Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TABERNAKEL no 1
DIE WIT OMHEINING
Skrif: Eksodus 27: 9-19, Openbaring 21: 3-6

Daar is mos hoofstukke en gedeeltes in die Skrif wat jou doodmoeg maak om te lees. Byvoorbeeld waar die Here vir Moses instruksies gee oor hoe die tabernakel moet lyk en hoe dit gekonstrueer moet word. “Wat het hierdie klomp detail-beskrywings met MY geestelike lewe uit te waai”, wonder ‘n mens.

Maar indien dit geen waarde het nie, waarom sou die Here dit dan in Sy Woord laat opneem het? Sit daar nie dalk tog wel ‘n groot boodskap in nie? Die tabernakel was immers ‘n konstruksie waarvan God self die argitek was. En Jesus het gesê die HELE OT praat/getuig van HOM (Jesus) (Joh 5:39). Dus getuig die Tabernakel ook van Jesus. ‘n Mens sien inderdaad vir Jesus in die tabernakel. ‘n Mens leer vir Jesus ken deur na die tabernakel te kyk! Want al die detail wys op Hom en sê iets van Sy identiteit of die versoeningswerk wat Hy kom doen het.

Waarom het God dus nie die ontwerp en die uitdink van die detail van die tabernakel aan Moses se eie kreatiewe vermoëns oorgelaat nie?

Want Hebreërs 8 sê die tabernakel was ‘n aardse afbeelding van ‘n hemelse realiteit. God wil ons iets van die hemelse laat sien. En dit kon Moses nie self uitdink nie. Met hemels word bedoel God se aanwesigheid vir en by Sy verloste mense. ‘n Aanwesigheid wat OOP is in Christus en op grond van Christus se bloed (Joh 1:14).

In die ontwerp van die Tabernakel is die evangelieboodskap vervat. Is Christus vervat. En God die Vader is die argitek en ontwerper daarvan.

Die woord “tabernakel” beteken letterlik: “Om te woon”. Dit beteken TENT. Om “tent op te slaan en tussen ander te woon.”

In die Tuin Eden het God “getabernakel” by die eerste mensepaar. Dit was juis die groot doel waarom Hy mense geskep het. Hy wou by hulle WOON (tent-opslaan) as hulle God. Hy het ‘n band/relasie tussen Homself en die mens geskep. HY het dit geskep, nie die mens nie.

Die sondeval het juis hierdie band verbreek en skeiding gebring. Maar die groot goue belofte wat soos ‘n refrein dwarsdeur die Bybel loop, is dat God die band ewiglik sal herstel.

En hier, terwyl die volk Israel deur die woestyn trek, kom maak die Here hierdie belofte só konkreet dat Hy letterlik tussen hulle tent opslaan – in die vorm van die tabernakel wat hulle kon opslaan en saamneem soos hulle voorttrek deur die woestyn op weg na Kanaän.

Later, toe die volk gevestig was in Palestina, het Salomo die tempel gebou, wat presies soos die tabernakel gefunksioneer het.

Ons mag nie die tabernakel/tempel gelykstel met vandag se kerkgeboue nie. Die Here woon nie in geboue nie. Die doel van die tabernakel/tempel was dat dit ‘n plek/ruimte was waar God Sy verlossingswerk, wat eeue later in Jesus sou realiseer, konkreet gemaak het – voor hulle oë. Daarom: Nadat Jesus uiteindelik gekom het, was die tempel se doel uitgedien. Nou is die GEMEENTE van Xp die tempel/tabernakel – die plek waar die saamwoon herstel is.

KYK NA SKETSE VAN DIE TABELNAKEL….

INLEIDENDE OPMERKINGS:

1 Slegs die klein binneste gedeelte is die tabelnakel genoem. Die buitenste is slegs ‘n omheining van wit linne – ongeveer 45X22 meter. Maar die eintlike tent van samekoms is ‘n reghoekige opslaangebou, verdeel in twee vertrekke, wat weer verdeel word deur ‘n dik, swaar gordyn – die voorhangsel. Die heiligdom en die allerheiligste (kubus van 5X5X5 meter). Die groote van die tent is 14X5 meter.

2 Slegs een ingang – aan die oostekant. Dan die bronsaltaar en die waskom. Die ander meublement was binne die tent: goue kandelaar, wierrookaltaar en tafel met vertoonbrode. Binne die allerheiligste, was daar die ark van die verbond – ‘n houtkis – waarbinne was die kliptafels met die wet, ‘n bietjie manna en die staf van Aaron wat gebot het. Bo-op die ark was daar ‘n goue plaat, die versoendeksel en weerskante van die versoendeksel, twee Gerubs met hul vlerke gesprei.

3 > In die BUITEHOF kon enigeen kom wat wou offer. In die HEILIGDOM kom slegs die priesters wat aan diens is. In die ALLERHEILIGSTE kom slegs die Hoëpriester en slegs een maal per jaar op die Groot Versoendag.

4 > Die twaalf stamme van Israel se tente was rondom die tabernakel gerangskik, met Juda reg voor by die ingang – omdat die Messias uit Juda sou kom.

5 > Die tabernakel was onaansienlik van buite, maar mooi van binne. Buite was dit met ruwe vel oorgetrek. Binne was dit suiwer goud en kleure soos blou en pers. Dit dui op die Messias (Christus) se uiterlike menswees en Sy ware Godheid.

AL die kleure en metale: goud, silwer, brons, blou, purper en rooi wys op die Persoon en werk van die komende Messias. Ons kan egter nie met sekerheid sê presies waarop elk dui nie, omdat ons nie Skrifverse het wat dit leer nie. Maar dit sal verseker dinge wees soos Christus se koningskap, Sy hemelse oorsprong, genade, aardsheid, versoeningsoffer ens.

‘n Buitestaander kan niks sien van Christus se skoonheid nie. Die verlore sondaar is nog buite en verlore in die woestyn van sonde. Maar, die priester binne, is ‘n uitbeelding van die Christus-gelowige, wat by die enigste ingang ingegaan het en op grond van die offerbloed op die altaar voor God lewend staan. Hy is in Christus en sien Christus werklik en ken Hom.

Beide – gered en ongered sien Christus, maar hoe verskillend!

Die wit linneheining hou die buitestaander buite – die geregtigheid en heiligheid van God hou die verlore mens op ‘n afstand. Maar, daar is ‘n ingang. Slegs een ingang. Johannes 10:9.

Die Tabernakel is ‘n prentjiesbeeld van die weg van saligheid:

1 > VEROORDELING > Die eerste hoofstuk van ‘n Christen se lewe is dié van ‘n woestynlewe van verlorenheid in sondeskuld. God haat sonde – die wit linne – die vuur op die altaar – die offers wat verbrand word

2 > REDDING > Ingaan by die ingang – lê die hand op die kop van die offerdier – bloedvloeing van plaasvervanger – reiniging by die koperwaskom

3 > TOEWYDING EN WANDEL MET GOD > Binne die heiligdom – wandel in die lig van Christus (kandelaar) – voed op Hom (toonbrode) – gebedsgemeenskap (wierrookaltaar)

4 > VERHEERLIKING > Allerheiligste – onmiddelike teenwoordigheid van God – Shekinah – versoening op grond van offerbloed op die versoendeksel.

Maar, kom ons begin by die begin.

Indien ‘n mens van ‘n heuwel sou neerkyk, wat sou die oog vang? Nie die tabernakel sélf nie, want dit was bedek met diervelle, dus vaal en onooglik nes al die 1000e tente van die Israeliete.

Wat die oog sou vang: spierwit omheining van 45m X 22m. Waar ookal die volk vd Here oorgebly het gedurende hul trek deur die woestyn, het hulle in tente gebly, maar tussen die tente, was die tabernakel met sy spierwit omheining wat ‘n boodskap van HOOP uitgestraal het.

Dink maar net wíé het in die tente gewoon. Die Israeliete met hulle vermoeidheid, uitsigloosheid, klaagsiekheid, eiebelang, onrein gedagtes, opstand. Wie wil nou tussen súlke mense woon? GOD WIL!! En Hy doen dit deur die versoeningsbloed van offers. Die bloed kom bewerk versoening en bedek sondeskuld. Daarom is die tabernakel tussen die slegte mense.

Die eerste ding wat ‘n mens van ‘n heuwel sou sien, is die wit omheining. ‘n Plek van heerlikheid TUSSEN die 1000e mense wat so kla, neul, kerm. Die wit omheining straal hoop uit. HIER is ‘n afgebakende stukkie grond in die grote woestyn. Dit beteken: Die Here wil tussen Sy mense wees en nie iewers in ‘n hoë hemel nie. Hy kom af tussen die 1000e vaal tente in. Hy kom baken vir Hom ‘n terrein af in die midde van sukkelende mensies.

Eeue later het dit presies só gebeur, toe Hy aarde toe gekom het in die persoon van Jesus Christus: Johannes 1:1: Die Woord het vlees geword en tussen ons kom woon. God se heerlikheid het IN ons vaal (tente)bestaan ingekom. Dit is die taal van die wit omheining. Hy kom skep vir Homself ruimte tussen nietsbeduidende mense wat niks anders as die helse vuur verdien nie – almal verdien om SELF op die altaar uitgebrand te word.

Om hulle slégs te bevry uit Egipte was nie vir God genoeg nie. Die Here beur die heeltyd terug na die Paradys, toe Hy en die mens by mekaar gewoon het. Dáár (in die paradys) was geen stukkie grond afgebaken nie. ALLES was vervul met Sy heerlike teenwoordigheid. Nooit sal die lewende God rus voor die goeie tyd herstel is nie. Die paradys moes herstel word!

En HIER begin dit konkreet gestalte kry. ‘n Stukkie grond afgebaken TUSSEN Sy mense. In ‘n area van 50m X 25m kom Sy heerlikheid staan tussen die mense se vaal tente. DIT was die eintlike doel van die bevryding uit Egipte. DIT is Sy doel met die mens se redding uit sondeverlorenheid: Hy wil BY jou wees & bly vir ewig – in ‘n persoonlike relasie.

Dáárom sê 1 Kor. 3:16 dat die GEMEENTE van verloste mense nou die tabernakel van die Gees is. Nog steeds baken Hy vir Hom ‘n ruimte af. Nie ‘n stukkie grond nie, nie ‘n gebou nie, maar Sy GEMEENTE wat binne-in die woestyn van die wêreld teenwoordig is.

Is dit nie ontsettend om te dink: Binne hierdie sekulêre stad – waar óns woon – met sy derduisende mense, het die lewende God vir Hom ‘n gebied afgebaken waar Hy Sy teenwoordigheid laat bly: hierdie gemeente. Nie kerkgebou. Wel ménse wat Sy verlossing in Christus persoonlik ken en wat hier vergader elke week rondom Sy Woord en sakramente.

Die wit omheining dui egter ook op iets meer: (klink byna of dit die voorafgaande kanselleer).

Dit dui op die heiligheid van God wat afstand skep tussen Hom en sondaarmense. Die wit omheining skep afstand. 2,5 Meter hoog. In die tabernakel woon ‘n heilige God. Die sondaar kan nie sommer net instorm in Sy teenwoordigheid nie. Hy is omgewe deur ‘n gordyn van heiligheid. ‘n Definitiewe NEE vir alles wat onrein en vuil en sondig is – dit is: die verbreking en vertrapping van Sy wil.

Die Wit Heining sê iets van die magteloosheid van die gevalle mens om sélf by God uit te kom. Aanhoudend loop die mens hom/haar vas teen die heiligheid van God en raak soekende na ‘n inkomplek – toegang tot ‘n herstelde verhouding.

U sien: aan die een kant trek die spierwit heining die Israeliet soos ‘n magneet na die tabernakel toe. Maar daar gekom, vorm die heining ‘n hoë versperring. Dit is onmoontlik om óór die heining te loop asof dit nie bestaan nie.

Die boodskap is duidelik: Aan die een kant: Die heilige God woon werklik tussen Sy verloste mense – wat dit nie verdien nie.

Aan die ander kant: Daar is ‘n bepaalde manier – wat Hy self ontwerp het – waarop ‘n sondaar tot Hom mag kom. Nie op enige manier nie! Nie slordig nie. Nie eiewys nie. Daar is net één deur/opening waardeur die mens kon ingaan. Aan die oostekant: één opening van meters wyd! Grootste deur denkbaar.

Daarin sien ons die ruime gasvryheid van God. Geen ysterhek met slotte. Hy maak nie die toegang moeilik nie. Maar Hy gee ook nie aan enige iemand die reg om sommer op enige manier in te gaan nie. Hy gee slegs een deur. Maar dit is ‘n wye deur.

Soms sien ‘n mens dat sommige mense só bewus is van hulle eie sondigheid en die heiligheid van God, dat hulle twyfel of daar régtig ‘n deur is. Lewenslange twyfel en onsekerheid.

Óf hulle dink die deur is só smal dat byna niemand daar kan deur nie – net die allervroomstes. Want Jesus sê mos dat die poort nou is en die pad smal is (Matt 7:13). Soos die oog van ‘n naald.

Hoe kan die tabernakeldeur 10 meter wyd wees as Jesus sê die poort na die ewige lewe is SMAL? Indien dit so smal is, is dit mos ‘n moeilike storie om daar te ín! Dit is ‘n baie moeilike en ingewikkelde saak om gered te word. Want SMAL is die poort. Nou ja, ‘n klein maer kameeltjie kan dalk nog deur die oog van die naald, maar hoe kry ‘n mens jouself nou só maer?

Die hele misverstand is dat ons nie verstaan dat Jesus SELF die deur is nie. Die 10 meter wye tabernakeldeur is Christus Jesus self. Dit staan helder en duidelik in Joh. 10:9 en Joh.14:6.

Daar is nie ‘n deur na die Deur toe nie!

Ons dink ons moet deur ‘n deur gaan om by die Deur, Jesus, uit te kom. En dáárdie eerste deur is vreeslik smal. Dit kos stryd en wroeging en geestelike selfverbetering om daar te kan deurgaan en DAN kom jy hopelik by Jesus wat die eintlike Deur is.

NEE!!!! Daar is nie ‘n deur na die Deur toe nie. Jesus alleen is SELF die 10 meter wye ope deur! Net Hy alleen. Daar is nie meer as een deur na God toe nie. Slegs Jesus Christus. Soos Noag se Ark ook net een deur gehad het. En die tabernakel ook. En die tempel ook.

Maar waarom sê Jesus dan dat die deur smal is, terwyl hy inderwaarheid so wyd is? Hoe kan só ‘n wye poort smal wees?

Júís omdat die poort, Jesus, so wyd en oop is, gaan mense nie in nie, want hulle kan dit nie glo nie en probeer dan eie deure oopkap.

Ons dink daar is iewers ‘n vangplek: die deur kan nie so wyd en oop wees nie. God se gasvryheid kan nie so groot wees nie. Dan kap ons liewer vir ons smal deurtjies oop waar ons probeer deurwurm dat die sweet ons aftap. Sien u?

Die wye deur is smal, want ons gló so moeilik dat dit wyd is. Die ongeloof is die probleem. Dit is so bitter swaar vir ons as eiegeregtige mense om by die wye ope deur in te gaan, want ons wil nie Gods vrye genade aanvaar nie. Ons wil SELF ‘n toegang verdien! Ons WIL swáár kry om in te gaan. Ons wil wroeg en sweet en snags wakkerlê. En ons wil nie ons sondepak neerlê en onder Jesus se sê oor ons lewe inbuig nie. Hierdie hart binne-in my wat so vasskop, veroorsaak dat die wye poort smal word. My eie hart maak daarvan ‘n smal poort.

Ons wil ook nie aanvaar dat daar net een deur is nie (Jesus). Ons doen eers ‘n jarelange studie van die Islam, Boeddisme, New Age, Sektes, Filosofieë, Da Vinci Code, Judas Evangelie om te kyk of daar nie DALK iewers nóg ‘n deur is waarvan die kerk ons nie vertel het nie.

En so mors ons onberekenbare hoeveelhede energie en tyd en krag – terwyl die enigste werklike deur – JESUS CHRISTUS, WAWYD oop staan. Ons kon net deurgestap het en tot rus gekom het!

Om deur te stap beteken om te begin VERTROU dat Jesus se offer jou enigste redding is. Net Sy offer.

Kán die poort nóg wyer as 10 meter?

Ja, hy kán!! In Openbaring 21 sien ons die nuwe aarde. Die uiteindelike groot ewige tabernakel/paradys. Finale vervulling van die groot verlange van God se hart. Vers 22: Geen tempel. Nie net ‘n stukkie grond nie. Die ganse nuwe aarde is Sy woonplek. Geen wit omheining met een wye deur nie. Die hele nuwe Jerusalem is na alle kante toe OOP. ‘n Omheining is totaal oorbodig. ‘n Deur is oorbodig.

En weet dit verseker: Wie NOU REEDS deur die genade van God by Jesus as deur ingegaan het, SAL op die nuwe aarde wees!

Category Tabernakel

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)