Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

PINKSTER 2021: NO 2
Skrif: Handelinge 9:32 – 11:18
Tema: Verlos van godsdiens én vooroordele

Die skarnier waaraan die hele boek Handelinge skarnier is 1:8 – “julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sál My getuies wees in Jerusalem sowel as Judea en Samaria tot by die eindes van die aarde.”

Vanaf Jerusalem af, kring die verkondiging van die evangelieboodskap al wyer en wyer uit en steek grense oor – soos uitkringende waterrimpels.

Onthou die Jode was onder die wanindruk dat Gods koninkryk aan húlle & húlle land behoort. Hulle het tot in hulle tone gegril om te dink dat ‘n heiden (nie-Jood) ‘n kind van God kon word.

Daarom was dit so ‘n ingrypende ding dat – ná die uitstorting van die Heilige Gees – die koninkryk uitbreek na alle nasies. Dit is ook die rede vir al die baie wondertekens wat die waarheid van die apostels se prediking onderstreep het, waarvan ons so baie in Handelinge lees. Dis asof die Here ekstra outoriteit aan die prediking gee, vir daardie aanvangsfase van die uitbreiding van die NT-kerk – presies soos in die tyd van die OT profete Elia & Elisa.

Dit is ook die rede waarom daar dikwels – so sien ons in Handelinge – wanneer ‘n nuwe grens oorgesteek word (soos in Hand 10) – wonderbaarlik in allerlei landstale gepraat is, sonder dat die mense dit geken het (soos op Pinksterdag gebeur het). Die talepraat was ‘n teken aan die Jode dat die verlossing vir alle nasies bedoel is – nie net vir Hebreeussprekendes nie – maar dit was ook ‘n oordeel oor die Jode wat die Messias verwerp en nie wou deel wees van hierdie verlossing nie (sien 1 Kor 14:21-22.

Iets hiervan – van hoe die wondertekens manifesteer wanneer nuwe grense oorgesteek word en daar dan weer en weer ‘n klein “pinkstertjie” plaasvind (terwyl die uitstorting van die Heilige Gees ‘n onherhaalbare gebeure was) – sien ‘n mens aan die einde van hfst 9 wanneer Eneas in Lidda genees word en Tabita in Joppe uit die dood opgewek word. Dit is nie uit die Here se oogpunt wonderwerke nie, maar uit die mens se oogpunt wél. Elke keer doen die Here dit om die apostel Petrus se prediking te bekragtig. Want kyk na die gevolge: mense kom tot bekering – die éíntlike wonder, groter as die fisiese opwekking van ‘n dooie – is dat mense wat dood is in sonde opgewek word.

U sien, die lewendmaking van Tabita en die genesing van Eneas was tekens van die geestelike genesing & lewendmaking wat plaasvind wanneer ‘n mens by Jesus ingesluit word.

In hfst 10 lees ons van nóg ‘n groter wonderwerk: die eerste groot grens tussen Jode & heidene word oorgesteek met Cornelius se bekering. Hy was ‘n Italianer. En onthou die skeiding & diskriminasie & apartheid tussen Jode en nie-Jode was ENORM! Hoe sal 1:8 óóit tot vervulling kom indien hierdie grens nie oorgesteek word nie?! Hoe sal God se groot oogmerk vervul kan word? Behalwe vir Hnd. 1:8 ook Efes 1:10 – om almal onder een Hoof te verenig, dit is Christus.

Voordat dít kan gebeur moet daar eers ‘n ánder wonderwerk gebeur: die Joodse Christene moet ‘n ekstra stuk hartsbekering ondergaan, naamlik bonatuurlike verlossing ontvang van hulle ingeboude vooroordele teenoor nie-Jode.

Voordat Cornelius tot bekering kon kom, moes Petrus (die Apostel – en etniese Jood) eers tot bekering kom van sy vooroordele teenoor nie-Jode – wat hy van kleins af saamgedra het en wat hom verhinder het om die evangelie tot buite die grense van die Jodendom te neem! Want Cornelius kon nie gered word alvorens hy nie die evangelieboodskap hoor nie. En wie moes dit aan hom gaan verkondig? Petrus. Maar Cornelius was ‘n onbesnedene! ‘n Heiden! ‘n Italianer!

Maar Petrus sou nooit sover kon kom om na Cornelius te gaan alvorens hysélf nie eers ‘n stuk bekering ondergaan nie, al wás hy reeds ‘n Christen! In sy hart was ‘n muur van vooroordele wat hom van Cornelius weggehou het.

En ons praat nie nou van iets gering nie! Die Jode wou NIKS weet nie-Jode nie. Hulle het nie eens in ‘n nie-Jood se huis gegaan nie, wat nog te sê kuier en saam eet! (v28). Die nie-Jode was in ‘n Jood se oë seremonieël onrein en vervloek. Net soos sekere kossoorte nie kosher was nie, was nie-Jode ook nie kosher nie. Dit is vir ons ondenkbaar, selfs met ons eie SA geskiedenis agter ons.

Sien dus raak: die twee groot menslik-onmoontlike hemelse wonderwerke in Hand 10:(eintlik VIER wonderwerke): Petrus se bekering & verlossing van vooroordele (1ste wonderwerk) wat inklusiewe (almal-insluitende: nie-Jode ingesluit) sendingwerk tot gevolg het (2de wonderwerk) ASOOK die godsdienstige Cornelius se bekering tot Christus (3de wonderwerk) wat ‘n inklusiewe gemeente (geredde Jode EN nie-Jode) tot gevolg het (4de wonderwerk)!!

Dit raak elkeen van ons eintlik direk. Dis asof die woorde in Hand 10 uit die bladsye van die Bybel uitklim en deel van ONS word, want (stryd nr 1) ons sukkel soms met vooroordele teenoor sekere ander mense. Ons sukkel ook om met die Evangelie uit te reik na sekere soorte mense wat van ons verskil (stryd nr 2). Ons dink omdat ons so diep kerklik en godsdienstig is, het ons nie radikale redding nodig nie (stryd nr 3). Ons wil diep in ons hart nie eintlik ‘n gemeente hê wat uit verskillende soorte mense bestaan nie, behalwe ons eie soort (stryd nr 4).

Sien u? Die 4 wonderwerke wat in Hand 10 beskryf word, raak ons almal. Mag die Here deur Sy Gees hierdie 4 wonderwerke in ons midde doen.

Die Here het baie duidelik Sy genadige uitverkiesende oog op Cornelius gehad. Daar was egter net een manier waarop hy in die Here Jesus Christus gered kon word: sy ore moes ‘n boodskap hoor en hy moes reageer op wat hy hoor (10:22). Sien ook Romeine 10:14-17.

En die inhoud van die boodskap moes wees: die enigste Boodskap van vrede dat Jesus Here van ALMAL is (bedoelende nie alle mense nie, maar Jode sowel as nie-Jode) (v36). Dat Jesus doodgemaak is op ‘n kruis en op die derde dag uit die dood opgewek is (v40) en dat die apostels daarná saam met Hom geëet het en getuies is dat Hy leef (v 41). Hy is Regter oor lewendes & dooies en elkeen wat in Hom glo, ontvang volkome vergifnis van sondes (v43). Dat Jesus nie Here is net van ‘n sekere volk/groep nie. Dat niemand superieur is nie.

Maar hoe sou Cornelius hierdie verlossingsboodskap hoor? Petrus moes kom praat. Dis al pad. Die boodskap moes gekommunikeer word. Nie sop en broodjies uitdeel en Jesus se liefde demonstreer nie. Nie voorbeeldig leef sodat Cornelius vir Jesus in Petrus kon sien nie. Nee, Petrus moes gaan PRAAT. Hy moes die Evangelieboodskap gaan KOMMUNIKEER met woorde.

Intussen berei die Here vir Petrus voor om na Cornelius se huis te gaan. Aangrypend hoe dit plaasvind!

Petrus is besig om te bid en word baie honger. Skielik sien hy ‘n visioen van ‘n doek wat van die hemel neergelaat word. Binne-in die doek is allerlei diere & voëls wat ‘n Jood glad nie mag eet nie – onrein diere. Nie Kosher.

Toe sê die Here: “Terwyl jy nou so honger is, eet dít!” (10:13). Petrus retireer met afsku: “Nooit! Ek het nog nooit iets onrein geëet nie”. Die Here sê: “Wat Gód rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie.” – verwysende nie na diere & voëls nie, maar na mense: nie-Jode. Almal ménse – wat God rein ag.

“Hoe durf jý ander mense van ‘n ander volk/taal/ras onrein ag as Gód dit nie doen nie, Petrus?” Indien die Hére iemand aanvaar, hoe durf die Here se mense nie dieselfde doen nie?

U sien die boodskap van die doek? Dit het niks met kos en eet te make nie. Dis ‘n Goddelike verklaring dat die skeidingsmuur tussen Jood en nie-Jood afgebreek is deur Jesus se koms.

Omdat die sonde so diep in Petrus (as Christen!) se hart kleef, laat die Here die doek drie keer afsak. En net toe klop Cornelius se manne aan die voordeur! Die Here sê vir hom: “Moenie aarsel nie, gaan saam met hulle, want Ek het hulle gestuur.”

Dit is op hierdie manier waarop Petrus in Cornelius se huis beland en sê: “God het vir my gewys dat ek geen mens onrein mag ag nie. God maak nie onderskeid nie, maar Hy verlos álmal wat Sy Naam aanroep. Daarom is ek hier!”

Die Here bring vir Petrus op ‘n plek waar hy nog nooit in sy lewe was of wou wees nie. ‘n Merkwaardige hartsverandering het in hom plaasgevind. Sy ou lewe is dood. Sy oë het oopgegaan.

Intussen het Cornelius ‘n klomp mense in sy huis vergader. Hy was so vol verwagting – die ene ore vir wat Petrus gaan sê. Want dit is mos deur woorde te hoor wat God se lewe in ‘n mens inkom.

En dit gebeur toe ook presies so. Terwyl Petrus die boodskap van Jesus verkondig, kom die Heilige Gees op almal wat luister (v44).

U sien, die Heilige Gees vergesel die Woordprediking. Dit is deur Woordprediking wat die Gees op mense kom. Daarom weet ons dit gebeur ook hier vanaand.

Tot sy stomme verbasing sien Petrus hoe nie-Jode die Heilige Gees ontvang en hoe hulle tot inkeer kom en Christus ontvang. En omdat die grens na die nie-Jode oorgesteek word (die 1:8 sirkels wat uitkring), is daar ook sigbare tekens van die Gees, byvoorbeeld die spreek in ander volkstale wat hulle nooit voorheen geleer het nie.

Nóú sal God se wêreldplan tot vervulling kom! Die blokkasie is uit Petrus se hart verwyder en hy word bereid om met sy uitreikwerk/evangelisasiewerk álle mense in te sluit – nie net Jode nie.

Dit lei daartoe dat ‘n godsdienstige Italianer van sy godsdiens bevry word en die nuwe lewe in Jesus ontdek.

Dit lei weer daartoe dat die ander kerkleiers in Jerusalem se oë oopgaan toe Petrus later aan hulle verduidelik wat gebeur het (11:1-18).

Dit lei weer daartoe dat die Here se kerk/gemeente álmal-insluitend word – ‘n multi-nasionale/kulturele kerk wat nie meer net bestaan uit een volk/groep/kultuur nie.

Skielik begin die Handelinge-kerk lyk soos die uiteindelike kerk op die nuwe aarde sal lyk: een familie/geen verdeelde mensheid meer nie, verskillende mense, verskillende persoonlikhede/geaardhede/ouderdomme/agtergronde/kulture/rasse/soorte/tipes/tale.

Wat ‘n enorme & ingrypende ommekeer! Groter wonderwerk as Tabita se opwekking uit die dood!

Verstaan u waarom die woorde uit die Bybelbladsye van Handelinge 10 uitklim en deel van óns word?

Wat hier gebeur het, is ‘n voortgaande proses – tot vandag. Al is óns nie Jode nie, sit dieselfde vooroordele soms in ons binneste en hou ons weg van ander mense sodat ons wel bereid is om sommige mense met die evangelie te bereik, maar ánder liefs te systap. Lynreg in stryd met die Here se wêreldplan soos in Handelinge uitgespel.

Ja, indien die Here vir ons ‘n visioen moes gee van ‘n doek wat afsak, sal daar sekerlik nie onrein diere & voëls in wees nie. Maar wát sal daarin wees? Dink maar self. Alles wat ons so irriteer van ander wat anders as ons is. Maar die Here se woorde is dieselfde: “moenie onrein ag wat Ék rein ag nie. Kyk na die kruis, dáár is die mure afgebreek.” (Efes 2:14).

Op ‘n ander noot wil ek u egter ten slotte weer verwys na Cornelius se bekering.

Daar is iets vreemd wat ons nie mag miskyk nie. En dit is naamlik die vraag: waarom Cornelius enigsins Petrus se boodskap nodig gehad het en waarom hy bekering tot Christus nodig gehad het? Want ons lees in Hand 10:2 dat hy voor die tyd alreeds godsdienstig & godvresend was en dat hy baie gereeld gebid het.

En tog sê Petrus later aan die Jerusalemse leiers dat die boodskap wat hy aan Cornelius verkondig het, tot sy redding gelei het (11:14). Vooraf was hy dus ongered! Godsdienstig, maar ongered.

Voordat Petrus by hom gekom het, was Cornelius dus op pad na die verdoemenis. Hy was ernstig godsdienstig/godvresend/biddende op pad na ‘n verlore ewigheid!

Hoe kan iemand godvresend en biddende verlore wees? Is dit dan moontlik dat ‘n mens diep godsdienstig kan wees sónder om die Here te ken?

Wel, dis presies waar Cornelius was! Hy het gedink dat hy die Here God ken, maar dit nie geweet nie! Die ommekeer het gekom toe hy – t.s.v. sy ernstige godvresendheid – ontdek dat Jésus se kruisdood & opstanding sy redding is en hy sy vertroue oorskuif dáárop! So eenvoudig soos dit en tog absoluut ingrypend.

Maar eers moes hy die boodskap wat Petrus bring, hóór en deur die Gees oortuig word dat hy, t.s.v. sy vroomheid, verlore is buite-om die Here Jesus. Alhoewel die Here gelet het op sy gebede en barmhartigheid wat hy as ONverloste gedoen het – want onthou sy naam was reeds voor die skepping in die Boek van Lam opgeteken. Hy was nog nie bekeer tot Christus nie, maar hy was deel van hulle vir wie God voor die skepping reeds tot saligheid verkies het (Efes 1:4). Daarom het God gelet op sy goeie werke wat hy as ONbekeerde verrig het.

Sien u die aangrypende Godswoord in Hand 10?

Mense word ingrypend verlos van hulle vooroordele teenoor andersoortige mense.

Mense word verlos van hul eksklusiwiteit – om in hulle evangelisasie-aksie sekere mense uit te sluit.

Mense word verlos van gemeentelike eksklusiwiteit – en die gemeente word multi-nasionaal/kultureel.

Mense word verlos van hul Christuslose godsdienstigheid en hul begin nuut lewe vanuit Christus se kruisredding.

Kan u & ek met volle oortuiging sê dat ons nie net biddende-godvresend is nie, maar dat u met volle geloofsekerheid vanuit die Here Jesus se verlossing lewe?

Category Pinkster 2021

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)