Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA – REEKS NO 16
SAGARIA 12
TEMA: OP DAARDIE DAG

Wat sou u dink en sê indien u sou moes uitvind dat NIKS wat in Sagaria 12 voorsê is, ooit histories plaasgevind het nie?

Wel, ek kan vir u prontuit sê: dit hét nie plaasgevind nie!

Sedert die Heilige Gees net minder as 5 eeue voor Christus se koms deur die profeet Sagaria se pen hierdie woorde uitgespreek het – tot vandag – 2000jr ná Christus – was daar nog nooit só ‘n gebeurtenis wat die volk Israel en die stad Jerusalem betrek het nie. U sal nêrens in die geskiedenisboeke so iets vind nie.

Let op: In hfst 12 beloof die Here dat daar ‘n reuse konflik gaan kom. Jerusalem sal alle nasies ore aansit. Jerusalem sal beleër word deur alle volke. Alle nasies sal saamstaan TEEN Jerusalem, maar lelik op hulle neuse kyk. Dit sal berede magte teen mekaar wees: Perde. Die nasies sal met perde teen Jerusalem optrek. Die volkere se perde sal blind word. Al die volke sal verteer word, maar Jerusalem sal bly staan! Dawid se koningshuis sal oorwin! Dawid se koningshuis sal soos ‘n hemelwese word. Nasies sal val, maar Jerusalem sal bly staan.

En let op: Dit sal alles OP DAARDIE DAG plaasvind. Soos ‘n refrein kom daardie woorde voor: OP DAARDIE DAG. Alles sal op een spesifieke dag gebeur. Iewers in die toekoms – uit Sagaria se perspektief gesien.

Wánneer was daar toe ooit ‘n massiewe konflik wat aan hierdie beskrywings voldoen? Antwoord: Nooit.

Het God dan iets gesê/beloof en nie woord gehou nie? Dis tog onmoontlik. Dis dan HY wat alles geskep het! (Vers 1). Almagtig. Hy kan tog sekerlik dus tot uitvoering bring wat Hy beloof het. Hy het dan reg aan die begin die hemelkoepel oopgespan en die aarde op sy fondamente gegrondves (beeldspraak natuurlik). Punt is: Hy het alles met onmeetlike krag en ondeurgrondelike intelligensie geskep. Dit staan in vers 1.

Verder ook in vers 1: Hy vorm die menslike gees binne-in elke, elke, elke fetus in moederskoot. Die samesmelt van fisiese entiteite kan tog nie (menslike) GEES laat ontstaan nie. HY plaas die menslike gees binne-in elke ongeborene (sien ook Pred 11:5). By elke, elke, elke, bevrugting – vind daar ‘n wonderwerk van God plaas: die fetus ontvang ‘n menslike gees. ‘n Gees en siel wat vir God kan ken. Iets wat geen dier besit nie. ‘n Skeppingswonder vind in elke fetus plaas. Nog ‘n rede – terloops – waarom aborsie – in enige fase van ontwikkeling – so ‘n groot sonde teen die Allerhoogste is.

Indien Hy die Skepper van die heelal is EN die Skepper van elke mens se menslike gees – hoe op aarde kan Hy dan nie Sy beloftes tot uitvoer bring nie?

Die antwoord is dat Hy beslis hoofstuk 12 se beloftes tot uitvoering gebring het en dit nog verder in die toekoms sal vervul. Maar nie wat betref die letterlike stad Jerusalem nie en ook nie op die manier wat ons dink dit moet werk nie.

Om dit te verstaan moet ons antwoorde op twee vrae kry: 1 > Wie/wat is hierdie “Jerusalem” waarvan hier gepraat word en 2 > Wat word bedoel met OP DAARDIE DAG? Watter dag is dit en wanneer sal dit wees? Weet ons wat en wanneer OP DAARDIE DAG IS, weet ons wanneer hierdie groot konflik tussen die nasies en Jerusalem gaan plaasvind!

In alles moet ons weet dat die Nuwe Testament antwoorde op die meeste vrae gee. Die Skrif verklaar immers die Skrif.

JERUSALEM > Dis duidelik dat hier nie van die letterlike stad in die Midde-Ooste gepraat word nie. Ook nie van al die Jode wat daar woon nie. Dis waarom ons tevergeefs sal soek na – soos dit hier voorspel word – ‘n historiese moment waar alle nasies met perdemagte teen Jerusalem opgetrek het vir stryd. En ons hoef ook nie in die toekoms vir so ‘n konflik te wag nie. Ook nie by die wederkoms nie. En tog is die konflik ‘n baie groot werklikheid. Moenie vir een oomblik dink dat wat hier geskryf is, nie vervul word nie!

Wie en wat is die JERUSALEM waarvan hier gepraat word?

Ons weet dat Jerusalem deel is van Juda, maar hier word Juda en Jerusalem teenoor mekaar gestel. Tewens – die heel eerste sinnetjie van hfst 12 sê dat dit wat volg ‘n Godspraak TEEN Israel is. Nie VIR nie, maar TEEN. En tog is Jerúsalem al die pad die wenspan. Teen Jerusalem, is God nie. Teen Juda is Hy wel. Maar ook nie die hele Juda nie.

Dit laat ‘n mens ernstig vra WIE hierdie Jerusalem en Koningshuis van Dawid en Juda dan is ?

Die antwoord is in vers 5. Hierdie Jerusalem is almal wat hulle krag in die Here van die Leërskare soek en vind. Met ander woorde: Dis alle ware verloste gelowiges wat op die Here se beloftes hoop.

Hierdie vers 5 moes baie vreemd klink vir die Jode van daardie tyd. Hier staan: Die leiers van Juda sal sê: “Die mense van Jerusalem is sterk omdat die Here hulle God is.” Dus: die mense van Jerusalem is nie dieselfde as Juda se mense nie – nie sinoniem met etniese Jode nie! Uiters vreemd, want Jerusalem was dan JUIS Juda se mense. Nou skielik is hulle NIE!

Wie IS die mense van Jerusalem dan? Antwoord: Diegene wat werklik die Here die Almagtige hulle God kan noem! En Juda se mense is die etniese Jode – van wie sommige wel by Jerusalem ingereken word – diegene wat OOK werklik die Here ken.

Hierdie Jerusalem – waarvan hier sprake is – is dus nie die letterlike stad in die Midde-Ooste nie. Dit is MENSE. Maar nie alle mense nie. Slegs die ware gelowiges. Die verlostes! En hulle is intiem verbind met die Koningshuis van Dawid, wat op die Messias dui. Dawid was die voorloper van die komende Christus. Die Messias is die “groter Dawid”.

Sagaria 12 maak dus ‘n onderskeid tussen JERUSALEM (alle verlostes in die Messias, die groter Dawid) en die LEIERS & MENSE VAN JUDA (etniese Jode).

Hoewel die etniese Jode (mense van Juda) tog ook wel deeglik ingesluit is by God se plan. Ja, dit is JERUSALEM (die verlostes wat in die Messias is) wat die hele pad sal vasstaan, maar mense van Juda sal ook gered word (vers 7) en word dus BY Jerusalem geag.

Etniese Jode bly end-uit deel van God se Raadsplan. Hy het hulle nie vergeet nie. Romeine 9-11 maak dit glashelder duidelik dat onder die etniese Joodse nasie daar die uitverkorenes is, wat tot geloof en redding in Jesus kom en sal kom. En die mense van “Jerusalem” (dit is alle gelowiges) mag nie meerderwaardig teenoor die etniese Jode staan nie. Hulle ontvang nie MEER EER (vers 7) nie. ALMAL wat aan Christus behoort word gered. ALMAL. Uit Jode sowel as Nie-Jode. En die Here gee Sy Goddelike beskerming aan hierdie “Jerusalem” (sê Sagaria 12) – wat niks anders is as Sy NT kerk nie! In Sagaria 12 vind ons ‘n OT-profetiese manier van om van die NT-kerk van Christus te praat.

En hierdie beskerming van God is onontbeerlik, want hierdie Jerusalem staan in konflik met die nasies. Daar is nie wonderlike eenheid nie. Daar is weerstand en konflik. Want lig en duisternis meng nie. Waarheid en leuen meng nie.

Kyk ‘n mens na hierdie hoofstuk as geheel dan staan dit helder uit: Die Here voorspel hier ‘n veldslag, ‘n botsing, ‘n stryd. Die nasies (onverloste wêreld) (en selfs Juda – die etniese Jode wat nie verlos is nie) kom aan TEEN Jerusalem (die verlostes in die Messias). Maar die wenner word vooruit reeds aangewys. Dit sal Jerusalem wees.

Die fout wat mense maak – wat dink dat Sagaria 12 van die letterlike stad Jerusalem praat – en van ‘n letterlike oorlog van alle nasies wat iewers in die toekoms met ‘n berede mag teen Jerusalem sal optrek – is dat hulle oog verloor vir die feit dat hier in irrasionele terme oor Juda, Jerusalem, Dawid ensovoorts gepraat word. Hierdie begrippe word oorstyg – dit word te bowe gegaan – daar word in hoër kategorieë daaroor gepraat as net die letterlike Juda en Jerusalem en Dawid ensovoorts. Dit word vergeestelik – in die sin van dat hier van ‘n totaal ánder tipe toekomstige konflik gepraat word as ‘n aardse soort oorlog. Dit is geestelike groothede wat hier teenoor mekaar kom staan. En die wenner word vooruit gedokumenteer!

Vyfhonderd jaar VOOR Christus word die wenspan reeds aangewys. Eintlik is die wenspan in die Tuin van Eden reeds aangewys – net nadat die sondeval plaasgevind het – toe God in Genesis 3:15 (die moederbelofte) beloof het dat die HY (manlik enkelvoud) wat sal kom die slang se kop sal vermorsel hoewel die slang hierdie HY in die hakskeen sal pik – HIER is die stryd/konflik/oorlog reeds voorspel maar ook die wenner aangekondig. Voordat die geskiedenis nog kon begin, sê God reeds alles vooruit. Sagaria 12 sluit maar net by Genesis 3:15 aan!

Hoe weet ons dat dit alles so is? Ons weet dit uit die getuienis van die Nuwe Testament. Want onthou: Die Nuwe Testament lewer – deur die inspirasie van die Heilige Gees – kommentaar op die Ou Testament.

Hou in gedagte dat hierdie konflik wat in Sagaria 12 beskryf word op ‘n aangeduide TYD sal plaasvind. OP DAARDIE DAG staan daar telkens. Indien ons kan verstaan wánneer OP DAARDIE DAG is, weet ons wanneer die konflik hom sal afspeel.

Die Nuwe Testament kom sê vir ons presies wanneer OP DAARDIE DAG is.

Die NT haal by twee geleenthede Sagaria 12:10 aan en gee daaraan TWEE onfeilbare interpretasies wat vir ons wys dat OP DAARDIE DAG eintlik TWEE geleenthede is wat met minstens 2000 jaar van mekaar geskei is! Dis EEN gebeure wat minstens 2000 jaar geskei is en dus eintlik TWEE gebeure is!

Vers 10 is die sleutelteks: Die Here God voorsê dat Hy ‘n gees van welwillenheid en berou oor spesifiek die Koningshuis van Dawid en inwoners van Jerusalem gaan bring: Hulle sal na hom kyk vir wie hulle deursteek het en hulle sal oor hom treur soos ‘n mens treur oor ‘n enigste kind – hulle sal oor hom huil soos ‘n mens oor ‘n oudste seun huil. OP DAARDIE DAG sal daar in Jerusalem méér getreur word as wat daar oor Hadad-Rimmon getreur is in die vlakte van Megiddo.

Letterlik in die Hebreeuse teks staan daar: HULLE SAL NA MY KYK VIR WIE HULLE DEURBOOR HET, EN HULLE SAL OOR HOM ROUKLAAG.

Geweldig belangrik om die vertaling hier korrek te hê, want kyk hoe wonderbaarlik presies het die Heilige Gees dit vir Sagaria ingegee.

Kyk wat staan daar. God (Jahwe – God die Vader) – wat nog die heelpad vanaf vers 1 aan die woord is – sê: Hulle het MY deurboor en hulle sal oor HOM (iemand anders) (enkele manlike persoon) rouklaag en ween.

Hulle het JAHWE deurboor, maar hulle rouklaag oor HOM! Die Een wat deurboor is, is Jahwe, maar Hy noem homself beide MY en HOM. Dit kan alleenlik net wees indien daar twee persone is wat die Naam Jahwe het en tweedens indien die deurboor van die een dieselfde is as die deurboor van die ander!

Hier sien ons die misterie van die Goddelike Drie-Eenheid – waar die Here Jesus Christus die Een is wat deurboor is – maar dis so goed asof God die Vader deurboor is. Hulle is immers EEN God – Jahwe. En tog twee onderskeie persone.

Hoe weet ons dat die HOM na wie vers 12 verwys ons Here Jesus Christus is? Want die NT sê dit.

Ons lees in Johannes 19:30-37:

“Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!” Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit was Vrydag, en die Jode wou nie hê dat die liggame op die sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want daardie sabbatdag was ‘n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe het die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook dié van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat Hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het met ‘n spies in sy sy gesteek, en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het, lê daarvan getuienis af, en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle ook kan glo. Dit het gebeur sodat die Skrif vervul kan word: “Geen been van Hom sal gebreek word nie.” En verder sê die Skrif op ‘n ander plek: “Hulle sal Hom sien vir wie hulle deurboor het.”

Johannes 19:37 maak – onder leiding van dieselfde Heilige Gees wat 5 eeue tevore vir Sagaria as mondstuk gebruik het – Sag 12:10 van toepassing op Christus se kruisiging.

En dan kom Openbaring 1:7 met ‘n verdere toepassing van Sag 12:10 wanneer hy na die wederkoms van Christus verwys en sê: “Kyk Hy kom met die wolke en elke oog sal Hom sien – ook hulle wat Hom deurboor het en al die stamme van die aarde sal oor Hom weeklaag.

Nou kan ons beter sien wanneer die OP DAARDIE DAG van Sagaria is en wanneer die konflik tussen Jerusalem en die nasies dus sal afspeel.

Die NT sê vir ons dat Sag 12:10 vervul is by die kruisiging van die Here Jesus. Jesus is die HOM van wie vers 10 praat. Die HOM wat ook Jahwe is en tog iemand onderskeie van Jahwe is. Toe die Here Jesus deurboor is, is God die Vader se hart deurboor. Vir die redding van die Koningshuis van Dawid en die inwoners van Jerusalem. Dit is almal wat begin het om ten volle op die Here van die Leërskare te hoop soos Sag 12:5 sê. Hulle sal begin om op Hom te hoop vir hulle ewige redding deur met verslaenheid en berou voor Hom neer te val. God self bring SO ‘n gees oor hulle (vers 10). Dis nie iets waarby enige verlore mens self kan uitkom indien God dit nie self oor jou bring nie.

Die OP DAARDIE DAG hou egter nie by die kruisdood van Christus op nie. Dit gaan voort dwarsdeur tot by die wederkoms sê Openb 1:7. Die voleinding van die eeue. Wanneer die Groter Dawid op die wolke verskyn.

OP DAARDIE DAG sal nasies, volke, stamme, tale meteens besef en weet dat hulle al die tyd verkeerd was. Hulle sal SIEN Wie hulle deurboor het met ongeloof en veragting en ‘n leeftyd van onbekeerdheid. En daar sal ‘n massiewe geween wees. Onbeskryflik. Maar, helaas, te laat. Spreuke 1:24-27 sê dat daar ‘n dag en tyd kom wanneer mense na die Here sal roep, maar geen antwoord ontvang nie. Hulle sal soek, maar nie vind nie.

Opsommend: Sagaria 12 is God se belofte van hoe die ware Jerusalem – die NT kerk – opgebou sal word en deur mense van alle nasies aangeveg sal word – vanaf Jesus se kruisdood tot by Sy wederkoms. En God maak hierdie belofte 5 eeue voordat Jesus sou sterf. Só akkuraat is dit uitgespreek.

En nog ‘n groter wonder: Die hele boek Openbaring beskryf hoe Sagaria 12 vervul word, want Openbaring is niks anders nie as ‘n beskrywing van die konflik tussen lig en duisternis – die konflik tussen die ware kerk en die Godafvallige wêreldsisteem. En weer eens: Die wenner is reeds bekendgemaak.

Openbaring 17:14 som die hele Openbaring en die wêreldgeskiedenis op: “En hulle het oorlog teen die Lam gevoer en die Lam het hulle oorwin, want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en almal wat saam met Hom is – wat uitverkies en getrou is”.

Dit is juis HULLE wat die eintlike Jerusalem is. En Openbaring 21 bevestig dit. Die Nuwe Jerusalem is MENSE. Die verlostes in Christus. Presies soos Sagaria 12 dit voorsê het.

Wanneer ons dus in Sagaria 12 lees van al die nasies wat teen Jerusalem optrek en die gevolglike konflik en Jerusalem wat bly vasstaan, moet ons die vervulling daarvan nie in een of ander historiese oorlog soek nie, maar in die boek Openbaring wat beskryf hoe die Rooi Draak (satan) en sy helpers – dit is die twee diere en Babilon die owerspelige en die konings van die aarde en almal wat die merk van die dier dra (dit is alle onverlostes buite Christus) onophoudelik oorlog voer teen Christus en Sy kerk. En hoe die wederkoms dit beëindig en die draak en sy helpers finaal in die vuurpoel gewerp word. Openbaring beskryf ‘n konflik & uitslag wat reeds in Sagaria 12 gedokumenteer is.

Die individu of die gemeente wat hulle onverbiddelik en sonder kompromie by Jesus van Nasaret en die onfeilbare Woord van God skaar, SAL te make kry met “die nasies wat met hulle berede mag teen jou optrek”. Die Rooi Draak en sy helpers sal van jou kennisneem. Maar, wees getroos: Jy IS in die wenspan, want die vyand se uiteinde is alreeds gedokumenteer. Wie in Christus is, is vir ewig veilig. Selfs al moet jy ‘n marteldood sterf.

Christus is die deurboorde Messias. En dit is DIE MENS wat Hom deurboor het, nie die Romeinse soldate nie. En alle, alle, alle, alle mense gaan die een of ander tyd daaroor rou bedryf. Verskriklik huil en ween. Sommige ween (betyds) tot saligheid en ander ween (te laat) tot verderf en hel. Maar treur sal daar getreur word. Sagaria 12:10 sal tot op die been vervul word.

Alle verlore mense wat buite Christus in die ewigheid eindig, sal oor Christus huil en treur – na 10 miljoen jaar in die hel sal hulle steeds ween – omdat hulle en hulle sonde Hom deurboor het en hulle nou hulle verdiende ewige loon daarvoor ontvang. Indien ons enigsins die waarheid hiervan glo, HOE moet ons nie uitgaan en mense gaan waarsku nie? Ek vra u: HOE kan ons passief bly?

Maar, daar is ook diegene wat betyds treur. SALIG is diegene wat treur, het Jesus gesê. Diegene wat tydens hulle aardse lewens besef: “Dit is EK wat Hom deurboor het. Hoe huil ek nie oor my verlore toestand nie. Wat het my sonde nie aan die Seun van God gedoen nie?”

Dis SO ‘n mens wat betyds verlossing ontvang en deel is van die ware Jerusalem, die wenspan. Mag dit van ons elkeen die geval wees.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)