Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA – REEKS NO 6
Sagaria 3: 6-10
MY DIENAAR LOOT

Een van die wonderlikste kenmerke van die profetiese geskrif van Sagaria is hoe hy die NT vooruit vertel. Honderde jare vooruit. Die boodskap van verlossing in/deur Jesus Christus wat die NT uitspel, word deur Sagaria eeue vooruitgesê. En daarmee skakel Sagaria 100% perfek in by die res van die OT. En alles wat hy sê, word weer met die grootste perfeksie in die NT vervul. Tewens ALLES word in een enkele Persoon vervul : Jesus van Nasaret.

Dit is die wonder van die Skrif. En dit wys onteenseglik op die primêre Goddelike outeurskap van die hele Bybel.

In die 4de visioen het Sagaria ‘n video gesien van hoe die Hoëpriester Josua met vuil klere aan voor die Engel vd Here (Jesus voordat Hy mens geword het) staan, hoe die satan hom beskuldig, maar hoe die Engel vd Here beveel dat Josua se vuil klere uitgetrek moet word en hy met skoon klere beklee word. Pleks daarvan dat die Engel vd Here vir Josua bestraf, word Satan bestraf.

Josua verteenwoordig natuurlik die hele verbondsvolk, Israel wat uit ballingskap uit Babel teruggekeer het. Hulle tempel sou aanstons herstel word en in hierdie visioen wys God hoe Hy Sy mense sal versoen met Homself en hulle sondeskuld wegneem sodat hulle op ‘n Godwaardige wyse die tempeldiens sou kon hervat.

Maar die visioen het ook ‘n verdere, toekomstige vervulling in die Here Jesus Christus en wys op die manier hoe alle sondaars wat deur God geregverdig word, vrygespreek word deur God self deurdat die sondeskuld weggeneem word en die mens met Christus se perfekte kleed van geregtigheid beklee word.

Dit is met ander woorde niks anders nie as ‘n prentjiesbeeld van hoe die evangeliese vryspraak van ‘n sondaar werk: DAARDIE mens wat homself/haarself in geloofsvertroue op Christus Jesus se verlossingsbloed werp vir redding en vryspraak. SO ‘n mens word SO vrygespreek: Soos Josua – ten spyte van satan se beskuldigings (wat alles die waarheid is!) – op grond van JESUS se kruisbloed – ‘n nuwe kleed van geregtigheid van God ontvang. En meteens in die regte verhouding tot God staan.

Die vraag is egter: HOE is so iets moontlik? Presies HOE handel God met sonde? Sag 3: 6-10 beantwoord daardie vraag. En die NT sit die uitroepteken daaragter!

Hierdie paragraaf is dus nog steeds deel van die 4de visioen wat Sagaria ontvang het.

Net nadat Josua nuwe klere (simbolies van die kleed van Christus se geregtigheid) ontvang het en dus in die regte verhouding met God geplaas is, hoor hy hierdie woorde van die Engel vd Here:

“So sê die Here, die Almagtige: As jy nou gaan en gehoorsaam aan My wil leef, sal jy die gesag hê oor die tempel en altyd volle toegang tot My hê, net soos hierdie engele het.”

Nou moet ons dit goed verstaan: Hierdie opdrag tot ‘n gehoorsame lewe, is nie ‘n voorwaarde wat God stel waaraan Josua EERS moes probeer voldoen ALVORENS hy vrygespreek kon word en geregverdig kon word nie. Dit het alreeds gebeur. Dis afgehandel. Die Engel vd Here het dit uit genade gedoen sonder dat Josua ‘n vinger kon verroer. Die Here het GEEN pogings tot gehoorsaamheid of lewensverbetering in ag geneem nie. Hy het net Josua se vuil klere in ag geneem. En satan se beskuldiging. En NOGTANS het Hy hom vrygespreek en ‘n nuwe tulband op sy kop geplaas – ‘n simbool van heiligheid. Op grond WAARVAN die Engel vd Here dit kon doen, sal ons binne minute in verse 8-10 sien.

Maar eers die vraag: Hoe moet ons dit verstaan dat Josua – die oomblik nadat hy uit genade gered en vrygespreek is – die opdrag tot gehoorsaamheid aan God se wil kry EN dat daardie gehoorsaamheid die voorwaarde gemaak word van sy verdere suksesvolle en geseënde diensbaarheid as Hoëpriester EN dat daardie gehoorsaamheid die voorwaarde gemaak word van sy voortgesette ononderbroke toegang tot God se teenwoordigheid?

Hoe moet dit verstaan word? Die een oomblik is sy vryspraak uit pure genade, sonder dat enige gehoorsaamheid vereis word. En die volgende oomblik word gehoorsaamheid as voorwaarde gestel vir sy – AS REEDS VRYGESPREEKTE EN REGGESTELDE – voortgaande lewe met God? Moes hy nou vir die res van sy lewe probeer om reg te leef ten einde sy reggestelwees met God (sy skoonklere en nuwe tulband) te behou – dat hy dit nie dalk iewers langs die pad verloor nie?

Beteken dit dat – indien hy in die toekoms sou faal om gehoorsaam en toegewyd en oorgegewe te leef (en hy sou baie beslis daarin faal) – dat hy sy posisie van vrygespreek te wees en God se kind te wees kon verloor? Sou hy sy eie redding tot niet kon maak deur moontlike ongehoorsaamheid?

Eintlik is die saak glad nie so gekompliseerd nie. Verse 6-7 sê maar net wat die hele Bybel sê, naamlik dat

A) wanneer ‘n mens uit God se vrye guns alleen Sy kind geword het, God se Wet (wat ‘n uitdrukking is van Sy perfekte morele wil) vir jou begin geld as rigsnoer van ‘n dankbaarheidslewe. Jy het nou ‘n weergebore nuwe natuur en wil graag die Here dien en volg. Hoe? Gehoorsaamheid aan Sy wil.

B) die mens wat vryspraak en verlossing ontvang het se lewe verander sigbaar en juis dit is die bewys DAT hy/sy werklik vryspraak ontvang het. Die begeerte om die Here in gehoorsaamheid te volg, is terselftertyd ook die bewys dat die weergeboorte plaasgevind het. Dit is wat Jakobus 2 leer: Die ware geloofsvertroue produseer noodwendig WERKE. En die WERKE is die bewys dat daar geloofsvertroue is. Jou wakkerlê in die nag omdat dit jou vretend pla dat jy nie op standaard is in jou lewe van toewyding aan jou Verlosser nie, is nie ‘n slegte teken nie. Dis juis ‘n goeie teken! Die feit dat jy faal in jou gehoorsaamheid pla en hinder jou en dryf jou uit tot dieper bekering. Die mens wat nog nie vrygespreek en verlos is nie en nog nie ‘n nuwe hart ontvang het nie, ken gewoon nie hierdie tipe wakkerlê-sessies en swetende wroeging nie. Die begeerte en verlange na gehoorsaamheid aan die Here is juis die teken DAT die nuwe lewe regtig posgevat het. In Sagaria 3 se taal: Dat die nuwe kleed aangetrek is en die tulband in posisie geplaas is. Die mens wat nog nie die nuwe kleed en tulband ontvang het nie, is glad nie bekommerd oor gehoorsaamheid en toewyding nie. Hy dink valslik hy is ‘n kind vd Here en bly onversteurd onder die narkose van daardie valse gerustheid.

En dan die aangrypende verse 8-10: ‘n Direkte voorsegging van die komende Messias. En tegelyk ook ‘n verklaring van OP GROND WAARVAN Josua se sondeskuld sommer net so weggeneem kon word. OP GROND WAARVAN kon hy ‘n nuwe tulband op sy kop ontvang? OP GROND WAARVAN kon sy hart verander word om in gehoorsaamheid aan die Here te begin leef?

Die antwoord: OP GROND VAN die Messias wat gaan kom – iewers in die toekoms. Dis op grond van SY koms en wat HY sou kom doen, wat al hierdie wonderlike dinge met ‘n helverdiende sondaar – soos Josua – soos Israel – kon gebeur.

Die Here die Almagtige (dis God die Vader) graveer die volgende woorde in Josua se hart – ‘n absolute versekering wat die Here God hom gee….

Die Here die Almagtige gee vir Josua die volgende VYF versekerings waaraan hy met sy hele hart kon vashou:

EERSTE VERSEKERING >> JOSUA EN DIE PRIESTERS WAT RONDOM HOM SIT, IS SIMBOLIES/TEKEN VAN IETS WAT IN DIE TOEKOMS GAAN GEBEUR >> Hulle is ‘n teken van wat die toekoms inhou. Josua – as Hoëpriester – is ‘n simbool van die finale Hoëpriester wat op die toneel sou verskyn – ook genoem God se Dienaar Loot. En die ander priester is ‘n simbool van alle gelowiges wat deur hierdie Dienaar Loot met God versoen sal word – hulle sal almal saam God se priesterdom wees.

Ons weet dit alles omdat die NT dit vir ons verklaar. Net soos die OT Hoëpriester die volk voor God verteenwoordig het en vir hulle voorbidding moes doen (veral op die Groot Versoendag waar hy die bloed van ‘n bok as sondeoffer in die Allerheiligste van die Tempel moes neem om versoening te doen vir die mense) net so sou Jesus Christus dit wees en doen. Die hele Hebreërbrief spel dit vir ons uit.

Josua die hoëpriester was dus simbolies van die Messias wat sou kom. In die volgende vers genoem: God se Dienaar Loot. Wie se Naam uiteindelik ook Josua (Hebreeus) sou wees of Jesus (Grieks). Hebreërs 8-10 vertel vir ons hoedat Jesus die heiligdom van God slegs eenmaal sou betree – met Sy eie bloed – om met die sonde te handel – eens en vir altyd (Soos Daniel 9:24 reeds voorsê het sou gebeur). En almal – deur alle eeue – wie Hy op hierdie manier met God versoen het, sal self ‘n heilige priesterdom wees (1 Petrus 2:5) – dit is alle ware gelowiges, die NT kerk.

TWEEDE VERSEKERING >> GOD GAAN SY DIENAAR “LOOT” BRING >> Uit hoofstuk 6 en ook Jeremia 23:5 sien ons dat hierdie Loot ‘n koninklike figuur is. In hfst 6 word daar simbolies ‘n kroon op Josua se kop geplaas. Hy is nie net priester nie, maar ook koning. Twee-in-een. Iets wat ontoelaatbaar was. ‘n Koning kon nie priester wees nie. En andersom. Toe koning Saul self offers gebring het (wat slegs ‘n priester mog doen) het God sy koningskap van hom af weggeneem. Maar ewe skielik word hier nou van iemand gepraat wat beide koning en priester sou wees. Sagaria kon nie hierdie woorde opdis of uit sy duim suig nie, want hy was goed bewus van hoe onmoontlik dit is dat God iemand koning en priester sou maak. Maar Sagaria praat wat die Heilige Gees hom laat praat. En die Heilige Gees sê: My Dienaar Loot sal koning wees. En priester. Jesus Christus sal beide Koning en priester wees. Vir ewig.

Sagaria kombineer twee OT Messiaanse titels met mekaar naamlik MY DIENAAR (Eseg 34 en Jesaja 42, 49, 52, 53) (wat verwys na die Messias se absolute gehoorsaamheid en nederigheid) en Loot (Jes 4, Jer 23, Jes 11) wat dui op die Messias se geestelike vrugbaarheid maar veral ook Sy onaansienlike voorkoms.

Jeremia 23:5 praat ook van die komende Messias as die Loot. En Hy sal koning wees. En Hy sal die regverdige wees. Sy naam sal wees: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID. Hy sal HERE wees. Hy sal GOD wees. Hy sal KONING van die konings wees. En Hy sal óns geregtigheid wees. Hy sal self ons regwees-voor-God wees. Die regwees wat ons in onsself nie het nie en nooit sal hê nie – HY (die Loot) sal ons regwees wees. Is dit nie wonderbaarlik nie? En die OT profete het dit alles haarfyn vooruit gesê!

DERDE VERSEKERING >> VOOR JOSUA, GAAN GOD ‘N KLIP NEERSIT – MET SEWE OË – EN ‘n GRAVEERSEL >> Die vraag is nou: Hoe kan daar sekerheid geweet word DAT God sal woordhou en DAT hierdie Messias sal kom – hierdie priester-koning?

Die Here gee vir Josua ‘n sigbare teken om vir hom versekering te gee. Die klip met die 7 oë en die graveersel daarop is ‘n verbondsteken. Dis natuurlik in ‘n visioen wat Sagaria dit ontvang het – daar was dus geen letterlike fisiese klip met 7 oë nie. Maar die BOODSKAP wat die Here daardeur vir Sagaria gee, is baie letterlik.

Dis asof die Here ‘n kontrak voorsien EN dit met Sy handtekening onderteken – om sekerheid te gee DAT Hy Sy Dienaar Loot sal stuur!

Oral deur die OT sien ons dat verbonde gepaardgaan met die oprig van ‘n gedenksteen. Gewoonlik ‘n klip wat opgerig word (Vrgl Gen 28, 35:14, 31:46; Josua 4, Jos 15, Jos 18, Deut 27:2-3). Dis niks nuuts vir Josua nie. Die OT-kerkvolk het dit geken. Josua weet dus: God rig ‘n gedenksteen op, want Hy waarborg nou alles wat Hy vooraf beloof het – dat dit tot uitvoering SAL kom. Hy sal self daarvoor sorg sonder menslike hulp. Hy sal self sorg dra DAT die Messias kom.

Ons weet ook dat die Messias (Christus) SELF dikwels met ‘n klip of steen aangedui word. Daar is heelwat Skrifgedeeltes waar die Christus aangedui word as ‘n klip/steen wat verwerp is, wat aanstoot gee, wat sommige laat struikel, wat skuiling bied, wat vermorsel en ‘n fondasiesteen.

U sien hoe asemrowend briljant die Skrif is. God die Vader kom wys vir Sagaria ‘n klip wat dien as ‘n verbondsteken om vir hom sekerheid te gee DAT die Messias (Loot) regtig sal kom. En terselftertyd is die klip SELF ‘n heenwysing na die Messias. Sien u hoe absoluut verweef die hele profetiese teks is van die CHRISTUS wat kom? Geen wonder dat Jesus by geleentheid vir die Jode gesê het: DIE HELE SKRIF (OT) getuig van MY!

Die SEWE en die OË en die GRAVEERSEL gaan alles oor net een ding: Hierdie belofte en versekering is volmaak en perfek (getal 7). God sal dit nooit vergeet nie, Hy sal dit altyd sien (oë). Sewe oë dui op Sy perfekte alwetendheid en intelligensie. En Hy sal getrou bly aan Sy Woord (graveersel) – daarom teken Hy Sy handtekening daarby.

En ons wat vandag terugkyk en wat die volle Bybel besit – ons weet hoe perfek getrou die Here was en hoe Hy alles tot uitvoer gebring het. Die gedenksteen met die 7 oë en die graveersel het end-uit die volle uitvoering van die belofte gewaarborg. Niemand het nodig gehad om vir God te herinner of Hom ‘n handjie te gee nie. Hy het dit self tot volle uitvoering gebring. Ons NT is die heldere getuienis daarvan!

VIERDE VERSEKERING >> GOD GAAN DIE SONDE VAN DIE VOLK OP EEN DAG WEGNEEM >> Wat presies sal God se Dienaar Loot kom doen? Iets wat geen mens ooit sou kon bedink of verwag nie. Dienaar Loot sal vervul wat die engel Gabriël aan die profeet Daniël bekendgemaak het in die komende Messias sou gebeur. In Dan 9:24 word voorsê dat – op een moment – sonde beëindig sal word en ewige geregtigheid gevestig sal word. Die profeet Jesaja mik ook in hierdie rigting in 66:8 wanneer hy roep: “Wie het al ooit van so iets gehoor? Wie het al ooit so iets gesien? Dat ‘n volk in een oomblik gebore word?” Ja, dat geboorte aan ‘n nuwe Godsvolk gegee word in een oomblik se tyd!

Wanneer sou die sonde van God se mense in een oomblik mee gehandel word? Wel, die Dienaar Loot sal dit kom verrig. Dis wanneer die jaarlikse Joodse Groot Versoendag in finale vervulling sal tree. Wanneer die voorhangsel in die tempel skeur en toegang tot God nie meer verbode is nie. DAN sal die land se sonde op een moment vir ewig verwyder word. Met DIE LAND bedoel hy God se mense. Almal wat ooit tot geloof in Christus sou kom (ja tot in die jaar 2020 en verder) se sonde is op een oomblik vernietig toe Jesus (die Dienaar Loot) uitroep DIT IS VOLBRING en Sy asem uitblaas en sterf.

Kan u sien hoe rotsvas is die evangelieboodskap veranker in die OT profesie? Onuitwisbaar vas en seker. Wat Sagaria gesien het sou gebeur, het letterlik gebeur. Dienaar Loot HET gekom in die gestalte van Jesus van Nasaret. En deur Sy kruisdood het God woord gehou en Sy mense se sonde weggeneem. DIT is die enigste enkele rede waarom ‘n mens in 2020 as ‘n versoende met God mag leef.

VYFDE VERSEKERING >> DAN SAL DIEGENE WIE SE SONDE WEGGENEEM IS, RUSTIG WEES EN ANDER NOOI OM IN DIE OORVLOED TE KOM DEEL >> Vers 10: OP DAARDIE DAG sal julle julle buurman nooi om onder julle vyeboom te kom sit. Dit was ‘n bekende uitdrukking in Israel vir vrede en voorspoed (Miga 4:4; 1 Kon 4:25)

Watter dag? Die dag van die vorige verse natuurlik. Die dag wanneer God se Dienaar Loot (wat priester en koning is) die sonde van God se mense wegneem. DAN sal mense volle verlossing en bevryding begin beleef en WEET dat hulle vrygemaak is. DAN sal mense ander mense begin uitnooi: “Kom beleef die skadu en die rus en koelte van die vrede en voorspoed wat ek geniet. My sonde en skuld is versoen en weggeneem.”

Hierdie 5de versekering is niks anders nie as wat die NT die GROOT OPDRAG noem. GAAN EN NOOI DIE MENSE! Wie die versekering van die Messias se sondeverwyderende werk persoonlik ken en beleef IS evangeliste, sendelinge wat ander gaan innooi.

Hoop u kan insien hoe briljant Sag 3:6-10 is en hoe dit meewerk om vir ons ‘n rotsvaste vertroue in die Skrifte te gee.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)