Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA – REEKS NO 18
Sagaria 14
Tema: Triomf van die komende Koning!

Hoe ouer ‘n mens word, hoe minder kyk jy vorentoe vir jou verjaarsdag. Maar klein kinders is weke voor die tyd al opgewonde in afwagting op hulle verjaarsdag en vertel dit vir almal – selfs vir vreemdelinge.

Daar is ‘n toekomstige dag waaroor daar oor en oor in die Skrif gepraat word en waarna mense wat die Here ken behoort uit te sien. Dit word genoem die “Dag van die Here” en in Sagaria 14 is dit die sentrale tema wat in verse 1,4,6,7,8,9,13,20 en 21 ter sprake is. Beslis iets wat ons nie kan ignoreer nie! Vraag is hoe dit verstaan moet word!

Die DAG VD HERE is nie noodwendig ‘n 24-uur dag nie, maar die besliste tyd in die toekoms wanneer die Here finale oordeel sal bring oor alle onverloste mense van alle eeue asook finale saligheid aan alle verlostes van alle eeue sal gee.

Dit is eintlik dieselfde begrip as OP DAARDIE DAG wat ons in hfste 12-13 teëgekom het, maar waar DAARDIE DAG die eerste koms van Christus insluit, plaas die DAG VAN DIE HERE die fokus op die wederkoms van Christus en spesifiek die laaste oordeel.

Die NT maak dit baie duidelik dat die kern van hierdie gebeurtenis, die tweede koms van die Here Jesus Christus na die aarde sal wees. Sy koms sal die finale – ewige – heerskappy van God op die nuutgeskepte aarde en hemel inlei. Hierdie nuwe skepping is in beginsel nou reeds die kinders van die Here s’n kragtens God se belofte (2 Petr 3:13).

Sagaria 14 is die slothoofstuk van hierdie wonderbaarlike profeteboek en dit sluit af met ‘n profetiese gesig van die finale Dag van die Here – en in daardie opsig sluit dit sterk aan by die laaste boek van die Bybel – Openbaring. Openbaring help ons dus om Sagaria 14 se boodskap beter te verstaan.

Christene wêreldwyd en van alle kerke is geneig om een van twee maniere te hê om na Sagaria 14 ( en eintlik die eskatologie – die leer aangaande die einddinge – as sulks) te kyk en dit te verstaan. Daar is meer as twee maniere, maar die volgende is die twee hoofstrome van denke wanneer dit oor die eskatologie gaan.

GROEP A > Kyk na Sagaria 14 so asof dit ‘n letterlike beskrywing is van Christus se letterlike aardse regering in Jerusalem – ook genoem die Duisendjarige Vrederyk – Die Millennium – afgelei uit Openbaring 20.

Groep A (Pre-Millenialisme – Die Wederkoms vind plaas VOOR die Millennium) sien die wederkoms van Christus as ‘n languitgerekte proses in tydperke verdeel: Eers die wegraping, waar Jesus in die geheim alle gelowiges van die aarde kom wegsteel, gevolg deur 7 jaar van Groot Verdrukking op aarde waar die Antichris heers en wat uitmond in ‘n reuse veldslag in die Midde-Ooste waar internasionale militêre magte optrek teen Israel onder aanvoering van Antichris (Die Slag van Armageddon). Maar dan verskyn Christus sigbaar en mét diegene wie Hy 7 jaar tevore weggeraap het. Hy beeïndig die oorlog deur Antichris te vernietig. Sy voet staan op die Olyfberg in Jerusalem soos Sag 14 sê. Alle gelowiges word dan beoordeel, die hele Joodse volk kom tot bekering en die Duisendjarige Vrederyk neem in aanvang, waar Christus sigbaar op aarde vir presies 1000jr regeer. Byna alles wat in Sagaria 14 gesê word, vind in hierdie tydperk – die Millennium – letterlik plaas. Die hele OT tempeldiens en diereofferstelsel, priesters, feeste ens word weer van nuuts gedurende die Millennium onderhou. Ná die Vrederyk word alle ongeredde mense geoordeel en in die hel gewerp en dan breek die ewigheid op die Nuwe Aarde aan.

GROEP B (A-Millennialisme – Daar is geen Millennium nie) > Is van oordeel dat Groep A se siening nie spontaan vanuit die Skrif self opkom nie, maar dat dit ‘n skema is wat van buite af op die Skrif afgeforseer word.

Groep B is van oortuiging dat die Voleinding ‘n eenmalige gebeurtenis sal wees – die Dag vd Here – en nie ‘n languitgerekte proses nie. Die verdrukking onder Antichris, die koms van Christus, die finale oordeel, die aanbreek van God se finale koninkryk – dit alles – moet as EEN gebeure verstaan word.

Wat die Heilige Gees (deur Sagaria se pen) in hoofstuk 14 doen, is om beeldende beskrywings uit die Ou Testament te gebruik om die groot toekomstige realiteite van die koms van Christus en die voleinding van die wêreld te beskryf. Dit is die realiteite wat beskryf word, wat letterlik verstaan moet word. Dit nie die beeldende verpakking waarin die realiteite gekommunikeer word, wat letterlik verstaan moet word nie! Ons moet (aan die een kant) die verpakking en (aan die ander kant) dit wat verpak is, uitmekaar hou en nie vermeng nie! Presies net soos wat ons met alle apokaliptiese beskrywings in die Bybel doen, byvoorbeeld vroeëre hoofstukke van Sagaria, gedeeltes van Daniël en byna die hele Openbaring!

Groep B sal dus sê dat Groep A se verstaan van Sag 14 onhoudbaar is, want dit is onmoontlik dat, ná Jesus se wederkoms, die Judaïsme en gebruike van die Ou Verbond en OT offerstelsel en tempel kan herleef – want dit sou beteken dat ‘n mens ‘n streep trek deur bv Hebreërs, want Hebreërs wys so duidelik dat die Ou Verbond dan juis in Christus vervul en grootliks afgeskaf is. Kennelik bring ‘n letterlike verstaan van Sagaria 14 ‘n mens by ‘n verkeerde eindpunt.

Eintlik is Groep A se siening op ‘n misverstand gebou. Hulle verstaan nie die manier waarop die OT profete dikwels NT realiteite voorsê het nie. En daardie manier is: hulle het welbekende Ou Verbond taal op ‘n simboliese manier gebruik om na die toekomstige Nuwe Verbond te verwys.

Een voorbeeld van hierdie manier van doen, is Maleagi 1:11 waar die profeet vooruit kyk na die NT tydperk en die Here deur hom sê: “My Naam sal groot wees onder alle nasies en op elke plek sal wierrook en graanoffers geoffer word.” Hy verwys hier na die nuwe tyd wat sou aanbreek met die Messias se koms – die tyd waarin ons nou leef NA Christus se opstanding en voor die wederkoms.

Hou in gedagte dat wierrook en graanoffers in die Ou Testamentiese tyd slegs in die Jerusalemse tempel gebring kon word. En die NT sê dat daardie OT rituele afgeskaf is. Nou hoe nou? Maleagi sê dan dat in die Messiaanse tyd die gelowiges wierrook en graanoffers sal bring.

Wel, Maleagi gebruik Ou Verbond rituele om prente van die toekoms te skets. In die NV sal gelowiges uit alle nasies nie letterlike wierrook en graanoffers bring nie, maar hulle sal die Here in Gees en waarheid aanbid (Joh 4:21-23) want dis waarvan die wierrook en graanoffers gespreek het.

Kom ons nou na Sagaria 14 toe, sien ons hoe dit wemel van plekke en gebruike wat alles so eg OT is. Dis Jerusalem en Berg Sion en Olyfberg en Jordaanvallei, tempelpoorte en Juda en Egipte en perde en offerkomme en die Loofhuttefees… Vraag is: Gaan hierdie plekke en dinge weer herleef by Jesus se terugkoms?

Blaai ons egter na die NT toe, sien ons dat die aardse Jerusalem geen rol meer speel in die NT kerk van Christus nie. Gelowiges in Christus is mense wat ALREEDS by berg Sion en by die stad van God, die nuwe Jerusalem gekom het (Hebr 12:22). Die Jerusalem van Bo is ons moeder (Gal 4:26). Die NT kerk IS die herstelde tent van Dawid (Hand 15:13-18). Die NT kerk IS Sion. Almal, van alle nasies, wat tot geloof in Christus kom, word by die ware Sion gevoeg.

Die “Jerusalem” en “Berg Sion” en “Olyfberg” en “Jordaanvallei” en “tempelpoorte” en “offerkomme” en “Loofhuttefees” waarvan Sag 14 praat – wanneer hy die toekoms in kyk en die voleinding en koms van Christus sien – is dus nie letterlike plekke in die land Israel nie. Dit dui op die glorie wat die ware kerk van Christus tegemoetgaan wanneer God se wonderlike toekoms aanbreek en daar met al Sy vyande afgereken sal word.

Kom ons fokus net ‘n bietjie op die teks en u sal hierdie dinge sien en hopelik sal u uit die Godswoord hoop skep vir die toekoms!

Net eers weer in ‘n neutedop: Sagaria 14 gebruik Ou Testamentiese-begrippe om ‘n profetiese beskrywing te gee van wat verlostes EN onverlostes te wagte kan wees by die voleinding van die wêreld wanneer die Messias finaal geopenbaar sal word.

VERSE 1-3: Die verskyning van die Here sal voorafgegaan word deur ‘n finale konflik tussen die verlore nasies en die heilige stad – die kerk van Christus. Hierdie konflik word meteens beëindig deur die verskyning van die Here God met Sy hemelse skare.

Opvallend dat dit die HERE is wat die nasies vir die stryd versamel. HY is al die pad die Een wat alles bestuur. En aanvanklik is die vyand aan die wenkant en talle gelowiges ly baie swaar. Maar dan verskyn die Here en die vyand is verslaan. Sy blote verskyning is genoeg. En so word die kop van die slang finaal vermorsel – soos God in Genesis 3:15 voorspel het.

Regdeur die Bybel word hierdie finale veldslag voorspel. In die OT profete soos Esegiël, Joël maar ook die NT soos 2 Thes 2 en Openb 16, 19 en 20. In Openbaring word dit op een plek genoem die Slag van Armageddon. Dit is die sg KORT TYDJIE van satan – waarvan Openb praat – waar satan – met die hulp van antichristelike magte – oënskynlik die kerk se stem sal stilmaak, maar presies dan kom die voleinding. Nie herlewing voor die wederkoms nie, maar swaarkry wag vir die Here se kerk!

Die boodskap is baie duidelik dat die ware kerk van Christus (Jerusalem/Sion) in die doodsnikke van hierdie bedeling baie groot verdrukking sal beleef. Dit sal voel asof die slang in beheer is. Maar God sal ‘n oorblyfsel bewaar en die verskyning van Christus sal die neerlaag in ‘n massiewe triomf omskep. Die ewige toekoms van die onverloste is DOOD en die ewige toekoms van die verloste is LEWE.

VERSE 4-5: Die Here se verskyning sal sigbaar wees en met groot krag. Sy voete raak die Olyfberg en dit skeur in twee en maak ‘n reuse kloof wat strek tot by Asal. Die gelowiges sal die kloof gebruik om te vlug – vir hulle lewe te vlug net soos die Jode eeue tevore gevlug het vir die aardbewing in die tyd van koning Ussia. Daardie aardbewing was so geweldig dat dit 200 jaar later steeds onthou word. En die Here se verskyning word daarmee vergelyk.

Sy verskyning sal die aarde skud en vrees bring by almal wat aan Sy verkeerde kant was. Ja, die Here sal verskyn en al Sy engele en ontslape gelowiges sal by Hom wees. Op daardie dag sal alle, alle ware verlostes wat ooit gesterf het, weer hulle verskyning maak. Hulle sal die Here volg. Hulle was nooit dood nie. Hulle was al die pad by God! En hier is hulle weer!

Weer eens: Die profeet gebruik OT-beeldspraak – selfs eksplisiete geografiese merkers – om ‘n duidelike boodskap te kommunikeer. ‘n Mens kan nie die boodskap misverstaan nie. En dit is die volgende:

Die Here God gaan baie sigbaar verskyn. En niemand sal twyfel dat dit HY is nie. Vergelykbaar met ‘n reuse aardbewing sal dit wees. Toe Jesus van die Olyfberg af opgevaar het, het die engel vir Sy dissipels gesê: “Hierdie Jesus sal NET SO weer kom soos julle Hom nou sien opvaar het.” (Hand 1:11). En nou bring Sagaria weer die Olyfberg in beeld. Vanwaar Sy voete opgelig het, sal Sy voete neerdaal. Dit beteken Hy kom in presies dieselfde gestalte as waarin Hy opgevaar het.

Klink dit onmoontlik? Wel, GOD sal sorg dat dit gebeur. En Sy koms sal die finale triomferende uitkoms vir alle kinders van God wees. Dis die finale ontvlugting. Nooit weer sal daar ‘n stryd gestry word nie.

VERSE 6-11: Wanneer die Here eenmaal verskyn het tot finale redding van almal wat Syne is, sal Hy BLY om vir ewig te regeer. Daar sal lig wees sónder son en maan. Daar sal lewende waters vloei. Daar sal universele aanbidding van die ware God wees. Jerusalem sal hoër geleë wees as die omliggende land. Jerusalem se bevolking sal sekuur woon. En daar sal geen vloek meer wees nie.

Alles = die gebruik van bekende dinge wat Israel goed geken het – om in beeldspraak te omskep. Dit is tog duidelik dat die water wat lewe skenk, beeldspraak is. Ook Jerusalem wat geografies hoër geleë is as normaalweg – suiwer beeldspraak. Beeldspraak wat ‘n magtige boodskap kommunikeer oor wat die ware kerk van Christus te wagte kan wees NADAT Christus finaal verskyn het.

Die vervulling van hierdie verse staan eintlik in Openbaring 21 – die nuwe hemel en nuwe aarde – die Nuwe Jerusalem. By die lees daarvan, kan ‘n mens die parallele sien – byvoorbeeld die lig sonder son en maan, die lewende water, die afwesigheid van die vloek ens.

Openb 21 maak dit duidelik dat die Nuwe Jerusalem deel sal wees van God se nuwe skepping waar Hy self die lig sal wees. Hy sal ook self die lewende Fontein wees vanwaaruit daar onophoudelik lewe en oorvloed vloei. Die paradys sal herstel wees. Die ou orde het verbygegaan (Open 21:4). Daar is nou geen onderbreking wat betref saligheid en lewe en vreugde nie. Die enigste ware lewende God sal sentraal wees en aanbid en gedien word vir ewig – deur ALMAL wat bewoners van die Nuwe Aarde is – sonder uitsondering: ALMAL. Vir altyd.

Sagaria 14:6-11 word dus sonder twyfel in Openb 21-22 vervul.

Dieselfde geld ook vir die uitspraak dat Jerusalem ‘n hoër ligging sal hê. Dit verwys nie na die antieke stad in die Midde-Ooste nie. Dit verwys na die NUWE Jerusalem waarvan Openb 21 praat. En daardie Jerusalem is niks anders nie as die ware verloste kerk van Christus wat die bewoners van die Nuwe Aarde sal wees. Die vrou van die Lam, word gesê.

Die hoër ligging van Jerusalem is eintlik ‘n tema wat ook op ander plekke in die OT profete voorkom, byvoorbeeld in Jesaja 2:2-3 en Miga 4:1-2 waar gesê word dat Sion en die tempel sal uittroon bo alles op aarde en die nasies sal daarheen stroom om deur die Here geleer te word. En God se teenwoordigheid sal vir ewig dáár wees. Daniël 2:35 sê weer dat God se finale koninkryk soos ‘n reuse berg sal wees wat die hele aarde vul. Weer eens baie duidelike beeldspraak, maar presies dieselfde boodskap as wat Sagaria 14 en Openbaring 21-22 kommunikeer.

Dit sê ondubbelsinnig WAT ‘n ware Christus-gelowige in God se toekoms te wagte kan wees: ‘n Nuwe skepping, die ewige afwesigheid van die vloek van sonde en straf, die Drie-enige God as die sentrum van alles, absolute sekuriteit, ‘n onophoudelike fontein van saligheid en lewe. Dis voorwaar die moeite werd om vir Christus die spit af te byt tydens die huidige kortstondige bedeling – as ‘n mens dink wat God se toekoms inhou.

VERSE 12-19: Hierdie verse gee ‘n beskrywing van die Here se finale heerskappy oor alle nasies. Die nasies sal OF gewilliglik aan Hom onderwerp wees OF hulle sal onwilliglik aan straf onderworpe wees. Dit sluit eintlik aan by die eerste 3 verse wat handel oor daardie finale groot konflik waar God se vyande oorwin word en God se volk meer as oorwinnaars is.

Dis nou presies van hierdie verse 12-19 wat GROEP A (hierbo genoem) sal sê: “Hier is dit wat letterlik gaan gebeur by die Slag van Armageddon. Die Here gaan die goddelose nasies teen die Jode, teen Jerusalem bring en Hy gaan hulle daar tref en oorwin – hulle sal sommer so wegvrot terwyl hulle nog veg. En die OT Loofhuttefees sal weer gevier word. Dit alles terwyl Christus op aarde heers vir 1000 jaar.”

GROEP B sal egter antwoord en sê: “Nee, Sagaria gebruik bekende OT-taal om in beeldspraak te beskryf hoe – nie die aardse stad Jerusalem nie – maar die ware kerk van Christus MEER as oorwinnaars sal wees wanneer Jesus weer kom. En hoedat AL God se vyande (wat ook die kerk se vyande is) vernietig sal word.

Weer eens is dit – wat Groep B sê – 100% in lyn met die res van die Skrifgetuienis – veral ook Openbaring.

Wat kan ons verwag om te gebeur in die doodsnikke van hierdie bedeling, vlak voor Christus se koms?

Ons kan verwag dat die ware kerk van Christus verdruk sal word van alle kante en ‘n ganse wêreld wat haar teëstaan – ook fisies. Oorlog – in die ware sin van die woord. Waar ookal die ware kerk met ‘n kragtige getuienis uitstaan, sal die nasies – wat deur sataniese bedrog bedwelm is – haar aanval. Selfs uit die geledere van die kerk self – wat vals kerk is – sal die ware kerk aangeval word. Soos Sagaria sê: Juda sal Jerusalem aanval. Hoewel daar nogtans baie uit die nasies tot die kerk toegevoeg sal word.

Een ding is seker: Koue en louwarm mense wat nie werklik dissipels van Christus is nie, het nie ‘n rooskleurige toekoms nie. Wanneer Christus verskyn sal hulle op hulle voete wegvrot. Die laaste gerig sal vinnig en finaal wees.

Maar mense uit alle nasies wat die Here van harte liefhet en gehoorsaam, sal feesvier – dankbaar dat hulle nie handdoek ingegooi het nie. Dis oestyd! Koring en kaf word geskei. Die Here se oes word finaal ingebring. En die fees van die oestyd word gevier.

Die OT Loofhuttefees (Lev 23) was ‘n jaarlikse oesfees wat profeties die toekoms ingekyk het na die uiteindelike hemelse geluk waar die volle getal verlostes vir ewig op die nuwe aarde sal wees. Die betekenis van die Loofhuttefees word weer eens in Openbaring 21-22 vervul. Die finale nuwe Jerusalem vervul die betekenis van hierdie fees. Wat ‘n glorieryke vooruitsig! Dis voorwaar die moeite werd om Christus te volg – deur dik en dun – tot die einde toe!

VERSE 20-21: Jerusalem se finale, ewige heilige staat! Dit is wat hier beskryf word. HEILIG beteken om volledig die Here s’n te wees = ten volle vir HOM opsygesit te wees. NIKS, maar totaal niks onrein sal daar inkom nie (Open 21:27). Die verlostes sal tot in die fynste detail van hulle lewens geheilig wees.

Kyk net hoe kragtig is die beeldspraak wat Sagaria gebruik. Onthou dat PERDE seremonieël onrein was in OT tyd (Lev 11:1-8). En so ook die gewone potte en panne in die tempel. Die gewone potte kon nie vergelyk word met die bakke wat by die altaar gebruik was nie. Die gewone potte was ritueel onrein. Om nie eens te praat van die potte en panne wat in die Israeliete se gewone huishoudings gebruik was nie!

Maar kyk nou hoe keer die Heilige Gees – deur Sagaria se pen – alles onderstebo. Die inskripsie wat in die Ou Testament-tyd op die Hoëpriester se tulband geskryf was – naamlik: HEILIG AAN DIE HERE – dit staan nou op perde se klokke. PERDE! Onrein diere. En letterlik ALLES is heilig (die Here s’n). Ook die gewone potte en panne. En onrein onbesnedenes – soos Kanaäniete – sal nie in sig wees nie.

Lees ons Eksodus 28:36-38, sien ons hoedat daardie woorde HEILIG AAN DIE HERE op die Hoëpriester se tulband, alle onreinheid wat aan die Israeliete se offers gekleef het, verwyder het wanneer hulle by die tempel doenig raak.

Wat sê hierdie OT-beeldspraak dus van die ewige tuiste van almal wat in Christus verlos is? Wat wag op hulle? Presies dit wat Openb 21-22 sê! Dit sal ‘n plek wees van totaal, geheel en al en integraal die HERE S’N te wees met niks onrein wat tot in ewigheid toegang sal kry nie.

SO ‘n geweldige vooruitsig moet mos VANDAG ‘n uitwerking op die ware kind van God se lewe hê – naamlik dit moet jou en my aanspoor om nooit koud of louwarm te wees nie (Open 3:16), maar ‘n radikaal toegewyde volgeling van Christus.

Dit beskryf die Apostel Petrus vir ons in 2 Petrus 3:11 wanneer hy sê: “Terwyl ons al hierdie toekomstige dinge verwag, hoeveel te meer moet ons dan nie toeneem in ‘n lewe van heiligheid en Godsvrug nie – terwyl ons op die koms van die Dag vd Here wag en dit verhaas nie?!”

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)