy mense sê 1 Kor 2: 10,15. En so sal Hy dit ook vir JOU doen.

LEES WEER VERSE 8-9

Die diepste, grootste, belangrikste en enigste dryfveer en motivering vir ‘n Christus-gelowige om voluit en volhardend met die Here te leef en ‘n getroue getuie te wees, is die historiese FEIT dat die Here Jesus Christus liggaamlik uit die dood opgestaan het.

Waarom gooi die Apostel nou, op hierdie punt, ná die aansporings en vermanings van die vorige verse, HIERDIE woorde in vers 8 in?

Antwoord: Want dit is die KERN van alles en dit is die KERN van die Goeie Nuusboodskap: Jesus Christus is uit die dood opgewek. Hy leef! Dis nie net die sentrale kern van die Evangelieboodskap nie, maar dit is die grootste dryfveer wat ‘n Christen kan besit.

Jesus is Koning Dawid se nakomeling, met ander woorde eg en werklike MENS – ten einde ons menswees en stryde 100% te verstaan in hoe Hy Hom met ons vereenselwig het.

Maar, Hy is ook waaragtig GOD – en Sy opstanding is die klinkklare bewys daarvan.

Timoteus – en ons – moet hierdie waarheid onwrikbaar vashou – dan sal ons weet presies hoe om stryd en lyding te hanteer omdat ons ondersteun word deur die Goddelike sekerheid van die oorwinning van die opgestane Here.

Dit is die suiwere en onvervalste Evangeliewoord wat Paulus self verkondig het – en nes Timoteus – ly hy ook verdrukking vir hierdie lewende Christus, want die wêreld haat die lig.

Wel, Paulus mag dalk in boeie sit, maar die Woord van God het vlerke. Dit is absoluut ongebonde en – deur die Gees gestuur – gaan die Woord waar GOD dit wil stuur. Die stem van die Woord kan nooit gesnoer word nie. Wat ‘n troos en rede vir enigiemand wat ernstig is oor die Woord, om opgewonde te wees.

LEES WEER VERS 10

Let op die DAAROM waarmee die vers begin. As ‘n mens DAAROM sien, moet jy dadelik vra WAAROM. Want DAAROM wys op ‘n REDE.

OMDAT die Here Jesus Christus uit die dood opgewek is en OMDAT Hy God is en OMDAT die Woord nie gebind kan word nie, DAAROM is die Apostel Paulus bereid om verdrukking te ly vir die Evangelieboodskap. En om alles geduldig te verdra.

Hierdie vers 10 is een van die juwele van die NT. Want dit verduidelik hoedat die kosbare waarheid van die Goddelike uitverkiesing ons waarborg tot sukses in die Woordbediening is. LEES WEER VERS 10.

Hier is sprake van uitverkorenes wat nog nie gered is nie, hulle besit nog nie (op daardie moment) die saligheid nie, maar die Apostel weet dat hulle daar is en dat hulle nog gered sal word – deur sy bediening.

Voor die skepping reeds, het God die Vader onfeilbaar aan Sy Seun ‘n bruid gegee (Efes 1:4). ‘n Uitverkore volk uit alle nasies verkies. Jesus het na die aarde toe gekom met die spesifieke doel om DAARDIE spesifieke mense in Sy eie kruisdood met die Vader te versoen.

Hulle is met ander woorde deur al die eeue heen binne-in die mensdom teenwoordig, maar hulle het nog nie noodwendig die Evangelieboodskap gehoor nie en hulle is nog nie verlos in Christus nie – hulle is nog onbekeerd en onverlos. Hulle het nog nie die ewige heerlikheid in hulle lewens deur geloofsvertroue-op-Christus ontvang nie.

Maar soos wat getroue predikers en getuies die Woord bring, sal die Heilige Gees hulle oë oopmaak, hulle geestelik lewend maak en hulle tot sondebesef en bekering lei.

Dit is die sekerheid wat ons het dat ons getuieniswerk vrug SAL oplewer: die uitverkorenes sal gered word – al is dit net ‘n handjievol. Ons weet nie vooraf wie en waar hulle is nie, maar ons weet hulle IS daar en die Heilige Gees sal getroue getuieniswerk en Woordverkondiging gebruik om hulle tot redding te bring. Dit is letterlik woord-vir-woord wat vers 10 leer.

Kyk wat sê die Apostel: “Ek verdra alles ter wille van die uitverkorenes sodat ook húlle die verlossing KAN ontvang”. Hulle het dit nog nie, maar KAN dit ontvang. Toekomstige tyd. Hulle IS reeds daar en God weet wie hulle is. Dit is Paulus se sekerheid en sy sekuriteit. En ook ons s’n.

LEES WEER VERSE 11-13

Die hele gedagte van om alles te verdra ter wille daarvan dat die uitverkorenes die heerlikheid in Jesus mag ontvang, bring by Paulus ‘n lied in herinnering – ‘n bekende lied van daardie tyd wat ‘n betroubare woord verwoord, naamlik dat, selfs al is daar tans swaarkry en beproewing, daar vir ‘n Christen baie is om na uit te sien in die toekoms. Vir die weergebore mens, wag daar ‘n blink toekoms.

Indien jy ingesluit is by Christus se dood – soos Romeine 6 ook sê – dan is dit mos net logies dat jy ook ingesluit is by Sy opstanding en lewe. Kyk die woorde: SAAM MET HOM. Dit beteken: Ingesluit by. ‘n Insluiting wat deur God bewerk is. Dit is deur SY werksverrigting.

Daar is ‘n diepe, Godgewerkte mistieke eenheid tussen die ware gelowige en Christus Jesus. IN CHRISTUS noem die NT dit.

As Christus dus gesterf het, het die Christen reeds IN HOM gesterf. As Christus opgestaan het uit die dood, het die Christen reeds IN HOM opgestaan. En dit het 2000 jaar gelede reeds gebeur – deur God se werksverrigting.

DAAROM kan ‘n mens die oppe en die affe van die lewe verdra. DAAROM kan ons aanhou en aanhou en volhard in geloofsvertroue. Want ons is selfs ook ingesluit by Christus se huidige regering vanaf God se regterhand (LEES WEER VERS 12).

Vir die Christus-gelowige is daar dus drie dinge gelyktydiglik waar: EEN-WEES met Christus in Sy dood, opstanding en regering vanaf God se troon. En DIT het volharding, taai-wees, aanhou-en-uithou tot gevolg.

Maar die kontras is net so waar.

Eintlik kom dit as ‘n waarskuwing: Mense wat NIE ingesluit is by Christus nie en Hom end-uit van die hand wys, sal ook deur Hóm van die hand gewys word.

Dit verwys dus na diegene wat tot die einde van hul lewe ongered bly en nooit tot bekering en geloofsvertroue-op-christus kom nie. Hy is konsekwent getrou aan Homself en sal hulle dus in die ewigheid wegwys.

Dit klink asof die Apostel hier van gelowiges praat, want hy gebruik die woord ONS. Dit is tog hyself en sy leser, wat Timoteus is – gelowiges dus. Dit klink of hy sê: “Timoteus, ek of jy, as ware Christene, indien ons dalk eendag die Here gaan verloën, sal Hy ons ook verloën”. Met ander woorde dit klink of hy sê ‘n kind van die Here kan dalk tog ook nog wel op die ou end verlore gaan.

Maar nee, dit is nie wat hy sê nie.

Eerstens: Die Griekse woord “arnêomai” beteken om te ontken. Om Christus te ontken. “Ek ken Hom nie”. Dit wys op totale afvalligheid. Dis mos presies wat gelowiges juis nie doen nie!

Tweedens gebruik hy die woord “ons” in ‘n waarskuwende sin. Met ander woorde: Daar kan mense wees wat voorgee om deel van die ONS te wees, maar in werklikheid is hulle nie en op die einde van die dag sal dit sigbaar word in hoe hulle die Here ontken.

En die uiteinde van diesulke vals Christene? Die Here sal hulle ook ontken. Want Hy is absoluut getrou aan Homself. Hy kan nie ontken wie Hyself is nie.

Dit is die realiteit van die ewige oordeel in die heilige Skrif – wat ons getrou aan mense moet verkondig – soos Paulus dit doen.

Category 2 Timoteus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)