Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

2 TIMOTEUS – REEKS NO 4
Tema: Die Here se dienswillige dienaar
Skriflesing: 2 Timoteus 2: 14-26

LEES WEER VERS 14

Wat ‘n ontsaglike belangrike vers wat ook vir ons in 2022 gewig dra!

Wat vals leraars se dwaalprediking betref, moes Timoteus (wat leraar in Efese was) se optrede tegelyk positief EN negatief wees. POSITIEF > Hy moes aan die woord van die waarheid vasklou en dit rég bedien. NEGATIEF > Hy mag nie by twisgesprekke met vals leraars betrokke raak nie.

Hierdie opdrag kom na Timoteus toe en na almal wat hy moes oplei om sy werk oor te neem. Ons sou kon sê dit spoel oor na almal wat in die 21 ste eeu daarmee erns maak om die Woord van God aan ander te bring.

Wanneer dit in die 21ste eeu kom by die hantering van afwykende leer, is daar – volgens die Apostel Paulus – twee vereistes:

1) Hou gedetermineerd aan om die kerninhoude van die Evangelieboodskap (in Timoteus se geval: soos dit in verse 8-13 uiteengesit is) te preek, te verduidelik, toe te pas, toe te lig, in te skerp. Hou aan. Hou aan. Sodat die apostoliese leer en waarheid en doktrine die rigsnoer bly vir die gemeente se geloof en lewe.

2) En hier kom die apostel met ‘n buitengewone beklemtoning – só ernstig is hy daaroor – Timoteus moes sy mense byna onder eed stel om uitvoering aan hierdie opdrag te gee. Paulus sê: VERMAAN hulle ernstig voor God “wat die hoogste Regter is”. In SY TEENWOORDIGHEID, Timoteus, MOET jy sorg dat nie jy of die manne wat jy oplei, betrokke raak in gesprekke met afwykende leraars nie. Jou en julle enigste taak is om die onvervalste waarheid te bedien. Maar afwykendes lok twisgesprekke uit oor teologiese en filosofiese begrippe en terme. Julle mag NOOIT daarby betrokke raak nie. Want julle sal nie die afwykendes bekeer nie en dit bring die gemeentes en die gelowiges in die war. Sulke tipe strydgesprekke lewer geen positiewe vrug nie. Dis net skadelik vir die hoorders. Sinnelose debatte met afwykende leraars, het ‘n katastrofiese uitwerking op die gemeente (sê die Grieks letterlik).

Laat ons dus dubbeld en dwars sekermaak dat ons in die waarheid onderrig word en dit vuriglik verder dra.

LEES WEER VERS 15

Aan die een kant moes Timoteus omsien na ander en aan die ander kant moes hy omsien na homself! Hy moes beide gelyktydiglik doen. Terwyl hy ander vermaan en onderrig, moes hy homself vermaan en aan dissipline onderwerp. Dis ‘n beginsel wat van alle Christus-gelowiges waar is en nie net van Bedienaars van die Woord nie.

As verloste-in-Christus, moet jy jou met ander bemoei ter wille van die Evangelieboodskap en hulle ewige redding. MAAR jy moet ook ag slaan op jouself – op jou lewe, jou toewyding, jou leer (doktrine), die Skrifinhoude waarop jy vertrou.

Sy eie persoonlike geestelike self-dissipline, moes van Timoteus ‘n lewende beliggaaming van die Waarheid maak, met God se stempel van goedkeuring.

Maar moenie dink dit is maklik nie! Die Griekse woord wat ons vertaal met “lê jou daarop toe” is ‘n baie sterk begrip wat iets beteken soos “doen jou uiterste bes”.

Om WAT te doen? Om tot die Here se beskikking te wees. ‘n Arbeider van die Woord, wat God se goedkeuring wegdra. Vals leraars wil altyd MENSE se goedkeuring bekom. Maar nie só waar die Gees werk nie.

Die Christen wat hom/haarself met vrymoedigheid voor die HERE kan lê vir toetsing, is die persoon wat daarna streef om die Woord van die Waarheid suiwer te verkondig.

Dit gaan nie hier oor hemel of hel toe gaan nie. Dit gaan ook nie oor sondeloosheid nie. Dit gaan daaroor of Timoteus (en ons) die HERE se eer eerste soek, Sy lof – en of ons daarna streef om die suiwere waarheid lief te hê en uit te dra na buite. DIT is die tipe Christen wat hom/haar nie vir sy werk hoef te skaam nie.

God se goedkeuring gaan dus nie oor volmaaktheid nie, maar oor getrouheid en suiwerheid. Ons strewe moet wees om die Waarheid van die Evangelie so suiwer moontlik te verkondig en daarin te volhard – en daarmee aan te hou tot die bitter einde toe. SUIWERHEID EN AANHOU!

LEES WEER VERSE 16-18

Wat dink die HERE van iets soos afwykende leer? Leer wat afwyk van die Skrif? Hy dink dit is onheilige, sinlose praatjies. Selfs al is dit sogenaamde Sinodebesluite of stem 95% leraars daarvoor. Selfs al stem AL die kerklui daarvoor – minus EEN – soos dit die geval was met Martin Luther op die Ryksdag van Worms.

Nee, die Here se OORDEEL rus op afwykende leer.

DAT afwykende leer en afwykende leraars ‘n kerk infiltreer, kan ons nie altyd verhoed nie, maar hier sien ons WAT om daarmee te doen, naamlik VERMY dit. Ten alle koste. Foutiewe, afwykende leer is goddeloos, sê vers 16. En diegene wat dit leer en aanhang, verval in goddeloosheid. Dit is die spesifieke hoek van waaruit die Gees van Christus – deur die Apostel se pen – daarna kyk.

Dit is soos ‘n voortvretende kanker, sê hy. En kanker versprei en dit maak dood. Net so versprei dwaalleer maklik en dit bring die geestelike dood voort.

In die destydse gemeente van Efese – waar Timoteus leraar was – was daar afwykende leraars wat verkeerde lering aangaande die opstanding van die dooies gegee het. Hulle het gesê dat die opstanding reeds plaasgevind het – wat direk in stryd is met die verkondiging van die Apostels.

Paulus noem die vals leraars op die naam: Himeneus en Filetus.

Hulle twee het dus totaal van die waarheid afvallig geword. Die Griekse werkwoord beteken om die teiken mis te skiet. Vals leraars skiet mis en God oordeel dit.

Die toekomstige opstanding van die liggaam is ‘n fundamentele deel van die Evangelieboodskap. Lees maar byvoorbeeld net wat die Apostel Paulus in 1 Korinthiers 15 hieroor leer. Hier sê hy dat vals leraars in Korinthe die feit van die fisiese opstanding geheel en al ontken het. Vir hulle was dit net ‘n geestelike, simboliese, mistieke opstanding.

En, soos dit altyd met alle afwykende vals leer die geval is, het Himeneus en Filetus se vals prediking in Efese sommige lidmate se geloofsvertroue groot skade berokken en mense eindeloos verwar.

Wat is dus die apostoliese opdrag aan Timoteus en aan almal in 2022 wat daarna verlang om Bybels-regsinnig te wees? Vers 16 > VERMY die vals leer ten alle koste. KEN die waarheid SO goed, dat jy die subtiele afwykende leer kan identifiseer. Merk die afwykende leraars. En vermy hulle ten alle koste. Ter wille van God se eer en jou eie welsyn.

LEES WEER VERS 19

Daar is ‘n vlymskerp kontras tussen – aan die een kant – die insekuriteit wat afwykende leer en afwykende leraars bied – teenoor – aan die ander kant – die groot sekuriteit wat die waarheid van die apostoliese prediking bied. Dis ‘n hegte fondasie, sê die Apostel. En dit staan rotsvas. Dis die standvastige onbeweeglikheid van God se karakter wat die vastheid bied.

Die ware kerk van Christus is op ‘n vaste fondament gebou. Efesiers 2:20 bevestig dit. Dit is die leer van die apostels en die profete. En as die fondasie stewig is, is die gebou ook vas en stewig. Die liggaam van Christus – dit is die ware bekeerde Christus-gelowiges te same met hul kinders – die verbondsgemeenskap – is sekuur indien dit op die vaste fondament van die waarheid gebou is. Laat die kerk subtiele vals leer toe en akkommodeer dit, laat die kerk die vyand toe om sy eie fondasie te verswak. Dit is ‘n baie ernstige saak. En baie aktueel vir ons vandag!

In die antieke tyd was dit die gebruik om inskripsies op geboue te graveer wat aandui wat die doel van die betrokke gebou sou wees.

Die apostel speel hierop in deur te sê dat God se gebou – dit is die ware liggaam van Christus (ware kerk) wat op die ware fondasie staan – ook ‘n inskripsie het wat deur God self geskryf is. Dis soos ‘n waarmerk van egtheid. Nie letterlik bedoel nie, maar geestelik. God het as’t ware Sy seël op Sy ware kerk geplaas deur middel van ‘n dubbele inskripsie. Dit geld dus van elke individuele Christus-gelowige ook.

Die eerste kom uit Numeri 16:5 > Die Here KEN diegene wie Syne is. Wonderlik! Wat ‘n sekuriteit en geborgenheid. Hy KEN Sy verloste kinders reeds van voor die skepping af. Juis om hierdie rede kan/mag ‘n mens/kerk wat bely dat hy aan die Here behoort, nie ongeregtigheid van enige greintjie aard duld nie.

En dit is die tweede van die dubbele inskripsie: Dalk gebaseer op Jesaja 52:11. Breek WEG van alle vorme van sonde indien jy iemand is wat bely dat inskripsie nommer 1 van jou persoonlik waar is.

In die ware kerk van Jesus Christus gaan dit oor SEKERHEID (die Here ken my) EN HEILIGMAKING (breek met sonde). Dié mense wat sekerheid van saligheid besit, is tegelyk ook húlle wat ernstig is oor heiligheid van lewe.

LEES WEER VERSE 20-21

In vers 19 het die apostel alreeds tussen die lyne gesê dat die kerk van Christus vergelyk kan word met ‘n gebou wat op ‘n fondasie staan. Wel, nou sê hy – ja – die gemeente is soos ‘n groot huis waarin daar allerlei soorte voorwerpe is: Sommige van goud en silwer en ander van hout en klei. Sommige is soos sierrade wat net by spesiale geleenthede gebruik word. Ander word elke dag gebruik. Almal/alles is bruikbaar, maar nie alles word op dieselfde manier aangewend nie. Dit gaan dus nie oor die goud/silwer instrumente wat BETER is as die hout/klei nie. Dit gaan oor die verskillende gebruike en take. Alle ware Christene IS deel van God se huis – Christus se kerk – en almal is bruikbaar en diensbaar, MAAR nie almal op dieselfde manier nie. Elk het verskillende gawes, take, roepinge. Dit word in 1 Kor 12:4-11 uitgespel.

Sommige word deur die Here vir besondere gebruik aangewend, maar soos vers 21 sê, ENIGE goeie diens is ALLE Christene se roeping. Anders is jy glad nie ‘n Christen nie. Christenwees is sinoniem met bruikbaarheid en diensbaarheid.

Dit was egter die AKKOMMODERING VAN DIE “KWAAD” wat die gemeente se diensbaarheid in die wiele ry. Christene en kerke moet hulleself van hierdie kwaad reinig om vir hulle “eienaar” (dis die Here God) afgesonder, opsygesit en bruikbaar te wees vir ENIGE dienswerk.

Die vraag is: WAT is hierdie “kwaad” waarvan Christene en kerke hulleself moet reinig? Die konteks van die hoofstuk gee die antwoord. Dis afwykende leraars en dwaalleer – die kanker waarvan vers 17 gepraat het.

Ons moet egter ook in hierdie vers ‘n BEGINSEL sien. Jy kan ook ENIGE kwaad hier inlees. Met ander woorde: ENIGIETS in jou lewe wat die Gees bedroef. Alle vorme van kwaad. Dit verhinder jou geestelike groei en jou bruikbaarheid. Raak daarvan ontslae. Bely dit, glo in die reinigende krag van die bloed van Christus en draai jou rug daarop. Handel hardhandiglik met alle vorme van sonde.

Let op: Dit is die Christen-gelowiges se taak en opdrag om die reiniging te doen. Dis nie God se werk nie.

Enigiemand in wie die Heilige Gees woon, WIL en SMAG daarna om afgesonder en diensbaar te wees. Daarom moet hierdie selfreiniging geskied. Roei die kwaad uit. Raak ontslae van alle vals leer en die invloed van afwykende leraars. Maar ook alle vorme van kwaad. ‘n Kerk wat hierin gehoorsaam is, SAL bruikbaar in God se hand wees. Hier belowe Hy dit swart op wit.

LEES WEER VERS 22

Dit is ‘n wonderlike vers. Die manier om die kwaad dood te maak, is deur op ‘n positiewe manier roekeloos ‘n Christusvervulde lewenstyl uit te leef. Aan die een kant moes Timoteus VLUG van iets en aan die ander kant JAAG ná iets. Dis ‘n aanhoudende proses van vlug en najaag.

Stel ‘n Geesvervulde lewenswandel in die plek van die kwaad.

Timoteus was nog jonk en daarom moes hy besonder op sy hoede wees vir DIE begeertes wat ‘n Christenjongmens bedreig. Behalwe vir seksuele versoekings, dink die apostel ook aan eiewysheid, opvlieëndheid, eersug, ongeduld, hoogmoed ens. Dit sien ons in vers 24. Al was hy nog jonk, moes Timoteus optree soos iemand wat tot geestelike volwassenheid gekom het. Hy moes dus strewe na opregtheid, geloofsvertroue, liefde en vrede – in kort: die karaktereienskappe van Christus self, want Christus self WOON immers IN hom deur God die Heilige Gees.

Dit alles praat van integriteit. ‘n Geesbeheerste mens vertoon altyd iets van ‘n diepe integriteit – wat beteken ‘n EENHEID – ‘n stuk konsekwentheid. ‘n Gelowige tree nooit as ‘n individu op nie, maar is altyd verbonde aan ander binne die liggaam van Christus en moet dus optree SAAM MET diegene wat die Here uit ‘n rein hart aanroep – in onderskeid met die ongeredde wêreld wat ander gode dien. Dis tog DIE kenmerk van ‘n Christen, dat hy/sy CHRISTUS as Here aanroep en ken. Niemand in die wêreld kan dit sê nie.

Met ‘n rein hart bedoel hy opregtheid – geen geveinstheid nie. ‘n Skoon gewete dus.

Dit staan soos ‘n paal bo water dat iemand wat IN CHRISTUS is, onherroeplik ANDERS is as die res van die mensdom.

LEES WEER VERSE 23-24

Timoteus moes ‘n stuk heilige ANDERSHEID uitstraal in die krag van die Heilige Gees. Dit sê vers 22. Maar ook verse 23-24 sê dit, want DEEL van hierdie andersheid is om NIE betrokke te raak by die strydvrae en strydgesprekke van vals leraars nie.

Natuurlik moes hy altyd gereed wees om vir die waarheid in die bres te tree, maar by strydgesprekke oor onbenullighede en teologiese spitsvondighede, NOOIT! Die vrug daarvan is nie van die Heilige Gees nie. Want dit loop uit op rusies en twis en bring geen seën en heil nie. Daardie vrug wys duidelik dat dit nie van die Heilige Gees kom nie.

TEENOOR die afwykende leraars wat lief is vir twisgesprekke, moet die ware dienskneg van Christus hoër kwaliteite hê en nie rusies maak nie. Hy moet veel eerder onreg kan verdra sonder om amok te maak. In Christus se voetspore, natuurlik. Ons weet hoe Jesus – byvoorbeeld – vir Herodes niks geantwoord het nie. In belang van die Evangelie, moet ‘n ware dienaar bekwaam wees om gesprek te voer. Dis ‘n ander saak. Maar om vals leraars hul sin te gee, nooit. Dis baie belangriker om beheers te wees deur die Gees en vrede te stig – IN DIE WAARHEID natuurlik!

Hier is drie groot kenmerke van ‘n ware dienaar: 1) Bereid om kwaad te verdra en te verdra 2) Bekwaam om God se Woord aan ander te leer 3) Vriendelik en minsaam teenoor almal. Die dienaar se gesindheid hou dus die klimaat en atmosfeer reg waarbinne die Evangelieverkondiging moet plaasvind. Niks IN HOM mag struikelblokke wees wat veroorsaak dat mense nie na die Woord wil/kan luister nie. NIKS in die dienaar mag filters oor ander se ore en oë plaas sodat hulle nie na die Woord kan/wil luister nie.

LEES WEER VERSE 25-26

ALLE Christene wat hulle Godgegewe roeping ernstig neem en mense met die Woord probeer bereik, sal mense teenkom wat negatief is en die Evangelieboodskap teenstaan. Dis ‘n feit. Die natuurlike mens neem NIE die dinge van die Gees aan nie (1 Kor 2:14). Hulle is ongetwyfeld nog verlore en het nog nie die lig gesien nie. Hulle verset hulle teen die Waarheid. En ons moet teenoor hulle in sagmoedigheid optree. Nie kras nie. Nie afstotend nie. Daar moet ‘n deur oopgehou word. Ja, hulle MOET tereggewys word. Maar met vriendelikheid. Want hoe weet ‘n mens of die Here nie vir hulle iets wil doen nie.

Die apostel stel dit duidelik. Hy draai nie doekies om nie. Hierdie tipe mense is sonder twyfel in die vangstrik van satan vasgebind. Hulle word gevange gehou. Volgens Efes 2:2 is dit van ALLE onverloste mense van nature die geval. Sonder weergeboorte sit alle mense vasgevang in hierdie vangstrik en gehoorsaam letterlik die duiwel se wil.

VIER DINGE is lewensnoodsaaklik: 1) Hulle moet bekeer/omdraai 2) Hulle moet tot kennis van die waarheid kom 3) Hulle moet nugtere insig verkry 4) Hulle moet vry kom vd strik van satan.

MAAR: KYK NOU MOOI: God moet dit eiehandig doen! Dit lê glad nie binne die vermoë van die verlore mens nie.

Dit is ook nie te sê dat God dit sal doen nie. Kyk hoe stel die aportel dit: “Dit KAN wees dat God hulle bekeer”

Alles, alles, alles lê in die hand van SY soewereine besluit. ONS TAAK is om getrou te wees en die Saad te saai en te bid en te praat.

Die Here help ons daartoe
Amen

Category 2 Timoteus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)