Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Tema: Die krag van die inkarnasie
Skrif: Johannes 1:14

“Die Woord het vlees geword en IN ons kom woon” – Joh 1:14. Die Grieks sê letterlik IN en nie “tussen” nie. Maar daardie Griekse woordjie wat IN beteken, hoef nie noodwendig altyd IN te beteken nie – ‘n mens moet dit soms binne die konteks vertaal.

Hier is die betekenis: IN DIE MIDDE VAN in ‘n baie noue verhouding – met ander woorde ‘n EENHEID.

Streng gesproke moet ons dit dus soos volg vertaal: “Die Woord (dis Jesus) het vlees/mens geword en in eenheid met ons kom woon”. WOON beteken letterlik: Tent opslaan – verwysende na die tabernakel in die OT-tyd – waar God letterlik gaan tentopslaan het by Sy mense. Jesus-wat-mens-geword-het is dus die finale tabernakel. Nie ‘n gebou/struktuur is nou meer nodig vir God om in eenheid met Sy mense te wees nie, want Jesus is dit!

Wat ‘n verstommende vers – hierdie vers 14!

Christus Jesus was van alle ewigheid af God, maar Hy het 2000jr gelede MENS geword uit Maria. En Sy menswording het ‘n eenheid geskep met ONS. Die ONS (steeds vers 14) is Johannes die Apostel en die volgelinge van Christus aan wie hy skryf. Die ONS is dus alle verloste mense – nie alle mense as sulks nie – nie die mensdom nie, maar die verloste kinders van God IN die mensdom!

Die woord “inkarnasie” beteken “vleeswording”. God het vlees/mens geword.

Die inkarnasie is deel van die sentrale hartklop van die Christelike Geloof en die bybelse boodskap.

Die oortuiging van die vroegste Christelike kerk – veral ook onder die invloed van iemand soos Athanasius – was dat die eenheid wat tussen die Vader en die Seun bestaan, ook die eenheid tussen die Seun en alle uitverkorenes van God (almal wat ooit tot geloof en redding sou kom) is.

Toe God in Christus vlees geword het, het Hy in beginsel – vanuit God se oogpunt gesien – in dieselfde eenheid – dieselfde eenheid as waarin Hy tot Sy Vader staan – getree met almal wat ooit – deur die geskiedenis heen – vanuit die hele menslike ras tot geloof & bekering sou kom! ‘n Baie noue band (Joh 1:14).

Dit is regtig verstommend – om die minste te sê.

Dit is hoe die vroegste Christelike kerk ‘n vers soos Joh 1:14 verstaan het en dit was vir hulle deel van die hartklop van die evangelieboodskap!

Vanuit God se oogpunt gesien, is hemel en aarde (“aarde” in die sin van: almal regoor die aarde wat – deur die geskiedenis heen – God se verlostes sal word) in die mensgeworde Christus verenig! Jesus AS MENS is die een in Wie die lewe van God en die gebroke lewe van mense – almal wat Sy kinders sal word – verenig is. Dit het alreeds kant en klaar by Jesus se menswording – vanuit God se oogpunt gesien – gebeur en deur die verloop van die geskiedenis speel dit uit in die lewe van elke mens wat tot verlossing en bekering kom. Kom jy in jou lewe tot ‘n sondebesef en verlorenheidsbesef en jy werp jou op Christus, dan gebeur dit OMDAT God alreeds gehandel het toe Jesus mens geword het.

Dis soos Jesus vir Nataniël gesê het: “EK is die leer wat Jakob gesien het, wat hemel en aarde verbind.” (Joh 1:51)

Christus se menswording op die heel eerste Kersdag, het nie vir God verras nie. Nog voordat Hy vir Adam geskep het, het God die Vader reeds in Sy ewige dekreet geweet dat Hy self in Christus Jesus méns sal word en daarna ook mens sal bly. Dít het bepaal hoe Hy vir Adam sou ontwerp! Alles gebeur immers volgens God se ewige Raadsplan (dekreet) (Efes 1:11).

Binne-in God se ewige dekreet – nog voor die skepping – is bepaal dat Jesus méns sou word. Dit was God se Plan A van die begin af. Kyk maar na Kolos 1:17 > Nog voordat daar ‘n skepping was, was Jesus reeds daar – ook binne God se Raadsplan!

2 Timoteus 1: 9-10 > Die gebeurtenis van Jesus se menswording in Betlehem (die genade van God) was die historiese uitvloeisel van iets wat alreeds in die hart van Vader/Seun/Heilige Gees gebeur het nog voordat tyd bestaan het en voordat Adam geformeer is. Nog voordat Adam daar was en voordat die sondeval plaasgevind het, was Jesus se menswording reeds in God se plan. In ‘n sekere sin was JESUS eerste en nie Adam nie!

Kan ons enigsins ‘n begrip vorm van hoeveel waarde God se verloste, bevryde, geredde kinders vir God het? Kyk ‘n mens na die ewige Seun van God wat inkom in ons menswees, dan sien ons iets van daardie waarde. ‘n Oneindige waarde. Dit is ‘n waarde wat vernietig is in die Sondeval, maar maksimaal herstel is in die geboorte en lyding en sterwe van die Here Jesus Christus!

Lánk voordat sonde nog enigsins bestaan het, het ú – indien u vandag ‘n geredde kind van God is – IN CHRISTUS in die hart en gedagtes van God begin. U moet uself dáár ontdek. Dit is die konteks waar u en ek nodig het om te ontdek wie/wat ons regtig is. Soos die Apostel Paulus in Efesiers 1:4 sê: Die gelowiges is in Christus uitverkies …. voor die skepping reeds!

1 > Éérs (voor alles, voordat daar tyd was) was daar die besluit in God se hart dat Hy nie wou God wees op enige ander manier as vír mense en ás ‘n mens nie – in die Persoon van Christus. Dis die rede vir die skepping. Hy kon, maar Hy wou nie God wees sónder mense nie. Dis ook waarom die mens nie kan mens wees sonder Hom nie!

2 In God se hart het Kersfees plaasgevind nog voordat Adam geformeer was. Die mens wat Christus sedert Betlehem sou wees, DIT was in God die Vader se hart nog voordat Adam bestaan het! Alles gaan van A-Z oor die Here Jesus Christus. Die Here Jesus is die A, B, C, D, E… regdeur tot by Z.

God het dus die mens geformeer sodat die mens die uitdrukking van die geregtigheid en heiligheid van God se eie wese en natuur sou wees – beeld van God, noem die heilige Skrif dit – SONDER dat die mens ooit ‘n god is of ‘n god sou word of enigsins gelyk is aan God. Beeld van God beteken nie dat die mens ‘n godjie is nie, maar dit verwys na ware geregtigheid en heiligheid – wat ten diepste toe Christus self is (Efes 4:24)!

Maar God formeer die mens met die wete dat Hyself uiteindelik – in die Persoon van Christus – vir ewig OOK as ‘n mens sal bestaan. Sedert Betlehem is Jesus ware God EN ware mens – in een Persoon verenig. En Hy is dit vandag nog steeds. Hoor die teenwoordige tydsvorm in 1 Timoteus 2:5 > Daar is een God en een middelaar tussen God en mens – DIE MENS Christus Jesus. En hoor die teenwoordige tydsvorm in Kolos 2:9 > In Christus woon die volheid van die Godheid …. LIGGAAMLIK.

Toe die Here Jesus dus uiteindelik vir ongeveer 33 jaar op aarde was, het Hy nie gesug en gesteun omdat Hy deur die Vader verplig was om MENS te wees nie – met ‘n verligting om uiteindelik te kon ophou mens wees en te vertrek terug na die Vader toe nie! Sy lyding & vernedering was nié dáárin geleë om méns te wees nie!

Nee, met Sy opstanding uit die dood het Hy spesiaal teruggekom om weer Sy mens-wees te kom haal! Filippense 2:7 > Hy het Homself ontledig in menswees. Hy het Homself bankrot gemaak juis óm méns te kon wees – sonder om op te hou om God te wees!

Alles wat God gehad het, het Hy in Sy uitverkore verlostes belê. Alles wat Hy is, het Hy in ú belê – indien u vanoggend regtig ‘n Christus-gelowige is. Hy het geen ander belangstelling of belegging nie. Die enormiteit van hierdie “commitment” is gewoon onpeilbaar.

Dit is waarom Hy – ná die sondeval – nie die mens van die aardbol afgevee en oor begin het nie, maar aangehou het met die mens. Want God weet dat – IN die mensdom – Sy uitverkore kinders teenwoordig is! Omdat Hy alles in hulle belê het (Homsélf in hierdie mense belê het) en omdat Hy self as mens sou bestaan in die persoon van Christus. Weer eens Kolossense 2:9 > Die volheid van die Godheid lewe in…. ‘n menslike liggaam!! Daarom is daar nie ‘n manier hoe Hy sal opgee met Sy uitverkore kinders uit Adam se nageslag nie! Nie ‘n manier nie!

Die menswording van Christus was God se verklaring (in my eie woorde): “Ek wil nie God wees net vir Myself en ter wille van Myself nie (die taal van die liefde). Ek wil God wees mét die mense wat in Christus is en vír die mense wat in Christus is – dís hoe Ek God wil wees”.

Sien u hoe Jesus in Sy menswording in Betlehem twee “wêrelde” byeengebring het? Die EENHEID van Johannes 1:14. En nou IS dit byeen! Sy menswording hou dit so byeen! En jy is daarby betrek indien jy iewers in jou lewe werklik op ‘n punt gekom het waar jy in waarheid ‘n kind van die Here geword het en die weergeboorte beleef het!

Om hierdie twee wêrelde UITeen te kry, moet Jesus se menswording as’t ware in tru-rat geplaas word! En dit kan tog nie. Daarom kan die Christus-gelowige net LEEF binne hierdie heerlikheid! Ons hoef dit nie daar te stel nie. Ons hoef/kan dit nie in ons leefwêreld intrek nie. Sy menswording het ons (in beginsel en vanuit God se oogpunt gesien) daar geplaas. Dit is deur God se werksverrigting. Dis nie iets waarmee ons Hom kan/hoef/mag handgee nie. Dit is eenvoudig te wonderlik vir woorde!

Jesus het met Sy inkarnasie ons vlees binnegekom en ons duisternis gepenetreer – sonder om ooit self te sondig (Hebr 4:15)! Hy het aan die melaatses gevat & ten volle met hulle geïdentifiseer sonder om self melaats te word. Hy het met Sy menswording en kruisdood en opstanding die sonde oorwin. Dit het klaar gebeur. Dit is afgehandel. En dit mond uit in ons bekering en geloofsvertroue en belewenis van die nuwe lewe en heiligmaking!

Ons mag nie vergeet dat die Here Jesus van ewigheid af in ‘n aangesig-tot-aangesig verhouding met Sy Vader was nie (Joh 1:1 > Die Woord was MET God > Grieks: “pros” = gesig-tot-gesig).

Ná die hemelvaart (tot vandag) is Hy steeds in ‘n gesig-tot-gesig verhouding met die Vader, maar nou ook AS MENS! Hy het vlees aangeneem in Betlehem en is dit nog steeds!

Toe Stefanus gestenig is, sê hy: “Ek sien die hemel oop en die Seun vd Mens staan aan die regterhand van God” (Hand 7:55). Grieks = “staan UIT die regterhand van God”.

Stefanus sien die geïnkarneerde (mensgeworde) Jesus staan uit die regterhand van God. DIT IS HOE NABY HY AAN SY VADER IS. Jesus AS MENS/ IN MENSLIKE VLEES is steeds gesig-tot-gesig met Sy Vader. Daar is op hierdie oomblik VLEES binne in die sirkel van die Drie-Eenheid! Christus Jesus se menswees is daar!

Die Christengelowige het met ander woorde verteenwoordiging daar – reg binne-in die wese van die Drie-enige Godheid! Die Hoëpriester is daar en Hy verteenwoordig elke gelowige sê Hebreërbrief. Dit is die anker vir ons siele, wat VAS is agter die voorhangsel! Solank as wat daardie verhouding hou, sal die wedergebore mens ook hou!

Kan ons iets verstaan van die verwondering waarmee daardie eerste Christene geleef het? ‘n Verwondering oor hierdie eenheid? Vader & Seun in eenheid en Seun & Sy verloste kinders in eenheid. In beginsel (vanuit die Vader se oogpunt gesien) deur Sy inkarnasie/menswording bewerkstellig!

DIT is waarom Romeine 8:35-39 sê dat niks ons kan skei van Sy liefde nie! En dat ons meer as oorwinnaars is in alle omstandighede.

As Hy sê NIKS, dan beteken dit ook dat nie ons sondes ons van Sy liefde skei nie! Ja ons sondes verwyder ons hart van Hom, dit veroorsaak ‘n muur (Jes 59:2) en dit bedroef die Heilige Gees (Efes 4:30), maar dit verwyder Hom nie van ons nie! Jesus se menswording waarborg dit!

Dis waarom ons BINNE-IN die duisternis kan uitstap as meer as oorwinnaars! Want Jesus het in ons duisternis ingedaal en Homself daaraan onderwerp en dit op die kruis doodgesterf. Dit is waarom ons sondes nooit daardie eenheid (wat HY geskep het) kan oorwin/bedreig nie. Die Christenmens se sondes maak sy/haar eie hart dood en hard en koud en misrabel, maar dit maak nie die menswording van Christus tot niet nie! Hoe kan dit?

Mense vra altyd: Wat nou as ‘n geredde mens – ‘n mens wat in Christus is – weer sondig? Is God kwaad? Moet ek Hom op ‘n manier weer vriendelik kry?

Wel, wat leer die menswording van Jesus vir ons daaroor?

Die menswording van Jesus beteken tog dat Hy alreeds kom indaal het tot binne-in ons duisternis. HY het eiehandiglik ‘n oorwinning behaal wat ons nooit kan behaal nie. Maar dit is ook ‘n oorwinning wat ons nie tot niet kan maak nie! DIT is wat ons hoop gee in ons stryd teen sonde.

Verstaan u waarom die Apostel Johannes in 1 Joh 1:9 met verwondering uitroep: “As ons erken en bely dat ons gesondig het, dan ontvang en ontdek ons ….. vergifnis!”

Johannes is verwonderd daaroor! Want wanneer ‘n mens op enige ander plek in hierdie lewe erken jy het drooggemaak, dan word jy gestraf, nie vergewe nie!

As jy polisie toe gaan en gaan bely dat jy die bank beroof het … dan gaan hulle nie oorstelp wees van blydskap en jou op die skouer klop omdat jy so eerlik is nie! Jy gaan gestraf word vir jou eerlikheid! Net onlangs het ‘n dame 25jr tronkstraf ontvang toe sy ERKEN dat sy haar man vermoor het.

In hierdie lewe werk dit so: “As ons erken dat ons verkeerd gedoen het, sal ons gestraf word.”

Daarom is dit net logies dat, indien ek voor die Here erken dat ek drooggemaak het, dat ek gelooi gaan word!

Maar Johannes sê NEE! WOW! Dis net mooi andersom. Jy sal vergifnis ontvang! As jy teenoor HOM jou skuld erken, ontdek jy dat Hy al lank tevore jou menswees kom aanneem het toe Hy mens geword het en dat Hy tent opgeslaan het reg binne-in die duistere dinge waarmee jy so erg worstel!

Jy verwag die ergste – wanneer jy dit kom erken en bely, maar wat ontdek jy wanneer jy na Hom terugkeer en jou sonde bely? Vader/Seun/HGees wag jou in met blydskap! Is dit nie presies wat Jesus in Lukas 15 leer nie! Die pa staan en wag die verlore seun in en lui die klok dat die fees kan begin!

1 Joh 1:9 is ‘n uitroep van verwondering!

U sien die evangelieboodskap van Jesus se menswording skep HOOP vir mense, waar daar andersins nie hoop moontlik is nie! Dit speel klaar met sondeverslawing. Sodat LIEFDE kan ontvlam. Waar ek SO ‘n Verlosser ontdek, kom daar liefde vir Hom. Waar alle skuld vernietig is, ontvlam liefde. Waar jy weet dat jy onskuldig verklaar is, kan liefde in jou hart begin ontdooi!

As mense wat ‘n ietsie van die betekenis van Kersfees verstaan, van die inkarnasie/menswording van Christus verstaan, gaan ons dus doelbewus uit na mense toe en ons verkondig aan hulle dat die oorwinning reeds behaal is! Dat Christus sondaars se duisternis oorwin het en dat hulle mag/moet terugkeer na die Herder van hulle siele! ‘n Verlore sondaar kom tot bekering OMDAT God alreeds gehandel het.

En dan gebeur die wonder: In die binneste van sommige mense – wat die Boodskap hoor – word daar iets wakker. Iets ontvlam. Die Heilige Gees laat dit ontvlam. Innerlik word hulle gearresteer. Want die Heilige Gees werk deur die groot ewige Boodskap wat hulle hoor! Wanneer hulle dit hoor, is dit byna soos iets wat hulle nog altyd geweet het, maar nog nie regtig geweet het nie.

Maar wanneer die Evangeliese noot geslaan word in die prediking, ontvlam daar iets in sommige mense se binneste! ‘n Blom gaan oop en Lewe spruit voort.

Die Here se seën rus in oorvloed op u in hierdie Kerstyd.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)