Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

DOOPDIENS: Josephine Steenkamp
Hebreers 9: 15-22
Binne die gereformeerde kerkere wêreld word gelowiges se kindertjies gedoop. Maar waarom dan? Daar is dan nêrens in die NT ‘n voorbeeld van ‘n kindjie wat gedoop is nie. Moet ‘n mens dan nie EERS tot bekering en geloof kom voordat jy gedoop kan word nie? ‘n Klein kindjie – soos Josephine – kan mos nie tot bekering en geloof in Jesus Christus kom nie. Sy is nog te klein. Is só ‘n doop dan ‘n geldige doop?

Ons Skriflesing gee vir ons ‘n belangrike leidraad om te kan verstaan op watter manier die lewende God Hom aan gelowiges en hulle kinders verbind. Hy sluit hulle naamlik in by ‘n kontrak wat Hy VERBOND noem. En die kindertjies is te same met hulle ouers – indien die ouers geredde kinders van die Here is – by hierdie verbond ingereken.

Hoor net hoe stel die Apostel Petrus dit in Handelinge 2 toe die waterdoop vir die eerste keer bedien is. Hy sê vir hulle: “God se belofte van die gawe van die Heilige Gees is vir julle, sowel as vir julle kinders..” Die kindertjies word dus van God se kant af PER BELOFTE by die Verbond ingesluit. Belofte in die sin van ‘n TOESEGGING. En die sigbare teken daarvan is die doop. Net soos dit in die tyd VOOR Christus se koms, die besnydenis was.

Ek het gesê Hebr 9: 15-22 gee ‘n belangrike leidraad om dit te verstaan. En wat is daardie leidraad?

Wel, hy sê eksplisiet dat God se verbond niks anders is as ‘n TESTAMENT nie. Dit werk presies net soos ‘n testament. En ons almal weet hoe ‘n testament werk, nie waar nie?

‘n Testament is ‘n wettige kontrak tussen twee partye – wat ten doel het om ‘n erflating te bemaak (skenk/toesê). MAAR – die kontrak is EENSYDIG, nie tweesydig nie.

By ‘n tweesydige kontrak gaan beide partye vooraf sit en onderhandel met mekaar totdat almal gelukkig en tevrede is en dan word die kontrak beklink en met beide partye se handtekeninge verseël.

Maar by ‘n eensydige kontrak, kom alles net van een kant af. Die ander party ONTVANG net alles waarop die eerste party besluit het.

Neem nou ‘n testament as voorbeeld van ‘n eensydige kontrak:

Die twee partye is die TESTATEUR en die ERFGENAAM. Die testateur besluit wat hy aan die erfgenaam wil bemaak en beskryf dit so in ‘n kontrak en hy alleen onderteken die kontrak. Die erfgenaam hoef dit nie eens te weet nie. En tog is die erfgenaam wettig ingesluit. Die erfgenaam is in beginsel reeds ‘n groot biljoenêr. Maar hy kan die erfenis eers fisies in besit neem wanneer daar bloed gevloei het. Ja, die testateur moet eers sterf. DAN moet die erfgenaam gaan en die erfenis in besit gaan neem. Hy moet dit toeëien. Dalk kan hy nie glo dat sy pa vir hom soveel geld gegee het nie, maar die pa se handtekening onderaan die kontrak bevestig en verseker hom DAT dit inderdaad so IS! Die handtekening van die testateur is ‘n waarborg/versekering dát die inhoud van die belofte – soos dit in die kontrak beskryf is – eg en waar is. Dit kan sonder meer geglo word. NA die dood van die testateur, moet die erfgenaam die inhoud van die testament glo en die erfporsie aanneem. DAN is die sirkel voltooi. Reeds toe die erfgenaam gebore was, het sy pa hom by die testament ingesluit – per belofte en per handtekening en die kontrak was wettig en geldig, al kon die klein mensie niks daarvan verstaan nie. Maar dit word VOLTOOI wanneer die testateur sterf en die erfgenaam die erfenis in besit neem. DAN is hy die ryk man wat sy pa vanaf sy geboorte bedoel het hy moet wees.

By ‘n testament is daar dus 6 elemente belangrik:

1 Testateur (Kosie se pa)
2 Erfgenaam (Kosie)
3 Belofte/toesegging (10 miljard)
4 Handtekening (sigbare waarborg)
5 Sterfte (Kosie se pa sterf)
6 Erfgenaam glo die belofte en neem die erfporsie in besit

Sonder bloedvloeiing is daar geen erfenis nie.
Die erfgenaam is per belofte by die testament ingesluit
Die erfporsie moet daadwerklik aangeneem word – anders stap Kosie brandarm weg!

Kom ons doen nou wat Hebreers 9 sê ons moet doen. Ons draai nou die aardse testament na God se verbond toe en sien hoe die verbond net soos ‘n testament werk.

Weer eens het jy 6 elemente:

1 Testateur: God die Vader
2 Erfgenaam: Gelowiges en hulle kindertjies
3 Belofte/Toesegging: Die ewige lewe in Christus Jesus
4 Sigbare handtekening / waarborg/versekering: Die doop
5 Bloedvergieting: Christus se kruisdood
6 Glo God se belofte, bekeer en ontvang die ewige lewe

U sal opmerk dat daar ook ‘n paar verskille is:

1 Die erfporsie is nie IETS nie, dis IEMAND. Dis God self. Daarom het Christus uit die dood opgestaan
2 Daar hoef nie gewag te word totdat die Testateur sterf nie, want die heilige sondelose bloed van Christus het reeds gevloei. Daarom is die belofte van die testament op hierdie oomblik reeds in volle werking. Jy kan NOU EN HIER tot bekering kom en Christus as Verlosser ontvang! HOE? Deur vir God te begin GLO – net soos wat Kosie die testament en sy pa se handtekening geglo het.

KAN jy vir God glo? Hy het twee dinge gedoen: Hy het ‘n testament op papier laat skryf en aan jou die ewige lewe as belofte toegesê op grond van Jesus se bloed wat gevloei het. Daardie skriftelike testament is die Bybel. EN Hy het jou Sy handtekening gegee. Jou doop. Daardie handtekening waarborg aan jou dat die belofte eg en waar is. Jy kan dit onmiddelik begin glo en jou bekeer na Hom toe. Dan sal jy WEET dat die erfporsie joune is en jy sal WEET dat jy ‘n ware kind van die Here is. God se verbond – waarby Hy jou per belofte ingereken het toe jy nog baie klein was – het ten doel dat jy Christus sal ontvang en begin om regtig te LEEF!

Dus: Terug by ons vraag wat ons aan die begin van die boodskap gestel het: Kan en mag ons klein kindertjies van gelowiges doop? Hulle weet dan nog niks. Hulle kan nog nie bekeer nie.

Wel, kan u nog onthou: WANNEER het Kosie se pa vir Kosie by sy testament gaan insluit? Onthou: ‘n Testament is EENSYDIG. Hy het hom ingesluit pas ná sy geboorte.

En HOE het Kosie se pa vir Kosie ingesluit by die belofte van die erfporsie? Hy het hom PER BELOFTE ingesluit. Sou Kosie op die ou einde nie die belofte kon glo nie, en nie die erfporsie in besit neem nie, tel die belofte en sy pa se handtekening TEEN hom en bly hy arm. Terwyl hy ryk kon gewees het. Dit sou ‘n baie dom ding wees om te doen, nie waar nie.

Mense wat God se redding in Christus Jesus nie omhels nie en nie daaruit leef nie, doen ook ‘n dom ding. Dis vreeslik om te dink dat God jou van kleins af insluit by Sy testament en dat Hy Sy handtekening op jou geplaas het. En Jesus se bloed gevloei het. En Jesus uit die graf opgestaan het. Maar jy draai jou rug op Hom. Jy leef asof Sy belofte niks meer as ‘n pot vol leuens is. Jy weier om ‘n dissipel/volgeling van Jesus te wees.

Dit mag wees dat daar so iemand hier teenwoordig is. Dan wil ek by u pleit: SIEN die waarheid vanoggend. SIEN die groot genade van die Here. En bekeer tot Hom. Glo u doop. Glo God se handtekening op Sy testamentêre kontrak – die verbond waarby Hy u per belofte ingereken het. En doen dit vandag nog!

Oor Josephine wil ons sê: Sy word gedoop – nie omdat sy daarmee haar naam kry nie. Ook nie omdat sy daardeur wedergebore word nie. Ook nie omdat dit so ‘n mooi tradisie is nie. Ook nie omdat sy daardeur maar net aan die Here toegewy word nie (dan kon ons maar net vir haar gebid het).

Die doop is God se handtekening / Sy versekering / Sy waarborg waarmee Hy aan Josephine waarborg dat sy per belofte by Sy verbond ingereken is. Sy is in beginsel ‘n geestelike miljardêr. Indien sy kon, sou sy vanoggend reeds vir Christus as haar verlosser kon omhels. Want die bloed het mos reeds gevloei. Die erfporsie kan mos onmiddelik opgeëis word. Maar nee, sy verstaan dit nog nie.

Porteus en Isabella, dis presies hier waar julle in die prentjie kom. Want dit is julle taak om vir haar te bid en haar te begelei en vir haar die Evangelieboodskap te vertel en haar te help om Jesus te vertrou. ‘n Reuse taak. Maar ‘n wonderlike voorreg.

Nee, Josephine word nie gedoop op grond van A → haar ouers se geloofsvertroue nie. Nee, nie op grond van B → haar ouers se beloftes nie. Sy word gedoop op grond van GOD se testament – Sy belofte – Sy toegeseging – waarby HY Sy handtekening voeg om aan haar te verseker: Josephine: Die ewige lewe in Christus Jesus word werklik aan jou geskenk.

Kom ons lees nou die formulier vir die doop en daarna gaan Porteus en Isabella die voorreg hê om ‘n kort geloofsbelydenis te doen:

DIE BETEKENIS VAN DIE DOOP

God het in die Ou Testament al ‘n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit ‘n verbond. Die verbond kan vergelyk word met ‘n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is.

Dit beteken:

dat Hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg;

dat Jesus Christus ons Verlosser is;

dat die Heilige Gees van ons nuwe mense maak en ons lei.

Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op Hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom ontvang ons die gawes as ‘n onverdiende geskenk.

Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie, want dit is hoe ‘n testament werk.

Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word:

# Dit is nie net ‘n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie.

# Dit is ook nie ‘n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie.

# Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie.

# Dit is ook nie die wedergeboorte nie. Gedooptes is nie outomaties wedergebore nie, maar moet God se geskenk in Jesus Christus persoonlik deur geloofsvertroue aanneem.

Dit gaan by die doop oor God wat Hom met sy liefde aan mense verbind sonder dat hulle dit verdien.

OUERS SE GELOOFSBELYDENIS

Ons glo in God die Vader wat ons versorg, bewaar en liefhet

Ons glo in Jesus Christus wat vir ons sonde aan die kruis gesterf het. Ons glo dat Sy offer ons volkome verlossing is

Ons glo in die Heilige Gees wat in ons woon en wat ons rig en lei om volgens die wil van God te lewe

Ons glo dat ons kind ten spyte van die erfsonde en ten spyte daarvan dat hy/sy nog nie kan glo nie – nogtans deur Gods genade deel het aan Sy verbond in Christus en daarom as lidmaat van Sy gemeente gedoop moet word.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)