Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

KERSDIENS 2021
Tema: Wondergeboorte
Skrif: Matteus 1: 18-23

Net soos die oorspronklike skepping ‘n Godswonder was, so was ook die ontvangenis en geboorte van die Here Jesus Christus uit die maagd Maria ‘n Godswonder. Die ewige Seun van God se menswording was bewerkstellig deur ‘n wonderdaad van God almagtig. Christene aanbid en dien die God van wonders – anders as die afgode wat dit nie kan vermag nie!

En indien God NIE hierdie wonder sou verrig het nie, was ons almal reddeloos verlore en sou beslis vir ewig in die hel – die vuurpoel – eindig. Daar sou vir niemand enige hoop op saligheid wees nie. Ons saligheid skarnier regtig aan die wondergeboorte van die Seun van God.

Jesus was van alle ewigheid af God en het God GEBLY sedert Sy menswording tot vandag. En ten einde die Verlosser en Middelaar van sondaars te kon wees, mag Hyself geen aandeel aan die oorspronklike Sondeval hê nie. Want dan sou Hyself ook ‘n Verlosser nodig gehad het.

Om die ware Verlosser te kon wees, was die vereistes dat Jesus: A > Waarlik God moes wees, want Hy moes in staat wees om die toorn van God in ons plek te kon dra en aan God se vereistes te voldoen. Hy moes ook B > geen aandeel hê aan Adam/sondeval nie en dus nie self ook strafwaardig wees nie en C > Hy moes ware mens wees, want Hy moes ook die MENS se kant as plaasvervanger kom neem en AS WARE MENS die mens se sonde en skuld en straf op Hom kon neem.

Daarom was die maagdelike geboorte van deurslaggewende belang, want die feit dat Hy uit ‘n egte mens, ‘n ware vrou gebore is, verseker dat Hy eg MENS is – die derde voorwaarde hierbo.

Maar omdat Josef geen aandeel aan die bevrugting gehad het nie, het Jesus geen deel gehad aan die lyn wat van Adam en die sondeval kom nie. Hy is dus ook ware God. Uit die Heilige Gees verwek. Die eerste en tweede voorwaardes hierbo.

U sien dus dat die maagdelike geboorte van Christus ten volle noodsaaklik is vir ons saligheid. Sou Jesus NIE op hierdie spesifieke manier in die wêreld kom nie, sou ons geen saligheid in Hom kon hê nie.

Die maagdelike geboorte vorm dus ‘n wesenlike deel van die verlossingswerk van Christus en is net so belangrik soos sake soos Sy lyding, kruisdood, opstanding ensovoorts. Die maagdelike geboorte is nie maar sommer net ‘n geringe ietsie in die Skrifboodskap wat ons kan ignoreer of weglaat of minag nie.

Die maagdelike geboorte van die Here Jesus bly altyd ‘n taai toffie vir mense wat nie kan (of wil) glo aan Godswonders wat Koning Mens se logika en verstand troef nie! Of mense wat die wetenskap verafgod en aanbid nie.

Vir hulle is die Bybel immers nie God se onfeilbare openbaring aan die mens nie. Dis eerder net ‘n nuttige geloofsdokument – die feilbare produk van mense se vroom nadenke oor God – wat nie onfeilbaar absolute wáárheid openbaar nie, maar eerder net gesprek in die kerk wil stimuleer.

En deur die gesprek kom die “waarheid” dan nou sogenaamd na vore – so word verkeerdelik beweer.

Die “waarheid” wat op só ‘n manier na vore kom, moet natuurlik egter klop met wat hierdie tipe mense graag wil hoor. Klop dit nie, dan moet die gesprek voortgaan!

Die waarheid kan (byvoorbeeld) nooit wees dát Jesus inderdaad uit ‘n maagd gebore is nie! Dit bots immers met die wetenskap en die mens se rasionele bevatlikheid!

Dit gaan nie hier oor verskillende maniere van die Bybel lees nie. Dit gaan oor twee teenoorstaande sienings van wát die Skrif in essensie is! Dit gaan oor die vraag óf die Skrif God se onfeilbare openbaring aan die mens is en óf dit die feilbare vrug van menslike nadenke oor God is. Dis ten diepste geloof teenoor ongeloof.

Sondag 14 van die Heidelbergse Kategismus is geskryf vanuit ‘n geloofstandpunt gegrond op die Skrif as Godsopenbaring.

LEES SONDAG 14

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 14

Vraag: Wat beteken: dat Jesus ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria?

Antwoord: Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, in alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde

Vraag: Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus?

Antwoord: Dat Hy ons Middelaar is, en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek.

Hiervolgens was Jesus van ewigheid af die ewige Seun van God – ware en ewige God – maar Hy het 2000jr gelede in Betlehem die ware menswees aangeneem uit die maagd Maria se skoot en deur die werk van die Gees SONDER ‘n man (Josef) se toedoen.

Omdat Josef geen rol gespeel het nie, was Maria slegs die “koevert” en die Gees het die bevrugting laat gebeur. Indien Maria nie ‘n maagd was nie, sou Jesus deel hê aan die erfsonde en sou Hy nie Middelaar en verlosser kon wees nie.

Dit was belangrik dat Maria slegs die instrument moes wees deur wie Christus ware mens sou word.

Maar dis ook belangrik dat Hy juis uit ‘n ware méns (soos Maria) gebore moes word, want as Middelaar was dit noodsaaklik dat Hy WARE mens net soos ons is. Anders kon die perfekte verlossing nie bewerk word nie.

Want wat is die funksie van ‘n MIDDELAAR?

‘n Middelaar VERSOEN twee partye met mekaar. MIDDELAAR beteken: OM TUSSEN-IN TE STAAN. Tussen God en verlore sondaars. Hy moes dus – as ware God – aan die Vader se vereistes voldoen en Hy moes – as ware mens – in die mens se skoene staan en versoening bewerk in Sy dood.

Die maagdelike geboorte van Christus – en nie net Sy sterwe en opstanding nie – is voluit déél van die verlossing/redding/versoening van die kind van God! Waarom? Want álles wat Jesus is, tel vir die gelowige (sien 1 Kor 1:30).

As gevolg van Sy maagdelike geboorte het Hy nooit enige skuld of onheiligheid of aandeel aan die Sondeval gehad nie. En dáárdie geregtigheid – REG-WEES – skuldeloosheid – TEL nou vir die gelówige as die gelowige se geregtigheid voor ‘n heilige God!

Christus se onskuld vervang die gelowige se skuld. Christus se volkome geregtigheid bedek die gelowige se erfsmet, sonde en skuld voor God se aangesig. Die beste nuus ooit! Die beste nuus: Dat deur geloofsvertroue in Christus, EK nou volkome reggestel mag wees met God – omdat alles van Hom vir my tel, so asof dit myne is!

Mag ek vir u dringend, maar ook in liefde vra: Is u bloot net ‘n godsdienstige mens? Of het u al die Here Jesus in waarheid aangeneem? En getuig u lewe van ‘n dors en honger om voluit vir die Here te leef? Daar is ‘n groot verskil tussen godsdienstig-wees en werklik die Here leer ken as Saligmaker. Godsdienstige mense gaan hel toe, maar mense wat die Here leer ken het, is onderweg na DIT waartoe die maagdelike geboorte die weg gebaan het.

Waarom nie die geleentheid vandag benut en doodseker maak dat u regtig die Here leer ken in waarheid en in die krag van die Heilige Gees.

Die wondergeboorte moet uitloop op ‘n wondergeboorte. Die wondergeboorte in Betlehem, moet uitmond op ‘n wondergeboorte in ons persoonlike lewe, anders is alle godsdiens tevergeefs.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)