Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 25

Het jy al gewonder waar geloofsvertroue vandaan kom? Dis algemene kennis dat ‘n sondaar slegs deur geloofsvertroue op die Belofte van die Evangelie, die redding wat Christus 2000jr gelede volbring het, persoonlik deelagtig word. Ons weet ook dat volgens Efes 2:8 geloof ‘n geskenk van God is. Maar hoe skenk Hy dit? Kernagtig saamgevat, werk dit só: NOMMER 1 > Dis die Heilige Gees wat die geloofsvertroue skep in die binneste van diegene wie God red. Geloof kom deur die hoor van God’s Woord (Rom 10:17) en die Woord is die swaard van die Gees (Ef 6:17) NOMMER 2 > Die kern van die Belofte vd Evangelie is dat God aan mense – op grond van die enige offer van Christus – vergewing van sondes en die ewige lewe skenk en dat die volle saligheid dus slegs op die offer van Christus rus (vlg 1 Joh 5:11) NOMMER 3 > Die Heilige Gees skep in mense die vertroue om op hierdie Belofte te begin rus NOMMER 4 > Die Gees skep en onderhou die geloofsvertroue deur te onderrig/leer en te verseker/versterk NOMMER 5 > Hy onderrig d.m.v. Evangelieverkondiging en Hy verseker d.m.v. doop en nagmaal NOMMER 6 > Doop en nagmaal werk soos prentjies/tekens wat die Evangeliebelofte helder teken om dit beter verstaanbaar te maak EN waarborge/versekerings/seëls. ‘n Waarborg is iets wat sekerheid gee. Die Gees gebruik die doop & nagmaal om die Belofte van die Evangelie aan mense te beseël/waarborg – met ander woorde: “Dis regtig vir jou, draai om & begin hierop vertrou”! NOMMER 7 > Die vroegste kerk het regdeur die Bybel begin raaksien dat bogenoemde God se werksmetode met Sy mense is: Hy laat hulle op Sy belofte vertrou en Hy bekragtig dit met tekens (prentjies) / seëls (waarborge). Daarom dat die vroeë kerk van die Doop & Nagmaal as “sakramente” (afgelei van die Latyn: sacramentum) begin praat het. “Sacramentum” beteken “tekens wat iets wat heilig/gewyd is, beëdig”. Met behulp van tekens, beëdig God dus die waaragtigheid van Sy beloftewoorde NOMMER 8 > In die OT-tydvak (Abrahamverbond) was die besnydenis & pasga die deurlopende tekens & seëls wat Sy belofte (Belofte aan Abraham) van geslag tot geslag vergesel het (vgl Rom 4:11) NOMMER 9 > Hierbenewens was daar deurlopend sulke beloftes-met-tekens-gewaarborg: Paar voorbeelde: Gen 3:21 > Die velklere waarmee die belofte van vers 15 onderstreep word >>> Gen 4:15 > Die merk aan Kain gegee om die belofte rakende sy veiligheid te bekragtig >>> Gen 9:12 > Die reënboog wat die verbondsbelofte aan Noag beëdig >>>> Gen 14:18 > Die brood en wyn wat Melgisedek aan Abraham voorsit wat die seëntoesegging van vv 19-20 beëdig >>>> Gen 15 > Die diere wat in twee verdeel word om Abraham se “waaraan sal ek kan wéét” (v 8) te beantwoord. Mens kan hierdie werksmetode dwarsdeur die Skrif volg NOMMER 10 > Opsommend: Geloof is ‘n geskenk van God – Die Gees skep dit en hou dit in stand in mense deur hulle fokus vas te nael op die Belofte van die Evangelie dat ons volle saligheid slegs op die offer van Christus berus. Hoe doen Hy die vasnaeling? Deur lering en versekering. Hy leer deur die Woord en Hy verseker deur die sakramente dat die volle saligheid slegs in Jesus se kruis en opstanding is.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 25

65 Vraag: Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so ‘n geloof dan vandaan? Antwoord: Die Heilige Gees werk dit in ons harte (a) deur die verkondiging van die heilige evangelie en versterk dit deur die gebruik van die sakramente (b) >>>> (a) Ef 2:8; 6:23; Joh 3:5; Filp 1:29. (b) Matt 28:19; 1 Pet 1:22-23. >>>>>> 66 Vraag: Wat is sakramente? Antwoord: Dit is heilige, sigbare tekens en seëls wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. Hierdie belofte is dat God vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van die sondes en die ewige lewe uit genade skenk (a) >>>>> (a) Gen 17:11; Rom 4:11; Deut 30:6; Lev 6:25; Heb 9:7-9, 24; Eseg 20:12; Jes 6:6, 7; 54:9. >>>>>>> 67 Vraag: Is die Woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus wat aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Antwoord: Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons volbring is (a) >>>> (a) Rom 6:3; Gal 3:27. >>>>> 68 Vraag: Hoeveel sakramente het Christus in die Nuwe Verbond of Testament ingestel? Antwoord: Twee, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)