Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA – REEKS NO 15
SAGARIA 11
TEMA: Tragedie in hoogste rat

Die Covid19 pandemie het ons een ding kom wys: ‘n Tragedie is nie lekker nie. Niemand wil dit graag weer sien nie. Veral waar lewensverlies betrokke is. Al wat ‘n mens positief kan doen, is om te probeer lesse leer uit wat gebeur het. Maar, een ding is waar: niemand hou van tragedies nie.

Sagaria 11 is ‘n analise van die grootste tragedie in die geskiedenis van die mens. Die interessante is net dat dit nie geskryf is nádat die tragedie plaasgevind het nie, maar 500 jaar vooruit! En tog skets dit met asemrowende detail die tragedie van die Joodse volk se verwerping van die Here Jesus Christus as Messias en die misrabele konsekwensies wat dit meegebring het.

En dit leer ons een belangrike les: Die grootste moontlike tragedie is nie Covid19 of watter ander groot krisis daar ookal mag wees nie, selfs nie eens iets soos WO2 nie, maar die verwerping van Christus, die Goeie Herder. Geen tragedie is groter as dit nie! Dit het ewige konsekwensies. Dit is een saak waaroor Christene altyd ontroerd moet wees: Daar is soveel mense wat die Goeie Herder verloën: HOE kan ek diensbaar wees dat sommige gered word? Nie af en toe nie, maar elke dag.

Dis waar dat die goddelose wêreld gewaarsku moet word oor die konsekwensies van om Christus – die Goeie Herder – te verwerp of te ignoreer. Maar dit is ook net so belangrik dat diegene wat lidmate van die kerk is en elke Sondag in eredienste vergader, daaroor gewaarsku moet word. In die geval van Sagaria 11 is dit inderdaad die verbondsvolk (die kerk) wat gewaarsku word.

Dit is moontlik om Sy Naam te bely, maar in die praktyk net jou eie lewenspassies na te jaag en Hom prakties te verloën.

Daarom volg hoofstuk 11 teen die agtergrond van die vorige twee hoofstukke waar daar soveel wonderlike beloftes gegee is aangaande die komende Messias, die Goeie Herder. Hoofstuk 10 = Seën & oorvloed waar die Goeie Herder gevolg word. Hoofstuk 11 = vernietiging waar die Goeie Herder verloën word.

Vraag is of die verbondsvolk enigsins verstaan het wat die konsekwensies sou wees om daardie beloftes van hoofstuk 10 te minag of te leef asof dit nie bestaan nie?

Sagaria 11 is dus in die eerste plek ‘n waarskuwing aan die adres van die kerk – maar dis ook ‘n prentjiesbeeld van die grootste tragedie in die geskiedenis van die mens – God se volk wat sy eie Messias verwerp en die konsekwensies daarvan moet dra.

Sagaria 11 voorsê dus 5 eeue vooruit dát die Jode hulle Messias sou verwerp. Wat natuurlik presies net so vervul is – met geweldige konsekwensies – spesifiek in 70nC toe Jerusalem deur die Romeine verwoes is en 500 Jode op een dag gekruisig is.

Ons weet immers hoedat die val van Jerusalem in 70nC ‘n direkte konsekwensie was van die Jode se verwerping van die Goeie Herder en hulle keuse om eerder vals herders – in besonder die Romeinse Keiser – te volg. En iemand soos Josefus – ‘n Joodse geskiedskrywer van daardie tyd – skryf dat die gebeure tydens die val van Jerusalem SO erg was dat dit basies onmoontlik is om te beskryf. Die Joodse land en nasie het tot ‘n tragiese val gekom.

Sagaria 11 val uiteen in 3 duidelike dele:

VERSE 1-3 > ‘n beskywing van die verwoesting van die land wanneer God se oordeel daaroor gaan

VERSE 4-14 > ‘n Profetiese gelykenis wat Sagaria self dramatiseer waarin die volk se verwerping van die Goeie Herder uitgebeeld word

VERSE 15-17 > ‘n Voorspelling van die koms van ‘n dwase, waardelose herder aan wie die mense sal onderwerp, maar hy hulle sal uitbuit totdat hyself onder God se oordeel omkom.

Ons kyk dus vervolgens stap-vir-stap na hierdie 3 dele:

1 > VERSE 1-3 > In poëtiese taal, word iets verskriklik voorspel. God se oordeel wat oor die Joodse land gaan. Libanon, Basan en die Jordaan is die geografiese merkers wat die hele land omvat. En ‘n vuur verteer die heilige land – van die noorde tot by die Jordaanvallei tot die suidelike grens. Die groot sederbome val, die sipres huil, ook die groot bome van Basan, die bosse van Basan. Die skaapherders se weiveld is vernietig. Die leeus se woonplek is verwoes.

Dit is digterlike taal om die ramp te beskryf van wanneer God se oordeel oor die Joodse volk kom.

Die interessante is dat dit die GEVOLG is van wat in die res van die hoofstuk staan. Ons sou dit andersom verwag het. EERS die probleem en DAN die gevolg. Nee, sê die Heilige Gees deur Sagaria se pen – EERS moet die gevolg beskryf word. Om te wys van watter tipe tragedie ons praat wanneer die Here se volk die Goeie Herder verwerp. Dis soos hel op aarde.

Dit is baie moontlik dat hierdie drie verse ‘n profetiese voorsegging is van wat in 70nC gebeur het toe Jerusalem deur die Romeinse generaal Titus vernietig is. Veral wanneer ons besef dat die volgende gedeelte ‘n profetiese voorsegging is van die Jode se verwerping van Jesus – die Goeie Herder. Want wat HET histories daarop gevolg? Dit weet ons uit die geskiedenis. Die val van Jerusalem in 70nC. God se oordeel het letterlik soos ‘n vuur deur die nasie geloop.

Verse 1-3 is dus kort en dis in digterlike taal geskryf. Maar dit beskryf hoe dit gaan wanneer God se oordeel oor mense loop wat buite die Goeie Herder is en dus SELF vir hulle sondeskuld moet betaal. Want sonde is ernstig en God is heilig. Sonde is daaglikse verbreking van die heilige God se wil en Hy moet en sal dit straf. Hy HET dit in die Goeie Herder gestraf. En wie in die Goeie Herder glo is dus vrygespreek van straf. Wie in die Goeie Herder glo is in God se oë soos iemand wat nog nooit gesondig het nie – vrygespreek en reggestel.

2 > VERSE 4-14 > Dis nie so ‘n maklike profetiese woord om te verstaan nie – veral nie die fynere detail nie – maar die kern daarvan is tog wel baie duidelik.

Eers ‘n neutedop-opsomming:

Die verbondsvolk se herders was die konings, profete en priesters (Eseg 34 en Jer 23). God se wil was dat die herders God se wil moet liefhê en die volk soos ‘n kudde moes voed en versorg en lei sodat hulle gereed kon wees vir die koms van die Opperherder, die Goeie Herder (Joh 10), die Messias – Jesus Christus.

Vals herders het egter die kudde verniel ter wille van eiegewin. Hulle het nie gedoen wat herders moes doen nie: die afgedwaaldes gaan soek, die kinders versamel, die beseerdes versorg, die skape voed ens.

Die gevolg is dat die volk – as gevolg van die vals herders se invloed – wanneer die Goeie Herder verskyn – hulle Hom sou verwerp en verkoop vir ‘n slaweloon – 30 silwerstukke – en ‘n vals herder BO die Goeie Herder verkies naamlik die Romeinse Keiser.

God sal gevolglik Sy beskerming oor hulle onttrek en sy verbond met die nasies – waarvolgens Hy die nasies weerhou het om Sy kudde te vernietig, – dié beskerming sal Hy terugtrek. Die vals herder sal hulle uiteindelik verniel soos wat dit selfs tydens die Babiloniese Ballingskap nie gebeur het nie. Verwerping van die Goeie Herder is nie ‘n goeie idee nie.

Hierdie geweldige boodskap word deur Sagaria met die volk gekommunikeer deur ‘n tipe opvoerinkie (deur God so beveel) waar hyself die akteur is en dan om die beurt die rolle van die komende goeie & ware Herder asook die vals herder vertolk.

Eerstens beeld Sagaria die komende Messias uit – die goeie Herder-Koning – te midde van die vals herders (konings/profete/priesters) van die tyd wat nie vir die kudde omgee nie en nie vir God vrees nie en hulleself verryk en dan nog die HERE dank vir hulle rykdom! ‘n Kudde wat daarom vir slagting ge-oormerk is. ‘n Kudde verdien tog immers om deur ‘n herder beskerm te word! Maar nee, die vals herders gee nie om nie en mishandel die skape.

Sagaria (die Goeie Herder) het twee herderstawwe genaamd GUNS en EENHEID. Met die guns en genade van God bou Hy die eenheid onder die kudde. Hy voed die skape, versorg hulle, leer hulle, onderrig hulle in die Woord, beskerm hulle, gee om vir hulle. Ons weet uit die beskrywings van Matteus/Markus/Lukas/Johannes hoe Jesus van Nasaret presies DIT gedoen het.

Binne ‘n kort tyd raak hy ontslae van drie herders – dit is konings, profete en priesters. Ons weet hoe Jesus ook dit vervul het – die ampte van koning, priester en profeet is in Homself vervul. Hy is self koning/priester/profeet.

Maar die volk draai hulle rug op hom. Hulle waardeer hom nie en verag hom. Daarom verbreek hy die twee stawwe (genade en eenheid). Die volk is God se guns kwyt en hulle eenheid verbrokkel. En God verwyder die beskerming wat Hy hulle gebied het sodat die nasies hulle kan kom verniel.

Die kudde toon geen berou oor die feit dat hulle die Goeie Herder verwerp het nie. Hoewel hulle weet wat die waarheid is. Daarom versoek die Herder hulle en sê: “Betaal my die loon wat my toekom as julle wil, want ek is klaar met julle. En as julle dit nie wil betaal nie, los dit dan.”

Hy ontvang toe sy loon – dit wat hulle gedink het hy werd was: 30 silwerstukke. Nogal genoem ‘n KOSBARE loon (vers 13). Volgens Eksodus 21:32 was 30 silwerstukke die waarde van ‘n slaaf. ‘n Slaaf wat per ongeluk deur ‘n os deurboor is.

God sê toe vir Sagaria (in die rol van die Goeie Herder): “Gaan gooi die geld vir die pottebakker”. Sagaria gaan gooi dit toe in die tempel.

Vyf eeue later verraai Judas vir Jesus vir 30 silwerstukke. Dit is wat die verraad vir hom werd was (Mat 26:14).

Later kry Judas spyt en bring die geld terug vir die priesters. Maar hulle sê: “Wat het ons met jou te doen?” Hy gaan gooi toe die geld in die tempel neer en gaan hang homself. Die priesters gaan tel egter die geld op en koop ‘n potterbakkerserf daarmee en wend die grond aan as ‘n begraafplaas vir vreemdelinge (Mat 27:5,7).

Ons sien dus hoe Sagaria se profetiese uitbeelding 500 jaar later letterlik vervul is in Christus se verwerping en die verraad teen Hom. Kan jy dink dat die lewende God NA 500 jaar steeds presies onthou wat Hy in hierdie klompie verse deur Sagaria gesê het en dat Hy omstandighede só bestier dat dit alles letterlik vervul word in die verraad teen Christus en Judas se 30 silwerstukke! Met watse soort geskrif het ons te make wanneer ons die Bybel vashou? Ek vra u: met watse boek het ons te make? Dis mos God se Woord en klaar.

3 > VERSE 15-17 > Nou keer Sagaria om en verander sy rol na DIE van die vals herder. Die vals herder wat nie omgee vir God se kudde nie. Wat niemand soek wat weggeraak het nie, wat nie omgee vir wie seergekry het nie, wat hulle nie dokter nie, wat die skape nie kosgee nie, maar eerder die vetstes slag en eet en sommige se pote afruk. Ja, hierdie herder laat die skape in die steek. En hy is vervloek. Die vloek van God sal hom tref. Die swaard sal hom tref. Sy arm sal verdor.

Dit is die vals herder wat die Jode sou kies in die plek van die Goeie Herder. Die Godgestuurde Messias wou hulle nie hê nie, daarom kry hulle iemand wat hulle verdruk. Want God het mos die herderstawwe van GUNS en EENHEID gebreek.

Uit Johannes 19:15 weet ons WIE die Jode verkies het in Jesus se plek. Hulle roep: “Ons het geen koning nie – behalwe die Keiser”. Die Keiser van Rome wou hulle hê en die Keiser het hulle gekry! Hulle was skuldig aan die bloed van die Goeie Herder en die vals herder sou hulle land in bloed bad.

Keiser Vespasianus se seun, generaal Titus, het Jerusalem verwoes in die middel van die sewejarige Joodse Oorlog wat van 66 – 73nC geduur het – met die val van Masada. Reg in die middel van die sewejarige oorlog het die Romeine Jerusalem vir 5 maande onder beleg geplaas. Dit was ‘n presiese vervulling van die profetiese woord in Daniël 9:26-27.

Generaal Titus het met die Jode ‘n ooreenkoms gesluit dat – indien hulle hulle nie sou verset nie, hy nie die stad sal vernietig nie. Maar die Jode was ontsaglik weerspannig en het Titus se ooreenkoms verwerp. In 70nC het die Romeine gevolglik die tempel beset, ‘n borsbeeld van Titus in die oostelike hoek by die Oospoort van die tempel aangebring en dit vereer. So het hulle die tempel verontreinig en die Here bespotlik gemaak. Hulle het Jode in groot getalle binne die tempelgronde doodgemaak en uiteindelik die tempel vernietig. Al wat van die tempel oorgebly het, is dit wat vandag nog daar is en wat die Klaagmuur genoem word. Op een dag is meer as 500 Jode gekruisig – soveel so dat daar te min spasie was vir al die kruise – dit volgens die Joodse geskiedskrywer Josefus. Op hierdie manier is die OT-offerstelsel finaal stopgesit – tot vandag toe. ‘n Presiese vervulling van Daniel 9:26-27.

Josefus vertel vir ons hoedat geweldige reëns uitgesak het tydens die verwoesting van die tempel. Jerusalem se dreins was verstop van al die rommel en die lyke van die Jode en die water het letterlik soos ‘n vloed deur die stad gespoel. ‘n Presiese vervulling van Dan 9:26 wat voorsê dat die vernietiging van die tempel met ‘n vloed gepaard sou gaan!

Hierdie gebeure is weer die vervulling van Sagaria 11 se eerste 3 verse wat ons aan die begin van hierdie boodskap aan die orde gestel het – die vals herder het inderdaad die land verwoes.

En ons weet uit Jesus se profetiese rede in Matteus 24 hoedat die gebeure in 70nC weer ‘n verdere vervulling sal hê by die wederkoms van Christus wanneer die Antichris die uiteindelike vals herder sal wees. En 2 Thes 2 maak dit duidelik dat die Here Jesus – met Sy glorieryke koms – die Antichris met die asem van sy mond sal vernietig. ‘n Uiteindelike vervulling dus van Sagaria 11: 17 wat ellende oor die vals herder profeteer.

Verstaan u waarom die Apostel Petrus sê dat die profetiese woord v God soos ‘n helder lig in die donkerte skyn & wat vir ons onbeskryflike hoop en verwagting gee (2 Pet 1:19)? En daardie profetiese woord is NIE deur mense voortgebring nie, maar die profete was gedryf deur die HGees (v21). Daar is ‘n almagtige hand wat ‘n goddelike profetiese program sonder haakplek laat verloop en wat dit end-uit sal doen tót die laaste dag wanneer die Antichris vernietig is. En wie Christus se kinders was deur vertroue op Sy onskuldige dood (van Dan 9:26), is in die wenspan – sonder twyfel.

Net drie konkluderende opmerkings:

1 > Wanneer ‘n mens uit die Skrif en die geskiedenis sien hoe meesterlik perfek en presies die profetiese Woord van God is en hoe Hy alles vervul en beheers, kan jy nie anders nie: jy MOET inbreek voor hierdie God. Jy moet erken dat Hy waarlik leef. Dat Hy die Waarheid is. Dat Hy soewerein is. Dat Hy heers. Dat Christus die Goeie Herder is. Dat alles waar is.

Met ander woorde: die ontdekking van die perfeksie van die profetiese Skrif moet jou bring by ‘n ontdekking van hoe WERKLIK Hy is en jou bring by volledige en algehele toewyding aan Hom. Daar is geen ander alternatief nie. Dis OF die Goeie Herder onherroeplik volg OF die ewige dood tegemoetgaan. Want onder herderskap MOET die mens wees. Die mens is so gemaak. Die mens WIL ‘n herder volg. Daarom volg alle mense ‘n herder. Indien dit nie Jesus Christus die Goeie Herder is nie, is dit die een of ander afgod of menslike uitdinksel. Daar is niks neutraal nie. Die Goeie Herder lei tot lewe en seën en die vals herder lei tot dood en verwoesting.

2 > Die grootste tragedie van die geskiedenis, is Israel se verwerping van die Messias – die Goeie Herder. En tog is dit ‘n tragedie wat daagliks steeds oral afspeel. Dis iets waarvan mense baie moeilik ‘n besef vorm, naamlik dat in alle mense se lewens waar die Goeie Herder nie waarlik GEVOLG word nie, die tragedie homself weer en weer en oor en oor herhaal.

En die uiteinde vir sulke mense sal dieselfde wees as dit wat in Sagaria beskryf word. Die verwoesting van die land in verse 1-3 is in essensie die toestand wat ewiglik in die hel sal heers. Die vloek wat God in vers 17 oor die vals herder aankondig, is in essensie die ewige vloek waaronder elke mens wat in ‘n wanverhouding tot die Goeie Herder leef, (alreeds) verkeer. Die ramp is dat die mensdom daarvan onbewus is.

Aan die ander kant is die versorging deur die Goeie Herder wat in Sagaria 11 beskryf word, die seën wat nou en vir ewig die deel is van elke mens wat die Goeie Herder liefhet en Hom gehoorsaam volg. Die versorging van ‘n Herder. Dit is die hemelse saligheid – in essensie. En hierdie beskrywing sal vir ewig vervul word in die hemel, die paradys, die woonplek van God.

3 > Sagaria 11 het ook iets te sê vir ons kerkwees vandag. In die Nuwe Testamentiese kerk is die ouderlinge die aangewese herders van die kudde. Ja, die leraars ook, want hulle is lerende ouderlinge. En die essensie van ‘n ouderling se mondering is omgee. Want dit is wat die Goeie Herder doen. Omgee deur eerstens die kudde met die suiwere waarheid te voed.

Dis ‘n vals herder wat sê dat waarheid iets relatief is of wat sonde kondoneer en die skape op dwaalweë laat beland wat op ‘n afgrond uitloop. Die ware herder voed die kudde met die waarheid van God se Woord. Die vals herder verryk homself en is ingestel op homself BO die gemeente van Christus. Die omgeehart van die ware herder gaan soek die afgedwaaldes en dwalendes, bemoedig en wys tereg en dissiplineer.

Dit alles staan in Sagaria 11.

Hoe moet ‘n gemeente nie vir sy herders bid nie. En ondersteun. Mits hulle seker is dat dit nie vals herders is nie.

In Sagaria 11 kom maak die Heilige Gees ons net weer opnuut attent op die feit dat herderskap in God se oë baie belangrik is.

Daarom moet leraars, ouderlinge en gemeente ywerig wees om te luister en gehoor te gee.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
www.tafelbergkerk.co.za
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)