Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEMELVAART 2021
Skrif: Handelinge 1:11 asook Johannes 14:18 & 16:7

Mense se oë rek soms by die gedagte dat die Here Jesus Christus vandag nog steeds MENS is. Ja, Hy IS ware God én ware mens. Hy is dit steeds in hierdie oomblik.

Die Here Jesus is ewig ware God te same met die Vader en die Heilige Gees – hierdie drie Persone is tesame EEN God (nie drie gode nie). Jesus is dus God van alle ewigheid af.

Maar, Hy was nie MENS van alle ewigheid af nie. Hy het in ons vlees/menswees/WARE menswees gekom toe Hy in Betlehem deur die skoot van Maria gebore is.

Van toe af besit Hy twee nature: Waarlik 100% God en waarlik 100% mens (hoewel sonder die sonde en sonder enige aandeel aan die Sondeval – daarom is Hy uit ‘n maagd gebore sonder die toedoen van ‘n man).

Christus Jesus is dus EEN PERSOON en in hierdie een persoon is twee nature verenig: waarlik God en waarlik mens.

Let op die teenwoordige tydsvorm: IS….

Dit beteken dat, NA Sy opstanding uit die dood, Hy nog steeds MENS was. Verheerlikte liggaam – ja – maar steeds MENS. En dit is so – die hele NT bevestig dit. “Verheerlikte liggaam” beteken nie ‘n aardsvreemde bestaan nie. Jesus het byvoorbeeld met Sy verheerlikte liggaam VIS geëet.

Maar dit beteken OOK dat, by Sy hemelvaart, Sy troonsbestyging, Hy nie opgehou het om mens te wees en weer geword het wat Hy VOOR Sy vleeswording was nie – slegs ewige waarlik God – nie. Nee, Hy het mens gebly en Hy sal in daardie selfde gestalte weer na die aarde terugkeer (Hand 1:11).

Die Here Jesus het nie Sy mensheid afgelê by die hemelvaart nie. Hy het mét Sy opstandingsliggaam vertrek en Hy besit dit steeds. En Sy opstandingsliggaam was vlees en bloed en het geëet en gedrink (Luk 24:39,42).

“Verheerlikte liggaam” beteken nie om op te hou om mens te wees nie! Jesus is nie (na Sy hemelvaart) op hierdie oomblik in een of ander spookagtige/geestelike gestalte by die Vader nie. Hy is nie slegs in Sy Godheid by die Vader nie, maar ook in Sy menswees!

Kolos 2:9 en 1 Tim 2:5 stel Jesus se menswees in die teenwoordige tyd!
KOLOS 2:9 > In Christus woon die volheid van die Godheid – liggaamlik (let op die teenwoordige tyd WOON – asook die verwysing na die menslike natuur van Christus – liggaamlik)

1 TIM 2: 5 > Daar is net een God. En net een middelaar tussen God en die mens – die MENS Christus Jesus (let weer op die teenwoordige tydsvorm)

Die Here Jesus het opgevaar in Sy opstandingsliggaam van ware menswees waaraan mense kon vat en wat naastenby gelyk het soos Sy liggaam voor die kruisiging. Maria kon Hom nie onmiddelik herken nie – Hy het dus fisies effens anders gelyk – maar toe Hy praat het sy onmiddelik geweet dit is Hy.

Dit is in hierdie selfde gestalte waarin Hy weer sal terugkeer na die aarde in Sy wederkoms (Hand 1:11).

Intussen (in die tydperk tussen Sy hemelvaart en wederkoms – dus die tyd waarin ons op hierdie oomblik nog is – is Hy as Hoëpriester en Voorspraak aan die regterhand van Sy Vader (gesagsposisie) vir die voordeel van almal wat Sy verloste kinders is (Hebr 9).

Die ware kerk van Christus (elke ware Christenmens) baat dus by Christus se hemelvaart en troonsposisie. Die feit dat Christus in die hemel is in die gestalte van óns menswees, is vir die gelowiges die waarborg dat hulle self ook uiteindelik daar sal wees waar Hy tans is.

Joh 14:2 > Ek gaan om vir julle plek te berei en sal kom en julle neem na waar ek is …
Joh 17:24 > Vader ek begeer dat hulle wie U aan my gegee het ook sal wees waar ek is

IN Christus se menslike natuur – wat by die Vader is – is die gelowige se plek reeds gewaarborg! Dis net ‘n kwessie van tyd, dan sal aarde en hemel verenig wees. Die woonplek van God en die nuutgemaakte aarde sal verenig (Openb 21).

Daarvan het ons nou alreeds twee waarborge: Christus se menslike natuur in die hemel en die Heilige Gees wat op aarde is. Iets van ons is reeds daar en iets van daar is alreeds hier! Ons menswees word in die hemel verteenwoordig in die gestalte van Jesus as mens en God die Heilige Gees is reeds hier! Die verbindingslyn is dus reeds gelê. God werk altyd met waarborge wat sekerheid skep.

Die vraag is natuurlik hoe dit enigsins moontlik kan wees dat die Here Jesus Christus met Sy hemelvaart kon vertrek en tog steeds by ons teenwoordig kan wees (Mat 28:20 – Ek is by julle AL die dae…). Dis tog nie moontlik dat Sy menslike en Goddelike nature van mekaar geskei kan word nie. Christus is tog een enkele Persoon, maar besit twee nature: God en mens – onskeibaar. Indien Hy DAAR is én HIER – beteken dit dan dat Hy in twee geskeur is?

Die kwelvraag is dus tweeledig: 1 Hoe kan Christus in die hemel wees én by ons? 2 Is Sy twee nature dan geskei?

Die antwoord is: Wat Sy menslike natuur betref is Christus uiteraard nie meer op aarde nie, want Sy menswees is – net soos ons menswees – plekgebonde.

Maar wat Sy Godheid betref is Hy alomteenwoordig. Want dit is ‘n wesenlike eienskap van God – dat Hy alomteenwoordig is.

Jesus se Godheid is ook nie geskei van Sy menslike natuur nie, maar daarmee verenig – gelokaliseer by die troon van God – – en tog is Sy Godheid ook buite Sy mensheid oral teenwoordig. Sy mensheid kan uiteraard nie oral teenwoordig wees nie. Maar Sy Godheid wel. Sy Godheid gaan daar waar Sy mensheid nie kan gaan nie. Sy Godheid kan deur niks of niemand ingeperk word nie. Sy mensheid is nie op die aarde nie – nêrens nie – nie voor die wederkoms aanbreek nie. Maar Sy Godheid en majesteit en genade en Heilige Gees is BY ons en sal nooit weer weggaan nie. “Ek sal julle nie soos weeskinders agterlaat nie” (Joh 14:18).

Dit is dus deur Sy Godheid en deur die werk en bediening van die Heilige Gees wat Christus by ons is, terwyl Sy mensheid by die Vader is. En tog: daar fisies by die Troon, is Sy mensheid en Godheid verenig in die EEN Persoon: Christus Jesus die Here.

Ek wys ten slotte vir u op iets baie belangrik. Dit is belangrik, want wanneer ons oor die hemelvaart nadink, VRA ons tog: Maar, watter NUT het die feit dat Jesus op die troon gaan sit het vir MY – hier en nou? Is dit net iets ver en abstrak? Of het dit vir my betekenis vandag?

Sonder om daarop uit te brei, wys ek u net op drie kardinale voordele:

1 Die Christenmens het nou ‘n Voorspraak by die Vader!
Luister net na 1 Joh 2:1 > “Ek skryf al hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sondig nie, maar indien enigiemand wel sondig, ons het ‘n advokaat/voorspraak by die Vader – Jesus Christus die regverdige..”

En ook Romeine 8: 34 > “Wie is dit wat ons veroordeel? Christus Jesus is die Een wat gesterf het – meer as dit – wat opgestaan het uit die dood – wat aan die Regterhand van God is en wat vir ons intree.”

U sien, die feit dat Jesus op hierdie oomblik die uitverkorenes van God se Voorspraak het, hou verband met die feit dat ‘n ware kind van God steeds kan sondig. En dat sonde die verhouding met God vertroebel en versuur. Met daardie sonde moet daar dus gehandel word. Slegs Christus kan daarmee handel. Daarom kan en moet die Christen wat sondig hom/haarself op Christus werp, want Hy is die Voorspraak by die Vader. Kyk maar na 1 Joh 1:9.

Die hemelvaart van Jesus verseker ons dus daarvan dát daar op voortdurende basis met ons sondes gehandel word en dat ons verhouding met God gesond bly en aanhou groei.

Die besef hiervan, veroorsaak nie dat die Christen gemaklik raak met sonde en ‘n heilige lewenswandel nie, maar juis ernstiger en nog meer toegewyd.

2 Die Christenmens besit die waarborg dat Hy jou uiteindelik na Hom toe sal neem. Wat is die waarborg? IN Sy mensheid wat daar is, is jou mensheid ingesluit. Jou menswees is alreeds daar verteenwoordig. Dus is dit slegs ‘n kwessie van tyd….

Luister na Johannes 17:24 > “Vader ek begeer dat hulle wie U aan my gegee het, by my mag wees waar ek is – dat hulle die heerlikheid mag sien wat U aan my gegee het omdat U my liefgehad het voor die skepping van die wêreld”

3 Die Heilige Gees is nou by die Christenmens. Omdat Jesus die troon gaan bestyg het, IS die Heilige Gees uitgestort. Dit sluit natuurlik aan by Pinkster – wat oor 10 dae gevier word, want die Heilige Gees was inderdaad uitgestort presies 10 dae ná Jesus se hemelvaart en 50 dae ná Sy opstanding (Pinkster beteken 50).

Die wonderlike inwoning en bediening van God die Heilige Gees in die lewe van die weergebore mens, is die kosbare resultaat/vrug van Jesus se hemelvaart. Dit is omdat Hy die troon bestyg het, wat die Heilige Gees kon kom inwoon in die gelowige se lewe.

Luister na Handelinge 2:33 > “Omdat Christus verhoog is aan die Regterhand van God en van die Vader die beloofde Heilige Gees ontvang het, het Hy dit uitgestort wat julle hier sien en hoor”

Ook 1 Korint 1:22 > God het ons in Christus geplaas en aan ons Sy Gees in ons hart gegee as waarborg

Die Heilige Gees is SO ‘n werklikheid in die lewe van die Christenmens – DANKSY die feit dat Jesus die troon gaan bestyg het.

Category Pinkster 2021

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)