Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

EFESIËRS – REEKS NO 10
Tema: Christenwees by die huis
Skrif: Efesiërs 5: 22 – 6:9

Die brief aan die Efesiërs bestaan uit 6 hfste wat netjies in 2 dele verdeel is: Hfste 1-3 = Verduideliking hoe God sondaars red met Jesus se verlossingswerk op die kruis – uit pure genade alleen, sónder dat die mens ‘n handjie kan bysit. Hfste 4-6 = Daardie kruisredding beïnvloed jou daaglikse lewe op ‘n baie praktiese manier. Dit het tot gevolg dat die verloste mens nie meer soos die onverloste mens wil dink/redeneer/praat/doen nie. Innerlik verander. ‘n Christen leef ánders as ‘n nie-christen.

Een van die plekke waar dit soms die heel moeilikste is om hierdie nuwe lewe uit te leef, is binne jou naaste familiekring/huwelik – waar almal jou ken, waar jy nie so maklik jouself anders kan voordoen as wat jy is nie en waar jy die maklikste misverstaan kan word en waar jy onder die vergrootglas is. Hoe maklik is dit om ‘n dubbele persoonlikheid te hê: ‘n toegewyde Christen búíte die huis, maar ‘n totaal ánder wese binne die huis. ‘n Engel buite, ‘n duiwel binne.

Dit is waaroor 5:22-6:9 handel. Die huisgesinne binne ‘n samelewing is die selletjies waaruit die liggaam van ‘n samelewing opgebou word. Gesonde selle sal ‘n gesonde liggaam tot gevolg hê. Onmoontlik om die belangrikheid van ‘n huisgesin/die huwelik genoeg te beklemtoon. Hier word kinders gevorm vir die res v hul lewens. Die vrug waarmee pa, ma, kinders buitekant die huis funksioneer, word bepaal deur dit wat hulle binne die huis ervaar.

Daar is net één manier om ‘n suksesvolle huisgesin te hê: Onder die invloed vd Heilige Gees en gefokus op die Here Jesus Christus. Dit help nie om bloot net “godsdienstig/kerklik” te wees nie. Natuurlik is God se verbond met gelowiges en hul kinders ‘n lewende werklikheid, maar vanuit God se verbond moet VRUG voortkom. Die harte moet besny word. Elke lid vd gesin moet sekermaak dat hy/sy vanuit ‘n lewende ontmoeting met die Here, Geesvervuld en gefokus op Christus, leef.

Dit maak ‘n groot verskil binne ‘n huisgesin wanneer die lede God se verbondsbeloftes toe-eien en God se verlossing smaak en regtig as Christene begin LEEF. Dan is dit die einde van vormgodsdiens. Die beginsels waarvolgens dan geleef word & die verskillende rolle wat elke lid vd gesin het, verskil hemelsbreed van die wêreldse idees waarvolgens die onbekeerde mens sy gesinslewe inrig en wat byvoorbeeld elke dag op TV gesien word.

Dis baie belangrik om te sien dat wat die Apostel Paulus oor die huwelik & huisgesin sê, álles te make het met ‘n Geesvervulde & Christusgefokusde lewe (verlede week se studie).
Wanneer hy in v 22 vir die Christenvroue sê om aan hul Christenmans onderdanig te wees, het hy net te vore in v 21 aan almal gesê om aan mekaar onderdanig te wees, dit beteken: bereid om te DIEN eerder as om gedien te word. En dít vloei weer uit vv 19&20 waar hy sê wat die tekens van ‘n Geesvervulde lewe sal wees, naamlik: Geen klaery & negatiwiteit, maar lof/dankbaarheid. En dít volg weer op v18: “Wórd vervul deur die HGees op deurlopende basis/ leef onder Sy invloed/beheer” (Ons het verlede Sondag gesien wat dit beteken).

Dus: Die onderdanigheid van die vrou aan die man binne die huwelik en álles wat die Apostel tot by 6:9 sê, is deel van die gevolge van ‘n Geesvervulde lewe. M.a.w: Christene se huwelike en huisgesinne is van A tot Z ‘n werk van die Heilige Gees. Óf dít, of niks.

En wanneer die Gees werk & Sy invloed uitoefen, wát gebeur? Jy wil alles wat jy doen (jou hele lewe) op die Here Jesus fokus (Joh 15:26/ 16:14).

En kyk maar mooi na 5:22 – 6:9: elke dingetjie wat Paulus sê oor huwelik & huisgesin fokus op Jesus (byna elke vers):

VERS 21: Wees aan mekaar onderdanig uit eerbied vir Christus; VERS 22: Vroue, wees aan jul mans onderdanig net soos julle aan die Here onderdanig is; VERS 25: Mans, julle moet jul vrou liefhê soos Christus die gemeente liefhet; HFST 6:1: Kinders wees aan jul ouers gehoorsaam, want dit is wat die Here vereis; HFST 6:4: Vaders, moenie julle kinders opstandig maak nie, want dit is die Here se wil; HFST 6:5: Slawe wees aan jul eienaars gehoorsaam asof dit vir Christus is; HFST 6:9: Eienaars, behandel jul slawe met die regte gesindheid, want die Here in die hemel is julle en hulle Here!

Wanneer die HGees die invloed oor jou lewe het, fokus Hy jou die heeltyd op die Here Jesus. En dít maak Christene se huwelike & huisgesinne uniek én suksesvol.

Dis baie duidelik dat die Apostel in hierdie gedeelte praat van die huwelik, in die ware sin vd woord: Lewenslange verbintenis tussen één man en één vrou in ‘n wettige huwelik. Permanent, monogaam, heteroseksueel. Dit is wat die Skrif met HUWELIK bedoel.

Laat ons maar reguit praat: Die Skrif bied geen substansie vir buite-huwelikse saamwonery nie – of dit nou jong mense is of ouer mense wat vroeër getroud was. Dit is en bly – in die Here se oë – ‘n ontugtige, sedelose verhouding, maak nie saak hóé mooi en fatsoenlik ons dit beredeneer nie (sien 1 Kor 6: 9-11). En dit is ‘n baie, baie ernstige saak in die Here se oë. BAIE ernstig.

Nêrens in die Bybel is die huwelik ‘n privaatbesluit tussen twee mense nie. Dit is altyd ‘n verbintenis wat offisieël & publiek aangegaan word – met instemming van familie. Geloftes word voor getuies gemaak en dikwels word ‘n bruidsprys betaal (in OT).

Dink maar hoe is Rut en Boas in die stadspoort getroud in teenwoordigheid van die oudstes (Rut 4: 1-13). Daar kom ‘n wettige band tot stand wat lewenslange verantwoordelikhede meebring en jy verbind jou daartoe voor baie getuies, waarvan die lewende God díé Getuie is (Mal 2:14).

In die helder lig van God se Woord behoort almal wat in ‘n lewende verhouding met die Here leef, die instelling van die huwelik met alle mag te verdedig, saamwonery & ontug af te wys en te bestry en so ver moontlik alle flieks, ALLES in die media en aanlyn – wat in die geringste mate teen die Here se Woord ingaan, ten sterkste af te wys en te boikot.

Het u al ooit gewonder wáárom die heteroseksuele, monogame huwelik nou juis die instelling is wat die Here wil en waarom enigiets anders in stryd is met God se wil en Woord?

Vers 25 gee die baie diepsinnige antwoord op hierdie vraag: Die huwelik tussen een man en een vrou is die aardse afbeelding van die Here Jesus se verhouding met Sy gemeente-van-gelowiges! Dít is ‘n wettige, onverbreekbare verhouding.

In die huwelik is die man die afbeelding van Christus en die vrou die afbeelding van die gemeente. Dít is waarom die huwelik heilig is en nie verbreek mag word nie!
Net soos Christus en die gemeente elkeen sy eie rol het binne die verhouding, het die man & vrou ook elk hul eie rol binne die huwelik.
Dink aan wat die Here Jesus Christus se rol is: Eerstens is Christus & Sy gemeente onverbreekbaar & ewiglik één – lede van Sy liggaam (v30). Tweedens sorg Hy vir Sy gemeente. Hy versorg hulle. Derdens het Hy die gemeente lief met ‘n selflose, opofferende liefde – soveel so dat Hy letterlik Sy lewe vir hulle gegee het – nie vir alle mense op aarde gegee nie – maar spesifiek vir die GEMEENTE gegee. Vierdens is Hy die gemeente se verlosser – Hy bevry die gemeente van sonde/dood/gevare ens. Vyfdens suiwer Sy liefde die gemeente en maak hulle skoon sodat hulle al hoe meer soos Hy kan wees.

En wat van die gemeente? Wat is die gemeente se rol?
Die gemeente onderwerp haar gewilliglik aan Hom. Volg Hom. Volg Sy leierskap & gesag. Stel Hom bó haarself. Geen vloerlap-onderdanigheid. Hoe kan die gemeente ‘n vloerlap wees van Iemand wat Sy lewe vir haar afgelê het? O nee, maar soos die lede van ‘n span hulle kaptein volg (anders is die wedstryd chaoties) besef die gemeente dat Jesus die kaptein is – soos enige span ‘n kaptein moet hê – en hulle volg hóm/haar!

Wat is die huwelik dus? Die huwelik is ‘n aardse afbeelding van Jesus se verhouding met Sy gemeente.

Daarom sê Paulus elke keer: die vrou/man moet so-en-so doen SOOS Christus & gemeente doen. Elke keer die vergelyking: SOOS….

Wat is die MAN se rol? Dit wat Christus s’n is in die Christus-gemeente-verhouding:
Eerstens is man & vrou onverbreekbaar & altyd één – lede van een liggaam. Tweedens sorg die man vir Sy vrou. Hy versorg haar. Derdens het Hy sy vrou lief met ‘n selflose, opofferende liefde – soveel so dat Hy letterlik Sy lewe vir haar sou kon gee. Vierdens suiwer Sy liefde die vrou en streef daarna dat sy al meer aan Christus gelykvormig kan wees.

En wat van die vrou? Sy onderwerp haar gewilliglik aan haar man. Volg hom. Volg Sy leierskap & gesag. Stel hom bó haarself. Geen vloerlap-onderdanigheid nie. Nooit! Hoe kan ‘n vrou ‘n vloerlap wees van iemand wat haar bó homself stel? Soos lede van ‘n span hulle kaptein volg (anders is die wedstryd chaoties) besef die vrou dat haar man die Godgegewe kaptein is – soos enige span ‘n kaptein moet hê.

Wanneer ‘n man & vrou in Christus verlos & Geesvervuld is, sal hulle huweliksverhouding só kan lyk & funksioneer.

Daar is natuurlik ook nog ander mense in ‘n huishouding. Kinders – ingesluit by God se verbond en DEEL van die sigbare kerk. Ook slawe, in die huise van destyds. En sommige van die pa’s in die huise was eienaars van slawe. Die mans het dikwels 4 rolle gehad: Kind v God, Man vir vrou, pa vir kinders en werkgewer & eienaar van slawe!

‘n Mens kan jou goed indink hoe elkeen in ‘n huisgesin sal wil leef indien die gevalle sondige menslike natuur op die troon sou sit:

a) Vroue opstandig teenoor hul mans, b) Mans domineer hul vroue, c) Kinders opstandig & ongehoorsaam, d) Pa’s onredelik met hul kinders sodat hulle opstandig en aggressief word, e) Slawe trap net in hul spoor wanneer hul eienaars vir hulle dophou, f) Eienaars behandel hul slawe sleg. Uiteinde? Chaos & verdriet – soos wat dit op hierdie oomblik in baie huise gaan. Omdat die Heilige Gees nie toegelaat word om Sý invloed uit te oefen nie. Die verkeerde koning is op die troon.

Maar kyk net wat ‘n radikale ommeswaai veroorsaak die Here Jesus op die troon van mense se lewens: In Christus verloste slawe-eienaars wat Christen-slawe het, besef dat hulle onder één Here se troon leef en behandel die slawe met Christus se gesindheid.

Christen-slawe begin om álles wat hulle doen te doen soos vir die Here, nie om in hul eienaars se goeie boekies te kom nie – nie net om gesien te word nie. Die Christen-werknemer se nuwe Heilige Gees-vervulde lewe beïnvloed sy werksomstandighede en sy houding teenoor sy werkgewer.

Pa’s se dissipline oor hulle kinders word met Christus se gesindheid gevul en is daarom nie onredelik nie. Kinders begin hulle aan hulle ouers onderwerp en begin gehoorsaam word – asof hulle die Here self dien, want die Here het tog die ouers gegee en oor hulle gestel. Kinders, dink net hoe sal jy teenoor jou ouers optree/met hulle praat wanneer jy besef: dis asof ek die Here sélf dien….!
Dink net altyd hoe Christus se verhouding met Sy gemeente is en jy verstaan alle huweliks- of gesinsverhoudings, want Sy verhouding met Sy gemeente is ‘n afbeelding van die aardse verhoudings. Jesus (afbeelding van: die man vd vrou, die pa vd kinders, werkgewer vd werknemers) en die gemeente (afbeelding van: die vrou vd man, kinders vd ouers, werknemers vd werkgewers).
Die gevolg van alles? Gesonde gesinne. Nie perfekte gesinne nie, maar GESONDE gesinne. Gesonde gesinne maak ‘n gesonde gemeenskap. Hoe meer die satan & sy demone werk om dit af te breek, hoe meer moet ons werk om dit nader & nader aan die Bybelse model te kry – want die Heilige Gees wat in Sy kinders woon, is baie sterker as énige bose mag.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Efesiërs

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)