Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

2 TIMOTEUS – REEKS NO 5
Tema: Staan vas met die oog op die toekoms
Skriflesing: 2 Timoteus 3: 1-9

LEES WEER VERS 1

Hier in hoofstuk 3, kom draai die apostel Paulus nou sy fokus na die toekoms! En hy beskryf eerstens (onder leiding van die Heilige Gees) ‘n tydperk van algemene morele verval.

Dit lyk of daar ‘n konneksie is met hoofstuk 2, waar hy na afwykende leraars se kettery & dwaalleer verwys het. Daar is ‘n verbindingslyn tussen die uitwerking en vrug van kerklike afwykende leer en korrupsie in die samelewing. Ja, u hoor reg. Daar is ‘n verbindingslyn tussen wat op die kansel gebeur en die samelewing daar buite. En dit werk skynbaar deur middel van die geestelike realm en nie die fisiese realm nie.

Hou in gedagte dat afwykende leer ALTYD sag en verdraagsaam is ten opsigte van sonde en die heiligheid van God. Dis vandag steeds presies so.

Die apostel benadruk dit teenoor Timoteus: “Dit moet jy WEET”, sê hy. In die laaste dae sal daar swaar tye kom.

Hierdie “laaste dae” is ‘n bekende begrip in die Nuwe Testament, maar ons moet mooi verstaan wat dit beteken. Want, let op: Dit KLINK asof die Apostel slegs na die toekoms verwys, maar eintlik praat hy ook van toestande wat op daardie oomblik in Efese (waar Timoteus die leraar was) geheers het. Vanaf vers 6 gebruik hy beide die verlede asook die toekomstige tydsvorm.

Met ander woorde: Timoteus was alreeds midde-in die “laaste dae”.

Hoe moet ons dit verstaan? Hoe kan “laaste dae” (of eindtyd) op die toekoms EN die hede dui en selfs sover terug as 2000jr?

In beginsel, het die laaste dae met die eerste koms van die Here Jesus Christus na die aarde en die uitstorting van die Heilige Gees in aanvang geneem. Kyk byvoorbeeld na gedeeltes soos Lukas 4:21 en Handelinge 2: 16-17.

En die eindtyd bereik sy klimaks en word afgesluit by die wederkoms van die Here Jesus Christus. Die “laaste dae” duur dus alreeds 2000 jaar.

Maar, namate die finale einde naderkom, neem die goddeloosheid ook toe. Dit eskaleer soos barensweë by ‘n swanger vrou. Veral vir die Here se ware en getroue kerk wag daar nie ‘n Utopia nie, maar eerder verdrukking. Hierdie dinge sal eskaleer. Die Griekse woord wat vertaal word met SWAAR (swaar tye) beteken eintlik PYNLIK/SMARTLIK.

Maar weer eens: Dit was reeds in Timoteus se eie konteks die geval. Maar die apostel wou hê dat Timoteus nie verontrus word wanneer hy die pynlikhede in Efese sien nie, maar weet om vas te staan in die bediening van die Evangelieboodskap.

Dieselfde geld ook vir ons vandag. In die woorde van Spreuke 4:25-27: “Laat jou oë reguit vorentoe kyk. Wyk nie af regs of links nie.”

LEES WEER VERSE 2-3

Nou gee die Apostel ‘n lys van die ongeregtighede wat kenmerkend is van die laaste dae – NIE heidene se ongeregtighede soos wat Romeine 1: 29-32 gee nie – maar DIE van skyn-gelowiges (vers 5 = uiterlik is hulle godsdienstig, kerklik). Kerklidmate wat steeds – wetende of onwetende – ongered is. En hier word 19 sondes gelys.

Die hele lys kom neer op net een kernsonde: die verbreking en vertrapping van God se volmaakte wil – soos in die 10 Gebooie uitgespel. Dis die somtotaal van alles. Sonde is per definisie wetsoortreding (1 John 3:4).

Namate mense verhard raak en die misleiding van valse skyn-geloof toeneem en die wederkoms naderkruip, eskaleer die werking van sonde in alle verskyningsvorme.

Maar, die KERN is altyd weer dieselfde: liefde vir die self – die eie ego TEENOOR God se wil en waarheid. Dis die wortel van sonde. Die MENS in die sentrum en die lewende God wat op een of ander manier (soms subtiele manier) tweede viool speel.

En DAARBY, sê die Apostel: Liefde vir geld. Selfliefde en geldliefde – besittingsliefde.

Wanneer liefde in die verkeerde rigting fokus, lei dit konsekwent altyd tot morele korrupsie en verval van waardes. Soos ons duidelik in hierdie lys kan sien.

Die lys begin met verkeerdgefokusde liefde vir die self en vir geld en eindig weer met verkeerdgefokusde liefde vir genot en plesier.

Die lys gaan met ander woorde oor sonde TEEN ware Goddelike liefde. Wat ‘n ernstige saak is. Hoe kan ‘n nietige mensie TEENOOR die ewige oneindige heilige God se liefde gaan staan en dink dit is sommer maar niks? Ondenkbaar. Dit is ernstig!

Waar die SELF voorop staan, kom die grootprater en trotsaard en lasteraar aan die woord. Byna outomaties. Skielik speel die respek vir ander mense ‘n ondergeskikte rol. As ‘n mens se fokus op die lewende God windskeef is, is jou fokus op ander mense ook verkeerd. Onvermydelik. Die twee loop saam.

Geen wonder dus dat gesonde gesinslewe deur sonde vernietig word nie. Want die agting is nie daar nie. Die dankbaarheid en Geesvervulde godsdiens ontbreek.

Daar is ‘n reuse verskil tussen godsdiens/religie en Geesvervulde Christusgesentreerde godsdiens.

Vers 3 het ‘n tragiese inhoud, want dit sê hoe verkeerdgefokusde liefde, verhoudings vernietig en wrywing en stryd skep.

As ‘n mens so na hierdie beskrywing luister en jy sien in jou geestesoog vir Jesus aan die kruis – totaal uitmekaargeslaan na 39 katshoue – net ‘n bebloede bondeltjie – dan kan jy verstaan hoe slegs SY offerdood jou kan verlos van die mag en houvas van sonde. Die goeie nuus is: Sy offer is STERKER as die sondes!

LEES WEER VERSE 4-5

In hierdie verse gaan Paulus (en die Heilige Gees deur sy pen) voort om ‘n prentjie te gee van die ongeregtighede wat tekenend is van die eindtyd.

Verraad kan slegs tussen vriende of familie voorkom – iemand naby aan jou en bekend aan jou.

Hierdie selfgefokusde mense – soos beskryf in die vorige verse – is bereid om hulle eie vriende in die rug te steek. Dis roekeloos – met ander woorde – die verraad skeel hulle min. Eintlik is dit hooghartigheid en eiegeregtigheid wat daaragter skuil.

Vreeslik om te dink ‘n mens kan by ‘n nagmaalstafel kom aansit en sulke tipe van geraamtes in jou binneste akkommodeer. Hierdie mense wat belydende Christene is, maar hulle het min geweet van die nuwe lewe in die Here Jesus Christus. Steeds was hulle verteer deur bitterheid en onvergewensgesindheid. Dis tog wat verraad aanvuur. Maar dit IS waartoe mense in staat is, alle mense, mense wat nie deur die Heilige Gees aangeraak is nie.

En wanneer ‘n mens sonder die lewendmaking van die Heilige Gees is, hinder hou sondes jou nie veel nie. Al wat belangrik is, is plesier en genot en vermaak. Dis ‘n afgod, want dit steel die plek van die lewende God, sê die Apostel.

Waar die Gees nie regtig ‘n mens se lewe beheers nie, kom die plesier-god in. Sport en vermaak en watter genieting ookal. Maar nie liefde vir die Here, wat prioriteit nommer 1 is nie.

Vers 5 bewys dat die apostel nog al die pad praat van mense wat in die gemeente is – kerklidmate. Hoe ondenkbaar ookal, maar dit is waar. Hulle het die uiterlike skyn van die godsdiens, maar ken nie krag van die waarheid en die krag van God nie.

Wat ‘n tragiese versinhoud – vers 5.

LEES WEER VERS 5

Diesulkes moet vermy word, sê die apostel. “Bly weg van hulle af”. Met ander woorde – daar is geestelike onderskeidingsvermoë nodig. Hulle moet nie toegelaat word om posisies van geestelike invloed te bekom nie. En daar mag nie vriendskappe met hulle gesluit word nie. En huwelike nog minder. Dit mag glad nie in een juk getrek word met iemand wat die krag van God nie ken nie (2 Korint 6: 14-15).

Paulus raak hier aan sekerlik een van die grootste probleme binne die kerk van alle eeue – tot vandag is dit so.

En dit is: Kerklidmate wat volle reg tot die sakramente het, volle reg tot die ampte het, volle reg tot die kansel het, volle reg tot alles het – maar wat nie wedergebore is nie. Die uiterlike vorm is daar, ja beslis, maar die innerlike Heilige Gees-krag ontbreek. Godsdienstige onweergebore mense – ook leraars – kan die kerk onmeetbare skade berokken en die Here se Naam oneer toebring.

En tog is dit nie ‘n vreemde verskynsel nie: Die Here het voorsê dat dit sal gebeur, terwyl ons bid vir diesulkes se redding.

LEES WEER VERSE 6-7

Die HULLE van wie die apostel praat, is die ONWEERGEBORE kerklidmate na wie hy in die vorige verse verwys het – maar in die wyer konteks van die vorige hoofstukke, sluit dit die afwykende leraars in – dink aan hoofstuk 2 se Himeneus en Filetus wat afwykende leer aangaande die opstanding van die vlees verkondig het (sien die vorige boodskap).

Hierdie mense leef SONDER die inwonende Heilige Gees en is ‘n wesensgevaar vir die gemeente.

In die destydse kultuur was dit gebruiklik dat vroue tuis bly terwyl die mans bedags werk. Die vroue het dus huisbesoeke ontvang van skyn-gelowiges en afwykende leraars wat hulle wou indoktrineer en oorhaal na afwykende leer. Hulle was sagte teikens.

Die Grieks praat van “vroutjies” – ‘n geringskattende verkleinwoord – wat eintlik sê “lawwe” of “ligsinnige” vroue.

Afwykende leraars kies hulle slagoffers goed uit: Liggelowige vroue wat geestelik NOG vis NOG vlees is en nog nie volle sekerheid van sondevergifnis en Christus se bevryding het nie. Hulle is nog onseker en onvas en val maklik vir mooiklinkende soetsappige teologie. Hulle is nog geestelik rusteloos en aan’t ronddryf deur sinlike begeertes.

Hulle is dus vasgevang in ‘n klomp goed, bewus van hulle nood, maar nog nie in vertroue aan Christus oorgegee nie OF verstaan nog nie ten volle die Evangelieboodskap nie. Hulle het dus wel geestelike behoefte, maar is steeds soekende en ondersoek allerlei moontlikhede, daarom verwelkom hulle gesprekke met allerlei leermeesters en luister graag na almal se standpunte.

En tog sit hulle Sondae in Efesegemeente se eredienste, waar Timoteus die leraar is.

Presies soos dit vandag nog gebeur en soos vers 7 dit beskryf. Mense wat altyd besig is om navorsing te doen en te leer, maar nooit by kennis van die waarheid uitkom nie! Mense wat altyd besig is om YouTube videos te kyk en rond te spring tussen “leermeesters” en nuwe sienings te ondersoek. Altyd is hulle aan die leer en gretig om te leer.

Maar helaas, in hulle onvastheid en onbestendigheid kom hulle nooit tot ware vaste kennis van die Waarheid soos die Apostels van die Here dit geleer en gepreek en geskryf en geleef het nie – die suiwere, heldere, duidelike SKRIFLEER nie!

Om liggelowig en onstandvastig te wees wanneer dit by die Woord van God kom, is ‘n uiters gevaarlike toestand. So iemand is ‘n oop teiken vir misleiding en behoort die Here te smeek vir die geestelike verligting van die hart. Wat slegs die Gees van God kan bring. Niemand anders nie. Slegs die Heilige Gees!

LEES WEER VERSE 8-9

Dit wat die apostel in die vorige twee verse oor vals Christene en afwykende leraars gesê het, vergelyk hy nou met ‘n insident uit die OT waar Jannes en Jambres vir Moses teengestaan het, toe Moses en Aäron voor die Farao opgetree het. Ons lees dit in Eksodus 7.

Aäron se staf het ‘n slang geword en die Farao se towenaars moes dieselfde doen.

In die OT-teks word die towenaars se name nie genoem nie, maar in die buite-bybelse Joodse mondelinge oorlewering wél.

Natuurlik dra die oorlewering nie gesag soos die OT-Skrif doen nie, maar die Heilige Gees erken wel dat die Joodse tradisie korrek was wat betref die name van die twee broers.

Hulle was in diens van die duiwel en het hulle verset teen die waarheid van God – soos vergestalt in Moses en Aäron. Hulle denke was dus verward en hulle was ‘n mislukking wat betref geloofsake. Die wonderwerke wat hulle verrig het, het nie ver gekom nie en hulle geestelike dwaasheid was duidelik vir almal in die Farao se huis.

Belangrik is om te sien watter gesag die Apostel aan die apostoliese prediking en lering toeken. Hy stel sy eie – en die Apostels se – prediking op EEN VLAK met dié van Moses en Aäron.

Daarom is die woorde NET SOOS en SO in vers 8 so belangrik.

Hy stel ook die Egiptiese towenaars en die dwaalleraars van sy eie tyd op een vlak. Ook HULLE is in verset teen God self en in verset teen die Waarheid – al preek hulle so mooi en stroperig. Ook HULLE is onbetroubaar en verward en ‘n mislukking wat die geloof betref. Dit is ses van die een en ‘n half-dosyn van die ander.

Een ding staan egter vas: Die afwykende leraars sal nie seëvier nie, al kry hulle ook tydelik ‘n stewige aanhang. Ook wat DIT betref, is die vergelyking waar.

NET SOOS Jannes en Jambres nie ver gekom het nie, sal dwaalgeeste in Paulus se tyd en in die 21ste eeu se vlam die een of ander tyd geblus word.

Die Here God is die God van OORWINNING en nie neerlaag nie. En die Waarheid sal uiteindelik seëvier – tot in die verste toekoms – tot by die Nuwe Jerusalem waarvan ons binne minute gaan sing.

Indien jy – deur die genade van God – van jou weergeboorte sekerheid ontvang het – GAAN dan voluit vir jou Verlosser en Meester en vir Sy absolute waarheid. Moenie links kyk nie. Moenie regs kyk nie. En laat loop vreesloos met die Evangelieboodskap. Daar is siele wie se ewige redding op die spel is. Vrees niemand en niks. Vrees net vir Hom – Matteus 10: 28

Category 2 Timoteus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)