Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

PAASDIENS 2022
Opstandingsoorwinning
SKRIF: 1 Petrus 3: 18-22

Dit is God se wil dat ‘n Christus-gelowige soms ly en selfs swaarkry ter wille van ‘n goeie getuienis vir die Here. Nie deur met opset vir moeilikheid te soek nie, maar deur net gewoon getrou te probeer wees aan die Here, bring sommer vanself probleme mee. En dit is 100% binne die Here se wil.

Dit is wat die hele 1 Petrus-brief sê.

Nou sê die Apostel Petrus in vers 18 (LEES DIT): Maar kyk watter pad het die Here Jesus sélf geloop tydens Sy aardse bediening in Sy gehoorsaamheid aan Sy Vader se wil. Ja, Sy lyding vir die sondes WAS inderdaad God se wil en dit was God se werk, maar onthou dit het plaasgevind deur MENSEhande. Christus-vyandiges.

In DAARDIE voetstappe sal alle getroue en gehoorsame Christene op die een of ander wyse volg. Wees getroos daardeur. Kyk na die Here Jesus se pad. Jy sal in ‘n sekere sin ook ly – soos Hy – indien jy enigsins tot op die been aan Hom getrou wil wees.

Maar, daar is ook wel ‘n verskil, gaan vers 18 voort. Christus was naamlik 100% sondeloos en onskuldig. Daarom was SY lyding absolute suiwere onreg hom aangedoen.

Maar, God se wil vir HOM was die volgende, sê die laaste helfte van vers 18: Sy onregverdige lyding was plaasvervangend. Dit beteken Hy het die plek geneem van alle mense wat ooit tot geloof sou kom. Dit beteken Sy lyding was VIR ONS.

Kyk hoe stel die Heilige Gees dit deur Petrus se pen: Christus Jesus het VIR die sondes gely. Die onskuldige VIR die skuldiges. OM (die doel) julle na God te bring. Briljant, is dit nie? DIT IS DIE KERNBOODSKAP VAN GOEIE VRYDAG.

Dit was eenmalig. Toe is die saak afgehandel. Net EEN offer, toe is die skuldiges bevry. En versoen met God. Jesus het onder God se toorn ingebuk as weerligafleier. Indien ONS dit sou moes doen, sou ons sonder meer verlore moes gaan. Maar die Seun van God kón!

Hy is gedood, maar het uit die dood opgestaan – deur die krag van die Heilige Gees – volgens die laaste woorde van vers 18. Nou is elke mens wat waarlik op Hom begin hoop het, na die Vader gebring. Dit beteken: versoen met God. Hoop op Christus en jy IS by die Vader gebring! Dis die beste boodskap ooit! EN DIT IS DIE BOODSKAP VAN PASE!

In kort, is dit die lering en onderrig van vers 18. Maar kyk nou na verse 19-20.

LEES WEER VERSE 19-20

Die Heilige Gees inspireer die apostel om ‘n groot voorbeeld uit die OT te gaan haal en dit deur te trek na Christus se opstandingstriomf.

Onthou vers 18 se laaste sinnetjie sê JESUS IS DEUR DIE HEILIGE GEES LEWENDGEMAAK. En dan begin vers 19 met die woordjie SO. SO – met ander woorde met Sy opstanding uit die dood – het Jesus na die gevalle geeste in die gevangenis gegaan en Sy oorwinning aangekondig.

En WIE is hierdie geeste? Dis HULLE wat aan God ongehoorsaam was in die tyd toe Noag die ark gebou het – alhoewel God geweldige groot geduld aan die dag gelê het. Dit is dus die geeste/siele van verlorenes wat tans nog steeds deur God gevange gehou word met die oog op die Oordeelsdag. Maar Jesus se opstanding het op een of ander manier (ons weet nie hoe nie) Sy oorwinning aan hulle bekendgemaak.

Hier is dus twee probleme wat ons moet ontknoop: 1 > Wie presies is hierdie geeste wat verlore is uit Noag se tyd en 2 > Hoe het Jesus Sy opstandingsoorwinning aan hulle gaan verkondig?

Wel, dit is voor die hand liggend dat die geeste beslis die siele is van al die mense wat in die vloed omgekom het – almal wat buite die ark gesterf het. Hulle is die afgelope 6000 jaar reeds in die doderyk – die voorportaal van die hel – waar God hulle gevange hou vir die finale Dag van oordeel. Hulle is allermins dood. Hulle lewe. Maar in boeie en kettings. Dit is tewens die geval met alle mense deur alle eeue wat in hulle sondeverlorenheid sterf.

Maar nou is die antwoord op WIE hierdie geeste is ook weer nie so eenvoudig nie, want 2 Petrus 2: 4-5 en Judas verse 6-7 praat ook oor gevalle wesens uit Noag se tyd wat deur God in kettings gevange gehou word en dáár is dit sonder twyfel gevalle engele – nie mense nie.

Ons teksgedeelte uit 1 Petrus 3:19-20 sê dus nie eksplisiet dat hierdie “geeste” ook gevalle engele insluit nie, maar ons kan nie hierdie twee verse lees en verstaan LOS van die verse uit 2 Petrus en Judas nie! Ons moet dit in kombinasie lees.

En die verse uit 2 Petrus en Judas neem ons terug na Genesis 6 waar ons lees van hoe sulke engelewesens tot ‘n val gekom het en DIT juis die finale strooi was wat vir God laat besluit het om die mensdom uit te wis.

In Genesis 6 lees ons dát daar gevalle engele was – genoem “seuns van God” – wat op die een of ander manier kinders by vroue verwek het. En dit terwyl God die engele beperk het tot manlikheid en dus geen huweliksrelasies vir hulle moontlik was nie (Mat 22:30 en Luk 20:36).

Wat engele betref, het God dus by die skepping sekere grense aangaande seksualiteit gestel, maar hierdie gevalle engele het daardie grense wat God vir hulle gestel het, probeer verskuif.

En hulle het verder ongehoorsaamheid teen God se wil aangeblaas vir die volle tyd wat Noag die Woord verkondig en die skip gebou het – sodat die massas wat verlore gegaan het in die vloed se siele te same met die gevalle engele in die doderyk wag op die oordeel – tot in hierdie oomblik is hulle daar!

2 Petrus 2: 4-5 en Judas verse 6-7 voeg nog besonderhede by:

Vir die afgelope meer as 6000 jaar, hou God hierdie gevalle geeste gevange in kettings van duisternis totdat die finale Dag van Oordeel aanbreek. Judas noem dit EWIGE kettings.

Hierdie gevalle engele te same met die siele van die derduisende wat in die vloed gesterf het, se voorland is sonder enige twyfel die ewige straf waarvan hulle die afgelope 6000 jaar alreeds ‘n verskriklike voorsmaak het.

En so is dit ook die geval met MENSE wat in ongehoorsaamheid sterf en buite Christus verkeer tot in ons dag. Dit lees ons in Lukas 16: 19-31 en 2 Thes 2: 8-10.

Sekere dinge sal ons dus nooit verstaan nie en ander verstaan ons wel.

Ons kan nie verstaan presies hoe hierdie gevalle engele/geeste in die tyd van Noag tot ‘n val gekom het nie. HOE kon hulle kinders by vroue verwek? Ons weet nie. So eenvoudig soos dit. Ons glo dit omdat Genesis 6 dit sê. Maar ons sal nooit weet HOE dit kon gebeur nie. Dit is daarom sinneloos om daaroor ons kop te breek. Wat die Skrif nie oopmaak nie, sal ons nooit weet nie.

Daar is egter dinge wat ons wél weet:

Ons weet met sekerheid die volgende:

1 Hierdie geeste en mense-siele leef ná 6000 jaar nog steeds
2 Hulle is in kettings in duisternis
3 Hulle is op pad na die finale ewige hel toe
4 Daar SAL ‘n finale oordeel wees
5 Jesus het liggaamlik uit die dood opgestaan
6 Jesus het MET Sy opstanding Sy oorwinning aan hierdie geeste (dit is die gevalle engele wat die Godgegewe grense vir seksualiteit probeer verskuif het ASOOK die mense-siele van almal wat in die vloed gesterf het) gaan bekendmaak. Hoe weet ons nie, maar Hy hét. Op die een of ander manier het die triomf van Jesus se opstanding uit die dood in die doderyk – waar hierdie verlorenes gevange gehou word – weerklink en weergalm. Die Heilige Gees sê deur Petrus se pen dat dit het en daarom HET dit!
7 Mens KAN uit die oordeel gered word – mits dit voor jou dood is – want Noag en nog 7 was uit die oordeel (die vloed) gered
8 JESUS is die Ark van behoud en wie in Hom is (hoewel dit min is) is vir ewig veilig!

Dit wat betref verse 19-20a.

Die vraag is natuurlik om watter rede die Apostel met hierdie hele stuk vreemde lering kom? Hoe pas dit in by sy hele argument? Onthou hy wil sy eerste lesers bemoedig. Waarom? Omdat hulle gely het vir Christus en gedink het dis God se straf wat oor hulle kom omdat hulle iets verkeerd gedoen het. Maar hulle het verkeerd gedink.

Nou wys die Apostel vir hulle wat die waarheid hieroor is en hy bemoedig hulle deur te wys hoe God in staat is om lewe en lig en triomf te bring wanneer dinge donker lyk. Soos Jesus se opstandingstriomf in die doderyk weerklink het. En ook soos God in die OT-tyd Sy kinders gered het, toe dit gelyk het of hulle in die kake van rampspoed was. God is by vermoë om dit te doen.

En die voorbeeld waaraan Petrus – o.l.v. die Gees dink – is Noag – verlos in/deur die Ark van die katastrofiese oordeel van God in die vloed wat oor die aarde gekom het.

Ja, die Here God weet hoe om Sy mense te red. Noag se ervaring bewys dit.

En God se beloftes aan Noag is later in Christus Jesus vervul.

En die lydende Christene aan wie Petrus skryf is aan Christus Jesus verbind en dus aan dieselfde God wat vir Noag gered het.

En hulle doop is die sigbare versekering en waarborg dat dieselfde beloftes wat vir Nóag gegeld het, ook vir húlle geld deur hulle verbondenheid aan Christus.

En dit bring ons dan by verse 20b – 21.

U weet – net so tussen hakies – daar is sommige hedendaagse teoloë wat nie meer glo aan die betroubare historisiteit van Noag en die Ark en die vloed nie. Maar die Apostel Petrus het dit 100% geglo. Net soos Jesus self. En niemand van óns weet beter as Petrus en Jesus nie! Noag, die Ark en die vloed is absolute historiese feitelikhede. So sê die Heilige Gees van Christus! En ons glo Hóm!

Die skip, die ark (wat terloops beteken ‘n houer vir veilige bewaring) het vir Noag & kie uit die oordeel van God gered. Sonder enige twyfel. Daarom was die ark ‘n heenwysing na Christus se opstanding uit die dood wat mense van die oordeel van God red. Daar word soms na Christus Jesus verwys as die “Ark van behoud”.

Jesus se opstanding (op die heel eerste paasfees) het nie net Sy triomf in die doderyk – waar verlore siele op die laaste oordeel wag – laat weerklink nie. Nee, Sy opstanding RED ook verlore mense VOORDAT hulle sterf. En God gee ‘n sigbare teken aan mense om hulle hiervan te verseker. Die doop.

Kyk nou: Die NT-doop verkondig en verseël/waarmerk/waarborg die uitredding uit die oordeel van God – nes Noag deur die ark uitgered was uit die oordeel (die vloed).

Die doop wys daarop en verkondig dat Christus se dood en opstanding (Goeie Vrydag en Pase) die ark van behoud is. Sy opstanding red die gelowiges van God se oordeel en die konsekwensies van die sonde.

Die Apostel verklaar dat die doop die gelowiges aktief red! Die werkwoord in die Grieks is in die aktief. Nie deur iets wat die fisiese liggaam was nie, maar iets wat die siel was. Die DOOP (nie die mens nie) BID tot God. Dit beteken die doop maak ‘n appél op God se trou dat die opstanding van Christus die hart van die gedoopte reinig.

Luister weer: Jou persoonlike waterdoop – wanneer en hoe dit ookal plaasgevind het – solank dit op jou naam – met water – in die Naam van God-Drieënig en deur ‘n wettige Bedienaar vd Woord geskied het – appelleer elke dag op die getrouheid van God aan Sy beloftes dat Jesus se opstanding jou van die ewige konsekwensies van jou sonde reinig.

Dit is waar van alle gedooptes – ook diegene wat steeds onverlos is en selfs onverskillig teenoor die Here en Sy Waarheid leef. Jou doop is nie dood nie. Jy mag dalk nooit eens daaraan dink dat jy gedoop is nie of jy mag dit dalk afmaak as iets onbenullig. Maar die Skrif het nuus vir jou! Jou doop bid tot God. Jou doop maak ‘n appél op God se trou dat Jesus se opstanding jou reinig en was. Dis ‘n verstandige mens wat haarfyn op hierdie dinge let en tot diepe bekering en inkeer kom. Waarom nie vandag nie?

Ons moet baie mooi let op wat presies in hierdie Skrifteks staan. Want onthou: Dit GOD se Woord!

Op die oor af klink dit asof die doop opsigsélf red en vergewe en reinig. Maar so ‘n gedagte sou in stryd wees met die hele res van die Skrif wat daaroor duidelik is dat die doop of nagmaal NIE red nie! Die misdadiger langs Jesus se kruis is byvoorbeeld reguit Paradys toe sónder water of brood of wyn.

Kyk wat sê die Apostel. Hy sê die doop red OP GROND VAN die opstanding van Jesus Christus! Daar is die antwoord. Dis die opstanding van die Here Jesus wat die gelowige aanhoudend red en vergewe en reinig. En die doop appelleer DAAROP! Die doop verseker ons DAARVAN! Die doop knoop ons vas aan die opstanding van Christus. Die doop trek ons aandag weg van die DOOP af en fokus ons hart op die Here Jesus se bloed en kruis sodat ons ons redding DAAR kan vind.

Dis te wonderlik vir woorde. Die doop is niks anders nie as ‘n Godgegewe versekering om ons te help glo. Dis ‘n Godgegewe waarborg wat sê: Die opstanding van Jesus is regtig jou redding en verlossing uit die oordele van God en uit die ewige konsekwensies van jou sondes. Dis die Ark wat jou uit die vloedwaters van God se oordeel verlos. Moenie twyfel nie! Klem vas aan die opstanding van Christus. Dit sal jou nooit berou nie. Jy sal nooit beskaam staan nie. Kyk na Jesus en bekeer jou daagliks! En DIT is jou groot troos wanneer jy ly en swaarkry omdat jy ‘n volgeling van Jesus is.

Vers 22 is byna nog meer majestieus in waarheid en krag!

Die Apostel skroom nie om die Here Jesus Christus voorop te stel en Sy glorie te besing nie, want Petrus word mos deur die Heilige Gees beheers en die Gees fokus altyd net op Christus (Joh 16:14).

Waar Petrus in die vorige vers sê dat ons deur die opstanding van Christus gered word en dat die doop ons DAARAAN vasknoop, sê hy nou in vers 22 WIE hierdie Jesus regtig is!

Hy is niemand se speelmaat nie. Hy het nie net Sy oorwinning en triomf en heerskappy in die doderyk aan gevalle geeste gaan verkondig nie. Hy het nie net Sy oorwinning en triomf en heerskappy in/deur Noag se prediking aan verlorenes van daardie tyd verkondig nie, maar ook in die hemele! Hy het letterlik in die hemele ingegaan, sê die Heilige Gees in vers 22. Hy is nou aan die regterhand van God (Hemelvaart).

Ja, Jesus se hemelvaart was ‘n triomftog waarin Hy ook die engelemagte aan Homself onderwerp het. En hulle is nou nog – op hierdie minuut en uur – aan Hom onderworpe. Die engele en geestelike owerhede en magte buig die knieë voor Hom en huldig Hom wat die dood oorwin het as DIE oorwinnaar. Kyk gerus ook na 1 Kor 15:24 en Kolos 2:15.

Volgens Efes 6:12 en 1 Kor 15:24-28 is die bonatuurlike geestelike wesens wat hier “owerhede, magte en kragte” genoem word, God se koninkryk vyandig gesind. Dis fundamenteel deel van die geestelike stryd wat Christene ervaar, wat VOEL en LYK of dit ‘n stryd teen MENSE is. Maar, volgens Efes 6, is dit nie ‘n stryd teen mense nie.

Elke ware kind vd Here is by Christus ingesluit en sit in ‘n posisie van beskerming en gesag. Want WAAR is Christus die Here? Hy is aan die regterhand van die majesteit van die krag en mag van God se regterhand van outoriteit. God se regterhand beteken ‘n plek van eer en mag.

Die Christen mág dus dalk soms swaarkry of vervolg word of ly of dit hot-agter hê, maar is nooit ‘n oorwonne verloorder nie. Nooit. Want Jesus is dit nie. En omdat HY dit nie is nie, is die mense wat by hom ingesluit is, dit ook nie! Prys Sy Naam vir altyd!

Category Pase 2022

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)