Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TABERNAKEL no 2
DIE VIERKLEURIGE POORT
Skrif: Eksodus 27:16a

Gedurende die volk Israel se reis deur die woestyn, het die Here letterlik tussen hulle gewoon op ‘n afgebakende stukkie grond – in die tabernakel – en spesifiek in die Allerheiligste van die tabernakel. (Later: Tempel in Jerusalem).

Dit was ‘n prentjiesbeeld van die paradys wat in die Messias herstel sou word: God & mens wóón weer bymekaar. ‘n Prentjiesbeeld van wat Openbaring 21 teken as die “Nuwe Jerusalem”.

Die wonderlike is: Die tabernakel is ‘n profetiese prentjiesbeeld van wie die Messias (Jesus) is en wat Hy sou kom doen. Kyk na die tabernakel en jy sien die Here Jesus Christus. Dit is waarna ons in hierdie reeks kyk: hoe elke detail van die tabernakel op Christus wys en wat dit vir ons lewens in die 21ste eeu beteken. Jy leer baie van Christus en jy leer baie van die kind van God se verhouding met God. Want beide word in die tabernakel afgebeeld.

Verlede Sondag het ons gesien dat die tabernakel slegs een deur/ingang het, met die wye breedte van 10 meter. Geen klein skeurtjie waar ‘n mens jou moes deurwurm nie. In Joh 10:9 sê ons Here Jesus van Homself dat HY die deur is. Hy is die enigste weg na die ware God (Joh 14:6; Hand 4:12).

Opvallend dat die ingang tot die tabernakel VIER-KLEURIG was. Skarlaken rooi, purper pers, hemelblou wolstof en wit linne. Te same, sê hierdie vier kleure vir ons WIE Jesus Christus is binne die gelowige se lewe. Wat Hy in die kind van God se lewe besig is om te doen.

En ons hoef nie baie te wonder wat die kleure beteken nie, want die Bybel verklaar homself – selfs al besit ons nie presiese Skrifverse wat op ‘n eksplisiete manier die verklarings gee nie – dit is veral moeilik wat betref die metale: brons, goud en silwer. Met die kleure dalk makliker, want in die breëre konteks van die Skrif, vind ons tog wel aanduidings wat hierdie kleure beteken.

Kyk byvoorbeeld hierna:

ROOI: Verlossing deur offerbloed. PERS: Koningskap. Purper is ‘n koningskleur in die Bybel. Byvoorbeeld: die purperkleed wat die soldate Jesus aangetrek het toe hulle met Sy koningskap die spot gedryf het. HEMELBLOU: Hemelse afkoms van Christus. Joh 3:13 (“Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe Hý wat uit die hemel gekom het die Seun vd mens”). WIT: Volmaakte perfekte geregtigheid. Wit linnekleed in Openb 19:8.

Die betekenis van hierdie 4 kleure beïnvloed ‘n mens se lewe direk en deurlopend, indien jy op Christus alléén vertrou vir jou saligheid. Dit is onmoontlik om net op ‘n afstand te staan en hiervan verstandelik kennis te neem. Nee, dit beïnvloed die Christen se lewe.

Beeldend gesê: Dit was destyds onmoontlik vir ‘n Israeliet om die tabernakel te betree en deur die gordyn (wat uit hierdie kleure bestaan) te stap sónder om kontak te hê met die gordyn. Die vierkleurige gordyn “gee af” op die persoon – om dit so te stel. Die ingang was nie net ‘n opening in die omheining nie.

Daaroor is die Bybel duidelik: Wie tot bekering en geloofsvertroue in Jesus Christus gekom het, beleef die EFFEK van WIE Hy is, in sy/haar lewe. In die gestalte van hierdie 4 kleure, kom Christus daadwerklik na ons lewens toe. Kom ons kyk kortliks daarna.

1. SKARLAKEN ROOI – Verlossing deur die bloed. Die kleur van sonde is rooi (Jes 1:18). Maar die kleur van verlossing is ook rooi. Byvoorbeeld: a) Verlossing uit Egipte deur die Rooi See. b) Ragab gered deur ROOI tou wat buite haar huis gehang het. c) Israel gered deur die bloed van lammertjies wat aan die deurkosyne geverf moes word (Eks 12). d) In oud-Israel is ‘n ROOI koei se as gebruik in ‘n ritueel wat sondereiniging uitgebeeld het (Numeri 19). e) Belangrik: Jesaja 63:2. Hier word die komende Verlosser (Jesus) profeties voortuitgesien en word gesê dat Sy gewaad ROOI sal wees wanneer Hy stoksielalleen die verlossing sal bewerkstellig. Hierdie teks koppel dus die rooi aan die verlossing wat Hy sou kom bewerk.

Dit is die eerste kleur waarmee Christus werksaam is spesifiek in daardie mense wat (deur die Gees se werking) tot weergeboorte gekom het en hulle vertroue op Hom gestel het, se lewens. Sy bloed het werklik die mag van ALLE sonde gebreek (Hebr 9:14, 10:14). Dit is rooi op rooi. Die rooi van die bloed wat die rooi van sonde verander in wit-soos-wol, soos Jes 1:18 dit stel. Dit is nie maar net ‘n moontlikheid nie. Dit is ook nie ‘n aanbod nie. Dit is nie afhanklik van hoe sterk ONS is nie. Dit is GEDOEN. DIT IS VOLBRING het Jesus op die kruis geroep. DIT IS BETAAL. DIT IS AFGEHANDEL. Dit is waarlik goeie nuus, nie waar nie.

Verdere goeie nuus is: ALLE sonde is deur Hom verbreek. Ook dáárdie goed wat al oor jare heen só sterk gegroei het en wat onuitroeibaar lyk/voel. Letterlik ALLES wat ons buite gemeenskap met God wil hou. Daar is géén sonde, hoe hardnekkig ookal en hoe dikwels gedoen, wat ‘n mens se toegang tot die tabernakel (God se teenwoordigheid en ‘n wandel met Hom) onmoontlik maak nie. Sien in Romeine 6 – oue mens het – in beginsel – volledig gesterf saam met Christus. Daarom mag ons ook ontelbare kere weer terugkom na Hom toe met ons sondes. Ons mag dit op die naam noem. Ons mag eerlik en gebroke word.

Die groot fout wat ons maak is: ons dink éérs wanneer ons dit of dat doen, dan verlos die bloed my en werk die krag van die bloed (rooi) in my lewe. So asof ONS God se krag op ‘n manier in werking moet stel alvorens dit kan werk.

Nee, die wonderwaarheid is: Omdat Jesus suksesvol gesterf en opgestaan het, werk die verlossing kragtig. En, dit is juis DIT waarop ons heelhartig bou en wat ons glo en toe-eien. Ons stel niks in werking nie! Ons ontvang dit wat alreeds werk – deur God se werksverrigting. Ons verlaat onsself op Christus se dood en opstanding.

2 PURPER: Koningskap: Wanneer Christus met purper (koningsgesag) in ons lewens werksaam is, kom ons agter dat die vyand geheel en al oorwin is en dat hy definitief sy greep verloor het. Satan en die bose is NIE by magte om die ingang tot God se teenwoordigheid te versper nie. Efes 1:22 (Aan Hom het God alles onderwerp en Hom bo alles aangestel) (purpermantel) en 1 Petr 3:22 (Hy is nou aan die regterhand van God nadat Hy die bose magte aan Hom onderwerp het). Dit is ‘n realiteit dat die kettings en boeie afgeval het.

Verder eis Jesus se Koningskap ook gehoorsaamheid. Daar is geen manier waarop ‘n mens in Hom kan glo sonder dat daar die indringende begeerte is om Hom gehoorsaam te volg nie.

Onthou: Sy Koninklike purperkleed beteken dat HY álle sê het. Omdat Hy Koning is, is ons eie-ekkies in beginsel (uit God se perspektief gesien) van die troon afgestoot. Dit gaan nie net daaroor dat ons in Hom glo nie, maar ook dat ons Hom begin VOLG. ‘n Koning word tog in gehoorsaamheid gevólg. En ons KAN Hom volg omdat Hy ons eie-ekkies van die troon afgestoot het deurdat HY Koning is. Romeine 6 stel dit eksplisiet: Toe Jesus gesterf het, het die oue mens ook gesterf. Al is ons vlees swak, is die Koning magtig. Hy is dit, of ons dit voel of nie.

Laat ons prakties raak: Watter uitwerking het Christus se koninklike purperkleed op u en my wanneer ons in ons alledaagse lewe keuses moet maak? Of wanneer allerlei nare versoekings aan ons knaag? Of wanneer die eise van die Skrif lewensgroot voor ons kom staan? Byvoorbeeld wanneer jy ‘n besigheidstransaksie beklink. Of ‘n keuse het om hierdie of daardie iets aanlyn te bekyk of nie te kyk nie? Of wanneer die Koning jou voor die opdrag stel: GAAN na alle nasies en maak die mense my dissipels, maar ek vind dat ek nie eintlik regtig die moed het om met enigeen op daaglikse vlak die evangelieboodskap te deel nie? Kan ek dan sê Sy koningskap laat my koud?

Kan u sien hoedat hierdie saak tot ver buite die mure van hierdie kerkgebou gaan. Dit ráák regtig ons persoonlike lewens.

Ek lees onlangs hoedat Christene in China die Here Jesus so ernstig navolg dat hulle eerder bereid is om ‘n prys te betaal as om kompromie te maak. Daardie PURPER kleur gee so sterk af op hulle dat hulle vasberade is om ons Here ernstig na te volg, kos wat dit wil.

Daar word vertel van een spesifieke Chinese dame – genaamd Ruth – wat haar werk by ‘n Staatsdepartement bedank het en sonder inkomste verder gegaan het omdat haar werkgewer van haar vereis om in bepaalde opsigte ‘n kompromie te maak wat die Skrif betref. Die purper van Jesus se Koningskap tel vir haar baie groter gewig as enigiets anders. En sy betaal ‘n prys daarvoor.

Dit herinner aan wat Dietrich Bonhoeffer gesê het: “When Christ calls a man, He bids him: Come and die”. Hy het dit aan sy eie lyf gevoel onder Adolf Hitler.

3. BLOU: Hemelse afkoms. Die hemelse afkoms en bestemming van Jesus Christus. Joh 3:13. Joh 13:2. In ander dele van die Skrif sien ‘n mens dat blou en purper sáám gaan wat betref koninklike status. Bv Ester 8:15: Mordegai se klere.

Die blou dui egter meer spesifiek op hierdie Koning se hemelse afkoms en bestemming.

Watter uitwerking het dit in u en my lewe wanneer Jesus met hierdie blou kleur in ons lewens werksaam is?

Efes 2:6 werp aangrypende lig hierop. Die Gees sê deur Paulus dat God ons ‘n posisie in Christus gegee het – Hy laat ons saam met Christus in die hemel sit. Hy het ons ‘n plek in die hemel gegee in/saam met Christus.

Geweldig diepsinnig, nie waar nie. En onthou: hy praat nie van die ewigheid saam met Christus nie. Hy praat van ons lewens hier en nou.

U sien, uit God se oogpunt en deur Sy werksverrigting, sit die weergebore mens – ingesluit by Christus – in ‘n hoër posisie as wat ons aardse stryde en kwellinge is. Ons kyk eintlik áf op ons probleme.

En ons kan reken op Christus se trou.
Of kan ons nie daarop reken nie? Ja. Soms voel dit seker so. Jeremia was op ‘n stadium so bang dat hy gevoel het die Here is soos ‘n bedrieglike rivier (Jer 15:18).

Ken ú dit ook? Die beklemminge? Goed wat jou paniekerig maak. U sien, ons bely dat die Here ons veilig na die hemel sal dra, maar hoe benoud is ons dat Hy ons dalk sal laat val.

Wanneer Christus in ons lewens werksaam is met die blou van Sy hemelse bestemming, dan begin ons besef ons mag reken op ons hemelse sekuriteit en dat ons IN HOM uitgestyg het bó die dinge wat ons senuwees opvreet.

4. WIT: Volmaakte perfekte geregtigheid: ‘n Wit kleed dui deurgaans in die Skrif op ‘n reggestelde posisie voor God – ‘n reggestelde posisie voor Sy volmaakte Wet. Wátse posisie? ‘n Posisie van volkome REG-WEES voor Hom/Wet – al is ons in onsself NIE reg nie (Vergl Open 7:14). Ons weet voor ons siel ons is in onsself totaal NIE reg nie. Tog het ons sekerheid dat ons totaal reg IS, omdat HY ons reg verklaar het. Die geregtigheid van Christus is aan ons toegereken deur geloof in Hom.

Hoe kon Hy ons reg verklaar? Wéét Hy dan nie van al ons sondes nie? Wéét Hy dan nie hoe verkeerd ons is nie? Ja, Hy weet. Maar, Hy het ons GEKLEE met Christus self. Sien 2 Kor 5:21. En Christus IS die 100% geregtigheid (reg-wees) voor die Wet. In Jeremia 23: 6 word die komende Here Jesus genoem: “Die Here ons geregtigheid”.

Ek BESIT God se guns 100% omdat Jesus se spierwitte geregtigheid op my rekening oorgeboek is. Daarom hoef ek glad nie meer God se guns te verdien nie. Jesus se volpunte tel op mý eksamenvraestel. Dit is wat Hy aan my doen wanneer Hy met Sy WIT in my lewe werk. Hy maak ‘n einde aan my innerlike geneigdheid om God se guns te wil verdien en op eie meriete te wil slaag.

Hoe dikwels betrap ‘n mens jouself dat jy dink jy moet vir God aan jou kant hou deur: te bid, Bybel te lees, Bybelstudies by te woon, getuig, meelewend te wees, geestelik te groei ens. AL hierdie dinge is natuurlik baie belangrik. Maar, ons is geneig om hierdie dinge te doen om vir God gunstig te stem teenoor ons. Dan dink ons: NOU sal Hy my sekerlik seën of minstens van my hou.

Kyk maar hoe maak ons. Wanneer iemand iets erg oorkom, dan vra ons: Waarom dan nou juis HY/SY? Hy/sy gee dan soveel om vir ander mense en is so getrou in die kerk! OF: Waarom gebeur dit of dat met my: Ek het dan soveel gebid en soveel dankoffer gegee.

So redeneer ons van nature, maar Jesus werk met die WIT in ons lewens om ons te bevry van ons krampagtigheid om Sy guns te wil koop.

Gaan dink gerus weer na oor Christus se werk met die vier kleure in u lewe, en u sal die volle rykdom van die evangelie in u lewe prakties beleef en dat die Christelike Geloof regtig prakties wérk en dat dit lekker is!

Category Tabernakel

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)