Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TABERNAKEL no 8
DIE WOLK VAN HEERLIKHEID
Skrif: Eksodus 40: 34-38, Johannes 1:14

Die Here God het op die berg Sinai vir Moses die ontwerp van die tabernakel gegee. Dit was basies ‘n konstruksie wat hulle kon opvou en saam vervoer op die Godsvolk se reis deur die woestyn.

Die hoofdoel daarvan was dat dit die Godgewilde manier was waarop Hy tussen Sy mense wou woon. ‘n Heilige God kan nie sommer maar net so by sondaars (wetsverbrekers) bly nie – hulle sal onmiddelik sterf! Dit spel uit die enigste manier hoe die sondaar met die heilige God versoen word en in gemeenskap met Hom lewe. Ten diepste is dit ‘n prentebeeld van die Here Jesus self. Dit is ‘n prentebeeld van die Evangelieboodskap.

Christus vervul elke detail van die tabernakel in Homself. Hy is die enigste deur, die altaar (kruis), die waskom (reiniging/Woord), die toonbrode (Brood vd lewe), kandelaar (lig van die wêreld), wierrook (hoëpriester wat intree), verbondsark (koning/gesag), versoendeksel (afgehandelde werk op kruis/versoening vir sonde), hout (mensheid van Xp), goud (Godheid van Xp), silwer (losprys), koper (heiligheid), pers (koninklikheid), wit (geregtigheid), rooi (offer), voorhangsel (geskeurde liggaam).

Eintlik is die tabernakel ‘n opsomming en samevatting van die hele boodskap van die Bybel:

1 Tuin van Eden > Die samesyn tussen God en mens (skeppingsdoel)

2 Sondeval verbreek die samesyn, maar God gee nie die skeppingsdoel met die mens prys nie.

3 By talle individue word ‘n versoende samesyn uitgebeeld: Henog, Abraham, Moses ens

4 Tabernakel en woestyntog > Eksodus 25:8 > Alles op God se inisiatief. Dit was nie Moses wat daaraan gedink het om ‘n tabernakel te ontwerp en God te nooi om daar te woon nie.

5 > Salomo se tempel > Op dieselfde prinsiep as die tabernakel. By ballingskap is hierdie tempel vernietig.

6 > Herboude tempel: Serrubabel

7 > Herodes (NT) > God nou besig om weg te beweeg van die skaduwee na die werklikheid (Xp).

8 > Christus self (Immanuel). In Hom woon God by Sy verloste mense.

9 > Die NT-gelowige is self die tempel.

10 > Nuwe Jerusalem > Ewige tempel

Nadat ons nou die afgelope klompie weke die verskillende elemente van die tabernakel bestudeer het, kom ons vandag by die Wolk van heerlikheid.

Stel jouself voor: Jy doen baie moeite om ‘n duur huis te bou. Maar dan sluit jy dit toe en gaan woon elders.

Net so met die tabernakel: Dit móés bewóón word. Die Here moes Sy intrek neem.

Hy doen dit ook. Hy daal neer in ‘n wolk (die “shekinah”). Hy wou so naby en sigbaar moontlik aan Sy mense wees terwyl hulle in die onherbergsame woestyn loop met geen padkaart. Die wolk was bo die allerheiligste en het vooruit getrek wanneer die volk voortbeweeg. “Ek is hier. Ek deel in julle lot.” Hierdie wolk was dus ‘n aanduiding van die Here se konkrete teenwoordigheid en Sy leidinggewing binne die woestyn.

Die woord SHEKINAH kom nie in die Skrif voor nie, maar die konsep wel. Die Joodse Rabbi’s het – in die tydperk tussen die OT en NT – die sogenaamde Intertestamentêre tydvak – die woord Shekinah gaan aflei van ‘n Hebreeuse woord SHAKAN wat iets beteken soos WOON of IEMAND WAT WOON.

Hulle het dus die woord gaan toepas oral in die OT waar daar sigbare manifestasies was van God se teenwoordigheid, maar veral in die Allerheiligste van die tabernakel. Die Shekinah is dus ‘n sigbare manifestasie van God se teenwoordigheid op aarde in die vorm van ‘n natuurverskynsels – soos byvoorbeeld ‘n wolk.

Die destydse Rabbi’s beskryf die Shekinah as:

1) God se teenwoordigheid tussen Sy mense (Eks 19:16-18; Eks 40: 34-38; 1 Konings 6:13)

2) God se heerlikheid in die tabernakel/tempel (2 Kron 7:1).

En dit manifesteer as:

1)‘n Wolk (Eks 24:16-18; Eks 33:9; 1 Konings 18:10-13)
2)‘n Kolom van rook/vuur (Eks 13:21-22)
3)Vuur of brandende bos (Sag 2:5; Eks 3:2)

Die Shekinah het die eerste keer voorgekom toe die volk Israel – op hulle vlug uit Egipte – vanaf Sukkot vertrek het. Daar het die Here in die vorm van ‘n wolkkolom in die dag en vuurkolom in die nag verskyn om hulle dag en nag te lei op die pad deur die woestyn (Eksodus 13:20-22).

God het ook met Moses gepraat vanuit ‘n wolkkolom (Eksodus 33) en hom verseker dat Sy teenwoordigheid met die volk was. Die Here het met Moses van gesig tot gesig vanuit die wolk gepraat. Die sigbare manifestasie was egter getemper, want Moses kon dit sien sonder om te sterf. Toe Moses vra om God te mag sien, het God hom in ‘n bergskeur geplaas en met Sy hand toegemaak en verbygegaan sodat Moses Hom net van agter af sien. Sy heerlikheid is net té geweldig om deur ‘n mens gesien te word sonder dat so ‘n mens sterf.

Ook in die NT kom die Shekinah heerlikheid van God plek-plek voor:

1 > Lukas 2:9 > ‘n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en hulle was skrikbevange

2 > 2 Korint 3:18 > Christus-gelowiges kyk na die Here se heerlikheid en word deurentyd verander na Sy beeld

Natuurlik, in die NT, is die Here Jesus Christus self die grootste manifestasie van God se heerlikheid. Die hele OT wys na Hom.

Kolos 2: 9-10 > In Christus woon die volheid van die Godheid liggaamlik en in Christus besit julle die volheid!

Johannes 14:9 > Wie My sien, het die Vader gesien

Jesus Christus is die sigbare teenwoordigheid van God in/deur die tweede Persoon van die Goddelike Drie-eenheid.

Net soos die almagtige teenwoordigheid van God in ‘n tentwoning was – naamlik die tabernakel – net so is Sy teenwoordigheid in die gestalte van ‘n man/mens – Jesus die Here. En mense kon na hom kyk, sonder om te sterf. Maar in die hemel, sal Sy Shekinah heerlikheid nie verberg wees nie. Daar sal God se kind Sy heerlikheid in volheid sien vir alle ewigheid.

NT gelowiges beleef God se teenwoordigheid dag en nag omdat die skeiding wat tussen God en mens was, deur die bloed van Christus weggeneem is en die voorhangsel geskeur het. Deur die Nuwe Verbond en die inwonende Heilige Gees, is daar geen skeidingsmuur tussen die Christus-gelowige en die Here nie!

Maar nou terug na die Allerheiligste van die Tabernakel. Waarom dan juis ‘n WOLK? Waarom verberg die lewende God Hom in ‘n newel?

Antwoord: Hy – die absoluut heilige – sou op geen ander manier kón verskyn aan mense – sondaars/wetsoortreders – nie! Sy heerlikheid was só oorweldigend. Geen sondaar sou ‘n sekonde kon bly leef in ‘n direkte ontmoeting met Hom nie. Eksodus 33:20: Moses moes Hom van agteraf bekyk. 1 Tim 6:16 – “Hy woon in ontoeganklike lig en geen mens het Hom ooit gesien of kan Hom sien nie.”

Die enigste ware lewende God is só indrukwekkend, gewigtig, imponerend groot en skitterend oorweldigend in heiligheid. Daarom verberg Hy Hom in ‘n wolk sodat Hy in Sy liefde Sy volk kon gerusstel met Sy sigbare teenwoordigheid SONDER dat hulle wegsmelt. Hulle kon Hom sien, al sien hulle Hom nie. En al sien hulle Hom nie regtig nie, kon hulle wéét dat Hy daar is. Sy bedekte verskyning gee die versekering dat Hy naby is – sonder dat hulle sterf en smelt. Al sien hulle Hom nie regtig nie, weet hulle Hy IS daar en Hy neem hulle mee.

Hoe verkeerdom is óns nie dikwels nie? “Hoe weet ek die Here is naby en dat Hy my lei? Ek sien Hom dan nie. Ek voel Hom dan nie. Kyk na al die ellende rondom ons. AS die Here dan daar is, WAAROM gebeur dit en dat?”

So verkeerdom.

Ons sleep dikwels voete in die warm woestynsand en smag na water en kla in selfbejammering – pleks dat ons iets van die WOLK verstaan!

Indien die PinksterGees my laat GLO in Jesus se kruis en opstanding en die Gees laat my my VERTROUE plaas op Christus alleen vir saligheid, dan IS die wolk daar. Al voel/ervaar ek dit glad nie. Al kies ek soms bitter verkeerd.

Baie gelowiges is so angstig en bekommerd. “Hoe lei die Here ‘n mens? Sê nou maar net ek maak verkeerde keuses.” Die ANGS: “Alles sal verkeerd loop indien ek dalk verkeerd kies. Die Here sal my los as…… Ek sal aan myself oorgelaat wees met al die konsekwensies van my verkeerde besluite.”

Terwyl die Here sê: “Los die angstigheid en sien die WOLK! Ek is in My heerlikheid so groot dat Ek hoegenaamd nie afhanklik is van hoe reg JY kies nie. Ek lei jou nog steeds.”

Die wolk omspan u en my met ons regte en verkeerde keuses. Die wolk het op die tabernakel neergedaal om permanent te BLY by die volk.

Wat maar altyd vir ons baie moeilik is, is die feit dat die wolk nie sigbaar is nie, dat daar nie manifestasies is nie, dat daar geen duidelike stem, ‘n bewerasie en ritteltit is nie. Dat dit ‘n bedekte heerlikheid is. Lukas 17: 20-21- “die koms van die koninkryk kan nie aan tekens herken word sodat mense kan sê: ‘kyk, hier is dit of daar is dit’ nie, maar die koninkryk is hier by julle.”

Tog het alle gelowiges deel aan hierdie wolk alhoewel daar geen aardse tabernakel meer is nie. 1 Kor 6:19 – die gemeente is tempel van die Gees. In Jesus Christus HET God in Sy heerlikheid neergedaal. Joh 1:14 (Tent opgeslaan). Ons Here Jesus Christus, deur die koms van die Heilige Gees, is die letterlike, konkrete, vlees en bloed vervulling van die wolk in die allerheiligste van die tabernakel.

Dit skakel ten nouste met die betekenis van Pinkster, want nou het die gelowige die algehele versekering: God is met my met Sy indrukwekkende majesteit om my veilig op my aardse woestyntog te lei.

Dink maar aan daardie onvergelyklike Joh. 14:23: “As iemand My woorde ter harte neem, sal die Vader hom/haar liefhê en Ons sal by hom/haar kom woon.”

Die hele manier waarop God kom tent-opslaan by ons/met ons, is deur Sy Gees – die Heilige Gees. En die Gees LEI ons soos die wolk die volk deur die woestyn gelei het. En Hy lei ons deur Sy Woord – die Bybel waarin Hy Sy hele hart leeggepraat het.

Ons sou kon sê dat die BYBEL self ook so ‘n wolk van God se heerlikheid is. Want die Gees werk deur die Woord.

Soms wens ons dat óns ook so ‘n duidelike wolk kon hê wat beweeg en stilstaan soos die wolk wat voor die Israeliete uitgegaan het. Dan sou ons altyd presies geweet het wat Sy wil is. Ons dink só ‘n sigbare teken sal ons baie beter baat as net letters op papier en die Heilige Gees aan wie ons nie kan vat nie.

En tog: al hét die Israeliete die fisiese wolk gesien, het hulle steeds getwyfel/gemurmureer/opstandig/vleeslik/ongelowig. Die SIEN van ‘n FISIESE wolk help dus nie regtig nie. Dis ‘n illusie om so te dink.

Daar is min twyfel dat ons béter af is sónder ‘n sigbare wolk – ná Pinkster. God die Heilige Gees is immers nader aan ons as wat ons aan onsself is. En sy Woord is baie beter as ‘n wolk, want Sy hele hart is in Sy Woord uitgepraat. Sy hart lê eintlik oop en bloot in die Woord.

Tog is die gelowige nie ‘n robot wat sekonde na sekonde beheer word deur die Woord nie. Die mens besit ‘n eie verantwoordelikheid. Daarom gee die Bybel nie altyd direkte antwoorde op alle alledaagse vrae en situasies nie. Soms moet ‘n mens gewoon keuses maak, maar ons moenie bang/angstig wees om te kies wat die beste lyk, wat die verstandigste is, wat inpas by die gees van die Skrif en wat ander gelowiges ons aanraai nie.

Ons sal baie gou agterkom dat die wolk van heerlikheid groter is as ons keuses en dat Hy ons steeds wonderbaarlik lei – al het óns dalk foute gemaak.

Die belangrikste is nie of ons te alle tye regte keuses maak nie, maar of ons deur die geloof verbonde is aan Jesus se dood & opstanding. Dán het ons die sekerheid dat die wolk van heerlikheid met ons is.

Category Tabernakel

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)