Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

PSALMS – REEKS NO 7
Psalm 7: Die kerk wat ondergaan?

Daar kom soms tye wanneer dit lyk/voel asof die kerk van Christus nie sal oorleef nie. Dít wat die kerk in sy evangelieprediking aanbied, lyk so flou in vergelyking met die geweldige aanbiedinge/suigkrag vd wêreld. Dit wat die wêreld aanbied en waarmee die wêreld mense mislei, lýk so onoorwinlik-sterk.

Daarteenoor die prediking vd Woord, wat so vaal & onmagtig lyk. Voeg daarby die tendens wat tans in die NG Kerk aan die gang is dat die aantal teologiesgeskooldes wat nog werklik die Bybel as die onfeilbare en foutlose Woord v God aanvaar en as sodanig sonder skroom verkondig, skynbaar daagliks net minder word. Sommige gemeentes kwyn omdat mense sê dat hulle nie meer die suiwere prediking van die Woord ontvang nie. Die stem vd Herder word stil in baie gemeentes. Alhoewel die Bybel op byna alle kansels oopgemaak word, het die Here se Woord nogtans skaars geword.

Daarteenoor word daar platforms gegee aan Godloënaars en die vyande van Christus se kerk. ‘n Mens dink maar aan die doelbewuste aanslag teen die Evangelieboodskap wat Afrikaanssprekendes dikwels op radio moet verduur. Vir letterlik járe gaan dit reeds so aan. Kerklidmate raak al hoe meer uitgesproke krities téén die heldere Waarheid vd Woord. Ons sou dink dat – wanneer die Here se Woord openlik deur Sinodebesluite verloën word, dat groot getalle gemeentes in opstand sal kom en ‘n lyn in die sand trek. Tog gebeur dit nie. Dit laat ‘n mens wonder: Sál die ware kerk ooit oorleef?

Sál die kerk alles wat die huidige pandemie meebring, oorleef? Of openbare eredienste opgeskort word of nie – die punt is dat talle eens toegewyde lidmate nou vervreem word van die gemeentes. En energievlakke is laag. ‘n Passiwiteit het blykbaar ingetree.

Hoe hou dit alles met Psalm 7 verband?

Wel, in Psalm 7 ervaar koning Dawid ‘n enorme vyandige aanslag téén hom en sy koninkryk. Ons weet nie wie hierdie KUS (die Benjaminiet) was nie. Hy het egter vir Dawid belaster en gedreig. Ons lees nêrens elders in die OT van hierdie insident nie.

Ons weet egter dat Kus die gees van die Antichris aangeblaas het, want hy het lynreg téén Dawid gestaan & Dawid se koninkryk bedreig.

En dit is ‘n belangrike stukkie informasie, want in die OT was Dawid & sy koninkryk dít wat vandag die kerk van Christus is. In die OT-tyd het God Sy gemeente hoofsaaklik binne die grense van ‘n etniese volk gevorm! Bedreiging teen koning Dawid was nie dieselfde as teen enige ander koning nie! Dawid was geen sekulêre koning nie! Hy was ‘n simbool van die kerk vd lewende God. Hy was God se gesalfde. Hy verteenwoordig óns! Sou Dawid doodgemaak word, sou die aanbidding van die lewende God gevaarloop om uitgewis te word.

Waar ons soms wonder of die Here se kerk sal oorleef, erken ons daarin Dawid se gevoel wanneer Kus, die Benjaminiet, hom bedreig. En wat dóén Dawid sulke tyd? Wanneer die moontlikheid opdoem dat die Here se OT-kerk bedreig word – wat maak Dawid?

Antwoord: Hy skryf ‘n Psalm! En hy sing dit as ‘n gebed!

En in hierdie Psalm is daar ‘n belangrike riglyn opgesluit waarvan die Here se kerk deur alle eeue moet kennis neem. Veral wanneer dit voel asof die oormag vd wêreld te sterk raak en dit lyk asof die prediking van Christus maar net nie kan oorwin nie!

Dit is ook ‘n belangrike riglyn vir alle gelowiges van alle tye wanneer hulle voel dat hulle noustrop trek en die wiele begin afval. Wanneer dit vir jou voel asof ‘n vyandige oormag teen jou kom staan het en jou hande voel afgekap. DAN is Psalm 7 se riglyn belangrik. Luister maar goed daarna!

In Psalm 7 vind ons ‘n skyfievertoning, ‘n “slide show” waarvan die prentjies vinnig wissel. Ses prentjies wat soos skyfies flits. Aan die einde van die 6 prentjies kry ons die sleutel wat ons moet gebruik om die prentjies te verstaan.

Ek som eers die 6 prentjies op:

PRENTJIE NO 1 (vv 2-3): ‘N VENYNIGE AANVAL: ‘n Vredeliewende man loop langs die pad en skielik kom daar ‘n leeu uit die bosse wat dreig om die man te verskeur. Hy is stoksielalleen, niemand kan help nie. Wat kon hy doen?

Dit is ‘n prentjie van Dawid se situasie. ‘n Prentjie van die Here se mense in ‘n vyandige wêreld. Kan énigiemand ons help? Wat Dawid verstaan, is dat die Here kan help binne onmoontlike situasies.

Énige Christen weet dat God in onmoontlike situasies help, want ‘n Christen is iemand wat in die onmoontlike situasie van sondeverlorenheid was en deur die Here gered is. Níks wat ék kon doen, kon my red nie! Toe red Hy my! Ek weet – in beginsel – dat Hy in onmoontlike situasies red.

Dawid ook. Hy roep tot die Here in sy situasie. Hy kan jou uit die leeu se bek red! Dalk is daar iemand hier wat in die komende week ‘n moeilike situasie moet hanteer. Maar Hy sal ook Sy ware kerk help. Hý is magtiger as die suigkrag vd wêreld se ongeloof. In die wêreld is al godsdiens wat punte tel, die humanisme, waar die méns alles is. Ek doen wat mense & myself behaag. Die stem vd mense word gehoor as die stem van God. Sal ons & ons kinders kan oorleef binne só ‘n atmosfeer? Dawid weet dat hy sal oorleef wanneer God in die prentjie instap. Stoksielalleen teen ‘n leeu? Klink belaglik. Nee, sê Dawid, die oorwinning is aan MY kant.

PRENTJIE NO 2 (vv 4-6): HOFSAAL: Nou sien Dawid homself in ‘n hofsaal met allerlei beskuldigings wat na hom geslinger word. Hy moet opstaan en homself verdedig. Alles raak stil.

Dan draai Dawid wég van sy beskuldigers en praat direk met die regter. Want die regter weet presies wat gebeur het en wat die feite is. Hy ken selfs Dawid se gedagtes. Hy weet letterlik álles. Daarom is dit nie eens nodig om sy beskuldigers te antwoord nie. Hy beroep hom net op die regverdigheid vd regter. Dawid sien geen nodigheid om met enigiemand ánders oor die beskuldigings te praat as net met die Here nie. “Here, as ek dit of dat teen die mense gedoen het, laat hulle my dan vervolg en in die grond trap.”

Met wie praat ons wanneer ons (valslik) beskuldig word? Toe Jesus beskuldig is, het Hy absoluut niks gesê nie. Hy het nie teruggekap en Homself verdedig nie. Hy was nie op sy perdjie nie. Want Sy Vader weet alles en oordeel regverdig.

Sê die mense allerhande goed van u? Praat hulle agter u rug? Is u eerste reaksie om uself te verdedig en hulle die waarheid te vertel en hulle ‘n ding of twee te wys? Nee. Laat dit doodstil word in die hofsaal. Praat net met die Regter wat oor alle mense en engele sal oordeel.

PRENTJIE NO 3 (vv 7-8): VERHEWE REGTER: Vervolgens sien Dawid homself langs ‘n groot Vegter. ‘n Baie magtige militêre man, wat ook ‘n Regter is. Aan die een kant staan Dawid se teëstander, Kus. Maar Dawid weet dat hierdie ander Vegter vir hom sal veg. Dit verg slegs hierdie één vegter om op te staan, en dan is die geveg iets vd verlede.
Omdat die lewende God die Regter vd wêreld is, is Hy gewillig om vandag reeds tussenbeide te tree. A.g.v. Sy integriteit, regverdigheid, eer & eerbaarheid. Hy sal vir Dawid in die bresse tree. So bely hy in verse 7-8.

Die bose is van só ‘n aard dat dit uiteindelik totaal sál seëvier indien die Here nie na vore tree nie. Ons kan veg, skree, probeer, sweet, roep, huil – ja alles probeer wat ons kan – maar ons sal nie die opmars vd bose in die wêreld kan stuit nie. Behalwe … wanneer die groot Vegter opstaan en tot die stryd toetree….

PRENTJIE NO 4 (vv 9-10): JUWELIER WAT EDELSTENE TOETS: Sou goud in die Weskaap ontdek word, sou baie duisende mense hierheen stroom. Maar, alles wat skitter is nie goud nie! Hoeveel keer in die geskiedenis het mense al gedínk dat hulle goud ontdek het, maar toe dit getoets word, was dit nie egte goud nie.

Dit is die prentjie hier. Die lewende God toets die mens se hart soos edelstene getoets word. Vir Dawid is die Here alreeds met hierdie proses besig. Hy beproef die mens. Hy toets gedagtes en woorde en dade. Is dit goud of nie? Niks wat louwarm is, slaag die toets nie. Hy weet wat is wat en wie is wie. God sien mense soos hulle regtig is, nie soos ons dikwels verkeerdelik oordeel nie. Mense kan mislei word, nie die Here nie.

Wat Dawid dus sê – wanneer hy deur Kus gekonfronteer word – is: “Here U weet wat die waarheid is. Laat my teëstanders aan die pen ry. U red/verlos die opregtes van hart.”

PRENTJIE NO 5 (vv 11-14): WOEDENDE BOOGSKUTTER: Baie mense wens seker dat vers 12 nie daar gestaan het nie. God is elke dag kwáád vir die onbekeerlike mense. Hy praat met hulle. In hulle gewete, deur die natuur, deur die Woord. Die meeste luister nooit. Hulle is vasgesement in hulle boosheid.

Dan maak die Here Sy swaard skerp en maak Sy pyl-en-boog gereed. Hy berei Sy pyle voor. Hy is aktief gekant teen opstandige mense. Indien hulle nie luister nie, hulle nie bekeer nie, beplan Hy hulle ondergang. Hy sál hulle laat ondergaan. Hy is reeds besig met die beplanning. Perfekte reg en geregtigheid SAL geskied!

PRENTJIE NO 6 (vv 15-17): MISLUKTE LOKVAL: Baie mense stel lokvalle vir mense wat Christene is. Hulle bedink planne téén die kinders vd Here. Grawe gat in grond & maak dit met takke en blare toe sodat die pad soos enige ander pad lyk. Al die tyd is dit ‘n strik. Die verlore mens hoop om met die Here se mense klaar te speel. Eintlik begeer die hele wêreld die val van die ware, egte, outentieke Christelike Geloof. Maar Dawid sien hoe mense wat strikke vir ander stel, self daarin val. Hulle planne kom af op hulle eie koppe.

Dis ‘n interessante prentjie wat Dawid hier wys, want die boek Openbaring wys vir ons dat dit presies is wat uiteindelik sal gebeur by die voleinding vd wêreld. Álmal wat probeer het om Christene te pootjie, sal finaal ondergaan. Maar dit gebeur ook nou reeds. Alhoewel die Here dit nie altyd doen soos wat Hy vuur op Sodom & Gomorra gestort het nie. Maar Hy organiseer dinge sodat mense in hulle eie strikke val. Mense wat skade aan die Here se mense wou doen, sal ondergaan.

DIE SLEUTEL OM DIE PRENTJIES TE VERSTAAN (v18): Wie is God? Twee dinge: Hy is absoluut regverdig. En Hy is die Allerhoogste, m.a.w. Hy beskik oor alle mag. Dít is die sleutel om elkeen vd 6 prentjies te verstaan.

Dit is waarom Dawid slegs oënskynlik sou ondergaan. Dit is waarom die Here se kerk net oënskynlik nie sal oorleef nie. Die ware kerk sal nie en kan nie ondergaan nie. Want die Here is absoluut regverdig en absoluut magtig – Hy is die Allerhoogste. Daarom het Dawid nie ondergegaan nie.

Kyk weer na die prentjies:

Prentjie 1 >> Waarom kom die Here tussenbeide wanneer die leeu die man wil verskeur? Antwoord: Hy is regverdig: Hy sal nie toesien dat die bose seëvier nie. En waarom kan Hy alleen uit die leeu se bek red en niemand anders nie? Hy is almagtig. Hy is die Allerhoogste.

Prentjies 2&3 >> Hofsaal & Regter: Waarom steur Dawid hom nie eens aan sy beskuldigers nie en praat hy nét met die Regter? Hoe kon hy totaal vergeet wat die aanklagte was? Want die Regter is absoluut regverdig en magtig.

Prentjie 4 >> Hoe kan die juwelier wat die egtheid van mense se harte toets élke hart sien en élke gedagte toets en élke woord hoor? Hy is absoluut regverdig en almagtig.

Prentjie 5 >> Boogskutter: Hoe kan Hy met sekerheid met elke opstandige afreken en waarom sal Hy dit doen? Absoluut regverdig en almagtig.

Prentjie 6 >> Lokvalle omkeer: Hy kán dinge rangskik en organiseer sodat mense se planne op hulle eie koppe afkom. Hy kán uiteindelik die hele mensdom oordeel. Hy is absoluut regverdig en almagtig. Sy krag & mag en rég – waarborg die oorlewing vd kerk. Kerk sal oorleef omdat God só ‘n soort God is. Die kerk sal nie oorleef a.g.v. haar geestelike krag, ywer, probeerslae, gebruik van nuwe tegnologie, tegnieke nie. Die kerk sal enduit oorwin a.g.v. haar God! Die ware kerk van Jesus sal altyd voortbestaan. Dit sal nooit ondergaan nie. Tot die laaste dag sal die evangelieboodskap mense se harte oorwin en red.

Óns taak is gebed! Let op: Dawid praat met die Regter. Dis al wat hy doen. Ons moet dit nie miskyk nie. Dawid het geen vertroue op enige méns of plan of taktiek nie. ‘n Mens/gemeente se erns met gebed wys of daar erns gemaak word met die oorlewing vd kerk – of dit werklik saakmaak. Covid of nie Covid nie, maar ons gaan saambidgeleenthede via Zoom week na week doen en roep alle gemeentelede op om te kom meedoen. Ons moet ons erns met gebed sigbaar WYS asb.

In 1770 het dit gelyk asof dit finaal klaar is met Brittanje en die kerk in Brittanje. Die land het sy laagtepunt bereik op alle gebiede: geestelike, moreel, finansieël. Immoraliteit, finansiële insinking en geestelike bankrotskap was aan die orde vd dag. Niemand het meer hoop vir daardie land gehad nie.

Toe verskyn die lewende God in die prentjie.

Gelowiges begin ernstig bid en net twee mans begin preek: John Wesley en George Whitefield. Skielik begin daar ‘n beweging vd HGees. Wat ondenkbaar was, gebeur. Skares van tot 30000 woon opelugdienste by om te hoor van ‘n heilige God wat sonde haat en die hel berei het vir verlore sondaars, maar verlossing bewerk het in Jesus Christus. Duisende begin tot bekering kom. Binne ‘n kwessie van ‘n paar jaar het meer as ‘n miljoen mense tot redding gekom. Brittanje het letterlik ‘n gedaanteverwisseling ondergaan. Slegs die tussenbeide-tree van één Persoon was nodig – die lewende God vd hemel: toe is die saak afgehandel. Gelowiges kan net eendragtig tot Hóm begin roep. Dis al. Niks anders is nodig nie. Hý is in staat om ‘n onmoontlike saak te beredder.

Category Psalms

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)