Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TABERNAKEL no 4
DIE GOUE KANDELAAR
Skrif: Eksodus 25: 31-40, Johannes 8:12, Matteus 5: 14-16

Stel uself voor: ‘n lewe sonder lig. Geen son, maan, sterre, elektrisiteit, kerse. Geen lewe sal moontlik wees nie. Niks.

Tydens die skepping het die Here éérs die lig gemaak vóór die son en maan. Genesis 1. Sommige moderne teoloë reken dat die Bybelse skeppingsverhaal niks meer as mooi poësie is nie. Allermins historiese feite, want hoe kon daar lig wees sonder die son.

Onder leiding van God die Heilige Gees skryf die apostel Paulus egter in 2 Kor 4:6 dat God die lig uit die duisternis laat skyn – nie vanaf die son nie. Soos lig primêr noodsaaklik is vir aardse lewe, net so is God self die lig wat primêr noodsaaklik is. Dit is wat eintlik in die skeppingsverhaal staan. 1 Joh 1:5: “God is lig en daar is geen duisternis in Hom nie.”

Dit is die volgende element in die prentjiesbeeld wat die tabernakel teken – soos voorgestel deur die goue kandelaar.

Om net weer op te som wat ons tot dusver geleer het (wys weer al die prentjies):

Die tabernakel en elke element daarvan is ‘n profetiese prentjiesbeeld van wie/wat Jesus Christus is en wat Hy kom doen het. Dit is tweedens ‘n prentjiesbeeld van die Christen se lewe met God.

1 > Die persoon buite die omheining = ‘n voorstelling van die ongeredde mens wat alles net van buite af beskou en nie kan sin maak van wat hy sien nie

2 > Die ingaan by die enigste ingang = voorstelling van bekering en geloof – Jesus is die deur

3 > Die offer op die brandofferaltaar = voorstelling van versoening met God deur Christus se plaasvervangende offerdood

4 > Die koperwaskom = voorstelling van die proses van heiligmaking – voordurende reiniging

5 > Binne die heiligdom word die lewe met God uitgebeeld = Christus is die brood, die lig en die wierrook (gebed). Die gelowige voed op Christus.

6 > Tafel met toonbrode = gemeenskap

7 > Kandelaar = diensbaarheid – lig skyn

8 > Wierrookaltaar = gebed

Die kernmiddelpunt van alles is die Messias = Jesus Christus die Here.

Volgende week bestudeer ons die tafel met toonbrode.

Nou dan: Die goue kandelaar!

CHRISTUS is die lig wat na die sonde-duister wêreld gekom het. In Joh 8:12 verklaar Jesus: “EK is die Lig van die wêreld”. Sonder hierdie lig, leef ‘n mens in die duisternis – al dínk jy jy is ‘n heel skaflike mens.

En jy stamp jouself, want jy weet nie waarheen jy gaan nie. Daar is nie werklike LEWE moontlik nie, net soos daar nie aardse lewe moontlik is sonder die son en maan nie.

Dink maar byvoorbeeld aan die stikdonker duisternis waarin die nie-Christelike godsdienste sit: vrees/onsekerheid/skuld.

Maar ook jarelange kerklidmate kan in presies dieselfde duisternis vasgevang sit. Dit kan wees dat ook kerklidmate nog in die woestyn búíte die tabernakel ronddwaal. Net omdat die evangelieboodskap te maklik en eenvoudig is en hulle gewoon nie kan glo dat die poort 10 meter wyd is nie!

Maar wie deur die geloof die blye boodskap omhels dat Jesus Christus die DEUR is en dat jy met God versoen is by die altaar (kruis) en daagliks gereinig & geheilig word by die waskom, het outomaties ook deel aan die betekenis van die kandelaar: Die lewe in die lig – wat diensbaarheid tot gevolg het.

Só iemand word self ‘n draer van die lig. Mat 5:16: JULLE is lig. Lig wil immers gedra word – dit het ‘n kers of gloeilamp nodig. Lig kan nie in die lug hang nie.

By die Goue Kandelaar is daar dus twee beelde wat uitstaan: LIG en OLIE. Wat 3 persone uitbeeld: Jesus, die Heilige Gees en die gelowige!

Die heerlike van die Tabernakel-studies is dat die middelpunt Christus is! Dit bring lewe!

Die Tabernakel is ‘n prentjiesbeeld van hoe die verlore mens wat buite God staan weer kan inkom en met Hom leef – ‘n mens-van-God word! Die sondeval – wat die paradysgemeenskap kom breek het – is omgekeer.

Die kandelaar versinnebeeld nie nét die Lig (Christus) nie. Die kandelaar self is ook die draer van die lig: Die gemeente van Christus. Die Bybel self wys dit in Openb 2:1 waar die gemeente vergelyk word met ‘n kandelaar. Die Here het nie Sy engele aangestel as weerkaatsers van die lig nie, maar gewone ménse van vlees en bloed.

Opvallend dat Eksodus 25: 31, 36 noem dat die kandelaar uit een stuk gemaak was. Niks vasgeskroef of vasgeplak nie. Een soliede geheel. Alles van goud. Ses arms kom voort vanuit een stam. Daardie een staaf suiwer goud wys heen na die Seun van God uit wie die gemeentes die ligdraers is. U sien: dit is alleen moontlik vanuit Christus en vanuit ‘n verbondenheid met Hom.

Die wonderlike is dat óns ons nie verbonde aan Christus hoef te máák nie. Ons maak nie onsself verbonde aan Hom deur ons toewyding nie. Indien jy tot bekeringsgeloof in die Here Jesus gekom het, kan jy net glo dat jy aan Christus verbonde is omdat God die Vader jou by Hom ingesluit het op die kruis.

Daarom hoef ons ook nie self die LIG te máák nie. Christus is die Lig. Ons moet wel in verbondenheid met Hom blý – deur te glo aan ons verbondenheid met Hom (Joh 15).

Maar dit is God sélf wat Sy lig omhoog hou in die wêreld deur Sy Woord en Gees. En Hy doen dit DEUR die gemeente. Efes. 3:10 – “God laat Sy wysheid deur die kerk bekend word aan die bose magte in die hemelruim.” 1 Tim 3:15: “Die gemeente is die draer en beskermer van die Waarheid.”

Is dit nie die groot rede waarom kerkmense dikwels so sukkel om die lig te weerkaats en so anti-alles is nie? Anti-sending. Anti-getuig. Anti-betrokkewees. Afsydig en krities. Hulle het dalk nog nie die groot geheim ontdek nie: Ingesluit by die groot Ligdraer. Mag dit glo. Ken dit nie. Daarom negatief. So onnodig. Totale gebrek aan begrip.

Hoeveel kerklidmate kén werklik die Waarheid? Indien nie, hoe kan jy ‘n DRAER daarvan wees?

Ons dink ons ken die waarheid omdat ons ‘n klompie basiese bybelfeite ken. Maar MIN mense KEN werklik die blye boodskap van vrye genade. Meeste mense dink dit gaan maar dáároor dat ‘n mens jou bes moet probeer om goeterig te lewe en verder hoop jy maar vir die beste – hoop die Here sal jou nie té straf behandel nie. Dikwels is daar geen beginselverskil tussen sommige kerklidmate en ‘n Moslem, Hindoe, Boedhis nie. Dink dieselfde oor godsdiens: God beloon jou vir jou probeerslae. “Du ut des” – “ek gee sodat U kan gee.”

So leef ons in onkunde en kan nie draers van die Waarheid wees nie.

Om ‘n ligdraer te wees: Vasgesweis aan die Woord/Waarheid. Dit is die lig van die kandelaar = Christus/Woord wat deur die olie – die Heilige Gees – gebrand word.

U weet, die tabernakel het geen vensters gehad nie. Die enigste lig wat die priesters gehad het, was die kandelaar se lig. Dus: Geen natuurlike lig is toegelaat nie. Slegs die olyfolie is toegelaat om lig te produseer.

Die oomblik wanneer die priesters in die natuurlike lig wou lewe, moes hulle buite die tabernakel gaan lewe. Maar, buitekant kon hulle niks sien en ervaar van die prag van die binnekant nie. Van buite kon hulle slegs die dierevelle sien. Al wat die natuurlike (son)lig kon openbaar was die vaal stuktuur in die woestynsand. Dus: wég van die kandelaar se olyfolie-lig, beteken: weg van die heerlikheid van Christus.

Sien u die baie belangrike waarheid: Die ware lig is Christus, maar ook die Woord, want die twee is één (Joh 1:1). Alle lig buite hierdie lig, is mensgemaakte natuurlike lig en kan slegs die buitekant van die tabernakel verlig. Daarby het die natuurlike lig van die menslike rede die vermoë om ‘n mens blind te maak vir die ware lig (Christus en Woord). Al wat dan oorbly is om te spekuleer, te raai, te filosofeer hoe die tabernakel binne lyk.

Slegs die priester wat in die lig van die kandelaar wandel, ken die ware skoonheid van die binnekant van die heiligdom. Daarom is 1 Kor 2:14 so belangrik. Die natuurlike mens ken nie die dinge van die Gees van God nie.

Ons kry twee tipes mense: diegene wat slegs kan sê: “Ek reken so, ek dink so, ek hoop so..” (natuurlike lig van die menslike verstand) en diegene wat kan sê: “Ek weet verseker.” (lig van die Gees deur die Woord).

Watter soort lig speel in u persoonlike lewe die deurslaggewende rol? Die natuurlike lig van u eie rede, eie gedagtes en idees – ander mense se opinies? Of is u Woorddeursuur en daarom ook Christusdeursuur? Die Gees lei ‘n mens deur die Skrif wat in jou hart opgeneem is. Pasop vir die dwaallig. Want die dwaallig LYK soos die ware lig, maar dit is nie.

Ek het al soveel mense ontmoet wat al wat ‘n boek is gelees het en belese is in al wat ‘n filosofie is en baie te sê het oor die Bybel en die Christelike Geloof, maar …. die Bybel sélf lees hulle selde. Dis net natuurlike lig waarvolgens hulle lewe.

Pasop vir die natuurlike lig buite die tabernakel. Daardie lig kan nie werklik vir Christus openbaar nie. Om slegs dáárdie lig na buite te weerkaats, sal nie ander mense help en naderbring na die tabernakel nie.

Enkele jare gelede het ‘n teoloog van die NG Kerk ‘n boek geskryf waarin hy probeer om die evangelieboodskap aanvaarbaar te maak vir die post-moderne mens se hoogmoedige kritiese denke. Hy het letterlik álles in die Bybel wat vir die menslike rede onaanvaarbaar is, weggeredeneer en weggeskuur en verwerp. Elke skerp puntjie weggeveil.

Byvoorbeeld die maagdelike geboorte van Christus, die bestaan van die duiwel, liggaamlike opstanding van Christus ens. Sodoende wil hy die arrogante kritiese verstand van die mens versoen met die Bybel. Maar in die proses maak hy gebruik van natuurlike lig – die menslike rede – om die kandelaar se lig uit te doof. En so lei hy duisende mense op die pad van dwaallig! Wat ‘n ramptoestand! ‘n Groot deel van die posisie waarin die NG Kerk vandag verkeer is as gevolg van dwaallig wat vir ware lig aangesien word.

Die wêreld het ten diepste nie ‘n behoefte aan natuurlike menslike lig nie, maar aan die kandelaar se lig! Die lig deur die olie geproduseer – die Heilige Gees.

SAMEVATTEND:

NOMMER 1 > Die LIG versinnebeeld Christus (Joh 9:5 > Ek is die Lig vd wêreld) asook die Woord (Ps 119:105 > U Woord is die lamp vir my voet en die lig vir my pad). Hoewel Jesus en Woord eintlik EEN is. Joh 1:1 > In die begin was die Woord en die Woord was by God en die Woord was God.

Hoe is u verlig? Die geestelike mens is Christusdeursuur en Woorddeursuur. Daar is net twee opsies. OF: “Ek dink/reken” OF “Ek weet – want die Skrif sê so.

Ons moet waak teen lig van BUITE die tabernakel!

NOMMER 2 > DIE OLYFOLIE > Die Gees van die Here is op my, want Hy het my gesalf (Jesaja 61:1). God het vir Jesus met die Heilige Gees gesalf (Hand 10:38). Die olyfolie versinnebeeld die Heilige Gees. Christusdeursuurd is Woorddeursuurd is Geesdeursuurd.

Die kandelaar het geen inherente lig in ditself gehad nie. Die lig moes van die olie kom!

En presies DIT is die diepe geheim van die Christelike lewe. Ek verwag alles van die Gees.

NOMMER 3 > DIE GELOWIGE IS SELF DIE GEREFLEKTEERDE LIG > Die hele kandelaar is ‘n prentjie van die gemeente/kerk wat Christus reflekteer deur die werking van die olie/Gees.

Die kandelaar bestaan nie om dowe neute uit een stam en ses arms nie. In totaal 7 dus. Die getal 6 is die getal van die mens. Saam = 7 = volmaaktheid. Christus is die stam en die 6 takke is die kerk, maar vorm ‘n eenheid. “Ek is die wynstok, julle die lote”. Daarom kan Jesus in Matt 5:14 sê: JULLE is die lig!

Miskien moet ons gebed wees dat Tafelberg Gemeente ‘n Woorddeursuurde gemeente sal wees en dat ons ‘n lig sal weerkaats wat deur die Gees aangesteek is – al gaan dit dan ook dwars in téén die gryn van die natuurlike lig van Koning Mens se logika. Dan sal daar uit ons midde ‘n tipe wysheid en krag uitgaan wat ander mense na die Tabernakel (Christus) sal trek. Dit is die lig van Bo, nie van hier benede nie.

Category Tabernakel

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)