Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA – REEKS NO 7
Sagaria 4
KRAG VAN DIE HEILIGE GEES!

Dis algemeen dat Christus-gelowiges geneig is om van tyd tot tyd moedeloos te raak met hulle eie geestelike lewe – wanneer dit lyk of dinge nie so wel gaan nie of die vordering skraps is. Moedeloosheid is altyd alle Christene se vyand. Het Sagaria dalk ‘n boodskap om ons hierin by te staan en te bemoedig, is die vraag.

In die jaar 520vC gee die Here van die Leërskare vir Sagaria op een aand 8 visioene. 1) Die man op die bruin perd 2) Die 4 horings en 4 ambagsmanne 3) Die man met die meetband 4) Die hoëpriester Josua 5) Die goeie kandelaar 6) Die vlieënde boekrol 7) Die vrou in die mandjie en 8) Die 4 perdewaens

Na die eerste 4 visioene het ons die afgelope Sondae gekyk. Vandag kyk ons na die 5de visioen: Die goue kandelaar.

Hou net weer in gedagte die onmiddelike konteks:

Ongeveer 50000 Jode het 15 jaar tevore vanuit ballingskap in Babilonië na Jerusalem teruggekeer. As gevolg van teenstand van vyandige mense het hulle moedeloos geword en kon nie daarin slaag om die tempel te herstel nie. Ná 15 jaar was dit nog nie herstel nie. En dit was krisisnoodsaaklik dát die tempel en stad herstel moes word, want dis die plek waar die Here Jesus moes kom.

Daarom roep die Here vir Sagaria en Haggai om profete te wees en die Here se mense te gaan bemoedig en hulle aan te spoor om die werk aan te pak en af te handel. En met dieselfde asem gee die Heilige Gees – IN hierdie aanmoedigings – verdere kosbare vooruitsigte op die eeue latere eerste koms van Christus en nog baie meer eeue latere tweede koms van Christus. Daarom wemel Sagaria van verwysings na die Messias – die Here Jesus Christus.

Maar die 5de visioen voeg ‘n ekstra stuk kosbaarheid by: Kyk nou hierna …

Die vorige 4 visioene was vir Sagaria eens te veel. Die konsentrasie was te erg. Van uitputting het hy in ‘n diep slaap gegaan. Maar daar is nog 4 visioene om te kom! Die engel wat vir hom die uitleg van die visioene gee, moes hom dus wakkermaak. Die 5de visioen is reeds daar – hy moet kyk en waarneem!! Pleks daarvan om vir Sagaria kans te gee om te verduidelik wat hy sien, vertel die engel dit vir hom vooruit:

Sagaria sien ‘n goue kandelaar. Bo op die kandelaar is ‘n oliebak met 7 tuite en 7 lamppitte in elkeen. Regs en links van die oliebak is twee olyfbome.

Dis duidelik dat dit ‘n kandelaar met 7 lampe is en dat die olyfbome die bron is van die olie wat die 7 lampe konstant laat brand. Olyfolie dus. Die twee olyfbome voed die bakkie en die bakkie voer die lampe.

Natuurlik was die idee van ‘n lamp of kandelaar (menora) vir Sagaria niks vreemds nie. In die tempel het die kandelaar met sewe lampe dag en nag gebrand. Hoewel dit effens anders gelyk het as die een wat Sagaria gesien het. Maar dit was deel van die permanente toerusting van die tempel.

In die buitehof was daar die altaar en koper waskom. In die heiligdom was daar die tafel met toonbrode, die wierrookofferaltaar en die goue kandelaar. In die allerheiligste was daar die verbondsark en die versoendeksel. Al hierdie items en hulle werking was afsonderlik en as geheel ‘n prentjiesbeeld van hoe ‘n sondaar in Jesus Christus verlos word. Dit was ook ‘n prentjiesbeeld van die persoon en werk van Christus self.

Die betekenis van die kandelaar, in besonder, was simbool van die lig van God (die getal 7 = Goddelike volkomenheid) se teenwoordigheid en Sy perfekte guns wat op Sy mense rus en dit was ook ‘n profetiese toekomsgerigte simbool van Christus wat die Lig van die wêreld sou wees. Dit was die priesters se taak om die olie aan te vul en die lampe se pitte te snoei.

Aan die einde van Openbaring lees ons dat die Nuwe Jerusalem nie ‘n son of maan nodig sal hê nie omdat die Lam die lamp sal wees en God se heerlikheid die lig. Weer eens: Sy teenwoordigheid en Sy guns wat op Sy mense rus.

Vroeër in Openbaring lees ons dat die Here Jesus die gemeentes simbolies met lampe/kandelaars vergelyk (Openb 1:20). Een van die gemeentes word selfs gewaarsku dat die Here hulle lamp van sy plek sal verwyder indien daar nie bekering is nie (Openb 2:5). Dit beteken hulle teenwoordigheid sal verwyder word – hulle sal ophou bestaan as gemeente van Christus. Want die lamp is die simbool van God se teenwoordigheid en guns. ‘n Suiwere, reine, heilige teenwoordigheid – daarom die goud.

In die Bergpredikasie sê Jesus van Sy volgelinge dat HULLE die lig van die wêreld is (Mat 5:14). Dis ‘n lig wat moet skyn voor die mense, sê die Heiland. Dit kan nie en mag nie onder ‘n emmer weggesteek word nie. Hoewel Jesus natuurlik self die lig vd wêreld is (Joh 8:12) soos wat Jesaja 800jr tevore voorsê het dat Hy sal wees (Jes 42:6; 49:6). Maar – Sy mense weerkaats dit.

Indien ons dus na die hele Skrif se getuienis luister en die legkaartstukkies pak, sien ons wat die betekenis van die kandelaar in Sagaria se 5de visioen is. Dit is die lig van God se teenwoordigheid en Sy guns wat oor Sy mense is.

Hou weer in gedagte wat die groot vraag en uitdaging was: HOE gaan die tempel in Jerusalem herstel word? Serubbabel (goewerneur) en Josua (hoëpriester) kon dit 15 jaar gelede nie laat slaag nie. Ná 15 jaar lê dit steeds in puin. WAT sal dit nou skielik laat slaag?

Antwoord: Ja, Serubbabel en Josua is inderdaad nietige mensies wat oor geen eie vermoë beskik nie, maar dis God se Woord en belofte, Sy teenwoordigheid en Sy guns en die krag van die Heilige Gees wat die deurslag sal gee.

Hierdie 5de visoen wil die perspektief verskuif: WEG van die mense af en gefokus op God self. Die hele visioen is net een magtige belofte/toesegging van God se kant af, waarmee Hy net een ding sê:

“Die werk SAL slaag, want dit sal deur die Heilige Gees geskied. Ja, natuurlik sal Serrubabel en Josua die leiers wees, maar die werk sal nie deur HULLE slaag nie, maar deur die bekragtiging wat van die Gees kom. So kragtig kan en sal die Gees werk, dat selfs ‘n stuk teenstand wat so groot soos ‘n berg is, ‘n gelykte sal word. En Serubbabel sal met sy eie hand die laaste klip van die tempel op sy plek plaas. En dan sal die mense van blydskap en dankbaarheid uitroep en bid dat God se guns op die voltooide tempel sal rus. Dis My belofte, sê die Here van die Leërskare – Serubbabel se hande het 15jr gelede die fondamente gelê en sý hande sal dit ook klaar bou. Maar nie omdat hy so oulik is nie, maar omdat God se alwetende sorg met hom is. Niks uit die mens nie, alles uit die Here.”

Hierdie sterk beloftewoord van die Here bevat twee baie bekende sinsnedes (byna soos slagspreuke) wat ‘n mens dikwels in die gesprekke van Christene hoor:
1 > NIE MET MAG EN KRAG NIE, MAAR DEUR MY GEES, Sê DIE HERE (vers 6) en 2 > MOENIE DIE DAG VAN KLEIN DINGETJIES GERINGSKAT NIE (vers 10).

Uit die konteks – soos hierbo verduidelik – kan ‘n mens beter verstaan wat hierdie uitdrukkings regtig beteken. Dis nie sinsnedes wat op hulle eie staan nie. Hulle is binne ‘n konteks uitgespreek.

1 NIE MET MAG EN KRAG NIE, MAAR DEUR MY GEES, Sê DIE HERE

Natuurlik impliseer dit nie Serubbabel en Josua se passiwiteit nie. Die Heilige Gees het nie van hulle passiewe toeskouers gemaak nie. Hulle moes werk en hulle hét gewerk. Maar die Heilige Gees het die stuurwiel gehad en Hy het hulle bekragtig. Dis waar die verskil kom tussen iets wat in die vlees of iets wat in die Gees gedoen word.

Die vlees kan geweldig aktief wees, maar min vermag – soos gesien kon word hoe vreesbevange hulle was vir die teenstand wat hulle ontvang het en hulle die herstel van die tempel 15jr tevore gestaak het. En ook nie weer die moed gehad het om met die werk te begin nie. Die vlees (wat uit die mens is) kan God se werk nie doen nie.

Dis soos Petrus wat met selfvertroue die Here Jesus aanhou volg het nadat Jesus gevange geneem was. Maar Hom drie maal verloën het. En tog – net enkele weke later – vervul deur die Heilige Gees – het dieselfde Petrus vreesloos teenoor dieselfde mense wat vir Jesus oorgelewer het, getuig. En groot getalle het tot bekering en geloof gekom.

Dis die GEES wat van die wildernis ‘n vrugbare tuin maak (Jes 32:15). Dis die GEES wat die dooie doodsbeendere – wat die Here vir Esegiel laat sien het – laat lewe het (Eseg 37). Die mens kan planne maak en uitvoer, maar as dit nie uit die GEES is nie, lei dit tot niks (Jes 30:1). Uitredding kom nie deur ‘n groot weermag en die krag van die soldate nie (Psalm 33:16). Paulus getuig dat sy bediening in die betoning van Gees en krag plaasgevind het (1 Kor 2:4).

Mag die Here ons binneste SO aanraak dat ons sterk BEGERIG sal word om altyd GEESvervuld te wil leef.

2 MOENIE DIE DAG VAN KLEIN DINGETJIES GERINGSKAT NIE

Ons weet uit gedeeltes soos Esra 3:12 en Haggai 2:3 dat die mense (veral diegene wat Salomo se tempel geken het) ontmoedig en teleurgesteld was omdat die herstelde tempel nie naastenby die glorie en groote gehad het wat Salomo se tempel gehad het nie.

En tog was die Here se guns op die tweede tempel. Wat God gesien het deur na die tempel te kyk, was nie wat voor oë was nie, maar waarheen die tempel vooruitgewys het, naamlik Christus se koms en die daarstel van die internasionale kerk wat sou kom.

Daarom sê die Here vir die mense: “Moenie verag dit waarin God ‘n behae het nie, al is dit in julle oë minderwaardig. Moenie My werk aan menslike standaarde meet nie.” Al is die begin klein, die einde gaan groot wees (Job 8:7). God kies juis dit wat in die mens se oë nietig is om dit wat in die mens se oë groot is, te beskaam (1 Kor 1:28).

Die méns word beïndruk deur getalle en grootheid en statuur en sukses – maar nie so die Here nie. Die dag van klein dingetjies is meesal die grootste in God se koninkryk.

Die grootste kopkrap van Sagaria 4 is die vraag wat die twee olyfbome beteken. Onthou: In die simboliek is die twee olyfbome die BRON van die olie wat die lampe laat brand. En die olie is simbool van die Heilige Gees – soos vers 6 sê.

Die vraag is: Indien die twee olyfbome vir Serrubabel (goewerneur) en Josua (hoëpriester) voorstel – soos vers 14 suggereer – hoe kan dit wees, want die Heilige Gees bekragtig dan juis hierdie twee vir hulle dienswerk – hoe kan hulle dan die BRON van die olie (Gees) wees? Dis nie moontlik nie.

Dis nogal ‘n erge kopkrap, tot ‘n mens sien dat dit eintlik die AMPTE wat Serrubabel en Josua beklee het was wat die bron van die olie/Gees was naamlik die KONING en PRIESTER ampte. Daar was nie op daardie stadium ‘n gesalfde koning nie, maar Serrubabel het die funksie van die regeerder vervul en hy was ‘n nasaat van Dawid. En Josua was die hoëpriester, ‘n nasaat van Eleasar.

Maar hier is die ontknoping: Die ampte van priester en koning het al die eeue van OT geskiedenis vooruitgewys na EEN MAN wat in die toekoms sou verskyn wat BEIDE ampte in homself sou beklee – die Messias. Geen Israelse koning mog ooit priesterfunksies vervul het nie en geen priester mog sy lyf koning gehou het nie. En tog sê die einste Sagaria in 6:13 dat die Messias beide koning en priester sal wees. En Psalm 110 het dit nog al die pad voorsê.

SAAM verwys Serubbabel en Josua dus vooruit na die Messias – wat hulle AMPTE betref! In die Messias sou hulle ampte gekombineer word. En die Messias is die ware bron van seën wat van Israel ‘n lig vir die nasies sou maak (Jes 60:1-3).

Die twee olyfbome is dus die bron van die olie, reg genoeg ja. Maar TE SAME versimboliseer die twee olyfbome (koning en priester) eintlik die Messias – die Here Jesus Christus wat vir ewig Koning en priester is. En HY is die bron van die krag van die Heilige Gees. In Handelinge 2:33 verklaar die Apostel Petrus dat Jesus verhoog is tot die Regterhand van die Vader en dat Hy van die Vader die beloofde Gees ontvang het en uitgestort het.

Só moet ons dus hierdie aangrypende visioen vir ons eie lewens verstaan:

Alle mense wat IN CHRISTUS is, is ingesluit by hom as Koning en Priester en het daarom deel aan die gawe van die Heilige Gees. Dis ‘n gegewe feit. En al diesulkes is geroepe om mee te werk aan die koms van God se koninkryk. Niemand is uitgesluit nie. Tewens, die roeping om mee te werk aan die bou van die tempel/die liggaam van Christus, leef in die binneste van almal wat in Christus is en in wie die Heilige Gees woon. Dis nie moontlik om in Christus te wees en nie ‘n besef van hierdie roeping te hê nie…

MAAR – en dis die punt – Dis nie moontlik vir enige Christen om in die Here se diens te wees ánders as deur die bekragtiging van die Heilige Gees nie. Dis Hy en slegs Hy wat die lig kan laat skyn tot eer van God.

Ja, dis waar dat die Heilige Gees teenwoordig is in die mens wat in die Koning-Priester is se lewe. En tog kan die Gees bedroef word. Dis nie te sê dat die Gees die mens in wie Hy woon se lewe beheers nie. Daarom hoor ons die oproep in Efes 5:18 dat ons voortdurend met die Gees beheers moet word. Soos alkohol sy invloed laat geld op die mens wat dit inneem (die beeld van vergelyking wat die Apostel in vers 17 maak) (wat volgens die Apostel nie mag gebeur nie) net so moet die Gees Sy geseënde invloed laat geld in die gelowige se lewe – die mens wat van die Gees drink – om dit so te stel.

Die Here se boodskap in 520vC aan die Jode in Jerusalem is baie duidelik: Deur my Gees SAL julle slaag met die herstel van die tempel.

En dieselfde geld vir ons!

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)