Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TABERNAKEL no 7
DIE ARK EN VERSOENDEKSEL
Skrif: Eksodus 25: 10-22, Levitikus 16: 13-17

Met vandag se tema, staan ons op heilige grond – die baie heilige kern van die Bybelse boodskap.

GAAN DEUR AL DIE VORIGE PRENTJIES…

Agter die voorhangsel was daar ‘n tweede vertrek genoem die Allerheiligste waar die direkte teenwoordigheid van God was – afgeskerm van die mense deur die dik, swaar gordyn (voorhangsel) – ‘n uitbeelding van die toestand ná die sondeval. God is ontoeganklik. God binne, die mens buite!

Dit is ‘n uitbeelding van die onwetende basiese nood van elke mens op aarde. Die mens is immers vír God geskep (Gen 1-2) en nou is Hy ontoeganklik. Wat ‘n krisis! Die mens mis dus sy bestaansdoel geheel en al.

Enigeen wat sommer net agter die voorhangsel sou ingaan, het plotseling gesterf – byvoorbeeld Aäron se 2 seuns wat uit die goedheid van hulle harte vir die Here wierrook wou gaan offer (Levitikus 10). Om sónder offerbloed in God se teenwoordigheid te kom, het die summiere dood beteken. Ons sal binne oomblikke sien waarom.

Behalwe vir God se teenwoordigheid, was daar ook die verbondsark (nie Noag se ark! Woord “ark” beteken “kis/koffer” waarin iets veilig bewaar word).

In die Skrif is daar 3 soorte arke: a. Noag, b. Moses se biesiemandjie, c. verbondsark – met die versoendeksel (goue plaat) bo-oor.

Die ark was ‘n houtkis met goud oorgetrek. Binne-in die ark was die twee kliptafels met die Wet, Aäron se staf wat gebot het en ‘n houertjie met manna.

Die versoendeksel was ‘n plaat (die kis se deksel) – gemaak uit soliede goud – waarop twee afbeeldings van Cherubs (hoë vlak van engel) gemonteer was.

God kyk dus heeltyd af op Sy volmaakte Wet (Twee kliptafels). En die Wet veroordeel (oortree=doodstraf) die mense (daar buite) en daarom die voorhangsel wat hulle verhoed om by God te kom (tragiese skeiding), anders sterf hulle volgens die Wet se onaanvegbare oordeel.

Slegs een maal per jaar mog die Hoëpriester agter die voorhangsel ingaan met die bloed van die offerdier en dit op die versoendeksel sprenkel – en bly lewe! Die bloed kom staan dan letterlik tússen God en die Wet. En dit sê: Iemand ánders het gesterf – ‘n Godgegewe plaasvervangende offer – op die brandofferaltaar.

Hierdie Hoëpriester (en die hele volk) móés gesterf het, maar nou het ‘n ander (dier) die oordeel gedra – op die brandofferaltaar. God sien nou DIT (bloed op die deksel) en nie die Wet nie. Die bloed maak die Wet toe, bedek dit. Gevolg? Die Hoëpriester (wie ook tot die dood veroordeel is deur die Wet in die ark) LEEF binne die direkte teenwoordigheid van God. Hy móés gesterf het, maar danksy die bloed van die plaasvervangende offer, op die versoendeksel, tússen God en Wet, mag hy leef. Dit is die kern van die Bybelse boodskap. Die paradys is weer oop – in die bloed van die plaasvervangende offer. God is weer toeganklik – in die bloed van die offer. Die verlore seun is nie meer verlore nie en daarom mag hy huistoe kom. Vrye genade deur die bloed van Jesus.

Die kernvraag waarop alle godsdienste ‘n antwoord moet vind is die vraag verwoord in Job 9:2 – HOE KAN ‘N MENS REG-WEES MET GOD? Hoe kan ‘n wetsoortreder, ‘n sondaar reggestel word met ‘n heilige God? Hoe kan ‘n regverdige heilige God ‘n onheilige skuldige sondaar vryspreek en as kind aanvaar SONDER dat Hy aan Sy heilige reg tekortdoen. Hy kan dit nie doen net omdat Hy goed is en liefde is nie, want dan skend Hy Sy eie wet en reg. God se liefde kan nie sommer net ‘n sondaar omhels en vryspreek nie, want wat van die hemelhoë sondeskuld en wetsoortreding? God kan nie die sonde net onder die mat invee en maak asof dit niks is nie. Iewers moet iemand die straf uitdien!

Watter aardse regter/landdros sal ‘n skuldige vryspreek net omdat hy/sy van die persoon hou of die persoon dalk selfs ‘n familielid is? Nooit! Want wat van die reg?

Die Evangelie van Jesus Christus bied die ENIGSTE antwoord op hierdie vraagstuk. En dit word uitgebeeld in die tabernakel waar die hoëpriester bly leef in God se teenwoordigheid op grond van die versoeningsbloed wat TUSSEN God en die wet ingeskuif het. Omdat daar wettiglik betaal is vir die skuld en straf van die oortreder – deur ‘n onskuldige offer wat wettiglik die plek neem van die skuldige – kan die oortreder vrygespreek word en die lewe hê.

Wil u nie vir die volgende paar minute saam met my die boodskap van die verbondsark en versoendeksel ontdek en ontgin nie?

A. DIE GETUIENIS (So word die ark en die wet genoem). Binne-in die ark, moes Moses ‘n getuienis plaas. Amper soos ‘n soort kluis met kosbare inhoud. Dit is ook genoem die “troon van God” (vlgs Eks 25:11 was daar ‘n goue kroon bo-op die ark gemonteer) omdat Sy troon gesetel is by ‘n getuienis. Watse getuienis? ‘n Getuienis van hoe korrup die mens is voor ‘n heilige God. Daarom die twee kliptafels, Aäron se staf en die manna. Dit is herinneringe aan wat in Israel se verlede gebeur gebeur het.

Die twee kliptafels is ‘n getuienis van wat by Berg Sinaï gebeur het … met ‘n bitter by-smaak, want dit is nie die oorspronklike klippe nie. Dit is ‘n tweede uitgawe omdat die eerste stukkend gegooi moes word ná die goue kalf-episode. Dit spreek van die diepe korrupsie van die mens se hart. Die twee klippe is dus ‘n getuienis van God se heiligheid en die mens se sondige onwaardigheid waarmee hy NIE tot God kan nader nie.

Maar daar is ook die kruik manna wat nét so ‘n pynlike getuienis is van hoe die volk in die woestyn gemurmureer het in ongeloof en kleingeloof ten spyte van die Godswonder om kos in die woestyn te gee. Ook deur die manna besef hulle hulle kleinheid en onwaardigheid.

Ook so met Aäron se staf wat uitgebot het. Dit herinner aan die tyd toe die volk in opstand was teen die leiers wat die Here gegee het: Moses en Aäron. Toe het die HERE vir hulle gewys wie HY as leiers gekies het – die een wie se staf Hy laat bot het. Dit was Aäron (Num 17). Die staf moes bewaar word as ‘n getuienis teen die volk.

U sien wat hier gebeur. God wil woon tussen mense. Hy rig Sy troon op tussen mense. Maar, HOE wil Hy omgaan met Sy mense? Hy wil omgaan met diegene wat hulle eie onwaardigheid besef. NOOIT mag hulle tot Hom nader asof daar niks gebeur het nie.

Dieselfde geld ook vir ons, al IS die voorhangsel geskeur en al IS daar volle toegang tot God. Die kind van die Here besef steeds sy onwaardigheid en dus die onmoontlikheid dat daar óóit IETS in ONS kan wees waarom Hy ons sou kies.

Tot vandag is die GETUIENIS steeds baie ongewild. Die moderne mens wil nie herinner word aan wie/wat hy ten diepste is nie. Hy druk sy ore toe.

B. VERSOENDEKSEL. Kyk nou na hierdie wonderwerk. Die verdoemende getuienis word letterlik toegemaak met die plaat van versoening. Die Wet/Manna/Staf word weggesteek onder die deksel. En die deksel word besprenkel met offerbloed. Die bloed maak die nare herinneringe toe voor God se oë, want die prys van die dood is betaal – plaasvervangend/plekbekledend op die altaar.

Sien u die Godswonder? God kan nie die mens in Sy teenwoordigheid laat lewe (soos Sy liefde dit wil hê nie) want wát van die Wet se getuienis? Hy kan nie die mens laat lewe asof die Wet NIE veroordeel nie – dan sou hy onreg pleeg. God moes dus ‘n manier (uitweg) vind om die mens te behou EN die Wet se getuienis te eerbiedig/handhaaf.

Die oplossing is die versoendeksel en die brandofferaltaar. Die oordeel van die Wet (dood) woed uit op die plaasvervangende offerdier. En die offerbloed kom staan nou tússen God en die Wet op die versoendeksel. Sodat God nie meer die Wet sien nie, maar die bloed. Só laat Hy die mens by Homself toe. Só verander die ark van ‘n oordeelstroon na ‘n genadetroon.

Die NT sê (Rom 3:25) dat Christus self die versoendeksel is. Die kruisdood van Jesus is die deksel wat die Wet toemaak. Die getuienis word nie afgeskaf nie, maar bedek met bloed. Maar nie die méns se bloed nie.

So praat die Here. “Moenie te groot en windmaker by My troonsaal inkom nie (getuienis), maar kom tog wel in! Moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Jy mag by My wees (versoendeksel).

Die getuienis veroordeel die mens. Die bloed maak die veroordeling toe. Die bloed bring ‘n persoonlike saamwonery tot stand. Romeine 8:1 – Daar is geen veroordeling vir diegene wat in Christus is nie.

Deur die versoendeksel word die troon van oordeel omskep in ‘n troon van genade.

Daarom mag die gelowige nooit sê: “Kyk net na die Getuienis, ek is te sleg vir God” nie. Dit is ‘n belediging vir die Here om só te praat.

Dit is ook ‘n belediging vir die Here wanneer ‘n gelowige heel grootmeneer in die troonsaal instap met ‘n hele lys prestasies en goeie dade en meriete. Want indien die Here die getuienis uit die kluis sou haal, sou daardie prestasies maar vaal lyk en in die niet verdwyn.

Hoe leef ‘n Christen dan? Besef diepe swakheid en onwaardigheid MAAR TERSELFTERTYD leef met vrymoedigheid in verhouding tot die Vader deur Jesus in die krag van die Gees. Met volle sekerheid – danksy die bloed!

C. DAAR KOM ‘N STEM VAN DIE VERSOENDEKSEL. Vers 22: Die Here práát van die versoendeksel af.

Omdat daar versoening is deur die bloed, kan Sy STEM GEHOOR word. Daar is nou vrede. Daar is nou ‘n verhouding. Hoef nie meer te wonder of te spekuleer nie. Kan WEET wat die Here sê. Kan werklik Sy Woord hoor en verstaan. Geen afstand en skeiding meer nie. Die versoende mens leef nie meer in duisternis en dwaling nie.

Ja, dalk vind ons die Stem soms te skerp, onverstaanbaar, beloftes word nie vervul nie, alles lyk soms verkeerdom. Moenie moedeloos word nie. Die Woord sê: Hy praat van die versoendeksel af. U SAL Sy stem hoor.

Is dit nie ‘n wonderbaarlike geheimenis dát daar persoonlike omgang mag wees tussen ‘n heilige God en ‘n sondaarmens nie? Al IS daar ‘n verdoemende getuienis téén die mens! TOG, danksy die versoendeksel, is die toegangshek tot die paradys tot in ewigheid ontsluit.

Die voorhangsel is permanent geskeur – van bo na onder – dus deur ‘n Godswonder buite enige mens se toedoen.

Dit is ook middeldeur geskeur. Dus opsigtelik. Geen twyfel daaroor moontlik nie.

Dit het ook heeltemal geskeur. Die deurgang is ten volle. Alle struikelblokke is verwyder.

Al hierdie dinge is volmaak en perfek in die Here Jesus Christus vervul.

Nadat die voorhangsel geskeur het en Christus gesterf het en begrawe is, dien die plek waar sy liggaam neergelê is as die versoendeksel, met twee engele weerskante, net soos in die tempel uitgebeeld is. Nie dierebloed nie, maar die gekruisigde liggaam van die Messias word neergelê.

En toe word Hy uit die dood opgewek en Hy vertrek om Sy eie bloed en offerdood aan die Vader te bied as die enigste grond vir die verlossing van sondaars/wetsoortreders.

En toe Maria inbuk en in die graf inloer, toe sien sy meteens hierdie aangrypende toneel (beskryf in Johannes 20:11ev). Dis asof sy die allerheiligste van die tabernakel/tempel binne-in die leë graf sien. Die plek waar die liggaam was en die twee engele weerskante – een waar Jesus se kop was en een waar Sy voete was – net soos die afbeeldings van twee chérubs weerskante van die versoendeksel gemonteer was.

Die plek waar die liggaam was, dien dus as versoendeksel. Met die engele weerskante.

God het dus al die eeue der eeue beveel en gewil dat die twee cherubs aan weerskante van die versoendeksel aangebring moes word as ‘n profetiese vooruitwysing na die twee werklike engele aan die kop en voetenend van Jesus se liggaam.

Christus – en Sy versoenende sterwe – is ons enigste hoop.

Buiten hierdie hoop, loop jy eintlik net in jou eie voetspore jou eie dood tegemoet en dit sal net vergetelheid oplewer.

“Sonder My kan julle niks doen nie” het Jesus eens nadruklik verklaar.

Maak dubbeld seker dat jou hoop werklik op die bloed op die versoendeksel gebou is en dat jy die Here daadwerklik navolg as ware dissipel.

Category Tabernakel

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)