Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

PINKSTER 2021 NO 6
Skrif: Handelinge 14
Tema: Kenmerke van ‘n Geesvervulde lewe

Die afgelope week het ons vir Paulus & Barnabas gevolg tydens hul eerste sendingreis vanaf Antiochië, noord van die land Palestina (in moderne Turkye), tot by die eiland Ciprus en daarná noordwaarts tot in Pisidië ook in die huidige Turkye, destyds die Galate-provinsie van die ou Romeinse Ryk.

In hfst 14 beskryf Lukas vir ons hoe die eerste sendingreis voltooi word en hulle terugkeer na die Antiochië-gemeente vanwaar hulle oorspronklik as sendelinge uitgestuur was.

Samevattend lyk hfst 14 soos volg: In Pisidië word Paulus & Barnabas deur onbekeerde Jode verdryf. Hulle gaan dan na Ikonium en preek in die Sinagoge waar ‘n groot getal Jode en nie-Jode tot bekering en redding in Jesus kom. Ikonium was 100km suid-oos van Pisidië, steeds in Galate-provinsie.

Die onbekeerde Jode saai egter gif en veroorsaak verdeeldheid sodat Paulus-hulle moet vlug – en wel na Lystra en Derbe.

Lystra was omtrent 25km van Ikonium, met baie min Jode. In Lystra genees die Here egter ‘n verlamde man. Die skare dink dat Paulus en Barnabas gode is en wil vir hulle offers bring.

Jode vanaf Antiochië kom beïnvloed hulle egter teen Paulus-hulle – sóveel so dat hulle vir Paulus byna met klippe doodgooi. Hulle vlug na Derbe en preek daar.

Derbe was 50km suidoos van Lystra. Daarna begin hulle terugtog en gaan hulle weer deur Lystra, Ikonium en Pisidië (waar hulle net tevore byna vermoor is – maar hulle keer terug daarheen) en bemoedig die nuwe gelowiges en stel ouderlinge aan. Dan keer hulle terug na hulle tuisgemeente, Antiochië (vanwaar hulle as sendelinge uitgestuur was).

Die vraag is: wat spreek tot óns – wat in 2021 lewe – uit hierdie reisverhaal?

Donderdagaand het ons Paulus se Pisidië-preek voor oë gehad en gesien hoe die essensie van die Christelike Geloof daaruit na vore kom.

Maar wat moet ons sê van hierdie reisverhaal in hfst 14?

Die antwoord is: ons sien hier die kenmerke van ‘n Geesvervulde lewe. In Paulus & Barnabas se optrede, sien ons wát kenmerkend is van ‘n mens wat voluit oorgegee & gehoorsaam aan die Here lewe. Hierdie kenmerke sal ook u & my lewe begin kenmerk indien ons Sy gehoorsame kinders is. En let op: dit is bonatuurlike kenmerke – dit is onmoontlik om dit na te boots. Dit is vrugte van die Gees se inwoning. Hier kom hulle:

1. PASSIE VIR VERLORE MENSE – Kern van Paulus & Barnabas se bestaan: gevul met ‘n passie dat verloregaande mense gered word. Onstuitbare energie. Net een doel voor oë: om die evangelie te preek. Tydig & ontydig. Dit kom absoluut van die Heilige Gees.

Sien hoe die gawes van die Gees manifesteer: prediking (vv 1, 21, 25), onderrig gee (vv 21,22), aanmoediging (v 22), administrasie (v23).

Asook die gawes wat net by die apostels voorgekom het, soos wonderwerke (vv 3,10). Ons weet uit 2 Kor 12:12 & Hebr 2: 3-4 dat die Gees slegs aan die apostels die gawe van wondertekens gegee het om hulle prediking te bekragtig. Nadat die Apostels afgesterf het en die volledige Bybel daar was, was dít (die Bybel) genoeg om die prediking aan te toets.

Maar kyk mooi: Al die gawes is toegespits op net een ding: ‘n passie vir verlore mense en die opbou van die kerk.

Ons kan na mense kyk op verskillende maniere, maar deur die Heilige Gees wil ons altyd probeer te wete kom of iemand gered of verlore is. Of die persoon IN CHRISTUS is of nie.

2. DEURDRENK MET DIE BOODSKAP VAN GOD SE GENADE – Vers 3: permanent verwonderd oor een ding: vrye genade! Wanneer die monde oopgaan: word die genade verkondig.

Dit is die unieke van die Christelike Geloof teenoor ander godsdienste – dat die saligheid op geen manier verdien kan word nie, maar ‘n vrye geskenk is – deur Christus se kruisoffer verdien. Ja, dat God vanuit ‘n mensdom aan wie Hy niks verskuldig is nie, behalwe die ewige straf nie, tóg (voor die skepping reeds) vir Hom ‘n bruid gekies het (Efes 1:4, Open 13:8), vir wie Jesus kom red het op die kruis (Joh 10:11).

Verbysterende onverdiende guns & liefde. In ons samelewing waar alles oor verdienste gaan, is dit só nodig om die boodskap van genade tydig & ontydig te verkondig. As die Gees jou vervul, bly jy permanent verwonderd oor hierdie genade en wil dit graag met ander deel.

3. VOLHARDENDE DEURSETTINGSVERMOË – Wat die meeste opval in hfst 14, is hoe Paulus en Barnabas net eenvoudig aanhou & voortgaan met die prediking. Al is die teenstand hóé fel, hulle swig nie ‘n oomblik nie. Hulle ploeg net eenvoudig deur die opposisie. Indien dit nodig is om te vlug, vlug hulle tot by die volgende stad en preek voort.

Dit is die bonatuurlike Gees-gawe van “boldness” – dapper moedigheid & deursettingsvermoë. Net die feit dat hulle deur die Gees Chrístus verkondig, veroorsaak reeds pandemonium en polariseer die stad in twee groepe – gered & ongered. Soos Jesus gesê het dat Hy nie vrede bring nie, maar die swaard (Mat 10:34) en wie nie vír Hom is nie, is teen Hom (Mat 12:30).

Pragtig is die woordjies “TEN SPYTE VAN” in v. 3: Ten spyte van die ongelowiges se teenstand het Paulus en Barnabas in die stad gebly. Die teenstand is rede om nog langer te bly, nie om weg te hardloop nie.

Dit kon nie vir Paulus maklik gewees het om verwerp te word en weggejaag te word uit die stad en met klippe gegooi te word nie. Paulus was tog ‘n gerespekteerde leier en geleerd daarby. Hy was nie daaraan gewoond om soos ‘n misdadiger behandel te word nie! Hoe vernederend! Dink hoe voel óns wanneer iemand ons net skeef aankyk. Ons wil sommer in ‘n hoekie gaan sit en huil.

Maar wat maak Paulus en Barnabas? Hulle gaan na die volgende stad en begin onmiddelik verkondig! En hulle preek met die salwing van die Gees. Mense kom tot bekering en daar is reaksie uit die hel.

En toe Paulus met klippe gegooi word? Toe gaan hy na Lystra en begin net weer met prediking. En ‘n lam man word plotseling genees.

Die wonderlikste van alles is vers 24: Toe Paulus en Barnabas oppad was met hulle terugtog – moeg en vol kneusplekke – preek hulle nog eers gou in Perge. Waar enige regdenkende mense sou uitsien na ‘n ruskans, hou hulle aan met hulle roeping en taak. Onverbiddelik toegewyd aan die Woord. Deursettingsvermoë!! So duidelik gawe/vrug van die Pinkstergees!

4. KLEIN VOOR DIE HERE EN MENSE – Dit was in Lystra waar die Here die kreupel man genees het. Hy kon nog nooit in sy lewe loop nie, maar hy spring eenvoudig op en begin rondloop. Dit is toe wat die mense dink Paulus en Barnabas is die gode Zeus & Hermes in menslike gedaante en dat hulle vir hulle offers wil bring.

Daar was destyds die legende dat Zeus en Hermes voorheen in menslike gestalte die stad Lystra besoek het en oral aan deure geklop het, maar niemand wou vir hulle huisvesting gee nie behalwe een bejaarde egpaar. Toe tref die gode die stad met ‘n vloed.

Nou wou hulle nie weer dieselfde fout maak nie, want hier is Zeus en Hermes weer in hul midde! Wat ‘n versoeking moes dit vir Paulus en Barnabas wees om so ‘n klein bietjie vereer te word! Jy weet: indien die mense dink hulle is gode, kon hulle prediking dalk makliker inslag vind, die mense sou na hulle luister! Ons menslike natuur wíl mos so graag ‘n godjie wees!

Maar wat werk die Gees in Paulus en Barnabas? Hulle retireer met afsku: “Wat vang julle aan? Ons is mense nes julle! Ons is net boodskappers wat die goeie nuus bring dat julle julle moet bekeer van hierdie sinnelose gode af na die lewende God wat julle lewensonderhoud in Sy hande hou!”

U sien? Die Here se boodskapdraers is net dienaars wat die saad saai. Die Here gee die oes. Moenie te hoog dink van die dienaars nie. Alle gelowiges is dienaars.

En wat is nederigheid? Nie ‘n ruggraatlose gevoel van: “ek is ‘n niks” nie. Wat dan? Om met die besef te leef van: álles goed/opbouend uit my lewe, is van God! Hý is God, nie ek nie. 1 Petr 5:6 – “verneder jou voor die kragtige hand van God en Hy sal jou op die regte tyd verhoog.” Klein voor God en die mense.

5. VOORWERP VAN VERVOLGING – ‘n Gehoorsame, Geesvervulde mens, maak moeilikheid en ontvang moeilikheid.

Om uitverkoop te wees aan Christus, maak die vyand kwaad. Die hele boek Handelinge getuig daarvan. Op geen goedkoop manier probeer die apostels mense bymekaar hou en saamsnoer nie, want dan sal die Waarheid gekompromiteer word. Nee, hulle versamel mense in/deur die Waarheid van die evangelie alléén. Die vyande van die Waarheid staan buite.

Dit is juis waarom ‘n uitverkoopte Christen moeilikheid veroorsaak, want hy/sy glo aan absolute Waarheid en dat dit nét in die Bybel staan – en dat dit in Jesus van Nasaret sentreer. Kyk na die teks: Vers 2: ongeredde Jode sweep nie-Jode op teen die pas-bekeerde gelowiges. Vers 4: die inwoners van Ikonium raak verdeeld – vir & teen Christus. Vers 5: die oproerige Jode wil die gelowiges aanrand. Vers 19: Opstandige Jode kom van Antiochië na Lystra en hits die mense – wat so pas nog aan Paulus en Barnabas offers wou bring – binne ‘n ommesientjie oor téén Paulus en Barnabas, soveel so dat Paulus byna met klippe dood gegooi word. Só is die menslike hart – dit draai maklik teen die Waarheid (Gal 1:6). Verder vers 22: P&B sê vir die gelowiges: “ons sal eers deur baie verdrukkings moet gaan voordat ons in die koninkryk kom.”

6. OMGEE VIR ANDER CHRISTENE – Het u opgelet dat Paulus en Barnabas met dieselfde roete terugkeer as waarmee hulle gegaan het? Dit beteken: hulle is doelbewus terug na ál die plekke waar hulle net te vore byna vermoor & verdryf is!

Lystra (waar Paulus gestenig is), Ikonium (vanwaar hulle vir hul lewe moes vlug) en Antiochië (waar hulle weggejaag is).

Is dit nie onbeskryflik nie? Waarom so? Omdat hulle eers weer die nuwe gelowiges wou gaan bemoedig en ouderlinge aanstel om hulle verder te lei. Hulle het opreg omgegee vir mede-gelowiges. Hulle moes nog onderrig word. Hulle moes geleer word om te bid. Hulle moes leiers kry (ouderlinge) en hulle het hulle self gekies en hulle aangestel deur hulle aan die Here op te dra (v.23).

Dit is die Bybelse manier van hoe ‘n gemeente regeer moet word: ouderlinge, waarvan sommige leraars is.

Dit is egter belangrik om hierdie stuk omgee-vir-mede-gelowiges by Paulus en Barnabas te sien, want dit is ‘n kenmerk van ‘n uitverkoopte gelowige: die aangetrokkenheid tot/besondere liefde vir ander Christene (Ps 16:3). Die soeke na Christus se teenwoordigheid by ander mense. Die vereiste dat vriende/vriendinne oorgegewe Christene móét wees alvorens daar ‘n pad gestap kan word.

Daar het u nou die 6 kenmerke wat u so duidelik in u lewe opmerk indien u verlang om beheers te wees deur die Heilige Gees 24 uur van elke dag: passievol vir verlore mense, verwonderd & pratend oor Gods vrye genade, volhardende deursettingsvermoë, nederig & klein voor die Here & mense, voorwerp van vervolging & teenstand asook aangetrokke tot- en besorgd oor ander Christene.

DIT is wat die uitstorting van die Heilige Gees op die eerste Pinksterdag aan ONS vandag kom doen – dit volgens die Heilige Gees se beskrywing in Handelinge 14!

Category Pinkster 2021

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)