Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA-REEKS NO 5
Sagaria 3: 1-5 > Die groot omruiling

Ons het reeds die afgelope 4 weke soveel geleer van hoe OT profesie werk, hoe ‘n mens die OT profete moet lees, wat apokaliptiese literatuur is ensovoorts.

Ons het gesien dat – hoewel Sagaria veral met die Jode van sy tyd binne hulle spesifieke konteks praat en hulle aanmoedig om die herstel van die tempel te voltooi, hy OOK verder die toekoms inkyk en Jesus se eerste sowel tweede komste sien. En verder sien hy letterlike plekke soos Babilon en Jerusalem as simbole van geestelike realiteite.

Byvoorbeeld: Babel = die simbool van die sondaar se rebellie en opstand teen God. Alle mense wat buite God se verlossing leef, is inwoners van Babel. Net so is Jerusalem = die stad van God bestaande uit alle verloste mense. Die hele mensdom bestaan uit hierdie twee groothede. Met niks tussen-in nie.

Verder hoor Sagaria iemand praat wat JAHWE (Die Here) is en tog onderskeie is van JAHWE SHABAOTH (Die Here die Almagtige). Dis nie twee Jahwe’s nie, maar hierdie JAHWE is die Here Jesus Christus voor Sy menswording in Betlehem. HY sal die een wees – gestuur deur JAHWE SHABAOTH – wat in die midde van Sy mense sal kom woon. Baie mense uit baie nasies sal aan Hom verbind word. En ons weet hoe dit in die NT vervul sou word.

En dan hoor ons die evangeliese oproep uit Sagaria se mond: KOM UIT BABEL UIT WEG EN KOM NA SION, NA JERUSALEM! Ontvlug Babilon en voeg jou by Jerusalem. Bedoelende die geestelike Babilon en geestelike Jerusalem! Dis die oproep tot bekering.

Vraag is: HOE hou ‘n mens op om ‘n burger van Babel te wees en HOE word jy ‘n burger van Jerusalem?

Sagaria se 4de visioen gee die antwoord op hierdie vraag. Dit is ons gelese gedeelte: 3:1-5!

Lees dit weer: “Die Here het my ‘n gesig laat sien. Ek het die hoëpriester Jesua voor die engel van die Here sien staan, en regs van hom het die Satan gestaan, besig om Jesua aan te kla. Die Here het vir die Satan gesê: Ek sal jou straf, Satan, Ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf. Hierdie man is soos ‘n stuk hout wat uit die vuur gered is. Jesua het klere aangehad wat liederlik bevuil was. Hy het daar voor die engel gestaan, en die engel het vir sy helpers gesê: “Trek uit dié liederlike vuil klere van hom.” Vir Jesua het hy gesê: “Ek het jou jou oortredings vergewe en Ek gaan vir jou skoon klere aantrek.” Toe sê ek: “Hulle moet ‘n skoon tulband op sy kop sit!” Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek terwyl die engel van die Here daar by staan”.

Wat is hierdie 4de visioen wat die profeet sien? Wie is hierdie Jesua/Josua en wie is die “die Engel van die Here”? En wat presies gebeur hier? Hoe moet ons dit verstaan?

Om dit reg te verstaan, moet ons die historiese konteks waarbinne Sagaria op daardie oomblik as profeet opgetree het, in gedagte hou:

Die Here se volk was vir 70 jaar in ballingskap in Babel as gevolg van hulle afvalligheid van die Here. Ná die 70 jaar het omtrent 50000 teruggekeer na Jerusalem onder leiding van Serubabel (die goewerneur) en Josua (die hoëpriester). Die stad was egter nog steeds in chaos – die stadsmuur was plat, die tempel in puin ensovoorts. Daar was egter soveel teenstand en aggressie en onverskilligheid van die kant van die mense wat daar gewoon het dat die werk om die tempel en stad te herbou sommer gou tot stilstand gekom het. Vir ‘n verdere 18 jaar het die tempel so in puin gelê. Geen vordering is gemaak nie.

Toe stuur die Here vir Sagaria en Haggai om die Jode te motiveer om die tempel te herstel en ook om geestelike prioriteite reg te kry. Dit was ongeveer die jaar 520vC. Die gevolg hiervan was dat die herbou van die tempel 4 jaar later voltooi is (Esra 6:15).

Op hierdie punt moet ons net in gedagte hou dat die herbou van die tempel nie ‘n doel opsigself was nie, want die tempel het God se woonplek verteenwoordig. Sy gemanifesteerde teenwoordigheid was in die midde van Sy mense – binne in die allerheiligste van die tempel – agter die voorhangsel waar die verbondsark staan.

Die herbou van die tempel het dus in ‘n baie letterlike sin beteken die terugkeer van die fisiese teenwoordigheid van God in die midde van Sy volk. Dit het nie gegaan oor die letterlike gebou nie. Dit het ook nie net gegaan oor die manifestasie van God se teenwoordigheid nie. Dit het daaroor gegaan dat daardie stad, daardie tempel, die plek sou wees waar die Here Jesus se voete 500 jaar later uiteindelik sou moes loop.

Wat nou in hierdie 4de visioen gebeur, is dat die Here vir Sagaria wys op watter manier Hyself die volk in die regte verhouding met Homself bring. Onthou dat die volk juis in ballingskap was omdat hulle so ongeskik was om die Here se volk te wees. Hulle sondes en afvalligheid het ten hemele geroep. En die aanklaer, Satan, was daar om hulle by God aan te kla en te beskuldig. HOE kon die tempel enigsins herstel word indien die Jode in so ‘n patetiese toestand is? God is immers heilig. Die volk moet voor God as ‘n priesterlike nasie herstel word. Restorasie is nodig. Maar hulle kan onmoontlik nie hulleself daar bring nie. En alles waarvan satan hulle beskuldig is die waarheid. Elke woord. Hulle is sonder verweer. As God nie self ‘n plan maak nie, dan groet die Jode en kan hulle nie voortgaan om die Here se verbondsvolk te wees uit wie die Messias gebore sal word nie.

Wanneer Sagaria dus vir Josua – die Hoëpriester – met vuil klere voor God sien staan, is dit eintlik die volk wat deur Josua verteenwoordig word. Die Hoëpriester (as amp) het in elk geval die volk voor God verteenwoordig, wanneer hy eenkeer per jaar agter die voorhangsel gaan om versoening te doen vir die sondes van die volk en vir hulle intree by God ensovoorts.

Josua, die Hoëpriester, het dus nie LETTERLIK voor God met letterlike vuil klere gestaan nie. Wat Sagaria sien, is ‘n visioen wat ‘n duidelike boodskap oordra oor hoe die volk Israel onwaardig voor God is, deur die satan aangekla word en dan deur ‘n almagtige Godsdaad van genade vrygespreek en reggestel word! Dis niks meer en niks minder as die kern van die evangelieboodskap wat hier in prentjiesvorm versinnebeeld word nie! En dis so eenvoudig verstaanbaar.

Kom ons kyk stukkie vir stukkie na verse 1-5 om dit te ontgin!

Wat presies sien die profeet?

Hy sien 3 persone: 1 > Josua, die Hoëpriester – maar hy lyk nie baie goed nie. 2 > Josua staan skuldig voor die Engel (of boodskapper) van die Here. Dit is die Here Jesus Christus in Sy OT-gestalte VOOR Hy vlees geword het in Betlehem. Hy verskyn dikwels in die OT onder hierdie Naam: DIE ENGEL VD HERE. In Sagaria 1 is Hy ook die Man op die bruin perd. 3 > Josua se aanklaer. Satan (beteken aanklaer) self is daar om vir Josua voor God aan te kla. Opvallend: Alles waarvan hy vir Josua aankla, is die reine waarheid!

Maar dan gebeur iets merkwaardig:

In plaas daarvan dat die Engel vd Here (die gepre-inkarneerde Christus) met Satan saamstem oor Josua se skuld, doen Hy ‘n verstommende ding: Vers 2 > Hy sê vir die aanklaer: “Die HERE bestraf jou satan! Die HERE wat Jerusalem gekies het, bestraf jou! Is hierdie man (dis Josua) nie soos ‘n brandende hout wat uit die vuur geruk is nie?”

Die Engel vd Here aanvaar dus nie satan se beskuldigings en aanklagte nie – al is dit alles feitelik korrek. Maar, Hy bestraf satan! En Hy informeer die duiwel dat Hy Jerusalem gekies het. Josua was gekies deur die Here en hy was deel van Jerusalem. En dan bestraf Hy die satan ‘n tweede keer. Sodoende kon die duiwel deeglik verstaan HOE ernstig die Here sy aanklagte verwerp.

Hierdie is so ‘n duidelike prentjie van satan se toegespitste werksmetode. Deur middel van leuens en misleiding beloof hy groot genot en vreugde deur in sonde te leef – sondes soos begeertes, gierigheid, haat, selfsug, kwaadpraat, drank, pornografie, ontrouheid, buitehuwelikse saamwonery ens.

En dan, wanneer die mens in hierdie web vasgevang is, word hy jou aanklaer. En sy uiteindelike doelwit is jou dood. Hy wil nie net jou aardse lewe kortknip nie, maar jou ook die ewige dood laat sterf. Die dood in die hel.

Satan se werk is om aan te kla en te beskuldig. “Jy is so sleg, God kan en sal jou nooit aanvaar nie.” Of: “Gee maar liewer op om die Here te wil volg – dit sal nooit werk nie.” Of: “’n Heilige lewe sal jy nooit kan geniet nie, so waarom dan nie liewer die sonde geniet nie?” Of: “Dis te laat vir jou om gered te kan word” Of: “As God jou dan nie wil hê nie, geniet eerder die genot van sonde terwyl jy nog ‘n kans het.”

Die Engel vd Here erken egter dat Josua soos ‘n brandhout is wat uit die vuur geruk is (sien ook Amos 4:11). Soos wat alle Christene steeds is.

Het jy al ooit ‘n stuk hout in vuur gesien wat homsélf uit die vuur kan verwyder? Dis onmoontlik. As iemand dit nie met ‘n tang uithaal nie, sal dit aanhou brand en uiteindelik tot as word.

Dis hoe alle sondaars is – onder die toorn van God – waar almal in elk geval van nature is. Slegs die Here Jesus kan jou daar uitpluk, anders is dit vaarwel. Uit jouself, kan jy nie uit nie. So was Josua ook (die volk Israel).

Satan grynslag, want Josua (die volk) so sondetoestand is onder God se toorn en niks wat hulle self doen kan hulle daaruit pluk nie.

Maar dan (vir satan) die skok: Die Engel van die Here kan en sal die brandhout uit die vuur pluk!

Die Here bestraf nie net die aanklaer nie. Daar gebeur iets verder. En dis wonderlik.

Die Engel vd Here gee opdrag dat Josua van klere moet verwissel.

Sy vuil, liederlike kleed (wat ‘n simbool is van sy sonde en skuld voor God) moet verwyder word en hy moet nuwe klere (sy reg-wees voor God = geregtigheid) aangetrek word. Asook ‘n skoon tulband om die hoof. Die tulband was ‘n simbool van heiligheid – dit beteken om die Here s’n te wees, opsygesit te wees vir die Here. Dit weet ons omdat daar volgens voorskrif in Eksodus 28:36-37 op die Hoëpriester se tulband geskryf moes wees: “Heilig aan die Here.”

Met ander woorde: Josua staan voor God in die vuilheid en besmetting van sonde en skuld en onheiligheid (geskei-wees van God). Satan beskuldig hom voor God. Die Engel vd Here (Jesus voor Sy menswording) bestraf die satan en gee opdrag dat Josua se sonde en skuld verwyder moet word en hy in die plek daarvan volle reg-wees met God en heiligheid (geskei-wees vernietig) ontvang. Sonder verdienste van sy kant af – slegs as ‘n vrye gawe van God se genade.

Opvallend dat God sonde as vuilheid sien. Besmetting. Sonde word dikwels vergoeilik – so asof dit nie so ernstig is nie en beslis nie die ewige dood tot gevolg het nie.

Ons vergeet soms dat menslike opinie nie hier ter sake is nie, maar slegs God se Woord. Hoe HY sake sien, dis al wat tel. Ons idees en opinies en denke en gevoelens sal irrelevant wees op die Groot Dag. In Joh 12:48 verklaar Jesus: “EK sal julle nie oordeel op die laaste dag nie. Die WOORDE wat ek gespreek het, sal julle oordeel op die laaste dag.”

Wel, volgens daardie Woorde, is sonde vuilheid en besmetting. En indien dit nie deur ‘n Godsdaad verwyder word nie, het nie een mens veel hoop nie.

Maar die Goeie Nuus van die Evangelie is nou juis dat dit deur ‘n Godsdaad verwyder is. En daarvan getuig hierdie visioen wat Sagaria gesien het, in alle tale. Dit het natuurlik in beginsel op die kruis van Golgota gebeur. DAAR het hierdie einste Engel van die Here – nadat Hy in Betlehem mens geword het – gesterf en self die offer geword wat in beginsel die sondeskuld en smet verwyder het van almal wat ooit tot geloof sou kom.

Dit was 2000 jaar gelede.

En sederdien – deur die tyd heen – wanneer daardie mense tot bekering en geloof kom, vind die wonder in hulle eie ondervinding plaas. Die wonder van dat hul sonde en skuld verwyder word en hulle die reg-wees-met-God (geregtigheid) in die plek daarvan ontvang. Dit word hulle toegesê. Toegerekende geregtigheid – wat Christus se geregtigheid is. Plus heiligheid = die Here s’n te wees. Dink net daaraan: Jy staan dan voor God in ‘n posisie van reggestelwees met Hom. Want jy staan voor Hom met die perfekte kleed van Jesus se geregtigheid om jou skouers. En Sy heiligheid.

Sagaria se visioen is dus ‘n prentjiesbeeld, ‘n video, van hierdie omruiling wat plaasvind: A) Reeds op die kruis plaasgevind en B) in die individu se eie ondervinding plaasvind wanneer daar bekering en vertroue op Christus kom.

Ja, natuurlik dui die visioen heel eerste op Israel en hoe God hulle geestelik herstel om in te pas by ‘n Jerusalem waar die mure herbou is en die tempel herbou is en die tempel weer funksioneer.

Maar die profetiese woord moet meesal gelees word op verskillende vlakke van vervulling. Byna soos ‘n dubbeldek (of trippeldek) bus.

TERWYL Sagaria die herstel van Israel sien, kyk hy ook verder en sien die hele evangelieboodskap geïllustreer. Hy sien die versoeningswerk van Christus.

Wat vir my verstommend is in hierdie visioen, is die absolute vrymagtige genade van God wat niks in ag neem van wat die mens (die beskuldigde sondaar) doen nie. HY spreek eenvoudig ‘n magswoord en die omruiling van klere vind plaas. En satan kan daarteen nie ‘n woord sê nie.

Die bloed van Christus maak die aanklaer stil. Die sterwe en opstanding van Christus praat die finale en laaste woord.

In Jesaja 61 lees ons die blye uitroep in vers 10: “Ek sal my baie verheug in die Here, want HY het my geklee met die kleed van verlossing, Hy het my bedek met die kleed van geregtigheid.”

En in Jesaja 43:24 sê die Here: “Julle het my belas met julle sondes. Julle het my moeg gemaak met julle ongeregtighede.”

En dan verwag ‘n mens dat die volgende vers iets sal sê soos: “En daarom gaan ek julle uitwis..”

Maar nee, daar staan: “Ek, Ek is Hy wat julle oortredings uitwis, vir my eie eer onthalwe.”

Dis hierdie hartklop wat ek in Sagaria se visioen raakhoor.

Ek dink die vers in die NT wat Sagaria se visioen die beste saamvat is 2 Kor 5:21 > “Vir ons onthalwe, het God (die Vader) Hom (dis Christus) wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak – sodat ons kon word die geregtigheid van God in Hom”

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)