Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS – SONDAG 26

Een van die jammer dinge in die kerk, is dat lidmate skynbaar nie hulle eie doop verstaan nie. Die armoede wat daaruit voortkom is groot. Dit is so jammer dat ons begin dink het dat die doop ‘n naamgee-seremonie is. So pragtig vir oupa as die kind sy name het. En dit terwyl die kind se naam om ‘n totaal ander rede genoem word. Maar, hoe jammer dat die doop iets geword het wat uitgestal word op die doopdag met al die familie bymekaar en daarna in ‘n donker foto-album toegemaak word. Sodat die meeste mense geen idee het van die betekenis nie. Laat ons mooi na Mat 28:19 kyk: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees…” WIE praat in die doop? Christus. Met die doop sê/bevestig Hy iets. Hy sê: “Ek verbind Myself tot die vervulling van die evangelieboodskap wat julle verkondig.” In die prediking laat Hy mense HOOR dat die seën van die Goeie Nuus vir hulle bedoel is. In die doop laat Hy hulle SIEN dat die seën van die Goeie Nuus vir hulle bedoel is. By die doop is dit die HERE wat iets sê/doen/bevestig. Dit is nie die dopeling/ouers/predikant wat iets sê nie. Elke mens wat gedoop is, dra God se handtekening wat aan hom/haar persoonlik bevestig dat die offer van Christus werklik sy/haar enigste grond van saligheid is. Die doopwater wys heen na Christus se bloed wat was – dit beteken: vryspraak en vergifnis van sonde en die Heilige Gees wat vernuwe. ‘n Mens kan dit vergelyk met die antieke konings se stempels. In die ou tyd het die konings ‘n stempel gehad wat hulle op hulle briewe geplaas het: “Dit wat in hierdie brief staan, is werklik van my..” Iets soos ‘n waarborgmerk. So werk die doop. “Jy MOET net eenvoudig die evangelie persoonlik vertrou, want My koninklike stempel is daarop.” Geen “ja-maar” van God se kant af nie! Nee, as jou naam by jou doop genoem is, kan jy WEET dat die volle inhoud van die evangelie op jou rekening gedebiteer is. Wanneer Jesus die doop instel, beveel Hy uitdruklik dat dit moet geskied in die Naam van die Drie-enige God. Dit is soos ‘n boer sy vee brandmerk. Die dier word letterlik gebrandmerk “in die naam van die boer..” Sy naam is op die dier afgedruk. Daar is ‘n verbintenis tussen die boer en sy vee. Soos ‘n mens jou erfgenaam by jou testament insluit sonder om vooraf sy toestemming te vra. Net uit loutere goedheid. Dink net daaraan: Die naam van ‘n nietige mens word met die Naam vd Vader, Seun, Gees verbind!! Wat is dit wat die Vader, Seun & Gees aan die gedoopte beloof? VADER: Verklaar: Dat Hy jou vir Sy Vaderlike rekening neem. SEUN: Verklaar: Dat Sy bloed jou skuld 100% betaal het. GEES: Verklaar: Dat Hy in jou wil woon en werk en heilig. Die inhoud van die doop word nie vernietig deur jou sondes of swakheid nie. Ook nie deur jou ouderdom nie. Soms gebeur dit dat iemand 70jr gelede gedoop is, dit nooit verstaan het nie en DAN skielik val die skille af en begin hy leef vanuit die Here se vergifnis. Maar ook vir klein kindertjies: Omdat die doop eerste was, kan die kleinste kind begin om Jesus as Verlosser te vertrou. Dink aan die troos vir iemand wat swaar laste dra. Reeds by die doop in die Naam van die Seun het Jesus verklaar: Jou skuld is betaal. Jy kan die las aflaai. Jy mag in vryheid leef. Wanneer jy die aanklagte van satan hoor oor hoe sleg jy is. Of jy dink jy moet die Here se guns verdien. Dan kan jy herversekering vind in die feit dat Sy belofte jou ellende voorgespring het!

HEIDELBERGSE KATEGISMUS – SONDAG 26

69 Vraag: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom? >>> Antwoord: So: Christus het die uitwendige waterbad ingestel (a). Daarby het Hy beloof (b) dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, gewas is (c) as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem >>> (a) Matt 28:19. (b) Matt 28:19; Mark 16:16; Hand 2:38; Joh 1:33; Matt 3:11; Rom 6:3, 4. (c) 1 Pet 3:21; Mark 1:4; Luk 3:3.

70 Vraag: Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees? >>> Antwoord: Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het (a). Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe (b) >>>> (a) Heb 12:24; 1 Pet 1:2; Op 1:5; 7:14; Sag 13:1; Eseg 36:25. (b) Joh 1:33; 3:5; 1 Kor 6:11; 12:13; Rom 6:4; Kol 2:12.

71 Vraag: Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word? >>> Antwoord: Met die instelling van die doop wat soos volg lui: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees…” (Matt 28:19); en: “Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word” (Mark 16:16). Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem (Tit 3:5; Hand 22:16).

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)